Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2014-09-18
UF2014/57957/UD/SP
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 41 Internationell civil krishantering - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 7, bet. 2013/14:UU2, rskr. 2013/14:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap41 000
ap.41Internationell civil krishantering - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)41 000

Villkor för anslag 1:1

ap.41 Internationell civil krishantering - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Anslagsposten får användas för att ställa svensk personal till förfogande för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

DAC:s riktlinjer

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Myndigheterna ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Prognoser

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa prognoser för 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen.I samband med dessa ska myndigheten inkomma till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet) med en utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppbruten på respektive insats. I samband med prognosen i oktober ska myndigheten redovisa den del av medlen under anslagsposten som används till förvaltningskostnader. Prognoserna lämnas i Hermes den 16 januari, den 21 februari, den 5 maj, den 28 juli samt den 27 oktober enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik med flera

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ställa personal till förfogande för följande insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik med flera insatser. Av medlen fördelas 38,2 miljoner kronor för personalbidrag till följande insatser:

EU:s övervakningsinsats i Georgien (EUMM Georgien), minst 2 miljoner kronor.

EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo), högst 9,9 miljoner kronor.

EU:s polisinsats i Afghanistan (EUPOL Afghanistan), minst 4,4 miljoner kronor.

EU:s rättsstödsinsats i Irak (EUJUST Lex Irak), högst 1,1 miljoner kronor.

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS).

EU:s polisinsats i Demokratiska republiken Kongo (EUPOL DRK), högst  1,3 miljoner kronor.

EU:s insats till stöd för säkerhetssektorsreform i Demokratiska republiken Kongo (EUSEC DR Kongo), högst 1,1 miljoner kronor.

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Niger, (EUCAP SAHEL
Niger), minst 0,5 miljoner kronor.

EU:s civila regionala maritima kapacitetsbyggande insats på Afrikas Horn och Indiska Oceanen(EUCAP Nestor), minst 2,2 miljoner kronor.

EU:s insats för luftfartsskydd i Sydsudan (EUAVSEC), högst 1,1 miljoner kronor.

EU:s gränsstödsinsats i Libyen (EUBAM Libyen), minst  0,5 miljoner kronor.

Temporära internationella närvaron i Hebron (TIPH), högst 4,5 miljoner kronor

EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina).

EU:s civila kapacitetsuppbyggande insats i Mali (EUCAP SAHEL Mali).

OSSE:s insatser

Av medlen ska högst 1,6 miljoner kronor användas för att ställa personal till förfogande till OSSE:s särskilda observatörsinsats i Ukraina.

Insatsnära verksamhet

Av medlen får högst 0,9 miljoner kronor användas för insatsnära verksamhet i form av förberedelser för utsändande av personal och utrustning, bidrag till internationella organisationers policy och metodutveckling eller internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

I syfte att stödja EU:s och FN:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder där Sverige deltar med personal ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ställa personal till förfogande med ett långsiktigt perspektiv till dessa organisationers högkvarter i Bryssel respektive New York till en kostnad om högst 1,8 miljoner kronor. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet).

Kortare insatser under budgetåret

Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, exempelvis EU:s koncept för besökande experter, Civilian Response Teams (CRT) eller FN:s instrument för att matcha utbud och efterfrågan på civilt kapacitetstöd inom freds- och statsbyggande (CAPMATCH). Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet). Verksamheten ska i första hand finansieras genom omfördelning av medel tilldelade genom detta regleringsbrev.

Förvaltningskostnader

Av medlen får högst 1,1 miljoner kronor användas till förvaltningskostnader.

 


 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.4103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Camilla Norström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet PO
Justitiedepartementet KRIM
Justitiedepartementet DOM
Justitiedepartementet Å
Utrikesdepartementet AF
Utrikesdepartementet ASO
Utrikesdepartementet EC
Utrikesdepartementet PLAN
Utrikesdepartementet EU
Utrikesdepartementet MENA
Utrikesdepartementet RS
Utrikesdepartementet USTYR
Försvarsdepartementet MFI
Försvarsdepartementet SSP
Försvarsdepartementet SSK
Finansdepartementet BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Folke Bernadotteakademin
Försvarsmakten
Kriminalvården
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Rikspolisstyrelsen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Åklagarmyndigheten