Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2014-09-11
N2014/3762/E
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens energimyndighet inom utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen har beslutat om Statens energimyndighets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 21, bet. 2013/14:NU3, rskr. 2013/14:76). Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 19 december 2013, den 20 mars 2014 och den 19 juni 2014 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Statens energimyndighet och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Statens energimyndighet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Energiforskning och innovation

Det övergripande målet är att insatser för forskning och innovation på energiområdet ska inriktas så att de kan bidra till uppfyllandet av uppställda energi- och klimatmål, den långsiktiga energi- och klimatpolitiken samt energirelaterade miljöpolitiska mål.
 

Målet är

 • att bygga upp vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens som behövs för att genom tillämpning av ny teknik och nya tjänster möjliggöra en omställning till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige, karaktäriserat av att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet,
 • att utveckla teknik och tjänster som kan kommersialiseras genom svenskt näringsliv och därmed bidra till hållbar tillväxt och energisystemets omställning och utveckling såväl i Sverige som på andra marknader, samt
 • att bidra till och dra nytta av internationellt samarbete på energiområdet.

Återrapportering för energiforskning och innovation

Statens energimyndighet ska redovisa:

1. på vilket sätt verksamheten bidrar till de energipolitiska målen,

2. vilka områden som prioriterats och hur verksamheten utformats samt fördelningen på insatser av olika karaktär inom forskning och innovation på energiområdet,

3. väsentliga resultat av genomförda utvärderingar av vetenskaplig kvalitet och relevans,

4. vilka sammanställningar och analyser som genomförts av resultat från energiforskning och innovation, 

5. hur myndigheten samverkat med andra statliga forskningsfinansiärer,

6. väsentliga resultat av deltagande i internationellt energiforskningssamarbete samt aktiviteter inom bilaterala samarbetsavtal,

7. resultat av arbetet med informationsutbyte mellan berörda forskningsfinansiärer med syfte att synergier ska kunna tas till vara mellan angränsande insatser.

1.2 Främjande av svensk energiteknik

Målet är att utveckla och driva internationell marknadsfrämjande verksamhet för svensk energiteknik i nära samarbete med andra myndigheter och organisationer i syfte att bidra till hållbar tillväxt och energisystemets utveckling, såväl i Sverige som på andra marknader.

Återrapportering för främjande av svensk energiteknik

Statens energimyndighet ska redovisa väsentliga åtgärder som vidtagits för att bidra till målet om främjande av svensk energiteknik.

1.3 Energisystemstudier

Målet är att resultat och metoder från forskning inom temaområdet energisystemstudier ska användas i och integreras med Statens energimyndighets löpande verksamhet.

Återrapportering för energisystemstudier

Statens energimyndighet ska redovisa väsentliga insatser för att integrera resultat och metoder i den löpande verksamheten.

1.4 Främjande av vindkraft

Målet är

 • att skapa förutsättningar för väl planerad vindkraftsutbyggnad i förhållande till planeringsramen på 30 TWh till 2020,
 • att genom insatser inom forskning, utveckling, demonstration och kommersialisering bidra till kostnadseffektiv vindkraft,
 • att höja kunskapen om vindkraftens egenskaper och möjligheter samt dess roll i samhällsutvecklingen,
 • att bidra till förutsättningar för god lokal förankring vid vindkraftsetableringar,
 • att bidra med ökad information och vägledning till offentliga aktörer med koppling till tillståndsprocesser för vindkraft, samt
 • att bidra till en ökad förståelse och samexistens mellan vindkraft och andra samhällsintressen, särskilt inom ramen för Försvarsmaktens verksamhet.

Återrapportering för främjande av vindkraft

Statens energimyndighet ska redovisa de väsentligaste resultaten som nåtts under året i relation till målen.

1.5 Övrig återrapportering

Generationsmål och miljökvalitetsmål

Statens energimyndighet ska redovisa det pågående arbetet med hur myndigheten verkar för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och hur processen med att integrera arbetet i kärnverksamheten fortlöper.

Förbättrad information om elkonsumenternas kostnad för elcertifikat

Statens energimyndighet ska redovisa de samlade informationsinsatser som vidtagits för att stödja elcertifikatmarknadens utveckling, särskilt med avseende på elkonsumenternas kunskap om kostnader för elcertifikat, och annan relevant marknadsinformation, samt en bedömning av i vilken utsträckning syftet att öka konsumenternas kunskap och medvetenhet om elcertifikatsystemet uppnåtts. Återrapporteringen ska göras senast den 8 augusti 2014.

Nationellt regionalfondsprogram

Statens energimyndighet ska redovisa hur myndigheten har deltagit i genomförandet av samt medfinansierat det nationella regionalfondsprogrammet.

Klimatforskning

Statens energimyndighet ska redovisa klimatforskningen enligt det förslag som Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad (Formas) och Statens energimyndighet har redovisat i sin gemensamma rapport "Hur bidrar klimatforskningen till att nå klimatmålen?" daterad den 31 maj 2013.

Vägledning för statliga myndigheter

Statens energimyndighet ska redovisa hur myndigheten har arbetat med att informera och vägleda statliga myndigheter i deras arbete för ökad energieffektivitet.

Vägledning för statliga myndigheter

Statens energimyndighet ska redovisa hur myndigheten har arbetat med att informera och vägleda statliga myndigheter i deras arbete för ökad energieffektivitet.

3

Uppdrag

PÅGÅENDE UPPDRAG

  

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Statens energimyndighet ska inför kontrollstationen för elcertifikatssystemet 2015

 • analysera och föreslå eventuella justeringar av kvotpliktskurvan som behöver göras för att Sverige ska uppfylla åtagandet gentemot Norge i traktatet om en gemensam elcertifikatmarknad,
 • identifiera och bedöma risker som kan leda till att utbyggnadstakten av förnybar elproduktion inte utvecklas som förväntat till 2020,
 • belysa torvens roll i elcertifikatsystemet samt analysera konsekvenserna av en eventuell utfasning av torven,
 • analysera den historiska utvecklingen inom systemet, bl.a. med avseende på elcertifikatpriser, sparade elcertifikat och utfasning av anläggningar, samt
 • analysera marknadens funktionssätt, bl.a. med avseende på omsättning, likviditet, antal aktörer och marknadsklarering och vid behov föreslå åtgärder för att ytterligare förbättra funktionssättet.

Statens energimyndighet ska i de delar som är relevanta föra en dialog även med norska myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 februari 2014.

Vindlov.se – webbaserad informationsportal om vindkraft och tillstånd

Statens energimyndighet ska, med bistånd av berörda myndigheter, förvalta och utveckla den myndighetsgemensamma webbplattformen vindlov.se som nav för all offentlig information om tillståndsfrågor för vindkraftverk. Statens energimyndighet ansvarar för det tekniska systemet, huvudredaktörskapet samt faktaunderlaget inom sitt verksamhetsområde. De berörda myndigheterna ska bistå i detta uppdrag genom att inom sitt verksamhetsområde ansvara för beredning av tillståndsrelevant faktaunderlag och redaktionellt upplägg av detta på webbplatsen. De berörda myndigheterna är Boverket, Naturvårdsverket, Energimarknadsinspektionen, Riksantikvarieämbetet, Affärsverket
svenska kraftnät, Försvarsmakten, länsstyrelserna, Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket, Sjöfartsverket, Sveriges geologiska undersökning, Lantmäteriet, Post- och telestyrelsen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Trafikverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sametinget, Transportstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Certifieringssystemet för installatörer av småskaliga anläggningar för förnybar energi

Statens energimyndighet ska i samråd med Boverket och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll genomföra de informationsinsatser som krävs för att uppfylla artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. I uppdraget ingår att följa upp och utvärdera informationsinsatsernas effekter samt vid behov föreslå kompletterande åtgärder om uppföljningen visar att det finns risk för att kraven i direktivet inte kommer att uppfyllas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2014.

EU:s sammanhållningspolitik

Statens energimyndighet ska bistå Regeringskansliet i förberedelserna av programperioden för 2014–2020 för EU:s sammanhållningspolitik och politiken för landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden, inklusive arbetet med partnerskapsöverenskommelsen. Myndigheten ska vidare utifrån sitt uppdrag stödja de aktörer som fått i uppdrag att utarbeta förslag till EU:s strukturfondsprogram.

Energieffektiviseringspotentialen för infrastruktur för el och gas

Av artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (Energieffektiviseringsdirektivet), framgår att en medlemsstat ska göra en bedömning av energieffektivitetspotentialen för infrastrukturen för gas och el samt även identifiera konkreta åtgärder och investeringar för förbättringar av energieffektiviteten i nätinfrastrukturen. Mot denna bakgrund ska Statens energimyndighet göra de bedömningar och identifieringar som anges i artikel 15.2 i Energieffektiviseringsdirektivet. Statens energimyndighet ska genom en nära dialog med Energimarknadsinspektionen verka för att de förslag som Statens energimyndighet lämnar är sådana att även Energimarknadsinspektionen kan ställa sig bakom dem. Statens energimyndighet ska även inhämta synpunkter från andra berörda myndigheter, organisationer och företag. Till eventuella författningsförslag ska en fullständig konsekvensbeskrivning bifogas. Uppdraget ska avrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2014. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Statens energimyndighet rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

Analyser av innovationssystem

Statens energimyndighet ska genomföra analyser på energiområdet enligt metoder för s.k. teknologiska innovationssystem (inklusive tjänster). Syftet med uppdraget är att kartlägga, analysera och diagnostisera innovationssystem för att identifiera systemets styrkor och svagheter, t.ex. olika drivkrafter eller hinder för utveckling och kommersialisering. Uppdraget ska också ge underlag för inriktning på fortsatt analysverksamhet. En viktig fråga i analyserna är att klargöra vilka svagheter som kan åtgärdas av systemets aktörer och vilka som motiverar ett särskilt politiskt åtagande. Myndigheten ska också i en delrapport lämna förslag till utformning och inriktning på fortsatt analysarbete på området. I genomförandet av uppdraget bör myndigheten samarbeta med andra aktörer som arbetar med analysmetoder på området (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Verket för innovationssystem, universitet och högskolor). Val av områden för analys ska stämmas av med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). En slutrapport med samlade analysresultat och erfarenheter ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2014.

It för en grönare förvaltning

Statens energimyndighet ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010–2015 (N2009/3482/ITP [delvis]). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

NYA UPPDRAG

  

1. Granska effekterna av energi- och klimatpolitiken för elintensiv industri

I samband med riksdagens behandling av propositionen Ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat (prop. 2008/09:9, bet. 2008/09:NU8, rskr. 2008/09:42) tillkännagav riksdagen att regeringen bör granska effekterna av de olika klimat- och energipolitiska styrmedlen för den internationellt konkurrensutsatta elintensiva industrin. Statens energimyndighet ska i samarbete med berörda myndigheter sammanställa resultaten av genomförda konsekvensanalyser av den förda energi- och klimatpolitiken för den elintensiva industrin, och vid behov komplettera dessa analyser. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2014.

2. Konsekvensanalyser av EU:s klimat- och energiramverk till 2030

Statens energimyndighet ska redovisa konsekvensanalyser för Sverige av EU-kommissionens förslag till klimat- och energiramverk till 2030 för EU. Konsekvensanalyserna ska även sättas i förhållande till regeringens klimat-, miljö- och energipolitik. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Naturvårdsverket och Konjunkturinstitutet, samt efter samråd med andra berörda myndigheter och i nära dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdragen ska redovisas separat till regeringen och i de fall myndigheterna har olika uppfattning om slutsatser ska detta framgå av redovisningen. En slutrapport ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 31 oktober 2014.

3. Uppföljning av utvecklingen för investeringar i solenergi

Statens energimyndighet ska följa upp utvecklingen när det gäller investeringar i solceller och i solvärme. Uppföljningen ska avse såväl installerad effekt som kostnader för kapital, installation och drift. Kostnader ska dessutom prognosticeras framåt. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 12 december 2014. En delrapportering med konkreta förslag till revidering av förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller ska lämnas till Regeringskanslitet (Näringsdepartementet) senast den 13 oktober 2014.

4. Vidareutveckling av databasen vindbrukskollen

Statens energimyndighet ska i samråd med berörda aktörer identifiera brister i nuvarande databas och ge förslag till hur dessa kan åtgärdas samt bidra till dess genomförande. Myndigheten ska också utreda förutsättningarna för att databasen ska kunna innehålla information om vilka projekt med tillstånd som börjat byggas. Förslag på hur sådana uppgifter kan hämtas in ska redovisas. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2014.

5. Ökad samexistens mellan försvarets tekniska system och vindkraft

Statens energimyndighet ska redovisa genomförda och pågående insatser som myndigheten medverkar i eller finansierar för att öka samexistensen mellan försvarets tekniska system och vindkraftverken. Myndigheten ska också analysera möjliga områden för framtida insatser. Erfarenheterna från det regionala samarbete som skett på Gotland för att öka möjligheterna för samexistens mellan väderradar och vindkraft bör tas tillvara. Statens energimyndighet ska redovisa vilka framsteg som tas inom detta område. En delrapportering av uppdraget ska ske till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 maj 2014. Uppdraget ska slutrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2015.

6. Regionala klimat- och energistrategier

Statens energimyndighet ska bistå länsstyrelserna i arbetet med regionala klimat- och energistrategier. Myndigheten ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2015 i samråd med Naturvårdsverket redovisa en analys avseende utveckling och genomförande av regionala klimat- och energistrategier under perioden 2010–2014. Rapporten ska ge en bild av ambitionsnivåer och hur arbetet utvecklats och vilka konkreta resultat som uppnåtts i respektive län.

7. Strategiska innovationsområden

Statens energimyndighet ska utlysa program för strategiska innovationsområden för att skapa ny, långsiktig och fördjupad samverkan mellan olika aktörstyper såsom universitet och högskolor, forskningsinstitut, näringsliv, offentlig sektor på nationell och regional nivå, civilsamhälle och andra aktörer. De strategiska innovationsområdena ska utgå från samhällsutmaningar, forskningen ska hålla hög vetenskaplig kvalitet, ha inslag av medfinansiering och kunna påvisa ny eller områdesövergripande samverkan. Insatserna kan med fördel vara flervetenskapliga. Centralt är att alla dessa aktörer och andra användare aktivt involveras redan i problemformuleringsstadiet. Kunskapsutbyte och gemensamma processer för problemformuleringen bör alltså ske. De strategiska innovationsområdena ska identifieras inom svenska styrkeområden utifrån ett syfte att bidra till att möta samhällsutmaningar. Delfinansiering från näringsliv och offentlig verksamhet ska vara en förutsättning. Insatserna ska löpande utformas så att det finns möjlighet att ompröva inriktning och struktur på insatserna för att kunna möta nya utmaningar i samhället. Lärdomar dragna av svenska och internationella erfarenheter och av dialoger med berörda parter bör löpande integreras i arbetet. Återkommande uppföljning av de strategiska innovationsområdena ska genomföras. Statens energimyndighet bör ha i åtanke att det på medellång och längre sikt ska göras en eller flera utvärderingar av effekter av satsningen, både i termer av uppnådda resultat och av effekter på samverkansmönster mellan aktörer. För uppdraget har avsatts 30 miljoner kronor 2014. Uppdraget ska delredovisas i samband med årsredovisningen. För de delar av satsningen där olika samverkanskonstellationer sammanförs har Verket för innovationssystem (Vinnova) ett samlat ansvar. Vinnova och Statens energimyndighet ska i samverkan bedöma relevans och kvalitet.

8. Flexibla mekanismer i internationellt klimatsamarbete efter 2015

Statens energimyndighet ska redovisa en analys av hur flexibla mekanismer i det internationella klimatsamarbetet kan utformas och utvecklas från 2015 till 2030. Högnivåmöten inom FN och svenska internationella initiativ i anslutning till dessa ska beaktas i uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 30 november 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:1

Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet279 447
ap.1Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader (ram)279 447

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader

Anslagsposten finansierar Statens energimyndighets verksamhetskostnader.

Anslagsposten ska finansiera:

 1. utgifter för arvoden till ledamöter i Oljekrisnämnden,
 2. utgifter för internationellt samarbete, bl.a. inom ramen för EU och OECD,
 3. utgifter för eget deltagande i EU:s program, och
 4. Fjärrvärmenämndens verksamhet utöver de ansökningavgifter som disponeras enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263).

Statens energimyndighet ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Statens energimyndighet ska efter fakturering betala totalt 19 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift.

1:2

Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet140 000
ap.10Energi- och klimatrådgivning, information, utbildning m.m. (ram)140 000

Villkor för anslag 1:2

ap.10 Energi- och klimatrådgivning, information, utbildning m.m.

Anslagsposten får användas för:

 1. åtgärder som genomförs i enlighet med förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning, 
 2. kompetensutveckling och organisering av kommunal energirådgivning, de regionala energikontorens m.fl. samordning av den kommunala energirådgivningen samt planering, utveckling av system, uppföljning och utvärdering av verksamheten,
 3. åtgärder för informationsspridning, utveckling och spridning av verktyg, system, metoder och utbildning om energieffektivisering och energieffektiv teknik som riktas till berörda aktörer på lokal, regional eller central nivå,
 4. att finansiera projekt vid de regionala energikontoren eller som bedrivs av andra aktörer som har en nyckelfunktion vad gäller energieffektivisering,
 5. Statens energimyndighets arbete med framtagning och utveckling av officiell och annan statistik inom energiområdet, samt
 6. finansiering av EU-projekt och genomförande av EU-direktiv.

Beslut om bidrag ska förenas med en rapporteringsskyldighet om hur bidraget använts och övriga villkor i enlighet med myndighetens anvisningar.

1:3

Insatser för uthållig energianvändning (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet134 000
ap.1Insatser för uthållig energianvändning (ram)134 000
Disponeras av Boverket21 000
ap.4Byggnaders energiprestanda (ram)21 000
Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll2 000
ap.2Individuell mätning av energi (ram)2 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Insatser för uthållig energianvändning

Anslagsposten får användas för: 

 1. teknikupphandling för att utveckla, demonstrera och introducera ny energieffektiv teknik på marknaden, stöd till miljöskyddsåtgärder och miljöstudier samt programanknutna aktiviteter, dvs. planering, utveckling av system samt uppföljning och utvärdering av verksamheten,
 2. främjandeåtgärder för att underlätta genomförandet av krav på nära-nollenergibyggnader, särskilt demonstrationsprojekt, kompetenshöjande insatser för nyckelgrupper, samt uppföljning, utvärdering och analys av nya och befintliga lågenergibyggnader,
 3. medfinansiering av insatser för energieffektivisering inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet under programperioden 2014–2020,
 4. informations- och utbildningsinsatser, nätverksaktiviteter, utveckling av metoder, verktyg och system,
 5. provning av el- eller annan energirelaterad utrustning och därmed sammanhängande verksamheter,
 6. Statens energimyndighets arbete med framtagning och utveckling av officiell och annan statistik inom energiområdet, 
 7. finansiering av EU-projekt och genomförande av EU-rättsakter, samt
 8. finansiering av internationellt samarbete inom energieffektiviseringsområdet.

För punkten 1 gäller förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning i de delar som avser teknikupphandling, miljöskyddsåtgärder och miljöstudier och förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet avseende experimentell utveckling.

Projekt avseende teknikupphandling och marknadsintroduktion ska samordnas med berörda sektorsmyndigheters respektive verksamheter.

För demonstrationsprojekt under punkten 2 får förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning i de delar som avser miljöskyddsåtgärder och miljöstudier tillämpas. Demonstrationsprojekt ska avse nybyggnad, ombyggnad och renovering av lågenergibyggnader med större geografisk spridning än vad som hittills gällt för byggande av lågenergibyggnader i Sverige.

Särskilda främjandeåtgärder ska genomföras för den offentliga sektorn.

Boverket får för sin medverkan i främjandeåtgärderna ta del av medel. Energimyndigheten betalar ut medel efter rekvisition.

ap.2 Individuell mätning av energi

Anslagsposten får användas för genomförandearbete avseende individuell mätning av energi till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet. 

ap.4 Byggnaders energiprestanda

Anslagsposten får användas för genomförandearbete och uppföljning avseende Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda, samt genomförandearbete avseende individuell mätning av energi till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet.

1:4

Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet10 000
ap.1Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan (ram)10 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan

För anslagsposten gäller förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning i de delar som avser miljöskyddsåtgärder och miljöstudier. Förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet gäller avseende experimentell utveckling. Anslagsposten får användas för webbportalen www.vindlov.se. 

Högst 3 500 000 kronor får användas för programanknutna aktiviteter som planering, uppföljning och utvärdering.

1:5

Energiforskning (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet1 276 329
ap.1Strategisk energisystemkompetens på Statens energimyndighet (ram)45 000
ap.11Forskning, utveckling och innovation (ram)1 231 329
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet10 229
ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)10 229

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Strategisk energisystemkompetens på Statens energimyndighet

Anslagsposten får användas för att stärka Statens energimyndighets kompetens inom framtagande, utveckling och användning av modeller och system för prognoser och utvärderingar, inklusive sådana som används inom EU. Anslagsbeloppet får vidare användas för studier i energisystemets och energimarknadernas funktion, vilket inbegriper samband mellan de tekniska systemen, energimarknaderna, miljön och klimatet och därtill kopplade samhällsekonomiska analyser.

Anslagsposten får användas för Statens energimyndighets arbete med framtagning och utveckling av officiell och annan statistik inom energiområdet.

Anslagsposten får användas för Statens energimyndighets arbete med utveckling av elcertifikatsystemet.

Anslagsposten får också disponeras för kunskapsöversikter för prioriterade områden i vilka resultat från internationellt forskningsarbete inkluderas.

ap.2 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten finansierar kostnader för Samordningsrådet med kunskapsplattform för smarta elnät (N 2012:03) samt Utredningen om fossiloberoende fordonsflotta (N 2012:05).

ap.11 Forskning, utveckling och innovation

Anslagsposten används för forsknings-, utvecklings- och innovationsinsatser i enlighet med de övergripande riktlinjer som framgår av prop. 2005/06:127, prop. 2008/09:1, prop. 2009/10:1, prop. 2010/11:1, prop. 2011/12:1 och prop. 2012/13:21. Åtaganden som gjorts inom ramen för tidigare anslagsposterna 2, 3, 4, 5 och 9 får belasta anslagsposten.

Förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet gäller för anslagsposten i det fall EU:s regler om statsstöd är tillämpliga. Anslagsposten får även användas för sådana åtaganden som myndigheten ingått med stöd av tidigare förordningar om statligt stöd till energiforskning, energiteknik och energiteknikbidrag.

För anslagsposten gäller även förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning i de delar som avser bidrag till investeringar för att främja energi från förnybara energikällor.

Anslagsposten får disponeras för programanknutna aktiviteter som planering, uppföljning, utvärdering och systemkostnader.

Anslagsposten får användas för standardiseringsarbete av relevans för prioriterade forskningsområden.

Anslagsposten får användas för medfinansiering av etablerandet av en grön investeringsfond inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet under programperioden 2014–2020, övriga EU-projekt och deltagande i EU:s program samt finansiering av myndighetens arbete med av regeringen ingångna bilaterala samarbetsavtal inom energiområdet och annat internationellt samarbete, förutsatt att verksamheten överensstämmer med övriga villkor för anslaget och energipolitiska mål.

I fråga om bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning vid institution inom högskola eller universitet ska samråd ske med Vetenskapsrådet. I fråga om bidrag till utrustning för provningsverksamhet ska samråd ske med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.

I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna, utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

Statens energimyndighet ska avsätta minst 2 000 000 kronor till den utlandsbaserade verksamheten vid Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys). Medlen ska användas för uppdrag formulerade i dialog mellan Statens energimyndighet och Tillväxtanalys. Uppdragen ska stödja Statens energimyndighets verksamhet och mål och rymmas inom ramen för Tillväxtanalys verksamhet. 

Högst 2 000 000 kronor får disponeras för Statens energimyndighets finansiering av en nationell testarena, Test Site Sweden, som genomförs med utgångspunkt i strategiprogrammet för fordonsindustrin.

Anslagsposten får användas för allmänna energisystem- och klimatstudier såsom Statens energimyndighets arbete med hållbarhetskriterier och livscykelanalyser. 

Branschorgan och institut kan beviljas programanknutna medel för samordning, resultatspridning och nyttiggörande av projektresultat i samband med genomförande av utvecklingsprogram/branschprogram där Statens energimyndighet är medfinansiär.

1:7

Planeringsstöd för vindkraft m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet15 000
ap.1Nationellt nätverk för vindbruk (ram)15 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Nationellt nätverk för vindbruk

Anslagsposten ska användas för ett nationellt nätverk för vindbruk. Högst 2 500 000 kronor får användas för programanknutna kostnader såsom planering, administration, uppföljning och utvärdering av stödet.

1:9

Energiteknik (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet100 000
ap.4Stöd till solceller och biogas (ram)100 000

Villkor för anslag 1:9

ap.4 Stöd till solceller och biogas

Förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller och förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser gäller för anslagsposten. Stöd till solceller och biogas under perioden t.o.m. 2016 ska fördelas i enlighet med vad som anförts angående detta anslag i budgetpropositionen för 2013. 

Högst 5 000 000 kronor får användas för administrativa kostnader anknutna till stödet. Inom denna ram får medel motsvarande högst en procent av beslutade stöd användas för att täcka administrationskostnader knutna till länsstyrelsernas verksamhet.

1:11

Energieffektiviseringsprogram (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet270 000
ap.1Regionalt och lokalt arbete för energieffektivisering (ram)151 000
ap.1.1Energieffektiviseringsavtal (ram)101 000
ap.1.2Regionala samverkansprojekt (ram)16 000
ap.1.3Regionala energi- och klimatstrategier (ram)34 000
ap.2Insatser inom näringslivet samt främjande av ny teknik och tjänster (ram)119 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1.1 Energieffektiviseringsavtal

Delposten får användas för förstärkt regionalt och lokalt energi- och klimatarbete, särskilt kommuners och landstings arbete med energieffektivisering i enlighet med energieffektiviseringsstödet.

Delposten får användas för åtgärder som genomförs i enlighet med förordningen (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting.

ap.1.2 Regionala samverkansprojekt

Delposten får användas för förstärkt regionalt och lokalt energi- och klimatarbete, särskilt regionala samverkansprojekt.

Delposten får användas för att finansiera regionala samverkansprojekt och nätverksaktiviteter som syftar till ökad energieffektivitet i linje med fastslagna regionala klimat- och energistrategier, med deltagande från minst två av följande typer av aktörsgrupper: offentlig sektor, näringsliv, högskolor och ideella organisationer.

Beslut om bidrag ska förenas med en rapporteringsskyldighet om hur bidraget använts och övriga villkor i enlighet med myndighetens anvisningar.

ap.1.3 Regionala energi- och klimatstrategier

Statens energimyndighet ska till var och en av länsstyrelserna, utom till länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län, från anslagsposten utbetala 1 300 000 kronor som ett stöd för arbete med regionala klimat- och energistrategier. Av dessa medel får högst 1 000 000 kronor användas för respektive länsstyrelses arbete med strategisk samordning och ledning samt vidareutveckling och genomförande av regionala klimat- och energistrategier. Till var och en av länsstyrelserna i Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län ska Statens energimyndighet utbetala 2 200 000 kronor. Av dessa medel får högst 1 700 000 kronor användas för respektive länsstyrelses arbete med strategisk samordning och ledning samt vidareutveckling och genomförande av regionala klimat- och energistrategier.

Resterande medel får användas till bidrag till andra lokala och regionala aktörers medverkan i vidareutvecklingen av regionala klimat- och energistrategier.

Statens energimyndighet får utbetala högst  4 000 000 kronor för samordning av länsstyrelsernas arbte med regionala klimat- och energistrategier.

Utbetalning till länsstyrelserna ska förenas med rapporteringsskyldighet om hur bidraget använts och övriga villkor i enlighet med anvisningar från Statens energimyndighet.

Länsstyrelsernas beslut om bidrag till andra lokala och regionala aktörer ska förenas med en rapporteringsskyldighet om hur bidraget använts och övriga villkor i enlighet med anvisningar i samverkansavtal som träffas mellan respektive länsstyrelse och en annan lokal eller regional aktör.

ap.2 Insatser inom näringslivet samt främjande av ny teknik och tjänster

Anslagsposten får användas för:

1. åtgärder som genomförs i enlighet med förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning, samt för planering, utveckling av system, uppföljning och utvärdering av verksamheten,

2. experimentell utveckling och teknikupphandling av energieffektiva produkter och system samt utveckling av metoder för marknadsintroduktion av befintlig eller ny energieffektiv teknik, med särskilt fokus på energieffektiva vägtransportfordon, respektive energieffektiv teknik i små och medelstora företag,

3. informations- och utbildningsinsatser, nätverksaktiviteter, utredningar, utveckling och tillhandahållande av metoder, verktyg och system för energieffektivisering, med särskilt fokus på offentlig upphandling, små och medelstora företag samt barn och ungdomar,

4. informationsinsatser kring samt utveckling och tillhandahållande av metoder, modeller och standardavtal för energitjänster,

5. informationsinsatser för att främja genomförande av energideklarationer för bostäder och lokaler samt energieffektiviserande åtgärder i enlighet med dessa, samt

6. stöd till Konkurrensverket för utveckling och tillhandahållande av förteckningar över energieffektiva varor som stöd till upphandlare. Beslutat stöd utbetalas efter rekvirering från Konkurrensverket.

För punkten 2 gäller förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning i de delar som avser teknikupphandling såvitt avser åtgärder som främjar ny energieffektiv teknik och användning av befintliga energieffektiva produkter, samt i de delar som avser miljöskyddsåtgärder och miljöstudier. För punkten 2 gäller även förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet i de delar som avser experimentell utveckling, inbegripet demonstrationsprojekt, inom energiområdet.

Projekten avseende experimentell utveckling, teknikupphandling och marknadsintroduktion ska samordnas med berörda sektorsmyndigheters respektive verksamheter.

1:12

Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet21 328
ap.2Avg. till int. org - del till STEM (ram)21 328
Disponeras av Kammarkollegiet4 000
ap.3Avg. till int. org - del till Kammarkollegiets disposition (ram)4 000

Villkor för anslag 1:12

ap.2 Avg. till int. org - del till STEM

Anslagsposten finansierar avgifter till internationella organisationer samt vissa utgifter för internationellt samarbete inom energiområdet.

ap.3 Avg. till int. org - del till Kammarkollegiets disposition

Anslagsposten finansierar avgifter till internationella organisationer samt vissa utgifter för internationellt samarbete inom energiområdet.

Medel får användas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader
ap.18 3833 %0
1:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m.
ap.107 000Inget0
1:3 Insatser för uthållig energianvändning
ap.16 700Inget0
ap.2150Inget0
ap.4900Inget0
1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
ap.1500Inget0
1:5 Energiforskning
ap.12 0003 %0
ap.203 %0
ap.1160 25010 %0
1:7 Planeringsstöd för vindkraft m.m.
ap.1750Inget0
1:9 Energiteknik
ap.45 000Inget0
1:11 Energieffektiviseringsprogram
ap.1.10Inget0
ap.1.20Inget0
ap.1.30Inget0
ap.20Inget0
1:12 Avgifter till internationella organisationer
ap.21 000Inget0
ap.3400Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagstyp
1:7 Planeringsstöd för vindkraft m.m.
ap.2ram
1:9 Energiteknik
ap.1ram
ap.2ram
ap.3ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m.
ap.10120 000100 00010 00010 0002017
1:3 Insatser för uthållig energianvändning
ap.1160 000100 00047 27002017
1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
ap.15 0005 000002015
1:5 Energiforskning
ap.18 0008 000002018
ap.114 492 0001 247 0001 400 0001 845 0002018
1:7 Planeringsstöd för vindkraft m.m.
ap.110 00010 000002015
1:9 Energiteknik
ap.4220 000100 000120 00002016
1:12 Avgifter till internationella organisationer
ap.215 00010 0005 00002016
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)26 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)26 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens energimyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2523 287
2014-02-2523 287
2014-03-2523 287
2014-04-2523 287
2014-05-2523 287
2014-06-2523 287
2014-07-2523 287
2014-08-2523 287
2014-09-2523 287
2014-10-2523 287
2014-11-2523 287
2014-12-2523 290
Summa279 447
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens energimyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter-204-7320-17-228
Ansökningsavgifter enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263)-4 918-90090700-610-6 428
Tillsynsprovning energimärkning enligt förordning (2011:1022)0050050000
Disposition av vissa avgifter inom naturgasområdet-688-1 5002 5007 000-4 500-6 688
Summa-5 810-2 4073 0938 220-5 127-13 344
Uppdragsverksamhet
Provningsverksamhet51601 7001 7000516
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut enligt 4 kap. 20 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter och Statens energimyndighets föreskrifter om register för utsläppsrätter (STEMFS 2012:1) anger villkoren för uttag av avgifter.

Ansökningsavgifter enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263)

Statens energimyndighet får disponera ansökningsavgifter som tas ut enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263). Ansökningavgifterna ska bidra till finansieringen av Fjärrvärmenämndens verksamhet vid Statens energimyndighet.

Tillsynsprovning energimärkning enligt förordning (2011:1022)

Statens energimyndighet får disponera de intäkter myndigheten tar ut med stöd i 4 och 5 §§ i förordningen (2011:1022) om tillsyn över energirelaterade produkter och däck, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter. Avgiften ska täcka myndighetens kostnader för tillsynsprovning i de fall produkten inte uppfyller ställda krav.

Disposition av vissa avgifter inom naturgasområdet

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut med stöd av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet. Avgiften ska finansiera den del av verksamheten vid myndigheten som sker enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG samt enligt lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Provningsverksamhet

Statens energimyndighet får disponera intäkterna från test- och provningsverksamhet på uppdrag från externa beställare.

Administration 

Statens energimyndighet får disponera intäkter från administrativa tjänster på uppdrag från andra myndigheter.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättslig verksamhet
Kvotplikts- och förseningsavgifter2552012 0006 00006 00018 000
Lagrings- och förseningsavgifter2811002 00002 0002 000
Summa012 0008 00008 00020 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kvotplikts- och förseningsavgifter

Kvotplikts- och förseningsavgifter enligt 6 kap. lagen (2011:1200) om elcertifikat redovisas mot inkomsttitel 2552 508 Kvotplikts- och förseningsavgifter.

Lagrings- och förseningsavgifter

Lagringsavgifter som Statens energimyndighet tagit ut med stöd av lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol samt lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja ska levereras in i anslutning till uppbörd och redovisas på inkomsttitel 2811004 Statens energimyndighet.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Utdömda viten med anledning av förelägganden enligt 33 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol, 8 kap. 5 § lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja, 16 § fjärrvärmelagen (2008:263), 15 § lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter, 7 § lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning, 5 kap. lagen (2011:1200) om elcertifikat samt sanktionsavgifter enligt 6 kap. 5 § lagen (2011:1200) om elcertifikat ska levereras in i anslutning till uppbörd och redovisas på inkomsttitel 2714 222 Straffavgifter.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Statens energimyndighet får använda den förenklade räntekontorutin som regeringen medgav föregående budgetår för att täcka förvaltningskostnader på andra anslag än anslag 1:1 Statens energimyndighet: förvaltningskostnader.

2. Statens energimyndighet medges undantag från kravet att anläggningstillgångar som används i verksamheten ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) avseende verksamheter som finansieras av anslagen 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 och 1:11 under utgiftsområde 21 Energi.

3. Statens energimyndighet medges undantag från kravet att senast den 15 augusti varje år lämna delårsrapport avseende de första sex månaderna av det pågående räkenskapsåret enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Myndigheten ska i stället lämna delårsrapport avseende de åtta första månaderna av det pågående räkenskapsåret senast den 30 september.

På regeringens vägnar
Anna-Karin Hatt
Åsa Leander
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Utrikesdepartementet/FIM
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet/PBB
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet/MM och KL
Näringsdepartmentet/KLS, FIN, ENT, RT och ITP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Affärsverket svenska kraftnät
Arbetsmiljöverket
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
Konkurrensverket
Konsumentverket
Lantmäteriet
Luftfartsverket
Miljöstyrningsrådet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Sametinget
Samtliga länsstyrelser
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Statens jordbruksverk
Statistiska centralbyrån
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Tillväxtverket
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet