Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:4

2014-09-18
UF2014/57963/UD/SP
Folke Bernadotteakademin
Sandövägen 1
872 64 Sandöverken
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Folke Bernadotteakademin
Riksdagen har beslutat om Folke Bernadotteakademins verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 7, bet. 2013/14:UU2, rskr. 2013/14:127).  

Regeringen har den 19 december 2013 och den 24 april 2014 beslutat regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Folke Bernadotteakademin och ifrågavarande anslag.

I denna ändring beslutas att Folke Bernadotteakademin ska ställa personal till förfogande för EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina) och till EU:s civila kapcitetsuppbyggande insats i Mali (EUCAP SAHEL Mali) inom ramen för anslag 1:1 Biståndsverksamhet, anslagsposten 42 Internationell civil krishantering - del till FBA.

 

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Folke Bernadotteakademin och anslaget.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska lämnas senast den 16 januari, den 21 februari, den 5 maj, den 28 juli och den 27 oktober. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

 

Övrigt

Myndigheten ska till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) redovisa hur myndigheten, genom personalstöd och på annat sätt, använder sina medel på både utgiftsområde 5 och utgiftsområde 7, för stöd till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Myndigheten ska samverka i enlighet med regeringsbeslut 2013-09-12 om myndighetssamverkan för internationell fredsfrämjande verksamhet (UF2013/52812/UD/SP).

 

3

Uppdrag

Bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Myndigheten ska, utifrån resultaten av granskningen av hur FN:s säkerhetsråds resolution 1325 beaktas vid planering och genomförande av GSFP-insatser, särskilt fokusera på att utveckla möjligheterna att inom och genom EU stärka implementeringen av resolution 1325 och de efterföljande resolutionerna om kvinnor, fred och säkerhet.

Myndigheten ska, i enlighet med regeringens uppdrag den 27 september 2012 (UF2012/56146/UD/SP), redovisa och analysera genomförandet av den nationella handlingsplanen för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 i enlighet med de indikatorer som tagits fram under Regeringskansliets (Utrikesdepartementet) ledning. Myndigheten ska, i samråd med andra myndigheter, sammanställa myndigheternas redovisningar i en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet med kopia till Justitiedepartementet och Försvarsdepartementet). Rapporten ska redovisas senast den 15 april 2014. 

Inrapportering av statistik till Sida i enlighet med DAC:s direktiv

Myndigheten erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin80 720
ap.4Biståndsverksamhet (ram)9 700
ap.42Internationell civil krishantering - del till FBA (ram)71 020

Villkor för anslag 1:1

ap.4 Biståndsverksamhet

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Av medlen ska minst 7,2 miljoner kronor användas till stöd för organisationer vars syfte är att bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Av medlen ska minst 2 miljoner kronor användas till stöd för svenska organisationer och stiftelser vars syfte är att främja information och studier m.m. om fredsfrämjande-, nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor. Dessa bidrag får utgöra verksamhetsstöd eller projektbidrag, varav verksamhetsstöd endast får lämnas till ideella organisationer och stiftelser. Myndigheten ska fördela dessa bidrag jämsides med medel som myndigheten disponerar från utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, anslagsposten 6 Fredsfrämjande - del till FBA.

Medlen får även användas till stöd för internationella forskararbetsgrupper.  

ap.42 Internationell civil krishantering - del till FBA

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Anslagsposten får användas för att ställa svensk personal till förfogande för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för EU, FN och OSSE.

Myndigheten ska genom sitt deltagande i internationella civila krishanteringsinsatser bidra till att uppfylla de mål som respektive organisation har satt upp för sina insatser. 
 
Den 30 september 2013 ska myndigheten inkomma till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med en analys om myndighetens möjligheter att rekrytera personal till insatserna i förhållande till prognosen och i förhållande till budgeten. Analysen ska vara uppbruten på respektive insats.

Insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik med flera

Myndigheten ska ställa personal till förfogande för följande insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik med flera insatser. Medlen fördelas till följande insatser:

EU:s gränsstödsinsats i Moldavien och Ukraina (EUBAM
Moldavien/Ukraina), högst 2,2 miljoner kronor.

EU:s delegation i Ukraina, högst 1,3 miljoner kronor.

EU:s övervakningsinsats i Georgien (EUMM Georgien), högst 24 miljoner kronor.

EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo), högst 6,7 miljoner kronor.

EU:s polisinsats i Afghanistan (EUPOL Afghanistan), minst 5,1 miljoner kronor.

EU:s rättsstödsinsats i Irak (EUJUST LEX Irak), högst 1,2 miljoner
kronor.

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS), högst 4,3 miljoner kronor.

EU:s polisinsats i Demokratiska republiken Kongo (EUPOL DRK), högst 2,4 miljoner kronor.

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Niger (EUCAP SAHEL
Niger).

EU:s civila regionala maritima kapacitetsbyggande insats på Afrikas Horn och Indiska Oceanen (EUCAP Nestor), minst 1,2 miljoner kronor.

EU:s insats för luftfartsskydd i Sydsudan (EUAVSEC), högst 0,3 miljoner kronor.

EU:s gränsstödsinsats i Libyen (EUBAM Libyen), minst 1,2 miljoner kronor.

EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina).

EU:s civila kapacitetsuppbyggande insats i Mali (EUCAP SAHEL Mali).

Temporära internationella närvaron i Hebron (TIPH), högst 18 miljoner kronor.

OSSE:s insatser

Till OSSE:s fältmissioner och insatser i Armenien, Azerbajdzjan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan ett personalbidrag om minst 1,5 miljoner kronor.

Till OSSE:s fältmissioner och insatser i Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Montenegro, och Serbien ett personalbidrag om högst 4 miljoner kronor.

Till OSSE:s insatser i Ukraina ett personalbidrag om minst 3 miljoner kronor. 

Insatsnära verksamhet

I syfte att stödja EU:s, FN:s och OSSE:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder, där Sverige deltar med personal, ska myndigheten ställa personal till förfogande med ett långsiktigt perspektiv till dessa organisationers högkvarter i Bryssel, New York respektive Wien till en kostnad om högst 3,6 miljoner kronor. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Kortare insatser under budgetåret

Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, genom exempelvis EU:s koncept för besökande experter, Civilian Response Team (CRT) eller FN:s instrument för att matcha utbud och efterfrågan på civilt kapacitetsstöd inom freds- och statsbyggande (CAPMATCH). Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Verksamheten ska i första hand finansieras genom omfördelning av medel tilldelade genom detta regleringsbrev. 

1:4

Folke Bernadotteakademin (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin98 018
ap.1Folke Bernadotteakademin (ram)98 018

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Folke Bernadotteakademin

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Av medlen får högst 7 miljoner kronor användas för den svenska personalen vid det svenska TST (Transition Support Team) i Mazar-e Sharif i Afghanistan under första halvåret 2014 samt för en rådgivartjänst i den fredsbyggande satsningen vid Sveriges ambassad i Monrovia i Liberia.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Budgetår 2013

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin0
ap.7Internationella civila insatser, OSSE - del till FBA (ram)0

Villkor för anslag 2:1

ap.7 Internationella civila insatser, OSSE - del till FBA

För medlen ska myndigheten ställa personal till förfogande för OSSE:s fältmissioner och insatser. Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.403 %0
ap.4203 %0
1:4 Folke Bernadotteakademin
ap.12 9413 %0
2:1 (2013) Reformsamarbete i Östeuropa
ap.7 (2013)03 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Biståndsverksamhet
1:1 ap.101:1 ap.4100 %
1:4 Folke Bernadotteakademin
1:4 ap.21:4 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.10ram
1:4 Folke Bernadotteakademin
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)11 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Folke Bernadotteakademins räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-258 168
2014-02-258 168
2014-03-258 168
2014-04-258 168
2014-05-258 168
2014-06-258 168
2014-07-258 168
2014-08-258 168
2014-09-258 168
2014-10-258 168
2014-11-258 168
2014-12-258 170
Summa98 018
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Folke Bernadotteakademins disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Folke Bernadotteakademin

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

REFERENS TILL ANDRA REGLERINGSBREV

Ytterligare anslagspost/-er som myndigheten disponerar för sin verksamhet:

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, ap.6 Fredsfrämjande - del till FBA

På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Camilla Norström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Justitiedepartementet-DOM
Justitiedepartementet-KRIM
Justitiedepartementet-PO
Justitiedepartementet-Å
Utrikesdepartementet-AF
Utrikesdepartementet-AME
Utrikesdepartementet-ASO
Utrikesdepartementet-EC
Utrikesdepartementet-EKO
Utrikesdepartementet-EU
Utrikesdepartementet-FMR
Utrikesdepartementet-MENA
Utrikesdepartementet-MU
Utrikesdepartementet-NIS
Utrikesdepartementet-P-IR
Utrikesdepartementet-PLAN
Utrikesdepartementet-USTYR
Utrikesdepartementet-RS
Försvarsdepartementet-SSK
Försvarsdepartementet-SSP
Finansdepartementet-BA
Utbildningsdepartementet-JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Kriminalvården
Kustbevakningen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
riksdagen, utrikesutskottet
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Totalförsvarets forskningsinstitut
Åklagarmyndigheten