Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2014-11-06
Fö2014/1146/ESL (delvis)
Kustbevakningen
Stumholmen
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Kustbevakningen
Riksdagen har beslutat om Kustbevakningens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 6, bet. 2013/14:FöU1, rskr. 2013/14:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Kustbevakningen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Kustbevakningen ska under 2014, med nationella befintliga resurser, vidmakthålla förmågan att kunna bekämpa oljeutsläpp på upp till 10 000 ton till sjöss och arbeta för att utveckla denna förmåga. Vidare ska Kustbevakningen, med befintliga resurser, även vidmakthålla förmågan till nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning till sjöss i syfte att ansvara för miljöräddningstjänst när olja eller andra skadliga ämnen har kommit ut i vattnet eller då det föreligger en överhängande fara för detta, samt arbeta för att vidareutveckla dessa förmågor.

Återapportering

1. Kustbevakningen ska redovisa hur den nationella förmågan och kapaciteten till nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning till sjöss vidmakthållits och utvecklats genom att befintliga resurser utnyttjas effektivare i syfte att förhindra att olja eller andra farliga ämnen kommer ut i vattnet. Redogörelsen ska innehålla en bedömning av insatsförmågan, eventuella brister i förmågan och beredskapen.

Förmågan att bekämpa oljeutsläpp på upp till 10 000 ton ska analyseras och kommenteras utifrån såväl nationella som internationella resurser.

Mål 2

Kustbevakningens verksamhet ska bidra till att de miljökvalitetsmål som har anknytning till myndighetens verksamhetsområde nås. Kustbevakningen ska särskilt bidra till att utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen från fartyg minskar.

Återrapportering

2. Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna bidragit till att målet kan uppnås.

Kustbevakningen ska redovisa:

  • det totala antalet anmälda och konstaterade utsläpp,
  • hur många konstaterade utsläpp som har lett till lagföring respektive beslut om vattenföroreningsavgift och
  • en bedömning av var de konstaterade utsläppen har skett och volymen utsläppt olja eller andra skadliga ämnen.

Verksamheten ska analyseras och kommenteras.

Mål 3

Kustbevakningen ska vidareutveckla verksamheten för att bekämpa brott inom myndighetens ansvarsområde.

Kustbevakningen ska inom ramen för sitt uppdrag medverka i arbetet med att bekämpa den grova organiserade brottsligheten med maritim anknytning.

Återrapportering

3. Kustbevakningen ska redovisa en bedömning av hur vidtagna åtgärder bidrar till målen för brottsbekämpningen.

Mål 4

Kustbevakningen ska inom kontrollverksamheten, genom utveckling av arbetsmetoder, utveckla urvalet av kontrollobjekt. Kontrollverksamheten ska genomföras i nära samarbete med berörda myndigheter i syfte att bidra till att uppfylla målen inom huvudansvariga myndigheters ansvarsområden.

Återraportering

4. Kustbevakningen ska för samtlig kontrollverksamhet redovisa hur myndighetens utveckling av arbetsmetoderna har förbättrat urvalet av kontrollobjekt. I redovisningen ska ingå en bedömning av hur vidtagna åtgärder bidrar till målen för bl.a. fiskerikontrollen och varukontrollen till sjöss.

5. Vidare ska Kustbevakningen redovisa genomförd verksamhet avseende kontrollverksamheten genom att ange antalet genomförda kontroller, särskilda åtgärder och antalet misstänkta brott i tillsyns- och kontrollverksamheten som anmälts samt hur samverkan skett med berörda myndigheter. För fiskerikontrollverksamheten ska andelen kontroller riktade mot yrkes- respektive fritidsfisket särskilt specificeras.

Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

Övrig återrapportering

6. Kustbevakningen ska göra en sammanställning av sina internationella engagemang och EU-samarbeten. Av redovisningen ska framgå i vilken form och med vilken representation myndigheten deltar. Av informationen ska framgå hur insatserna och övningarna kopplar till verksamhetens kärnverksamhet och var i instruktionen och/eller regleringsbrev som verksamheten regleras.

7. Kustbevakningen ska, om möjligt inom 24 timmar från mötets avslutande, lämna en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) från de internationella möten som representanter från myndigheten deltagit i.

8. Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som genomförts inom ramen för samverkan och överenskommelser med Försvarsmakten och andra nationella myndigheter.

Prognoser

9. Myndigheten ska redovisa prognoser för 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

16 januari,

21 februari,

5 maj,

28 juli, samt

27 oktober.

 

2

Organisationsstyrning

Internationella insatser och övningar

10. Kustbevakningen ska före beslut om planerade internationella insatser och övningar, som kan ge konsekvenser för myndighetens sjöövervakningsverksamhet och beredskap för räddningstjäns eller för myndighetens ekonomiska handlingsfrihet, informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om konsekvenserna och om de åtgärder myndigheten avser vidta.

Effektivitet och god hushållning

11. Kustbevakningen ska fortsätta arbetet med att utveckla resultatindikatorer och nyckeltal för att förbättra redovisningen av verksamheten.

12. Kustbevakningen ska redovisa direkta och indirekta kostnader per verksamhetsgren.

3

Uppdrag

13. Kustbevakningen ska, enligt förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen, samordna civila behov av sjöövervakning och förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter. För att bistå Kustbevakningen i detta arbete ska det, enligt instruktionen, vid myndigheten finnas ett samrådsorgan för civil sjöövervakning och sjöinformation. Samrådsorganet benämns Sjöövervakningsrådet. Det består av myndighetens chef eller den chefen utser, som ordförande, och högst tolv andra ledamöter.

Kustbevakningen ska inom ramen för verksamheten i Sjöövervakningsrådet leda arbetet med att ta fram en nationell strategi för sjöövervakning för civila behov. Arbetet ska bedrivas i samverkan med de myndigheter som ingår i Sjöövervakningsrådet. Senast den 31 december 2015 ska strategin ha kommit in till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

14. Kustbevakningen ska inom ramen för sin uppdragsverksamhet enligt särskild överenskommelse vid behov kunna bistå SMHI med fartygsresurser för utsjömätningar under 2014. Uppdragen ska inplaneras på ett sådant sätt att konflikt med Kustbevakningens ordinarie verksamhet inte uppstår.

Pågående uppdrag

15. Kustbevakningen har tillsammans med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Brottsförebyggande rådet, Domstolsverket, Tullverket och Skatteverket i uppdrag att fortsätta arbetet med att samordna informationsförsörjningen i brottmålsprocessen och därigenom utveckla verksamheterna i rättsväsendet (Ju2012/6639/SI).

Under 2014 ska Kustbevakningen vidare bistå Regeringskansliet (Justitiedepartementet) med beräkningar som möjliggör kostnads- och nyttokalkyler.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:1

Kustbevakningen (Ramanslag)

Disponeras av Kustbevakningen1 047 583
ap.1Kustbevakningen (ram)1 047 583

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Kustbevakningen

1. Anslaget disponeras av Kustbevakningen för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Anslaget finansierar även Kustbevakningens kostnader för att samordna de civila behoven av sjöövervakning och förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter.

2. Kustbevakningen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Kustbevakningen ska betala totalt 7 647 500 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:1 Kustbevakningen
ap.131 399Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 900 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)40 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Investeringsplan

Följande ska gälla för investeringsplanen

(tkr)

AntalAnskaffat t.o.m. 2012Prognos 2013Beräknat 2014Beräknat 2015Beräknat 2016
Kombinationsfartyg typ 0314833 000189 000


Övervakningsfartyg typ 3125148 20056 800


Övriga investeringar

50 00050 00050 00050 000
Summa investeringar
981 200295 80050 00050 00050 000
Lån i Riksgäldskontoret
893 200290 80050 00050 00050 000
EU-bidrag
88 0005 000


Summa finansiering
981 200295 80050 00050 00050 000

5.2

Utbetalningsplan

Till Kustbevakningens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2587 219
2014-02-2587 219
2014-03-2587 219
2014-04-2587 219
2014-05-2587 219
2014-06-2587 219
2014-07-2587 219
2014-08-2587 219
2014-09-2587 219
2014-10-2587 219
2014-11-2587 694
2014-12-2587 699
Summa1 047 583
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kustbevakningens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Kustbevakningen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Uppdragsverksamhet6506 0006 000065
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Beräknad budget för avgiftsbelagdverksamhet där intäkterna ej disponeras
Offentlig rättslig verksamhet2713002 0002 00000
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras
Ersättning för miljöräddnings- och sjöövervakningsoperationer samt i enlighet med ingångna avtal2811000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Offentlig rättslig verksamhet

Vattenföroreningsavgift enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg uppbärs och redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m.

Ersättning för kostnader för räddningstjänst enligt sjölagen (1994:1009)

Inkomster från krav på ersättning enligt sjölagen (1994:1009) för kostnader för räddningstjänst ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. Kustbevakningen ska avräkna medel från eventuella inkomster motsvarande merkostnader som myndigheten åsamkats.

Ersättning för miljöräddnings- och sjöövervakningsoperationer samt i enlighet med ingångna avtal

Ersättning som betalas för att Kustbevakningen på begäran av annan stat bistått i miljöräddnings- och sjöövervakningsoperationer samt i enlighet med av Sverige ingångna avtal får disponeras av Kustbevakningen för att täcka uppkomna merkostnader.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

1. Ersättning från EU:s budget som utbetalas till Sverige inom Kustbevakningens verksamhetsområde får disponeras av Kustbevakningen.

2. Ersättning från anslaget 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. utbetalas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till Kustbevakningen i enlighet med villkor för anslag 2:3 i regleringsbrevet avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kustbevakningen har rätt att använda det icke räntebärandeflödet inom statens checkräkning för löpande kostnader för miljöräddningstjänst till sjöss

På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Mikael Wolfbrandt
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM, REV
Justitiedepartementet/Po
Utrikesdepartementet/SP
Försvarsdepartementet/ESL, MFI, MFU,SSP
Finansdepartementet/BA, SKA S3
Landsbygdsdepartementet/JFS
Miljödepartementet/NM, KL
Näringsdepartementet/TE
Förvaltningavdelningen/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Sjöfartsverket
Transportstyrelsen
Tullverket