Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2014-12-22
U2014/7522/SAM (delvis)
U2014/7542/SF
Centrala studiestödsnämnden
851 82 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Centrala studiestödsnämnden
Riksdagen har beslutat om Centrala studiestödsnämndens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 15, bet. 2014/15:UbU2, rskr. 2014/15:91).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Centrala studiestödsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

1

Mål och återrapporteringskrav

Övergripande mål

Centrala studiestödsnämndens verksamhet ska präglas av en god service. Kvaliteten i myndighetens ärendehantering ska vara hög. Tilltron till myndighetens administration ska vara hög. Informationen om villkoren för studiestöd ska vara lättillgänglig och behovsanpassad.

Centrala studiestödsnämnden ska motverka bidragsbrott och säkerställa att utbetalningar från studiestödssystemet endast sker till dem som är berättigade till stöd.

Återrapporteringskrav

Myndigheten ska redovisa måluppfyllelsen, vilka insatser som har genomförts under året för att uppfylla målen och resultatet av insatserna. Myndigheten ska även redovisa planerade åtgärder i förhållande till målen, om myndigheten bedömer att sådana åtgärder behövs.

1.1 Administration av studiehjälp och bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag)

Verksamheten ska säkerställa att de studerande på ett snabbt och rättssäkert sätt får de stöd som de har rätt till.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten har satt upp och de insatser som har genomförts för att de studerande på ett snabbt och rättssäkert sätt ska få de stöd som de har rätt till. Myndigheten ska också redovisa resultaten av dessa insatser och göra en bedömning av hur väl målen har uppfyllts.

1.2 Administration av studiemedel

Verksamheten ska säkerställa att de studerande på ett snabbt och rättssäkert sätt får de stöd som de har rätt till.

Alla kompletta ansökningar ska handläggas inom tre veckor.

Handläggningstiden för ärenden som avser studier utomlands ska förkortas.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten har satt upp och de insatser som har genomförts för att de studerande på ett snabbt och rättssäkert sätt ska få de stöd som de har rätt till. Myndigheten ska också redovisa resultaten av dessa insatser och göra en bedömning av hur väl målen har uppfyllts.

1.3 Återbetalnings- och återkravsverksamhet

Verksamheten ska säkerställa att lån återbetalas och att återkrav betalas.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten har satt upp och de insatser som har gjorts för att lån och återkrav återbetalas enligt gällande regler. Myndigheten ska också redovisa resultaten av dessa insatser och göra en bedömning av hur väl målen har uppfyllts.

Myndigheten ska senast den 3 augusti 2015 lämna en kommenterad statistik till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) över utvecklingen under första halvåret 2015 när det gäller låntagare som är bosatta utomlands.

1.4 Expertfunktion

Centrala studiestödsnämnden ska genom bevakning och analys av de studerandes sociala och ekonomiska situation säkerställa myndighetens kunskap inom området.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa resultatet av kunskapsinhämtandet.

1.5 Tilldelnings- och återbetalningsverksamhet för hemutrustningslån

Handläggningstiden för lån till hemutrustning ska inte överstiga tre veckor.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa följande.

  • Handläggningstid per ärende.
  • Antalet inkomna och beviljade låneansökningar, antal beslut om eftergift av lån och totalt efterskänkt belopp samt genomsnittligt belopp per lån. För beviljade lån ska också redovisas antal beslut för möblerad respektive omöblerad bostad.

1.6 Prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Myndigheten ska även vid nedanstående tillfällen lämna prognoser över kreditreserven.

Prognoserna lämnas senast:

den 20 januari,
den 20 februari,
den 5 maj,
den 27 juli, och
den 26 oktober.

Utgiftsprognoser för anslaget 1:5 Hemutrustningslån inom utgiftsområde 13 ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

Redovisningen ska i förekommande fall omfatta antalet studiestödstagare, utnyttjandegrader, genomsnittliga belopp och andra variabler, däribland makroekonomiska antaganden och regeländringar som påverkar prognosen. Myndigheten ska kommentera och analysera de faktorer för respektive anslag som har bidragit till avvikelserna på samma sätt som i prognosarbetet under 2014. Redovisningen ska även omfatta prognoser för avgiftsinkomster uppdelat på de olika avgiftstyperna.

1.7 Övriga mål och återrapporteringskrav

Återrapportering grön it

Centrala studiestödsnämnden ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010–2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

3

Uppdrag

Årliga uppdrag

1. Centrala studiestödsnämnden ska senast den 1 april 2015 redovisa statistik med samma innehåll som i 2014 års publikation med studiestödsstatistik över utbetalning och återbetalning av studiestöd samt över utländska medborgare och studiestöd. När det gäller studiehjälp behöver inte studiestödsomfattning anges. Myndigheten ska hålla nämnda och övrig statistik som myndigheten finner lämplig tillgänglig i tabellform för allmänheten.

2. Centrala studiestödsnämnden ska senast den 27 april 2015 lämna en rapport där myndigheten redogör för utvecklingen inom studiehjälp och studiemedel samt återbetalning. Långsiktiga och kortsiktiga förändringar som myndigheten bedömer vara väsentliga ska kommenteras och analyseras i rapporten.

Pågående uppdrag

1. Centrala studiestödsnämnden ska vid två tillfällen per år under 2011– 2015 lämna relevant studiestödsstatistik till Statens skolverk som ska användas som underlag för de beslut som Skolverket fattar i fråga om utbetalningar av statsbidrag till kommuner som ersättning för ökade kostnader för kommunal vuxenutbildning till följd av den högre bidragsnivån inom studiemedlen för vissa arbetslösa ungdomar i åldrarna 20–24 år. Centrala studiestödsnämnden får efter samråd med Skolverket komma överens med verket om formerna för uppgiftsöverföringen.

Nya uppdrag

1. Med utgångspunkt i tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering 2013–2014 (U2013/4896/SF) ska Centrala studiestödsnämnden redovisa en uppdaterad plan för hur myndigheten avser att fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123). Av planen ska framgå väntade resultat samt vilka åtgärder som myndigheten avser att genomföra med anledning av myndighetens tidigare arbete med jämställdhetsintegrering. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas senast den 1 oktober 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet). Centrala studiestödsnämnden ska årligen redovisa åtgärder och resultat i myndighetens årsredovisning för 2015–2018. Myndigheten ska även lämna en separat redovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

2. Centrala studiestödsnämnden ska vidareutveckla uppföljningen av studiestödsnyttjandet bland studerande genom att bl.a. redovisa tidsserier över andelen som studerar med studiemedel. Vidareutvecklingen ska också avse uppgifter som ska spegla studiestödsnyttjandet bland kvinnor och män som har rätt till studiemedel. Redovisningen ska ske till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 3 augusti 2015.

3. Centrala studiestödsnämnden ska senast den 3 augusti 2015 lämna en kommenterad statistik till Regeringskansliet (Utbildnings- departementet) när det gäller kostnadsersättning till lärlingar i den gymnasiala lärlingsutbildningen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:1

Studiehjälp (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden3 404 725
ap.1Studiehjälp m.m. (ram)3 240 625
ap.2Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning (ram)164 100

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Studiehjälp m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiehjälp i form av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg enligt studiestödslagen (1999:1395). Vidare får anslagsposten belastas med utgifter för ersättning till svenska elever utomlands för vissa resor enligt förordningen (CSNFS 1983:17) om bidrag till utlandsstuderande för dagliga resor.

ap.2 Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning.  

 

1:2

Studiemedel (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden14 289 611
ap.1Studiebidrag, generellt (ram)8 684 674
ap.2Studiebidrag, prioriterat (ram)2 611 358
ap.2.2Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning (ram)2 285 085
ap.2.3Studiebidrag, repetition eller komplettering (ram)127 673
ap.2.5Studiebidrag, komplettering grundskole- eller gymnasienivå 20–24 år (ram)182 200
ap.2.6Studiebidrag, komplettering grundskole - eller gymnasienivå, nyanlända 20-24 år (ram)16 400
ap.3Statlig ÅP-avgift för studiebidrag (ram)2 583 579
ap.4Tilläggsbidrag (ram)410 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Studiebidrag, generellt

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 12 § studiestödslagen (1999:1395).

Anslagsposten får även användas för utgifter för retroaktiva utbetalningar av vissa former av studiestöd som har upphört.

ap.2.2 Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som

– vid grundskolestudier saknar slutbetyg eller motsvarande från grundskola eller motsvarande utbildning, eller

– vid gymnasieutbildning saknar slutbetyg eller motsvarande från treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning.

Högst 90 procent av posten får användas till studerande vid en sådan läroanstalt eller utbildning som anges i avdelning A 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) med undantag för studerande vid folkhögskola. Vidare får högst tio procent av posten användas till studerande vid folkhögskoleutbildning som anges i samma avdelning.

ap.2.3 Studiebidrag, repetition eller komplettering

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som repeterar eller kompletterar ämnen på grundskolenivå.

ap.2.5 Studiebidrag, komplettering grundskole- eller gymnasienivå 20–24 år

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till vissa arbetslösa studerande i åldrarna 20–24 år.

ap.2.6 Studiebidrag, komplettering grundskole - eller gymnasienivå, nyanlända 20-24 år

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till vissa studerande i åldrarna 20–24 år.

ap.3 Statlig ÅP-avgift för studiebidrag

Tilldelade medel ska enligt förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. betalas in till Pensionsmyndigheten.

Tilldelade medel motsvarar 2 638 291 000 kronor i statliga ålderspensionsavgifter för 2015. Beloppet har minskats med 54 712 000 kronor på grund av det regleringsbelopp som Pensionsmyndigheten har fastställt för 2012 för anslagen 1:2 Studiemedel och 1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk, båda anslagen inom utgiftsområde 15.

ap.4 Tilläggsbidrag

Anslagsposten får belastas med utgifter för tilläggsbidrag enligt 3 kap. 13 a § studiestödslagen (1999:1395).

1:3

Avsättning för kreditförluster (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden1 371 607
ap.1Konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013 (ram)520 000
ap.2Förväntade förluster på utlåning fr.o.m. 2014 (ram)845 407
ap.3Konstaterade förluster för återkrav (ram)6 200

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013

Anslagsposten får belastas med utgifter för avsättning till kreditreserv för att täcka konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter för avsättning i fråga om kreditreserv för att täcka nedskrivning och inlösen av vissa studielån med statlig kreditgaranti.

Anslagsposten ska belastats och medlen föras över till kreditreserven månadsvis i tolftedelar.

ap.2 Förväntade förluster på utlåning fr.o.m. 2014

Anslagsposten får belastas med utgifter för avsättning i fråga om kreditreserv för att täcka förväntade förluster på nyutlåning fr.o.m. 2014 enligt studiestödslagen (1999:1395).

Anslagsposten ska belastas och medlen ska föras över till kreditreserven månadsvis utifrån den procentuella förlustavsättningen beräknad på utlånat belopp för aktuell månad.

ap.3 Konstaterade förluster för återkrav

Anslagsposten får belastas med utgifter i fråga om avskrivning av återkrav som avser lån.

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden885 778
ap.1Statens utgifter för studiemedelsräntor (ram)881 978
ap.2Statens utgifter för räntor på återkrav (ram)3 800

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statens utgifter för studiemedelsräntor

Anslagsposten får belastas med statens utgifter när det gäller nedsättning av studiemedelsräntor för studielån upplånade efter 1988 enligt studiestödslagen (1973:349), studiestödslagen (1999:1395) och lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa samt för avgifter till Riksgäldskontoret.

 

ap.2 Statens utgifter för räntor på återkrav

Anslagsposten får belastas med statens ränteutgifter på lån för återkrav av studiemedel.

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden47 146
ap.1Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning (ram)47 146
Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten14 004
ap.4Bidrag till kostnader vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (ram)13 916
ap.4.1Statsbidrag till utbildning (ram)12 916
ap.4.2Bidrag till kursdeltagare (ram)1 000
ap.5Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare (ram)88

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan.

ap.4.1 Statsbidrag till utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag till anordnare av teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.4.2 Bidrag till kursdeltagare

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag till kursdeltagare
i teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.5 Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare

Tilldelade medel ska enligt förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Pensionsmyndigheten.

1:7

Examenspremie (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden60 000
ap.1Examenspremie (ram)60 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Examenspremie

Anslagsposten får belastas med utgifter för examenspremier till vissa lärare.

1:8

Centrala studiestödsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden188 647
ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m. (ram)188 647

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Studiehjälp
ap.1162 031Inget0
ap.28 205Inget0
1:2 Studiemedel
ap.1434 234Inget0
ap.2.2114 254Inget0
ap.2.36 384Inget0
ap.2.59 110Inget0
ap.2.6820Inget0
ap.30Inget0
ap.420 500Inget0
1:3 Avsättning för kreditförluster
ap.126 000Inget0
ap.242 270Inget0
ap.3310Inget0
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor
ap.144 099Inget0
ap.2190Inget0
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
ap.12 357Inget0
ap.4.1646Inget0
ap.4.250Inget0
ap.54Inget0
1:7 Examenspremie
ap.13 000Inget0
1:8 Centrala studiestödsnämnden
ap.19 4323 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)180 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)206 000 000
- varav SPECIAL206 000 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Centrala studiestödsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2515 721
2015-02-2515 721
2015-03-2515 721
2015-04-2515 721
2015-05-2515 721
2015-06-2515 721
2015-07-2515 721
2015-08-2515 721
2015-09-2515 721
2015-10-2515 721
2015-11-2515 721
2015-12-2515 716
Summa188 647
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Centrala studiestödsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättslig verksamhet
Administrationsavgifter00606 0000606 000606 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administrationsavgifter

Avgifternas storlek bestäms av regeringen med undantag av aviseringsavgifter inom verksamheten för hemutrustningslån, som beslutas av Centrala studiestödsnämnden enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. 

Den beräknade budgeten för den avgiftsbelagda verksamheten avser inbetalda avgifter.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsintäkterna ska bidra till verksamhetens finansiering.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Centrala studiestödsnämnden undantas från bestämmelsen i 15 § anslagsförordningen (2011:223) om att inkomster som en myndighet får disponera, och som till en obestämd del ska täcka utgifterna i en viss verksamhet, ska redovisas mot anslag på samma grund som utgifterna. I stället ska inbetalda avgifter redovisas mot anslag.

 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Centrala studiestödsnämnden ska fastställa en procentsats som underlag för avsättning av medel för förväntad förlust i fråga om studielån som beräknas beviljas under 2016. Procentsatsen ska redovisas och ligga till grund för medelsberäkningen i myndighetens budgetunderlag för 2016.

 

På regeringens vägnar
Aida Hadzialic
Peter Edman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Arbetsmarknadsdepartementet, AA
Arbetsmarknadsdepartementet, IU
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Konjunkturinstitutet
Pensionsmyndigheten
Myndigheten för yrkeshögskolan
Statens skolverk
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Universitetskanslersämbetet
Överklagandenämnden för studiestöd
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Folkbildningsrådet