Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.
Socialdepartementet


Regeringsbeslut
V:3

2014-10-23
S2014/7531/ESA
Statens tjänstepensionsverk
Jägargatan 1
85190 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens tjänstepensionsverk
Riksdagen har beslutat om Statens tjänstepensionsverks verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 2, bet. 2013/14:FiU2, rskr. 2013/14:134).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Statens tjänstepensionsverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

SPV ska med en strategisk kompetensförsörjning, elektronisk förvaltning och god förmåga att kommunicera relevant pensions- information bedriva en rättssäker och effektiv kundfokuserad pensionsadministration. SPV ska vidare med tillgängligt underlag påföra arbetsgivarna rätt premier utifrån ett statsfinansiellt perspektiv.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringen av resultatet enligt uppgifterna i myndighetens instruktion ska ske så att verksamhet inom områdena Statlig pensionsverksamhet m.m., Pensionsverksamhet på uppdrag och Inomstatliga pensionsuppdrag redovisas separat. Myndigheten ska därvid redovisa hur kostnader, intäkter samt saldot av finansiella intäkter och kostnader har utvecklats. Vidare ska utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget analyseras och kommenteras. Det balanserade resultatet ska också redovisas.

Statlig pensionsverksamhet m.m.

Effektiviteten och säkerheten i verksamheten ska öka och servicen till statliga myndigheter och anställda samt pensionärer ska förbättras.

Myndigheten ska särskilt redovisa:

  1. verksamhetens driftkostnader i jämförelse med kostnader för motsvarande tjänster som utförs av andra aktörer på marknaden med liknande verksamhet, 
  2. hur myndigheterna, tjänstemännen och pensionärerna bedömer den service och information som SPV ger, samt
  3. i vilken omfattning felaktiga utbetalningar har skett, vilka ekonomiska konsekvenser dessa har fått och vilka åtgärder som felaktigheterna har föranlett. SPV ska därvid göra en analys av de felaktigheter som har rapporterats in, var de har uppstått etc.

Pensionsverksamhet på uppdrag

Myndigheten ska redovisa utfallet av avkastningskravet som gäller under de senaste fem åren, dels per år, dels ackumulerat.

Inomstatliga pensionsuppdrag

Myndigheten ska ange vilka typer av uppdrag som utförts, antalet uppdragsgivare, antalet berörda arbetstagare i staten samt bedömd förvaltningsnytta med tjänsten enklare pensionshantering.

2

Organisationsstyrning

SPV ska i aktualiseringsarbetet redovisa antalet arbetstagare/fribrevshavare vars anställningsuppgifter är korrekta och kompletta i förhållande till det totala antalet arbetstagare/fribrevshavare.

SPV ska redovisa hur kvalitetsarbetet på myndigheten fortskrider för att öka effektiviteten, säkerheten och servicen i verksamheten.

Statliga myndigheter i Sundsvallsregionen samverkar när det gäller administration, upphandling, utbildning m.m. i syfte att hushålla med resurser och att effektivisera verksamheten samt för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. SPV ska redovisa hur detta har påverkat SPV:s kompetensförsörjning och effektivitet.

3

Uppdrag

SPV ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2014–2018 vid fem prognostillfällen. Av prognoserna ska framgå belastningen avseende

  • statlig tjänstepensionering,
  • premiebefrielse vid vissa ledigheter,
  • särskild löneskatt på pensionskostnader,
  • statlig grupplivförsäkring,
  • särskild premieskatt på grupplivförsäkring, samt
  • statlig personskadeförsäkring.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

SPV ska i samband med dessa prognostillfällen även redovisa prognoser för inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter för 2014–2018.

SPV ska senast den 10 juni 2014 redovisa tioåriga prognoser för anslaget respektive inkomsttiteln.

SPV ska senast den 16 december 2014 redovisa känslighetsberäkningar av makroekonomiska förändringar för 2015–2019 avseende inkomsttiteln. Beräkningarna ska utgå från de makroekonomiska variabler som legat till grund för den närmast föregående prognosen. I beräkningarna ska variablerna ändras så att löneantagandet för 2014 ökas med en procentenhet medan prisbasbeloppet respektive inkomstbasbeloppet ökas med 100 kronor för vart och ett av åren. De beräknade effekterna på inkomsttiteln för respektive variabel ska redovisas på årsbasis i miljoner kronor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens tjänstepensionsverk11 764 000
ap.7Statliga tjänstepensioner m.m. (ram)11 764 000

Villkor för anslag 1:5

ap.7 Statliga tjänstepensioner m.m.

Anslagsposten disponeras för förmåner enligt 1 § förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner.

Vidare disponeras anslagsposten för utbetalning av personskadeersättning m.m. avseende arbetstagare i statlig anställning i enlighet med bestämmelser som regeringen har meddelat eller kan komma att meddela. Ersättning utgår för närvarande enligt förordningen (SAVFS 1990:3) om utbetalning av personskadeersättning.

Anslagsposten disponeras även för utbetalning av premier till försäkringsgivare och arbetsgivare när arbetstagare ska tillgodoräknas avgift till dessa vid vissa ledigheter enligt PA 03.

Därtill disponeras anslagsposten för utbetalning av räntor avseende de ovan angivna förmånerna.

Anslagsposten disponeras för löneskatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster och enligt förordningen (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader, eller annan föreskrift som meddelas av regeringen.

Vidare disponeras anslagsposten för utbetalning av särskild premieskatt enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m. Anslagsposten disponeras även för löneavgifter enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Anslagsposten disponeras också för utgifter avseende de försäkringar som tecknats för utfästelser för tjänstepensioner m.m. till före detta anställda vid affärsverket Statens järnvägar.

Under denna anslagspost redovisas SPV:s avgifter för biträde vid handläggningen av pensionsärenden avseende lärare m.fl. som överförts från statligt reglerade anställningar genom riksdagens beslut om kommunalt huvudmannaskap för lärare m.fl. (prop. 1989/90:41, bet. 1989/90:UbU9, rskr. 1989/90:58).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.
ap.7588 200Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.
1:5 ap.11:5 ap.7100 %
1:5 ap.21:5 ap.7100 %
1:5 ap.31:5 ap.7100 %
1:5 ap.41:5 ap.7100 %
1:5 ap.51:5 ap.7100 %
1:5 ap.61:5 ap.7100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.
ap.1ram
ap.2ram
ap.3ram
ap.4ram
ap.5ram
ap.6ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)83 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)9 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)100 000
- varav ÖVRIGT100 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Uppdragsverksamhet
Statlig pensionsverksamhet m.m.1 550-6 100202 700202 7000-4 550
Pensionsverksamhet på uppdrag16 6956 82587 00088 400-1 40022 120
Inomstatliga pensionsuppdrag25703 1003 1000257
Summa18 502725292 800294 200-1 40017 827
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statlig pensionsverksamhet m.m.

Avgift till Statens tjänstepensionsverk enligt 11 § förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar fastställs av regeringen.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Avgiftsintäkter
Statliga pensionsavgifter5211009 718 0009 718 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statliga pensionsavgifter

Verksamhet Statliga pensionsavgifter

Premierna redovisas på följande undertitlar:

premier för

001 statlig tjänstepensionering

002 särskild löneskatt på pensionskostnader

003 statlig grupplivförsäkring

004 premieskatt, grupplivförsäkring

005 statlig personskadeförsäkring

006 administrationskostnader avseende undertitlarna 001 och 003

007 administrationskostnader avseende undertitel 005

SPV redovisar de premier, efter avdrag för administrationskostnader, som myndigheterna m.fl. betalar enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

SPV får dels från undertiteln 006 disponera högst 197 000 000 kronor för administrationskostnader till den del ersättningen avser förmåner som administreras av SPV, dels från undertiteln 007 utbetala motsvarande administrationsersättning.

Inkomsterna och utgifterna ska redovisas särskilt i noter till resultaträkningen.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för området Pensionsverksamhet på uppdrag, som utförs enligt 3 § andra stycket förordningen (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk, är att generera ett verksamhetsutfall som, exklusive ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel, på lång sikt motsvarar minst 6 procent av verksamhetens intäkter.

På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Lina Törner
Kopia till

Finansdepartementet/BA
Finansutskottet
Riksrevisionen
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret