Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
11

2014-09-11
L2014/2277/LB
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Skogsstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Skogsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1, utg.omr. 23, bet. 2013/14:MJU2, rskr. 2013/14:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Skogsstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella återrapporteringskrav

Skogsstyrelsen ska redovisa:

1) Hur Skogsstyrelsens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål. 

2) Indikatorer som beskriver utvecklingen inom sektorn samt baserat på indikatorer göra en bedömning av hur resultaten och effekterna bidragit till att uppfylla regeringens vision. 

3) Årsarbetskraft, intäkter, kostnader och ekonomiskt resultat för kärnprocesserna: rådgivning; områdesskydd; ekonomiskt stöd; tillsyn; inventering, uppföljning, utvärdering; policyutveckling och extern samverkan; uppdragsverksamhet.

4) Hur myndigheten verkar för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och hur resultaten från Dialog om miljöhänsyn, i form av mätmetoder och parametrar, har omsatts inom myndighetens hänsynsuppföljning och kommunicerats till skogsbruket, samt redovisa resultaten av uppmätt miljöhänsyn i skogsbruket.

Tjänsteexport

Skogsstyrelsen ska redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivs.

Statsstödsrapportering

Myndigheten ska senast den 31 maj 2014 till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) redovisa utfallet av de statliga stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde.

Redovisningen ska utgå från det formulär som tillhandahålls av kommissionen i enlighet med bilaga III B till kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget. I uppgiften ingår även att komplettera och revidera information avseende stöd som lämnats under tidigare år.

Utfall och prognoser

Skogsstyrelsen ska redovisa prognoser för åren 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 16 januari, 21 februari, 5 maj, 28 juli och 27 oktober 2014.

Skogsstyrelsen ska utöver ovan nämnda prognostillfällen lämna en motsvarande prognos till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) den 26 september 2014. 

Vidare ska myndigheten, vid ovan nämnda datum, till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) särskilt redovisa prognosen för anslag 1:2 Insatser för skogsbruket uppdelat på anslagspost ap.1 Bidrag till skogsbruket och ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet.

3

Uppdrag

Skogsriket

Skogsstyrelsen ska redovisa hur Skogsstyrelsens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision om Skogsriket med dess effektmål, att skapa förutsättningar för nya jobb med skogen som bas. Skogsstyrelsen ska också beskriva utvecklingen av Skogsriket samt göra en bedömning, baserat på indikatorer, av hur resultaten och effekterna bidragit till att uppfylla regeringens vision. Inom ramen för sin omvärldsbevakning ska Skogsstyrelsen rapportera om relevanta aktörers aktiviteter för att bidra till genomförandet. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) den 1 juni 2014.

 

En märkbar positiv förändring i företagens vardag

Regeringens övergripande mål med förenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag.

Under 2014 ska Skogsstyrelsen i sitt förenklingsarbete sätta fokus på att underlätta skogsägarnas myndighetskontakter, särskilt projektet En dörr in. Skogsstyrelsen ska i samråd med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelserna i Stockholms, Blekinge och Jämtlands län, samt efter samråd med kommunerna genom lämpliga representanter, fortsätta sitt arbete med en fördjupad myndighetssamverkan för anmälningar och ansökningar som rör skogsbruksåtgärder på skogsmark. Näringsföreträdare ska involveras i arbetet. Inriktningen ska vara att skapa helhetssyn och samsyn. Arbetet med rådgivning om tolkning av regelverk betonas.

Inom ramen för arbetet med samverkande e-förvaltning ska länsstyrelserna i samverkan med Skogsstyrelsen utveckla en gemensam inlämningsfunktion i syfte att skapa enkelhet, helhetssyn och nytta för kunden (skogsägaren) och en effektivare förvaltning hos myndigheterna med utgångspunkt i förordningen (2013:44) om gemensam inlämningsfunktion för skogsägare. Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen ska ta fram en gemensam ansvarsfördelning för funktionen där dess utveckling, förvaltning och finansiering redovisas. Arbetet ska rapporteras till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 augusti 2014 av Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Värmland som sammanhållande för länsstyrelserna.

 

Toleransavdrag vid naturvårdsavtal

Skogsstyrelsen får i uppdrag att i samråd med Naturvårdsverket redovisa beräkningsgrunder för ersättning till markägare vid tecknande av naturvårdsavtal, inklusive toleransavdraget. Myndigheterna ska göra en bedömning av kostnader och andra konsekvenser vid borttagande av toleransavdraget vid inrättande av naturvårdsavtal. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) den 31 mars 2014.

 

 

Älgförvaltning

Skogsfrågorna och beaktandet av skogens tillstånd har givits en tydlig plats i den nya ekosystembaserade älgförvaltningen. Skogsstyrelsens medverkan bör bl.a. inkludera följande:

  • Bistå älgförvaltningen med information och kunskap om skogens tillstånd, i första hand avseende skogsskador, samlat betestryck av klövvilt, älgfoderprognoser samt råd om viltanpassad skogsskötsel inklusive foderproducerande åtgärder,
  • då det efterfrågas delta vid älgförvaltningsgruppernas samråd,
  • inför beslut om avskjutningsnivåer samt skyddsjakt stödja länsstyrelsen med bedömning av skadors omfattning,
  • tillgängliggöra beslutsunderlag avseende foderprognoser, exklusive kalibrering i fält,
  • kvalitetssäkra och förvalta metoden för älgbetesinventering (ÄBIN) samt uttolka och leverera resultat från genomfört fältarbete,
  • samt inom ramen för myndighetens uppdragsverksamhet erbjuda genomförande av ÄBIN-metoden i fält.

Skogsstyrelsen uppdras att länsvis redovisa andelen ÄBIN-inventerad skog och till Skogsstyrelsen rapporterade resultat. Skogsstyrelsen ska vidare utifrån resultaten av inventeringar och foderprognoser göra en översiktlig analys av utfallet av skogens tillstånd i de inventerade områdena samt hur den nya älgförvaltningen har påverkat skog/vilt-balansen och vid behov föreslå förändringar.

 

Myndighetssamverkan om skog och turism

Skogsstyrelsen ska delta i det strategiska samverkansarbete som leds av Tillväxtverket. Skogsstyrelsen ska delta i en eller fler av de arbetsgrupper som bildats runt de så kallade pilotdestinationerna och där bidra med sitt kunnande kring skogens betydelse för turismen. Skogsstyrelsen ska också uppmärksamma de företag som erhållit  ”Väx med skogen”-stöd och som är belägna inom en pilotdestination på detta samt lämna information om vad detta innebär. Slutrapporteringen ska ske till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) i samband med årsredovisningen.

 

E-förvaltning

Skogsstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och som planeras att vidtas för att en bred tillämpning och användning av Mina Meddelanden och Svensk E-legitimation uppnås. Uppdraget ska redovisas senast 15 juni 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Skogsstyrelsen ska i årsredovisningen redogöra för hur myndigheten arbetar för att nå målen i regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning Med medborgaren i centrum – Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning, N2012/6402/ITP.

Samverkan rennäring - skogsbruk

Skogsstyrelsen ska den 30 september 2013 och 2014 redovisa en lägesbeskrivning av den pågående försöksverksamheten om skogsbrukets hänsyn till rennäringen. Lägesbeskrivningen ska t.ex. innehålla information om viktiga aktiviteter, resultat från dialog med intressenterna eller annan information av vikt för försöksverksamhetens framåtskridande. Redovisningen av analys av behovet och förutsättningarna att arbeta med s.k. renskogsavtal flyttas fram och ska lämnas den 30 september 2015.

Skogsbranden i Västmanlands län

Skogsstyrelsen ska lämna förslag till hur stödåtgärder med anledning av skogsbranden i Västmanlands län i augusti 2014 bör utformas, dels för upparbetning av energived från brandskadat virke, dels för stöd till lagring av brandskadat virke inklusive flisen från det brandskadade virket. Förslag till förordningstexter ska redovisas. Kostnadsberäkning med alternativa nivåer ska göras. Förslagen ska vara förenliga med EU:s regelverk om statsstöd samt annan relevant lagstiftning. Skogsstyrelsen ska redovisa hur miljöaspekter beaktas. Synpunkter från berörda aktörer ska inhämtas och redovisas. Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 22 september 2014.

Berördas myndighetskontakter med anledning av branden ska underlättas. Skogsstyrelsen som sammanhållande myndighet för stödåtgärder inom jord- och skogsbruksområdet ska därför upprätta samarbete med berörda myndigheter, särskilt Länsstyrelsen i Västmanland, Jordbruksverket, Lantmäteriet och Trafikverket. Uppföljningsarbetet ska rapporteras till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:1

Skogsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen405 533
ap.1Förvaltningskostnader (ram)405 533

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader

Anslagsposten får användas för insatser enligt artikel 21 och artikel 24 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013 samt tillämplig nationell lagstiftning. Ersättning får lämnas i enlighet med rådets förslag till förordning 2011/0282 (COD) om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.  Ersättning ska lämnas i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogram för Sverige 2014-2020 och med tillämplig nationell lagstiftning.

Högst 10 000 000 kronor får användas inom Skogsriket för att förstärka den statliga rådgivningen i skogsbruket med syfte att skapa en effektiv och funktionell miljöhänsyn samt förbättrad skogsskötsel.

Minst 9 000 000 kronor får användas till att ytterligare förenkla och minska de administrativa kostnaderna för skogsbruket och högst 2 000 000 kronor får användas till att genomföra regeringsuppdragen som syftar till att förbättra dialogen mellan rennäring och skogsbruk.

Skogsstyrelsen får använda högst 20 000 000 kronor för en satsning inom Skogsriket som ska bidra till Skogsrikets mål om att skapa förutsättningar för fler jobb på den svenska landsbygden. Satsningen görs i form av ett treårigt program. Inom satsningen ska minst 17 000 000 kronor användas till utveckling av hållbara skogsskötselmetoder genom en systematisk och upprepad ansats av aktivt lärande, samt ta fram och tillgängliggöra förbättrade skogliga skattningar, baserat på den nya laserskanningen för den nationella höjdmodellen (se även regeringsbeslut L2012/2931). Metoderna ska utvecklas tillsammans med en effektiv och funktionell miljöhänsyn, rörande t.ex. biodiversitet och våtmarker. Exempel på åtgärder som kan analyseras är trädslagsval, bruk av förbättrat skogsodlingsmaterial och genetisk variation, gallringsregimer, förkortade omloppstider, andra brukningsformer än trakthyggesbruk samt behovsanpassad gödsling. Skogens sociala värden ska beaktas i metodutvecklingen. I denna del får medlen användas i samråd med Sveriges lantbruksuniversitet och efter samråd med andra relevanta intressenter.

Högst 3 000 000 kronor får användas till prioriterade aktiviteter med fokus på jobbskapande inom Skogsrikets områden exportfrämjande, jämställdhet och kompetensförsörjning samt till lokala och regionala projekt för att stärka Skogsriket.

 

1:2

Insatser för skogsbruket (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen251 373
ap.1Bidrag till skogsbruket (ram)55 529
ap.2Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet (ram)195 844
Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande6 500
ap.5Skogsträdsförädling (ram)6 500

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Bidrag till skogsbruket

Anslagsposten får användas till informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser samt till bidrag enligt förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av bidrag till skogsbruket får täckas med högst 6 000 000  kronor.

Minst 10 000 000 kronor får användas till Skogsrikets stöd Väx med skogen för att bereda mikroföretag, små samt medelstora företag i skogssektorn möjlighet att söka finansiering till projekt med inriktning på kompetensutveckling, stimulans för kreativt företagande och entreprenörskap, samt innovation och förädling, i enlighet med förordningen (2012:31) om stöd till insatser på skogsområdet. Stödet ska även underlätta nyetablering av verksamheter med denna inriktning. Stöd får endast lämnas med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.

ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet

Anslagsposten får användas till att täcka statens kostnader för intrångsersättningar som följer av Skogsstyrelsens beslut enligt 18 § skogsvårdslagen (1979:429) och enligt 7 kap. 11 § och 12 kap. 6 § miljöbalken, till att täcka statens kostnader för naturvårdsavtal som avses i 7 kap. 3 § andra stycket jordabalken samt till skötsel av områden som skyddats enligt ovan nämnda bestämmelser.

Anslaget får vidare disponeras för att utge ersättning till jordfonden vid sådana fall när beslut enligt 7 kap. 11 § miljöbalken fattas beträffande fastighet som förvaltas av jordfonden. Ersättningen ska därvid motsvara det bokförda värdet för det område som omfattas av beslutet.

Högst 10 000 000 kronor får användas för att täcka Skogsstyrelsens kostnader för förbättrad biotopinventering, uppföljning av biologisk mångfald och arbetet med Kometprogrammet. Gällande Komet är ett syfte att under årets arbete underlätta insamling, tillvaratagande och generalisering av vunna erfarenheter.

Högst 6 000 000 kronor får användas av Skogsstyrelsen för att fortsätta utveckla och analysera metoder för hyggesfritt skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk) utifrån ekonomiska, ekologiska, kulturella och sociala aspekter samt informera om och ge råd om hyggesfritt skogsbruk.

Högst 2 000 000 kronor får användas för upprättande av renbruksplaner. Skogsstyrelsen ska samverka med Sametinget gällande renbruksplanerna.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av naturvårdsavtal och biotopskydd får täckas med högst 38 000 000 kronor.

ap.5 Skogsträdsförädling

Anslagsposten får användas för utbetalning till Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk) till ett med näringen fyraårigt samfinansierat program om förstärkt skogsträdsförädling. 

En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 mars årligen (2012-2014). Delredovisningen ska bestå av en kort sammanfattande beskrivning av det pågående arbetet och resultat. En slutredovisning av programmets genomförande och resultat ska ske till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 mars 2015.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Skogsstyrelsen
ap.112 1663 %0
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.140 00019 00020 0001 0002018
ap.230 0001 0001 00028 0002018
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)150 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skogsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2533 794
2014-02-2533 794
2014-03-2533 794
2014-04-2533 794
2014-05-2533 794
2014-06-2533 794
2014-07-2533 794
2014-08-2533 794
2014-09-2533 794
2014-10-2533 794
2014-11-2533 794
2014-12-2533 799
Summa405 533
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skogsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Uppdragsverksamhet
Uppdrag åt övriga13 32130073 40073 30010013 721
Uppdrag åt skogsbruket-1 979-3 65045 00046 900-1 900-7 529
Tjänsteexport-1 872-150900800100-1 922
Fastighetsförvaltning och övrig verksamhet9 710-5507 9008 400-5008 660
Uppdrag åt Arbetsförmedlingen-38 3840400 000400 0000-38 384
Summa-19 204-4 050527 200529 400-2 200-25 454
Offentligrättslig verksamhet
Offentligrättslig verksamhet-1707236031050-48
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter och kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten ska särredovisas per resultatområde.

Skogsstyrelsen får disponera avgifter som tas ut enligt 13 § förordning (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen och de avgifter som Skogsstyrelsen med stöd av annan författning får ta ut om inte annat följer av författningen.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Ylva Tilander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Utrikesdepartementet/MV
Socialdepartementet/PBB SFÖ
Miljödepartementet/MM, NM, R, S
Näringsdepartementet/ENT, FIN, ITP, MK, RS, RT, TE
Kulturdepartementet/KA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Havs- och vattenmyndigheten
Lantmäteriet
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Sametinget
Statens jordbruksverk
Tillväxtverket
Trafikverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret