Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 5

2014-09-11
N2014/3768/TE
N2014/3429/TE
Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Transportstyrelsens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 22, bet. 2013/14:TU1, rskr. 2013/14:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Transportstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Transportstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående tillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

den 16 januari,

den 21 februari,

den 5 maj,

den 28 juli, och

den 27 oktober.

Tertialdialoger

Transportstyrelsen ska redovisa underlag inför tertialdialoger med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Underlagen ska utformas i samråd med, och redovisas till, Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast

den 24 februari 2014,

den 22 maj 2014, och

den 22 september 2014.

 

2

Organisationsstyrning

1. Transportstyrelsens resultatredovisning ska ha följande indelning

  • Regelgivning
  • Tillsyn
  • Tillståndsprövning
  • Registerhållning

Av redovisningen ska det så långt möjligt framgå i vilken utsträckning myndighetens prestationer bidragit till att uppfylla de transportpolitiska målen. Hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen ska särskilt framgå.

2. Transportstyrelsen ska särskilt fokusera på att utveckla sina insatser gällande marknadsövervakning, i relation till myndighetens verksamhet vad gäller regelgivning, tillsyn och tillståndsgivning, i syfte att främja en effektiv konkurrens på marknaderna inom transportområdet.

 

3

Uppdrag

1. E-förvaltning

Transportstyrelsen ska redovisa vilka eventuella åtgärder som myndigheten har vidtagit avseende tillämpning och användning av Mina Meddelanden och Svensk E-legitimation. I uppdraget ingår även att mot bakgrund av vidtagna åtgärder redovisa en analys av nyttan samt en precisering av de ekonomiska besparingar som uppkommer hos myndigheten genom tillämpning och användning av Mina Meddelanden och Svensk E-legitimation. Uppdraget ska redovisas senast 15 juni 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Transportstyrelsen ska i årsredovisningen redogöra för hur myndigheten arbetar för att nå målen i regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning Med medborgaren i centrum – Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning (dnr N2012/6402/ITP).

2. It för en grönare förvaltning

Transportstyrelsen ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010–2015 (dnr N2010/3482/ITP [delvis]). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

3. Åtgärder med anledning av rapport från Statens haverikommission

Statens haverikommission presenterade den 22 oktober 2013 sin rapport avseende olyckan med norskt Herculesplan vid Kebnekaise. I rapporten riktar Statens haverikommission ett antal rekommendationer till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen ska senast den 2 juni 2014 redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) sin analys av händelsen och vilka åtgärder som planeras vidtas med anledning av de iakttagelser och rekommendationer Statens haverikommission lämnat i sin rapport.

 

 

 

4. Näringslivsperspektiv

Transportstyrelsen ska, efter samråd med berörda branscher, redovisa en strategi för hur myndigheten, inom ramen för de transportpolitiska målen och myndighetens uppdrag, ska arbeta för att säkerställa att myndigheten i sin verksamhet beaktar näringslivets villkor och bidrar till en positiv näringslivsutveckling. Strategin ska redovisas senast den 30 april 2015 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:11

Trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket11 600
ap.2Trängselskatt: Admin - Del till SKV (ram)11 600
Disponeras av Domstolsverket1 100
ap.1Trängselskatt: Admin - Del till DOM (ram)1 100
Disponeras av Kronofogdemyndigheten2 200
ap.4Trängselskatt: Admin - Del till Kronofogdemyndigheten (ram)2 200
Disponeras av Transportstyrelsen132 000
ap.5Trängselskatt: Admin - del till Transportstyrelsen (ram)132 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Trängselskatt: Admin - Del till DOM

Domstolsverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.2 Trängselskatt: Admin - Del till SKV

Skatteverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.4 Trängselskatt: Admin - Del till Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.5 Trängselskatt: Admin - del till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

1:12

Transportstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen2 014 838
ap.3Transportstyrelsen - avgiftsbelagd verksamhet (ram)1 480 877
ap.4Transportstyrelsen - skattefinansierad verksamhet (ram)533 961

Villkor för anslag 1:12

ap.3 Transportstyrelsen - avgiftsbelagd verksamhet

Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som täcks av avgifter som redovisas brutto på statens budget.

ap.4 Transportstyrelsen - skattefinansierad verksamhet

Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som inte finansieras med avgifter, andra anslag/anslagsposter eller övriga intäkter samt för att betala svenskt medlemsskap i internationella organisationer inom transportområdet. Betalningar av medlemsavgifter till Nordliga dimensionens partnerskap för transporter och logistik (NDPTL) samt till Östersjöstaternas råd (Baltic 21) ska godkännas av Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Transportstyrelsen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Transportstyrelsen ska betala totalt 19 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

1:14

Trängselskatt i Göteborg (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket12 000
ap.3Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket (ram)12 000
Disponeras av Domstolsverket1 100
ap.4Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket (ram)1 100
Disponeras av Kronofogdemyndigheten1 650
ap.5Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten (ram)1 650
Disponeras av Transportstyrelsen162 700
ap.6Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen (ram)162 700

Villkor för anslag 1:14

ap.3 Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket

Skatteverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.4 Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket

Domstolsverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.5 Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.6 Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:11 Trängselskatt i Stockholm
ap.133Allt0
ap.2348Allt0
ap.466Allt0
ap.53 960Allt0
1:12 Transportstyrelsen
ap.344 42673 2500
ap.416 01926 1620
1:14 Trängselskatt i Göteborg
ap.3210Allt0
ap.424Allt0
ap.550Allt0
ap.65 040Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:11 Trängselskatt i Stockholm
1:11 ap.21:11 ap.6100 %
1:11 ap.11:11 ap.6100 %
1:11 ap.41:11 ap.6100 %
1:11 ap.51:11 ap.6100 %
1:14 Trängselskatt i Göteborg
1:14 ap.31:14 ap.2100 %
1:14 ap.41:14 ap.2100 %
1:14 ap.51:14 ap.2100 %
1:14 ap.61:14 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)785 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)100 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25192 903
2014-02-25192 903
2014-03-25192 903
2014-04-25192 903
2014-05-25192 903
2014-06-25192 903
2014-07-25192 903
2014-08-25192 903
2014-09-25191 578
2014-10-25191 578
2014-11-25191 578
2014-12-25191 580
Summa2 309 538
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.5Trängselskatt: Admin - del till Transportstyrelsen
1:12 ap.4Transportstyrelsen - skattefinansierad verksamhet
1:12 ap.3Transportstyrelsen - avgiftsbelagd verksamhet
1:14 ap.6Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen
Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25159
2014-02-25159
2014-03-25159
2014-04-25159
2014-05-25159
2014-06-25159
2014-07-25159
2014-08-25159
2014-09-25234
2014-10-25234
2014-11-25234
2014-12-25226
Summa2 200
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Trängselskatt: Admin - Del till DOM
1:14 ap.4Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket
Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25321
2014-02-25321
2014-03-25321
2014-04-25321
2014-05-25321
2014-06-25321
2014-07-25321
2014-08-25321
2014-09-25321
2014-10-25321
2014-11-25321
2014-12-25319
Summa3 850
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.4Trängselskatt: Admin - Del till Kronofogdemyndigheten
1:14 ap.5Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-251 550
2014-02-251 550
2014-03-251 550
2014-04-251 550
2014-05-251 550
2014-06-251 550
2014-07-251 550
2014-08-251 550
2014-09-252 800
2014-10-252 800
2014-11-252 800
2014-12-252 800
Summa23 600
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.2Trängselskatt: Admin - Del till SKV
1:14 ap.3Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Uppdragsverksamhet vägtrafikområdet
Informationsuttag34 4422 77662 70957 4035 30642 524
Försäljning av personliga skyltar-4 4992 9022 0611 618443-1 154
Övriga uppdrag11 38482116 95816 12783113 036
Adm. felparkeringsavgifter41 5995 09416 94811 7905 15851 851
Summa82 92611 59398 67686 93811 738106 257
Offentligrättsliga avgifter luftfart
Gemensamma avgiften säkerhetskontroll samt undervägsavgiften100 02755 699860 791869 692-8 901146 825
Offentligrättsliga avgifter vägtrafikområdet
Vägavgifter i Motala001 5001 50000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättsliga avgifter vägtrafikområdet
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.2534382 391168 1521 185 4741 059 430126 044676 587
Offentligrättsliga avgifter sjöfart
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.2534-28 670-10 13581 51791 174-9 657-48 462
Offentligrättsliga avgifter luftfart
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.253460 341-40 222238 673295 534-56 861-36 742
Offentligrättsliga avgifter järnväg
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.2534-17 616-5 58348 16151 506-3 345-26 544
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

  1. Transportstyrelsen får för att täcka sina utgifter för svenskregistrerade och utlandsregistrerade fordon avräkna 14 kronor respektive 140 kronor för varje redovisad felparkeringsavgift. Resterande del av statens inkomster ska kvartalsvis föras till inkomsttitel "2624- Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter".
  2. Inbetalningar avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska efter avdrag av Transportstyrelsens utgifter för verksamheten kvartalsvis betalas till Trafikverket.
  3. Inkomster från infrastrukturavgifter som tas ut för passage på bron över Motalaviken på riksväg 50 får disponeras av Transportstyrelsen för system- och administrationsutgifter förknippade med avgiftsupptaget. Resterande inkomster ska föras till Trafikverket för kapitalkostnader förknippade med bron.

På regeringens vägnar
Catharina Elmsäter-Svärd
Maria Ingelsson
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksrevisionen
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Kronofogdemyndigheten
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Statens haverikommission
Trafikverket