Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2014-06-26
U2014/4233/GV
U2014/4012/SAM
Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145
72105 Västerås
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för yrkeshögskolans verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104, prop. 2013/14:99 utg.omr. 16, bet. 2013/14:FiU21, rskr. 2013/14:316).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Myndigheten för yrkeshögskolan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

1

Mål och återrapporteringskrav

Övergripande målVerksamheten och de utbildningar som Myndigheten för yrkeshögskolan lämnar statligt stöd för ska åtnjuta högt förtroende hos myndighetens intressenter.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa indikatorer samt genomförda insatser under året för att uppfylla målet och resultatet av insatserna.


 

 

 

Yrkeshögskolan

 
Mål

Utbildningarna i yrkeshögskolan ska svara mot behoven av kvalificerad arbetskraft med eftergymnasial yrkesutbildning i arbetslivet eller medverka till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom smala yrkesområden som är betydelsefulla för individen och samhället. 

Andelen examinerade i yrkeshögskolan som får ett arbete inom utbildningsområdet ska öka. 

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa 

 • bedömningar, prioriteringar och arbetsmarknadsanalyser som ligger till grund för beslut om utbildningsutbudet samt en analys av förändringar jämfört med tidigare år,
 • vidtagna åtgärder för att utbildningarnas ledningsgrupper och andra intressenter i ökad grad ska involveras i utbildningarna och i arbetet med momentet lärande i arbete samt resultatet av dessa åtgärder,
 • vidtagna åtgärder för att effektvisera handläggningen och öka rättssäkerheten i ansöknings- och beslutsprocessen när det gäller statligt stöd för utbildningarna, och
 • en bedömning av hur målen uppfyllts.

Kompletterande utbildningar samt konst- och kulturutbildningar samt vissa andra utbildningar

Myndigheten ska redovisa

 • beslut om statligt stöd för utbildningar som bedrivs med stöd enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar,
 • beslut om statligt stöd för utbildningar som bedrivs med stöd enligt förordningen (2013:871) om statligt stöd för konst-och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar,
 • beslut om statligt stöd för utbildningar som under 2014 övergår från att bedrivas enligt förordningen (2000:521) om kompletterande utbildningar till yrkeshögskolan.

Redovisningen ska omfatta beslut som gäller för tiden 2014–2016. Av redogörelsen ska framgå hur statsbidrag har fördelats till olika huvudmän, för vilka utbildningar statsbidrag har lämnats och med vilket belopp samt antalet årsplatser i respektive utbildning.

 

Kontakttolk- och teckenspråksutbildningar

Myndigheten ska redovisa

 • beslut om statligt stöd för kontakttolkutbildningar respektive teckenspråksutbildningar  som avser 2014 och 2015. Av redogörelsen ska framgå hur statsbidrag har fördelats till folkhögskolor och studieförbund, för vilka utbildningar statsbidrag har lämnats och med vilka belopp, samt
 • genomströmningen av studerande i de nämnda utbildningsformerna, och vidtagna åtgärder för att öka genomströmningen.

Tillsyn och kvalitetsgranskning

 
Mål

Utbildningarna inom myndighetens ansvarsområde ska hålla en hög och jämn kvalitet. 

Myndigheten ska säkerställa att regelefterlevnaden är god när det gäller utbildningarna.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa

 • hur tillsynsstrategin bidragit till måluppfyllelsen,
 • resultaten av genomförda insatser i övrigt för att uppnå målen,
 • andelen utbildningar som blir föremål för tillsyn och kvalitetsgranskas, 
 • antalet inkomna anmälningsärenden och antalet respektive andelen ärenden som resulterat i beslut om kritik, och
 • antalet respektive andelen beslut i tillsynsärenden med respektive utan kritik

Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd

Myndigheten ska redovisa hur yrkeshögskolans arbetsmarknadsråds insatser bidragit till att utbildningarna inom yrkeshögskolan svarar mot arbetsmarknadens behov.

Studerandeinflytande

Myndighetens ska redovisa vidtagna åtgärder för att främja studerandes inflytande i utbildningar inom yrkeshögskolan.

Utbildningar i yrkeshögskolan utan statligt stöd

Myndigheten ska redovisa

 • antalet studiestödsberättigande utbildningar utan statligt stöd som ingår i yrkeshögskolan,
 • vilka utbildningar utan statligt stöd som ingår i yrkeshögskolan, och
 • hur ansökningar som inte avser statligt stöd utan endast handlar om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan hanteras.

Prognoser

Myndigheten ska särskilt redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Myndigheten ska för varje prognos redovisa förändringarna jämfört med senast lämnade prognos och i förhållande till budgeten. Skillnaderna ska förklaras och analyseras. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 

 • 16 januari,
 • 21 februari,
 • 5 maj,
 • 28 juli, och
 • 27 oktober.

Om möjligt ska varje prognos också redovisas per månad så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Myndigheten ska vidare särskilt redovisa volymer uttryckta i årsplatser uppdelade på yrkeshögskoleplatser och platser i övriga utbildningar som myndigheten ansvarar för.

Varje prognos ska stämmas av med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) innan den redovisas.

2

Organisationsstyrning

Myndighetssamverkan

Myndigheten ska samverka med andra berörda myndigheter när det gäller uppdrag som syftar till att effektivisera statens samlade åtgärder för kompetensförsörjning på arbetsmarknaden. Myndigheten ska samverka i den utsträckning som myndighetens ansvars- och kompetensområde berörs.

Myndigheten ska i fråga om tillämpningen av olika EU-verktyg för bl.a. utveckling av yrkesutbildning och mobilitet samråda med Statens skolverk, Statens skolinspektion samt Universitets- och högskolerådet.

Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde bistå de regionala aktörer som har fått i uppdrag att utarbeta förslag till strukturfondsprogram eller motsvarande.
  

Verksamhetsredovisning och resursåtgång

Myndigheten ska redovisa

 • resursåtgång uppdelad på yrkeshögskolans verksamhetsområden och för myndighetens övriga instruktionsenliga uppgifter,
 • handläggningskostnader per inkommen ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan, 
 • handläggningskostnader per tillsynsärende, och
 • vidtagna åtgärder för att fördela resurserna effektivt. 

Redovisning av statistik

All statistik ska redovisas uppdelad på kön och ålder samt innehålla en analys och bedömning av utvecklingen om det inte finns skäl som talar emot detta.

3

Uppdrag

Årliga uppdrag

 1. Myndigheten ska till statistikansvariga myndigheter lämna de uppgifter som behövs för framställning av statistik om utbildningar inom yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar, konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar samt utbildningar som bedrivs med stöd enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk. Uppgifterna ska lämnas vid den tidpunkt och på det sätt som myndigheterna kommer överens om. 
 2. Myndigheten ska till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) årligen den 2 maj lämna en samlad redovisning med tidsserier av statistik för utbildningar som myndigheten ansvarar för. Statistiken ska avse följande

Utbildningsform

Uppgifter

Yrkeshögskola och kvalificerad yrkesutbildning

Sökande, antagna, studerande,
examinerade, andel examinerade av antagna
och examinerades sysselsättning året efter examen fördelade på utbildningsområde och inrikes och utrikes födda,
utbildningsanordnare, utbildningsomgångar och utbildningsplatser fördelade på riks- och länsnivå.

Uppgifter för YH och KY ska inte särredovisas.

Kompletterande utbildningar

Studerande och studerande som fullföljt utbildningen, och
utbildningar uppdelade på stödform, utbildningskategorier och anordnare.

Kontakttolk- och teckenspråksutbildningar

Sökande, studerande och studerande som fullföljt utbildningen med godkänt resultat,
utbildningar och anordnare uppdelade på teckenspråk- och dövblindtolk samt kontakt- och skrivtolk.

 

Övrigt

All statistik ska kommenteras samt innehålla en analys och bedömning av utvecklingen om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.
Personnummerbaserad statistik för undersökningar om sökandefrekvensen ska samlas in och redovisas för yrkeshögskolans utbildningar.  

 

Nya uppdrag

  1. Myndigheten ska vidta de åtgärder som behövs för att implementera förordningen (2013:871) om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. Myndigheten ska säkerställa att anordnare som bedriver utbildningar med stöd enligt den upphävda förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar får nödvändig information om förändringarna så att berörda studerandes möjligheter att fullfölja påbörjade studier inte äventyras. Myndigheten ska samverka med Centrala studiestödsnämnden i frågor som rör studerandes studiestödsvillkor i samband med övergång mellan det gamla och det nya regelverket. Myndigheten ska medverka till att utbildningar som omfattas av den upphävda förordningen kan överföras antingen till det nya regelverket eller till yrkeshögskolan i den mån utbildningarna uppfyller kraven i något av regelverken. Myndigheten ska i sin planering utgå från att högst 1 298 årsplatser enligt den upphävda förordningen som kan berättiga till studiestöd enligt avdelning B 1 överförs till yrkeshögskolan. Av dessa platser beräknas högst 750 avse utbildningar som statligt stöd inte kommer att lämnas för. Antalet årsplatser för utbildningar som bedrivs med stöd enligt den nya förordningen och som kan berättiga till studiestöd enligt avdelning A 2 respektive avdelning B 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) ska uppgå till sammanlagt högst 2 563. Överföring av årsplatser som kan berättiga till studiestöd får ske i den takt resurser frigörs när det gäller kompletterande utbildningar.

  2. Myndigheten ska utreda och föreslå korta riktade insatser som kan vidtas för att personer, som saknar de särskilda förkunskaper som krävs för vissa av yrkeshögskolans utbildningar, ska bli behöriga till sådana utbildningar. Myndigheten ska även redovisa hur insatserna kan organiseras samt beräkna insatsernas omfattning och kostnaderna för insatserna. Myndighetens förslag får inte innebära ytterligare kostnader för den offentliga sektorn. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 juni 2014.

  3. Myndigheten ska ta fram tidsserier av statistik för yrkeshögskoleutbildningar som visar andelen respektive antalet utbildningar med samma utbildningsmål inom respektive utbildningsområde. Syftet med uppdraget är att få kunskap om hur stor andel och vilka av yrkeshögskolans utbildningar som bedrivs med viss kontinuitet. I uppdraget ingår även att analysera utbildningsutbudet och motiven till myndighetens prioriteringar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2014.

  4. Myndigheten ska kartlägga vilka utbildningar inom yrkeshögskolan som helt eller delvis motsvaras av yrkesutbildningar inom andra utbildningsformer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2014. 

  5. Myndigheten ska granska hur utbildningsanordnarna inom myndighetens ansvarsområde prövar de sökandes behörighet, gör urval och beslutar om antagning. Myndigheten ska redovisa resultatet av granskningen och om ytterligare reglering behövs på området för att säkerställa att anordnarnas hantering är rättsäker. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 5 augusti 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:12

Myndigheten för yrkeshögskolan (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan101 621
ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)101 621

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

1:14

Statligt stöd till vuxenutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan1 832 498
ap.11Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning m.m. (ram)1 832 498

Villkor för anslag 1:14

ap.11 Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning m.m.

1. Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

2. Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar.

3. Anslagsposten får belastas med utgifter för personskadeförsäkring och ansvarsförsäkring inom yrkeshögskolan.

4. Högst 350 000 kronor får användas för att främja studerandes inflytande när det gäller utbildningar inom myndighetens ansvarsområde.

5. Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt förordningen (2013:871) om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan28 565
ap.26Tolkutbildning (ram)28 565

Villkor för anslag 2:64

ap.26 Tolkutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt 2 § tredje stycket förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk. Vid fördelning av statsbidraget ska myndigheten samråda med Folkbildningsrådet och berörda handikapporganisationer.

Högst 3 000 000 kronor får användas för myndighetens administration, utvärdering och utveckling av utbildningar som bedrivs med stöd enligt  2 § tredje stycket förordningen samt för rekryteringsfrämjande åtgärder när det gäller utbildningarna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan
ap.13 0493 %0
1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.1191 625Inget0
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.2603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.113 350 0001 860 0001 040 000450 0002020
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för yrkeshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-258 468
2014-02-258 468
2014-03-258 468
2014-04-258 468
2014-05-258 468
2014-06-258 468
2014-07-258 468
2014-08-258 468
2014-09-258 468
2014-10-258 468
2014-11-258 468
2014-12-258 473
Summa101 621
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för yrkeshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan
På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Marianne Wigselius
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet