Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2014-10-23
U2014/6144/SF
Centrala studiestödsnämnden
85182 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Centrala studiestödsnämnden
Riksdagen har beslutat om Centrala studiestödsnämndens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1, utg.omr. 15, bet. 2013/14:UbU2, rskr. 2013/14:105).  

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Centrala studiestödsnämnden beslutar regeringen att regleringsbrevet ska ha följande lydelse i nedan angivna delar.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Centrala studiestödsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

1

Mål och återrapporteringskrav

Övergripande mål

Centrala studiestödsnämndens verksamhet ska präglas av en god service. Kvaliteten i myndighetens ärendehantering ska vara hög. Tilltron till myndighetens administration ska vara hög. Informationen om villkoren för studiestöd ska vara lättillgänglig och behovsanpassad.

Centrala studiestödsnämnden ska motverka bidragsbrott och säkerställa att utbetalning från studiestödssystemet endast sker till den som är berättigad till stöd från systemet.

Återrapporteringskrav

Myndigheten ska redovisa måluppfyllelsen, vilka insatser som har genomförts under året för att uppfylla målen och resultatet av insatserna. Myndigheten ska även redovisa planerade åtgärder i förhållande till målen, om myndigheten bedömer att sådana åtgärder bör vidtas.

1.1 Administration av studiehjälp och bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag)

Verksamheten ska säkerställa att de studerande på ett snabbt och rättssäkert sätt får de stöd som de har rätt till.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten har satt upp och de insatser som har genomförts för att de studerande på ett snabbt och rättssäkert sätt ska få de stöd som de har rätt till. Myndigheten ska också redovisa resultaten av dessa insatser och göra en bedömning av hur väl målen har uppfyllts.

1.2 Administration av studiemedel

Verksamheten ska säkerställa att de studerande på ett snabbt och rättssäkert sätt får de stöd som de har rätt till.

Alla kompletta ansökningar ska handläggas inom tre veckor.

Handläggningstiden för ärenden som avser studier utomlands ska förkortas.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten har satt upp och de insatser som har genomförts för att de studerande på ett snabbt och rättssäkert sätt ska få de stöd som de har rätt till. Myndigheten ska också redovisa resultaten av dessa insatser och göra en bedömning av hur väl målen har uppfyllts.

1.3 Återbetalnings- och återkravsverksamhet

Verksamheten ska säkerställa att lån återbetalas och att återkrav betalas.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten har satt upp och de insatser som har vidtagits för att lån och återkrav återbetalas enligt gällande regler. Myndigheten ska också redovisa resultaten av dessa insatser och göra en bedömning av hur väl målen har uppfyllts.

Myndigheten ska senast den 5 augusti 2014 lämna en kommenterad statistik till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) över utvecklingen under första halvåret 2014 när det gäller låntagare som är bosatta utomlands.

1.4 Expertfunktion

Centrala studiestödsnämnden ska genom bevakning och analys av studerandes sociala och ekonomiska situation säkerställa myndighetens kunskap inom området.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa resultatet av myndighetens kunskapsinhämtande.

1.5 Tilldelnings- och återbetalningssverksamhet för hemutrustningslån

Handläggningstiden för lån till hemutrustning ska inte överstiga tre veckor.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa följande.

  • Handläggningstid per ärende.
  • Antalet inkomna och beviljade låneansökningar, antal beslut om eftergift av lån och totalt efterskänkt belopp samt genomsnittligt belopp per lån. För beviljade lån ska också redovisas antal beslut för möblerad respektive omöblerad bostad.

1.6 Prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Myndigheten ska även vid nedanstående tillfällen lämna prognoser över kreditreserven.

Prognoserna lämnas senast:

den 16 januari,
den 21 februari,
den 5 maj,
den 28 juli, och
den 27 oktober.

Utgiftsprognoser för anslaget 1:5 Hemutrustningslån inom utgiftsområde 13 ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

Redovisningen ska i förekommande fall omfatta antalet studie- stödstagare, utnyttjandegrader, genomsnittliga belopp och andra variabler, däribland makroekonomiska antaganden och regeländringar som påverkar prognosen. Myndigheten ska kommentera och analysera de faktorer för respektive anslag som har bidragit till avvikelserna på samma sätt som i prognosarbetet under 2013. Redovisningen ska även omfatta prognoser för avgiftsinkomster uppdelat på de olika avgiftstyperna.

Återrapportering grön it

Centrala studiestödsnämnden ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen har angett för att uppnå de mål som beslutas i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010–2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Återrapportering digital samverkande förvaltning

CSN ska, i samband med årsredovisningen, redogöra för hur myndigheten i sitt e-förvaltningsarbete och investeringar i digital utveckling beaktat regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning Med medborgaren i centrum – Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning (N2012/6402/ITP).

3

Uppdrag

Årliga uppdrag

1. Centrala studiestödsnämnden ska senast den 2 april 2014 redovisa statistik med samma innehåll som i 2013 års publikation med studiestödsstatistik över utbetalning och återbetalning av studiestöd samt över utländska medborgare och studiestöd. När det gäller studiehjälp behöver inte studiestödsomfattning anges. Myndigheten ska hålla nämnda och övrig statistik som myndigheten finner lämplig tillgänglig i tabellform för allmänheten.

2. Centrala studiestödsnämnden ska senast den 29 april 2014 lämna en rapport där myndigheten redogör för utvecklingen inom studiehjälp och studiemedel samt återbetalning. Långsiktiga och kortsiktiga förändringar som myndigheten bedömer vara väsentliga ska kommenteras och analyseras i rapporten.

Pågående uppdrag

1. Centrala studiestödsnämnden ska vid två tillfällen per år under 2011–2015 lämna relevant studiestödsstatistik till Statens skolverk som ska användas som underlag för de beslut som Skolverket fattar i fråga om utbetalningar av statsbidrag till kommuner för satsningen när det gäller den högre bidragsnivån inom studiemedlet för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20–24 år som saknar fullständig grundskole- och gymnasieutbildning. Centrala studiestödsnämnden får efter samråd med Skolverket komma överens med verket om formerna för uppgiftsöverföringen.

2. Centrala studiestödsnämnden har i uppdrag att följa upp den höjning av fribeloppet som trädde i kraft den 1 januari 2011 (prop. 2009/10:1, utg.omr.15, bet. 2009/10:UbU2, rskr. 2009/10:127). En slutlig redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2014.

Nya uppdrag

1. Centrala studiestödsnämnden ska bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att säkerställa att både kvinnor och mäns, flickor och pojkars behov och intressen tillvaratas och beaktas i myndighetens verksamhet. Genomförandet ska ske i enlighet med Centrala studiestödsnämndens plan för jämställdhetsintegrering (U2013/5520/SF). För genomförandet av utvecklingsarbetet disponerar myndigheten högst 710 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings- departementet) senast den 31 mars 2015. Redovisningen ska innehålla en redogörelse av genomförda aktiviteter, inklusive en ekonomisk redovisning, samt en beskrivning på vilket sätt inhämtade kunskaper och erfarenheter från utvecklingsarbetet ska tillvaratas i myndighetens verksamhet efter 2014.

2. Centrala studiestödsnämnden ska utveckla uppföljningen av studiestödsnyttjandet bland studerande genom att redovisa andelen studerande som studerar med studiemedel. Uppgifterna ska, i den mån det är möjligt, även spegla studiestödsnyttjande bland dem som har rätt till studiemedel. Redovisningen ska ske till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 4 augusti 2014.

3. Centrala studiestödsnämnden ska senast den 4 augusti 2014 lämna en kommenterad statistik till Regeringskansliet (Utbildnings- departementet) när det gäller kostnadsersättning till lärlingar i den gymnasiala lärlingsutbildningen.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:1

Studiehjälp (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden3 382 155
ap.1Studiehjälp m.m. (ram)3 329 255
ap.2Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning (ram)52 900

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Studiehjälp m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiehjälp i form av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg enligt studiestödslagen (1999:1395). Vidare får anslagsposten belastas med utgifter för ersättning till svenska elever utomlands för vissa resor enligt förordningen (CSNFS 1983:17) om bidrag till utlandsstuderande för dagliga resor.

ap.2 Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning.  

 

1:2

Studiemedel (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden14 034 163
ap.1Studiebidrag, generellt (ram)8 490 501
ap.2Studiebidrag, prioriterat (ram)2 744 415
ap.2.2Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning (ram)2 424 154
ap.2.3Studiebidrag, repetition eller komplettering (ram)127 386
ap.2.5Studiebidrag, komplettering grundskole- eller gymnasienivå 20–24 år (ram)192 875
ap.3Statlig ÅP-avgift för studiebidrag (ram)2 379 247
ap.4Tilläggsbidrag (ram)420 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Studiebidrag, generellt

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 12 § studiestödslagen (1999:1395).

Anslagsposten får även användas för utgifter för retroaktiva utbetalningar av vissa former av studiestöd som har upphört.

ap.2.2 Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som

– vid grundskolestudier saknar slutbetyg eller motsvarande från grundskola eller motsvarande utbildning, eller

– vid gymnasieutbildning saknar slutbetyg eller motsvarande från treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning.

Högst 90 procent av posten får användas till studerande vid en sådan läroanstalt eller utbildning som anges i avdelning A 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) med undantag för studerande vid folkhögskola. Vidare får högst tio procent av posten användas till studerande vid folkhögskoleutbildning som anges i samma avdelning.

ap.2.3 Studiebidrag, repetition eller komplettering

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som repeterar eller kompletterar ämnen på grundskolenivå.

ap.2.5 Studiebidrag, komplettering grundskole- eller gymnasienivå 20–24 år

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) för vissa arbetslösa studerande i åldrarna 20–24 år.

ap.3 Statlig ÅP-avgift för studiebidrag

Tilldelade medel ska enligt förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. betalas in till Pensionsmyndigheten.

Tilldelade medel motsvarar 2 588 751 000 kronor i statliga ålderspensionsavgifter för 2014. Beloppet har minskats med 209 504 000 kronor på grund av det regleringsbelopp som Pensionsmyndigheten har fastställt för 2011 för anslagen 1:2 Studiemedel m.m. och 1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk, båda anslagen inom utgiftsområde 15.

ap.4 Tilläggsbidrag

Anslagsposten får belastas med utgifter för tilläggsbidrag enligt 3 kap. 13 a § studiestödslagen (1999:1395).

1:3

Avsättning för kreditförluster (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden1 542 096
ap.1Konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013 (ram)477 000
ap.2Förväntade förluster på utlåning fr.o.m. 2014 (ram)1 060 396
ap.3Konstaterade förluster för återkrav (ram)4 700

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013

Anslagsposten får belastas med utgifter för avsättning till kreditreserv för att täcka konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013 enligt studiestödslagen (1999:1395).

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter för avsättning i fråga om kreditreserv för att täcka nedskrivning och inlösen av vissa studielån med statlig kreditgaranti.

Anslagsposten ska belastats och medlen föras över till kreditreserven månadsvis i tolftedelar.

ap.2 Förväntade förluster på utlåning fr.o.m. 2014

Anslagsposten får belastas med utgifter för avsättning i fråga om kreditreserv för att täcka förväntade förluster på nyutlåning fr.o.m. 2014 enligt studiestödslagen (1999:1395).

Anslagsposten ska belastas och medlen ska föras över till kreditreserven månadsvis utifrån den procentuella förlustavsättningen beräknat på utlånat belopp för aktuell månad.

ap.3 Konstaterade förluster för återkrav

Anslagsposten får belastas med utgifter i fråga om avskrivning av återkrav som avser lån.

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden1 602 121
ap.1Statens utgifter för studiemedelsräntor (ram)1 593 121
ap.2Statens utgifter för räntor på återkrav (ram)9 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statens utgifter för studiemedelsräntor

Anslagsposten får belastas med statens utgifter när det gäller nedsättning av studiemedelsräntor för studielån upplånade efter 1988 enligt studiestödslagen (1973:349), studiestödslagen (1999:1395) och lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa samt för avgifter till Riksgäldskontoret.

Vidare får anslagsposten belastas med ränteutgiften när det gäller det fjärde kvartalet för 2013 och för att täcka eventuellt underskott för 2013 på det tidigare anslaget 1:3 Studiemedelsräntor.

ap.2 Statens utgifter för räntor på återkrav

Anslagsposten får belastas med statens ränteutgifter på lån för återkrav av studiemedel.

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden47 146
ap.1Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning (ram)47 146
Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten14 004
ap.4Bidrag till kostnader vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (ram)13 916
ap.4.1Statsbidrag till utbildning (ram)12 916
ap.4.2Bidrag till kursdeltagare (ram)1 000
ap.5Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare (ram)88

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan.

ap.4.1 Statsbidrag till utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag till anordnare av teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.4.2 Bidrag till kursdeltagare

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag till kursdeltagare
vid teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för
kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.5 Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare

Tilldelade medel ska enligt förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Pensionsmyndigheten.

1:7

Centrala studiestödsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden343 827
ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m. (ram)343 827

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Budgetår 2013

1:3

Studiemedelsräntor (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden0
ap.1Studiemedelsräntor (ram)0
ap.2Avskrivningar (ram)0

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Studiemedelsräntor

Anslagsposten får belastas med utgifter för ränte- och avgiftsinbetalningar till Riksgäldskontoret för studielån upplånade efter 1988 enligt 4 kap. och 7 kap. studiestödslagen (1973:349), 3 kap. studiestödslagen (1999:1395), lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

ap.2 Avskrivningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för amortering av studielån hos Riksgäldskontoret på grund av nedskrivning av studielån enligt 8 kap. studiestödslagen (1973:349), 4 kap. studiestödslagen (1999:1395), lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

Vidare får anslagsposten belastas med kostnader för nedskrivning och inlösen av vissa studielån med statlig kreditgaranti enligt kungörelsen (1961:384) om avskrivning av lån för studier eller på grund av att låntagaren har avlidit eller varaktig betalningsoförmåga har inträtt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Studiehjälp
ap.1166 463Inget0
ap.22 645Inget0
1:2 Studiemedel
ap.1424 525Inget0
ap.2.2122 358Inget0
ap.2.36 369Inget0
ap.2.58 494Inget0
ap.30Inget0
ap.421 000Inget0
1:3 Avsättning för kreditförluster
ap.123 850Inget0
ap.253 020Inget0
ap.3235Inget0
1:3 (2013) Studiemedelsräntor
ap.1 (2013)0Inget0
ap.2 (2013)0Inget0
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor
ap.179 656Inget0
ap.2450Inget0
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
ap.12 357Inget0
ap.4.1646Inget0
ap.4.250Inget0
ap.50Inget0
1:7 Centrala studiestödsnämnden
ap.117 19110 8690
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)180 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)75 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)200 205 000
- varav SPECIAL200 205 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Centrala studiestödsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2528 652
2014-02-2528 652
2014-03-2528 652
2014-04-2528 652
2014-05-2528 652
2014-06-2528 652
2014-07-2528 652
2014-08-2528 652
2014-09-2528 652
2014-10-2528 652
2014-11-2528 652
2014-12-2528 655
Summa343 827
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Centrala studiestödsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättslig verksamhet
Administrationsavgifter00439 0000439 000439 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administrationsavgifter

Avgifternas storlek bestäms av regeringen med undantag av aviseringsavgifter inom verksamheten för hemutrustningslån, som beslutas av Centrala studiestödsnämnden enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. 

Den beräknade budgeten för den avgiftsbelagda verksamheten avser inbetalda avgifter.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsintäkterna ska bidra till verksamhetens finansiering.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Centrala studiestödsnämnden undantas från bestämmelsen i 15 § anslagsförordningen (2011:223) om att inkomster som en myndighet får disponera, och som till en obestämd del ska täcka utgifterna i en viss verksamhet, ska redovisas mot anslag på samma grund som utgifterna. I stället ska inbetalda avgifter redovisas mot anslag.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Centrala studiestödsnämnden ska fastställa en procentsats som underlag för avsättning av medel för förväntad förlust i fråga om studielån som beräknas beviljas under 2015. Procentsatsen ska redovisas och ligga till grund för medelsberäkningen i myndighetens budgetunderlag för 2015.

På regeringens vägnar
Aida Hadzialic
Peter Edman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Konjunkturinstitutet
Pensionsmyndigheten