Utrikesdepartementet


Protokoll
I:6
vid regeringssammanträde
2014-10-30
UF2014/68386/UD/SP

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 5, bet. 2013/14:UU1, rskr. 2013/14:96).  

 

Regeringen har den 19 december 2013 beslutat regleringsbrev för anslaget.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen1 500
ap.2Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands (ram)1 500
Disponeras av Försvarsmakten64 700
ap.1Försvarsmakten (ram)64 700
Disponeras av Folke Bernadotteakademin21 125
ap.6Fredsfrämjande - del till FBA (ram)21 125
Disponeras av Kammarkollegiet64 011
ap.3Freds- och säkerhetsfrämjande - Särskilda insatser (ram)64 011
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet6 506
ap.4Utrikesdepartementet. Särskilda insatser (ram)6 506
ap.4.1del till UD (ram)5 606
ap.4.2del till Svenska institutet i Alexandria (ram)900

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Försvarsmakten

Insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik

Försvarsmakten ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP). Av medlen får 8,4 miljoner kronor användas för personalbidrag inom ramen för GSFP till följande insatser:

EU:s insats i Bosnien och Hercegovina (ALTHEA), minst 1,5 miljoner kronor.

EU:s maritima insats vid Afrikas Horn (EUCAP Nestor), minst 1,0 miljoner kronor.

EU:s insats för säkerhetssektorreform i Moldavien, minst 1,1 miljoner kronor. 

Att ställa personal till förfogande till EU-delegationer till stöd för genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Inriktningen av personalbidragen ska bestämmas i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet).

FN:s fredsbevarande insatser med flera

Försvarsmakten ska ställa personal till förfogande för FN:s fredsbevarande insatser och till andra insatser som specificeras nedan. Av medlen får 53,1 miljoner kronor användas för personalbidrag till följande av FN:s och andra organisationers insatser:

FN:s stabiliseringsinsats i Demokratiska republiken Kongo (MONUSCO), minst 6,7 miljoner kronor.

FN:s insats i Sydsudan (UNMISS), minst 7,6 miljoner kronor.

FN:s insats i Afghanistan (UNAMA), minst 1,5 miljoner kronor.

FN:s militära observatörsgrupp i Indien och Pakistan (UNMOGIP), minst 7,0 miljoner kronor.

FN:s kommission för stilleståndsövervakning i Mellanöstern (UNTSO), minst 8,8 miljoner kronor.

FN:s interimsstyrka i Libanon (UNIFIL).

FN:s observatörsgrupp för truppåtskillnad i Syrien/Israel (UNDOF).

Neutrala nationernas övervakningskommission i Korea (NNSC), minst 12,1 miljoner kronor.

FN:s insats i Elfenbenskusten (UNOCI).

FN:s stödinsats i Somalia (UNSOM) och FN:s stödkontor för AU:s insats i Somalia AMISOM (UNSOA).

AU:s militära struktur för freds- och säkerhetsinsatser, AU:s freds- och säkerhetsinsatser och FN:s kontor till AU (UNOAU).

Insatsnära verksamhet

Av medlen får högst 2,5 miljoner kronor användas för annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, samverkan mellan myndigheter, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet, till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

Försvarsmakten ska bidra till att förstärka kunskaperna i franska språket hos sådan utvald personal som avses för tjänstgöring i internationella krishanteringsinsatser där sådana kunskaper är nödvändiga. Försvarsmakten får avsätta högst 0,7 miljoner kronor för de merkostnader som denna utbildning skapar.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa prognoser för 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 januari

21 februari

5 maj

28 juli

27 oktober

I samband med prognostillfällena i Hermes den 5 maj och 28 juli ska myndigheten inkomma till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet) med en utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppbruten på respektive insats. En sådan prognos ska också överlämnas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet) den 30 september.

Försvarsmakten ska vidare redovisa

• samarbetet med andra svenska myndigheter kring bidragen till freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet,

• hur erfarenheterna tas om hand i organisationen.

ap.2 Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands

Anslagsposten får användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för EU, FN och OSSE vid högkvarteret eller i fält för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet.

Rikspolisstyrelsen ska redovisa prognoser för 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen. I samband med dessa ska Rikspolisstyrelsen inkomma till Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) med en utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppbruten på respektive insats. Prognoserna lämnas i Hermes den 16 januari, den 21 februari, den 5 maj, den 28 juli samt den 27 oktober, enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

ap.3 Freds- och säkerhetsfrämjande - Särskilda insatser

Anslagsposten får användas till att främja följande områden: fredsfrämjande, konfliktförebyggande och säkerhetsfrämjande verksamhet, folkrätt och mänskliga rättigheter.

Anslagsposten avser stöd till internationella seminarier, konferenser, utbildningsinsatser och forskningsprojekt samt stöd till mellanstatliga eller enskilda organisationer och institutioner för projekt eller andra särskilda insatser inom det freds- och säkerhetsfrämjande området.

Anslagsposten får även användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för FN, Europarådet, OSSE, EU samt Nato/PFF.

Inom ramen för de villkor som anges för anslagsposten får Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingå överenskommelser om bidragets inriktning och därtill relaterade projekt. 

Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

ap.4.1 del till UD

Anslagsposten får användas till att främja följande områden: fredsfrämjande, konfliktförebyggande och säkerhetsfrämjande verksamhet, folkrätt och mänskliga rättigheter.

Anslagsposten avser stöd till internationella seminarier, konferenser, utbildningsinsatser och forskningsprojekt.

Anslagsposten får även användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för FN, Europarådet, OSSE, EU samt Nato/PFF.

Inom ramen för de villkor som anges för anslagsposten får Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingå överenskommelser om bidragets inriktning och därtill relaterade projekt. 

ap.4.2 del till Svenska institutet i Alexandria

Svenska institutet i Alexandria disponerar 900 000 kronor för sin verksamhet.

ap.6 Fredsfrämjande - del till FBA

Anslagsposten får användas till verksamhet som inte omfattas av OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv.

Av medlen ska 9,735 miljoner kronor användas till att främja följande verksamhetsområden:
• säkerhetssektorreformer (SSR),
• avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR),
• samordna och utveckla det internationella samarbetet inom the International Forum for the Challenges of Peace Operations (Challenges Forum),
• internationella forskararbetsgrupper för fredsbevarande operationer.

Fördelningen av medel bör utgå från nedan angivna riktmärken 


Indikativt belopp i tkr
Personalstöd till OSSE:s verksamhet5 485
Säkerhetssektorreformer (SSR)650
Avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR)500
The international Forum for the Challenges of Peace Operations (Challenges Forum)1 800
Internationella forskararbetsgrupper för fredbevarande operationer1 300
Totalt9 735

 

Därutöver ska 11,390 miljoner kronor av anslagsposten användas till stöd för svenska organisationer och stiftelser vars syfte är att främja information och studier m.m. om fredsfrämjande-, nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor och till kostnader relaterade till handläggning av stödet. Folke Bernadotteakademin får härvidlag lämna bidrag som verksamhetsstöd eller projektbidrag, varav verksamhetsstöd endast får lämnas till ideella organisationer och stiftelser. Myndigheten ska fördela dessa bidrag jämsides med medel som myndigheten disponerar från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, anslagsposten 4 Biståndsverksamhet.

Medlen får utbetalas enligt akademins riktlinjer för statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
ap.11 531Inget0
ap.2108Inget0
ap.3800Inget0
ap.4.1195Inget0
ap.4.20Inget0
ap.6634Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
Utdrag till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Statsrådsberedningen FCK
Justitiedepartementet PO
Utrikesdepartementet AF
Utrikesdepartementet ASO
Utrikesdepartementet EC
Utrikesdepartementet EU
Utrikesdepartementet MENA
Utrikesdepartementet RS
Utrikesdepartementet PLAN
Utrikesdepartementet EKO
Finansdepartementet BA
Försvarsdepartementet MFI
Försvarsdepartementet SSP
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Rikspolisstyrelsen
Försvarsmakten
Ekonomistyrningsverket
Folke Bernadotteakademin
Kammarkollegiet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Svenska institutet i Alexandria