Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2014-12-04
N2014/5011/TE
Trafikverket
Röda vägen 1
781 89 Borlänge
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:15 (2013) Avveckling av affärsverket Statens järnvägar inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:15 (2013) för budgetåret 2014 (prop. 2013/14 utg.omr. 22, bet. 2013/14:TU1, rskr. 2013/14:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Budgetår 2013

1:15

Avveckling av affärsverket Statens Järnvägar (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket0
ap.1Avveckling av SJ - del till Trafikverket (ram)0

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Avveckling av SJ - del till Trafikverket

 

Återrapportering

Återrapportering ska ske i enlighet med vad som framgår av uppdraget till Trafikverket att genomföra avveckling av Statens järnvägar (dnr N2012/6136/TE).

Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser

Överlåtelse av Statens järnvägars tillgångar och skulder, till de delar som inte övertagits tillsammans med överförda uppgifer av Trafikverket, Riksgäldskontoret eller Statens tjänstepensionsverk, ska ske till bokfört värde till Trafikverket enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Statens järnvägar ansvarar för sina tillgångar och skulder till och med den 31 december 2012 och Trafikverket övertar ansvaret från och med den 1 januari 2013 för att slutföra avvecklingen av affärsverket Statens järnvägar. Övertagandet innebär även förfogande över Statens järnvägars rättigheter och skyldigheter enligt finansiella instrument och avtal, samt bankkonton.

Övriga villkor

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid affärsverket Statens järnvägar.

Trafikverket ska i årsredovisningen lämna särredovisning av kostnaderna för avvecklingen och hur de finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder omhändertagits. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:15 (2013) Avveckling av affärsverket Statens Järnvägar
ap.1 (2013)0Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna Johansson
Anita Wetterlöf Ajaxon
Kopia till

Riksdagen, Trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberdningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket