Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:23

2014-06-26
U2014/4245/F
U2014/4012/SAM
Vetenskapsrådet
Box 1035
10138 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Vetenskapsrådet
Riksdagen har beslutat om Vetenskapsrådets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104, prop. 2013/14:99 utg.omr. 16, bet. 2013/14:FiU21, rskr. 2013/14:316).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Vetenskapsrådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

Vetenskapsrådet ska redovisa

– hur rådet har säkerställt att den forskning som rådet stödjer bedöms i ett internationellt perspektiv, 

– hur rådet har arbetat med stöd till starka forskningsmiljöer och forskarskolor,

– hur forskningsstödet har fördelats mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel och andra stödformer,

– antalet beviljade ansökningar i förhållande till totala antalet ansökningar,

– beviljade bidrag i förhållande till sökta bidrag, och

– genomsnittlig bidragsstorlek för projektbidrag.

Vidare ska Vetenskapsrådet redovisa insatser för att öka långsiktigheten och förbättra förutsättningarna för forskning genom att stöd till forskare utvecklas mot genomsnittligt högre bidragsbelopp och mot genomsnittligt längre stödperioder. Rådet ska säkerställa att detta inte resulterar i att förutsättningarna för unga forskare att få stöd försämras och att jämställdhet mellan kvinnor och män beaktas.

Ovanstående uppgifter ska redovisas totalt för Vetenskapsrådet och fördelat per ämnesområden. Statistiken ska vara könsuppdelad och åldersfördelad. Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren. 

Jämställdhet

Vetenskapsrådet ska redovisa vilka insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för jämställdhet samt kommentera vilka effekter genomförda insatser för ökad jämställdhet har haft. Rådet ska särskilt kommentera ämnesområden där beviljandegraden för bidragsansökningar skiljer sig mellan könen.

EU och internationellt forskningssamarbete

Vetenskapsrådet ska redovisa och kommentera

– hur rådet har bistått Regeringskansliet vid Sveriges deltagande i EU-samarbeten, bl.a. genom deltagande i EU:s kommittéarbete enligt beslutade riktlinjer,

– hur rådet har arbetat som nationell kontaktpunkt i EU:s ramprogram för forskning och innovation i syfte att ge information och rådgivning till aktörer och intressenter,

– kostnaderna för Sveriges medlemskap i europeiska och internationella forskningsorganisationer i förhållande till de totala kostnaderna för dessa organisationer och i förhållandet mellan svenska forskares andel i verksamheten och Sveriges andel av kostnaderna,

– hur rådet har arbetat för att att förstärka den nationella forskningen med europeiska och internationella forskningsmedel och storleken på dessa stöd,

– de insatser som har vidtagits inom ramen för det europeiska forskningsrådet,

– hur rådet arbetar med att öka forskares internationella rörlighet,

– hur rådet arbetat med frågor som gäller förverkligandet av Europeiska forskningsområdet, och

– de internationella aktiviteter och samarbeten som har initierats och bedrivits.

 

Analys och utvärderingar

Vetenskapsrådet ska redovisa de analyser och utvärderingar som har initierats eller genomförts av rådet samt de viktigaste slutsatserna av dessa.

Vetenskapsrådet ska vidare lämna en kortfattad redovisning och analys av det svenska forskningsläget i ett internationellt perspektiv och internationella trender inom olika ämnesområden samt i samband med detta belysa aktuella forskningspolitiska frågor.

Kommunikation

Vetenskapsrådet ska redovisa en analys av vilka målgrupper som har nåtts av respektive kommunikationskanal och en bedömning av insatsernas resultat.

SUNET

Vetenskapsrådet ska redovisa hur SUNET utvecklas med avseende på kapacitet, kostnader och driftsäkerhet samt samverkan med andra nationella datanät och med universitetens och högskolornas interna datanät. Redovisningen ska relatera SUNET till den internationella utvecklingen inom området.

Forskningsinfrastruktur

Vetenskapsrådet ska redovisa

– hur stödet till forskningsinfrastruktur har fördelat sig mellan olika lärosäten och mellan ämnesområden,

– sina insatser när det gäller uppdraget inom området öppen tillgång till vetenskaplig information,

– kostnaderna för Sveriges medlemskap i svenska, europeiska och internationella infrastrukturer i förhållande till de totala kostnaderna för dessa anläggningar samt svensk användning i relation till anläggningens totala användning,

– hur rådets verksamhet och samarbete mellan forskningsfinansiärer och forskningsutförande institutioner har vidareutvecklats för att uppnå en optimal anskaffning och användning av forskningsinfrastruktur,

– det nationella behovet av infrastruktur i relation till annan forskningsfinansiering, och

– myndighetens finansiering för driften vid den nationella forskningsanläggningen MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet. Kostnader för lokaler, el, värme och vatten ska särskilt redovisas.

 

Utvecklingsforskning

Utvecklingsforskning som finansieras från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd omfattar svensk forskning av relevans för låg- och medelinkomstländer (u-forsk) och stöd för samarbete mellan forskare i Sverige och forskare i dessa kategorier av länder (Swedish Research Links). Kommittén för utvecklingsforskning ska ha en bred representation när det gäller forskningsområden av relevans för låg- och medelinkomstländer. Denna ska inkludera representation från Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och från andra forskningsfinansiärer. Vetenskapsrådet ska därutöver vid behov samråda med Sida i fråga om både genomförande och resultat.

Vetenskapsrådet ska redovisa U-forsk och Swedish Research Links var för sig och redogöra för 

– hur vetenskaplig kvalitet och relevans har säkerställts i bedömning och uppföljning av forskningsfinansiering,

– hur bidragen har fördelats mellan olika ämnesområden och specifika forskningsområden,

– vilka länder och regioner enligt OECD/DAC:s definition av låg- och medelinkomstländer som deltar i forskningssamarbetena och som har finansierats genom Swedish Research Links,

– vilka länder och regioner enligt OECD/DAC:s definition av låg- och medelinkomstländer som U-forsk finansierade projekt inriktas mot,

– exempel på forskningssamarbeten inom Swedish Research Links som har bidragit till uppbyggnad och förstärkning av institutioner och forskningsmiljöer i samarbetsländer, och

– erfarenheter och resultat av verksamheten samt en bedömning av hur verksamheten har bidragit till målet för Sveriges internationella bistånd. 

Övrigt

Vetenskapsrådet ska redovisa

– sina insatser när det gäller forskning inom kultur- och kulturarvsområdet,

– de projekt för forskning inom polarområdena som har finansierats under året och hur samverkan med Polarforskningssekretariatet fortlöper,

– hur rådet har arbetat med bevakning av försöksdjursvetenskap och utveckling av området,

– inriktningen av den forskning som finansieras av Utbildningsvetenskapliga kommittén och särskilt hur forskning med relevans för skolans och förskolans utveckling främjas, och

– de förstärkningar som har skett inom ramen för det som presenterats i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) inom de områden som berör myndigheten.

 

Prognoser

Vetenskapsrådet ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska lämnas senast:

– den 16 januari 2014,

– den 21 februari 2014,

– den 5 maj 2014,

– den 28 juli 2014, och

– den 27 oktober 2014.

3

Uppdrag

Samverkan inom hälsa, vård och omsorg

Vetenskapsrådet ska samverka med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och Verket för innovationssystem inom området hälsa, vård och omsorg.

Plan för jämställdhetsintegrering

Vetenskapsrådet ska bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att säkerställa att både kvinnor och mäns behov och intressen tillvaratas och beaktas i myndighetens verksamhet. Genomförandet ska ske i enlighet med Vetenskapsrådets plan för jämställdhetsintegrering (dnr 114-2013-176). För genomförandet av utvecklingsarbetet disponerar myndigheten högst 310 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015. Redovisningen ska innehålla en redogörelse av genomförda aktiviteter, inkl. en ekonomisk redovisning, samt beskriva på vilket sätt erhållna kunskaper och erfarenheter från utvecklingsarbetet ska tillvaratas i myndighetens verksamhet efter 2014.

Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentra (JRC)

Vetenskapsrådet ska sprida information till forskare vid universitet och högskolor om verksamheten vid Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentra (Joint Research Centre JRC) och om möjligheten till forskningssamarbeten och vistelser vid dess institut. Vetenskapsrådet ska samråda med Verket för innovationssystem för att koordinera sin verksamhet med den verksamhet som bedrivs av Verket för innovationssystem.

Unesco

Vetenskapsrådet ska vara rådgivande till Svenska Unescorådet inom ramen för Unescos vetenskapliga område och samordna de nationella programkommittéerna inom Unescos vetenskapliga program.

Forskningsprogram om det civila samhället  

Vetenskapsrådet ska fortsätta genomförandet av ett flervetenskapligt grundforskningsprogram om det civila samhället i enlighet med vad som anges i propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55, bet. 2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195). Forskningsprogrammet ska främst omfatta stöd till forskningsmiljöer, projektbidrag och bidrag för anställning som postdok.
Under 2014 disponerar Vetenskapsrådet 15 000 000 kronor för grundforskningsprogrammet från det på statsbudgeten under utgiftsområde 17 för budgetåret 2014 uppförda anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn, anslagspost 1 Forskningsprogram om det civila samhället. Vetenskapsrådet ska till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 mars 2015 redovisa vilka bidrag som under 2014 beviljats för forskningsprojekt, forskningsmiljöer och anställningar som postdok, inklusive uppgift om forskningens inriktning. 

Infrastruktur för forskning  

Vetenskapsrådet ska ansvara för planering, genomförande och finansiering av forskningssamarbeten med Frankrike, Italien, Schweiz och Tyskland. Samarbetet med Tyskland ska genomföras med anledning av en svensk forskningssatsning på synkrotronen i Hamburg, Petra III.

Finansiell uppföljning

Vetenskapsrådet ska i samverkan med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Verket för innovationssystem samt universitet och högskolor utveckla rutiner för utbetalning av forskningsstöd så att de bättre anpassas till lärosätenas planering. Vetenskapsrådet ska i samband med årsredovisningen för 2014 redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget har slutförts. 

Särskilda redogörelser

Vetenskapsrådet ska redogöra för vilka vetenskapliga discipliner de forskningsprojekt som har beviljats inom utbildningsvetenskap tillhör. Redogörelsen ska inkomma till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 juni 2014. 

Vetenskapsrådet ska redogöra för resultaten av rådets arbete med att initiera och stödja ämnesövergripande satsningar på forskning. Redogörelsen ska inkomma till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 juni 2014. 

Klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådet ska i samråd med Verket för innovationssystem genomföra satsningar på klinisk behandlingsforskning. För 2014 ska 50 miljoner kronor användas för att inrätta ett program för stöd av klinisk behandlingsforskning, dvs. utveckling av befintliga behandlingsrutiner samt utveckling och utvärdering av nya behandlingsmetoder. Satsningen ska ske i samarbete med och samfinansieras av sjukvårdshuvudmännen. Från och med 2014 och framåt är en förutsättning för statens fortsatta satsning att sjukvårdshuvudmännen bidrar med motsvarande finansiering. Vetenskapsrådet ska i samband med årsredovisningen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider.

Bättre tillgång till forskningsresultat och forskningsdata

Vetenskapsrådet ska utforma nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information (Open Access). Vetenskapsrådet ska samråda och samarbeta med Kungl. biblioteket samt andra relevanta aktörer. Vetenskapsrådet ska i samband med årsredovisningen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider. 

Den svenska databasen SwePub

Vetenskapsrådet ska samverka med Kungl. biblioteket i sitt uppdrag att vidareutveckla databasen SwePub. Vetenskapsrådet ska i samband med årsredovisningen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider.

Internationella samarbeten

Vetenskapsrådet ska initiera, utveckla och finansiera forskning med de länder som Sverige har ingått bilaterala forskningsavtal med. Vetenskapsrådet ska i samband med årsredovisningen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider. 

Nätverk för forskande myndigheter

Vetenskapsrådet ska ansvara för ett nätverk för statliga myndigheter som bedriver eller finansierar forskning- och utvecklingsprojekt. Nätverket syftar framför allt till att vara ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbytet när det gäller kvalitetsäkringsmetoder. Vidare kan genom ett sådant forum eventuellt överlapp mellan olika myndigheters utförda och finansierande forskning- och utvecklingsverksamheter identifieras på ett bättre sätt än i dag. Nätverket bör inte inkludera de myndigheter som har som huvuduppgift att finansiera forskning och utveckling eller universitet och högskolor.

Yngre forskares mobilitet

Vetenskapsrådet ska i samband med årsredovisningen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa mobilitet bland de yngre forskare som karriärmässigt ligger efter postdoktoral nivå, men innan de har fått tillsvidareanställning vid ett lärosäte. Redovisningen ska innehålla uppgifter om hur många av de yngre forskare som har sökt respektive beviljats medel som har bedrivit forskning vid annat lärosäte än där de disputerade. Uppgifterna ska vara uppdelade på ämnesområden och kön. Vidare ska uppgifterna för 2014 härröra från den utlysning för rekrytering av framstående yngre forskare som regeringen har uppdragit åt Vetenskapsrådet att genomföra (U2013/1699/F). Vetenskapsrådet ska förbereda för löpande rapportering fr.o.m. årsredovisningen för 2015 av motsvarande uppgifter inom alla utlysningarna inom samtliga ämnesområden.

Företräda Sverige

Vetenskapsrådet ska företräda Sverige i de internationella organisationer och EU-organisationer som Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerar rådet om.

Statistiska underlag

Vetenskapsrådet ska leverera statistiska underlag om forskning och vetenskap som Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) har behov av.

Vetenskapsrådet ska senast den  9 juni 2014 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa statistisk data för perioden 1998–2013 när det gäller följande indikatorer.

 • Antal vetenskapliga artiklar i Sverige och vissa mindre och medelstora europeiska länder,
 • antal vetenskapliga artiklar i Kina, Japan, Sydkorea och vissa större europeiska länder,
 • genomsnittligt antal citeringar per artikel för de högst citerade länderna inkl. Sverige, och
 • genomsnittligt antal citeringar för olika vetenskapsområden i Sverige.

Omkostnader avseende europeiska spallationskällan (ESS)

Från de medel som har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av den europeiska spallationskällan (ESS) ska högst 695 600 kronor användas för finansiering av arvode till Sveriges delegat i styrkommittén för European Spallation Source (ESS).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet5 599 437
ap.1Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (ram)279 608
ap.2Forskning inom medicin och hälsa (ram)872 386
ap.3Natur- och teknikvetenskaplig forskning (ram)1 051 439
ap.4Utbildningsvetenskaplig forskning (ram)157 535
ap.5Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur (ram)3 188 466
ap.6Klinisk behandlingsforskning (ram)50 003

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten ska främst finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Bidrag för forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

4. Stipendier till doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget. Undantag får dock göras för forskarstuderande vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI).

5. Anslagsposten ska finansiera utgifter för följande gästprofessorer:
– en anställning benämnd Olof Palmes gästprofessur som ska inriktas mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse, och
– en anställning benämnd Kerstin Hesselgrens gästprofessur som ska innehas av en framstående kvinnlig forskare.

ap.2 Forskning inom medicin och hälsa

1. Anslagsposten ska främst finansiera forskning inom medicin och hälsa. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Bidrag för forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

ap.3 Natur- och teknikvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten ska främst finansiera forskning inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Bidrag för forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

4. Stipendier till doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

5. Anslagsposten får finansiera utgifter för en anställning som gästprofessor benämnd Tage Erlanders gästprofessur som får utses inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

ap.4 Utbildningsvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten ska främst finansiera forskning inom utbildningsvetenskap. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Bidrag för forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

4. Stipendier till doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

ap.5 Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur

1. Anslagsposten ska främst finansiera forskning och forskningens infrastruktur. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Bidrag för forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

4. Stipendier till doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

5. Medel som har beviljats av Vetenskapsrådet för anskaffning och förnyelse av dyrbar vetenskaplig utrustning får utbetalas med hälften före utgången av varje halvår.

Vidare ska Vetenskapsrådet betala ut bidrag i en takt motsvarande avskrivningstiden och betala räntekostnaden för lånefinansierad  utrustning.

6. Anslagsposten ska finansiera Sveriges deltagande i Nordiska samarbetsnämnden (NOS).

7. Anslagsposten ska finansiera del av driften vid de nationella forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet och Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola AB.

8. Anslagsposten ska finansiera minst 41 miljoner kronor för kärnteknisk forskning och för forskning och utveckling i samband med planeringen av konstruktionen av den europeiska spallationskällan (ESS). Av dessa medel ska 41 miljoner kronor användas för ett ovillkorat kapitaltillskott för 2014 till European Spallation Source ESS AB efter särskilt beslut av regeringen.

9. Av de medel som har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av den europeiska spallationskällan ESS i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionerna (prop. 2008/09:50 och prop. 2012/13:30) samt budgetpropositionen för 2014 (2013/14:1) ska 428 miljoner kronor användas för ett ovillkorat kapitaltillskott till European Spallation Source ESS AB för 2014. Utöver ovanstående satsning ska anslagsposten finansiera ytterligare 150 miljoner kronor för ett ovillkorat kapitaltillskott till European Spallation Source ESS AB. Medlen får användas efter särskilda beslut av regeringen.

10. Anslagsposten ska finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag för 
– den europeiska röntgenfrielektronlasern (XFEL),
– den europeiska tungjonsacceleratorn (FAIR), och
– den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande den södra stjärnhimlen (ESO).

11. Anslagsposten ska finansiera arbetet med Unescos vetenskapliga program.

12. Anslagsposten ska finansiera de strategiska satsningarna i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2008/09:50) med minst 203 miljoner kronor, varav minst  
– 25 miljoner kronor för strategisk forskning inom psykiatri, 
– 20 miljoner kronor för strategisk vårdforskning, 
– 45 miljoner kronor för strategisk forskning inom informations- och kommunikationsteknik (ICT), 
– 40 miljoner kronor för strategisk energiforskning, 
– 10 miljoner kronor för strategisk forskning om förutsättningar för tillväxt, 
– 13 miljoner kronor för forskning om alternativa metoder till djurförsök; utlysningen av medlen ska ske efter samråd med Jordbruksverket,
– 25 miljoner kronor för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet, och
– 25 miljoner kronor för konstnärlig forskning, inklusive en nationell forskarskola för konstnärlig forskning. 

13. Anslagsposten ska finansiera de särskilda satsningarna i fråga om infrastruktur inom ramen för de strategiska satsningarna i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2008/09:50) med minst 184 miljoner kronor, varav minst
– 28 miljoner kronor för Biobanker/BBMRI,
–  9 miljoner kronor för BILS/ELIXIR,
– 14 miljoner kronor för LifeWatch,
– 55 miljoner kronor för MaxIV,
– 23 miljoner kronor för MyFab,
– 18 miljoner kronor för SNIC/PRACE, och
– 37 miljoner kronor för teknikplattformar inom medicin och livsvetenskap. 

14. Anslagsposten ska finansiera forskning som drivs i samarbete med Tyskland om materialforskning och strukturbiologi, med Frankrike inom klimat, kärn- och neutronområdet och utveckling av synkotronljusanläggningar samt med Schweiz och Italien om frielektronlaser och neutronforskning.

15. Anslagsposten ska finansiera satsningar på 410 miljoner kronor i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2012/13:30) och budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1), varav minst 
– 150 miljoner kronor för internationell rekrytering av framstående forskare,
– 50 miljoner kronor för rekrytering av framstående yngre forskare,
– 75 miljoner kronor för infektion och antibiotika,
– 50 miljoner kronor för åldrande och hälsa,
– 50 miljoner kronor för registerbaserad forskning,
– 20 miljoner kronor för MAX IV, 
– 15 miljoner kronor för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare,
– anslagsposten ska utöver ovanstående satsning på 50 miljoner kronor för rekrytering av framstående yngre forskare finansiera ytterligare minst 50 miljoner kronor för detta ändamål, och
– anslagsposten ska utöver ovanstående satsning på 20 miljoner kronor för strategisk vårdforskning (under villkor 12), finansiera ytterligare 20 miljoner kronor för vårdforskning.

16. Från de medel som har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av den europeiska spallationskällan (ESS) ska 350 miljoner kronor användas för ett ovillkorat kapitaltillskott för 2014 till European Spallation Source ESS AB.

17. Från de medel som har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av den europeiska spallationskällan (ESS) ska högst 30 400 kronor användas för finansiering av arvode till Sveriges delegat i styrkommittén för European Spallation Source (ESS).

ap.6 Klinisk behandlingsforskning

1. Medlen får användas av kommittén för klinisk behandlingsforskning för att finansiera forskning inom klinisk behandlingsforskning.

2. Anslagsposten får användas för olika former av stöd för forskning  och internationellt forskningssamarbete, samt finasiering av utvärderingar, beredningsarbeten, , en rådgivande grupp, konferenser och vissa resor och seminarier som är kopplade till kommittén för klinisk behandlingsforskning. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

3. Bidrag för forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

 

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet260 061
ap.1VR avg. t. int. org. - del till VR (ram)260 061

Villkor för anslag 3:2

ap.1 VR avg. t. int. org. - del till VR

Anslaget får användas för avgifter till internationella forskningsorganisationer, bl.a.

– den europeiska kärnforskningsorganisationen (CERN),
– den europeiska konferensen för molekylärbiologi (EMBC),
– det europeiska laboratoriet för molekylärbiologi (EMBL),
– den europeiska synkrotronljuskällan (ESRF),
– den internationella organisationen för cancerforskning under WHO (IARC)
– Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens.

3:3

Vetenskapsrådet: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet133 697
ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning (ram)133 697

3:10

Sunet (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet43 834
ap.1Sunet (ram)43 834

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.113 9803 %0
ap.243 6193 %0
ap.352 5723 %0
ap.47 8773 %0
ap.5154 774150 0000
ap.62 50000
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
ap.113 003Inget0
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning
ap.14 0113 %0
3:10 Sunet
ap.12 1923 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
3:1 ap.63:1 ap.520 000
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.1605 000289 252182 660133 0882024
ap.22 121 100869 720608 273643 1072024
ap.32 759 0001 092 976806 735859 2892024
ap.4485 000161 368122 326201 3062024
ap.510 127 9002 832 7002 423 5194 871 6812024
ap.6175 00075 00075 00025 0002024
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
ap.11 533 000260 000260 0001 013 0002019
Belopp angivna i tkr

Villkor

Vetenskapsrådet får inom ramen för den totala bemyndiganderamen som gäller anslaget 3:1 omfördela bemyndiganderamar mellan anslagsposterna under anslaget.

Vetenskapsrådet får under 2014 besluta om medlemskap i nedan nio angivna konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur, s.k. Eric-konsortier enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur. Vidare får Vetenskapsrådet besluta om finansiering av de årliga medlemsavgifterna till Eric-konsortierna enligt följande.

 • Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor,
 • Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor,
 • Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE-ERIC) med en årlig medlemsavgift om högst 1 800 000 kronor,
 • European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (EATRIS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor,
 • European Marine Biological Resource Centre (EMBRC-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
 • Council of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
 • European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology (EU-Openscreen-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 3 000 000 kronor,
 • European Research Infrastructure for Biomedical Imaging (Euro-Bioimaging-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst      3 000 000 kronor, och 
 • Integrated Carbon Observation System (ICOS-ERIC) med en årlig medlemsavgift om högst 7 750 000 kronor.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)99 800
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)16 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Vetenskapsrådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2514 794
2014-02-2514 794
2014-03-2514 794
2014-04-2514 794
2014-05-2514 794
2014-06-2514 794
2014-07-2514 794
2014-08-2514 794
2014-09-2514 794
2014-10-2514 794
2014-11-2514 794
2014-12-2514 797
Summa177 531
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vetenskapsrådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:3 ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning
3:10 ap.1Sunet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
SUNET00126 000169 834-43 834-43 834
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkterna från SUNET ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Vetenskapsrådet får ta ut avgifter för SUNET. Avgifterna ska motsvara kostnader för 2013 som inte täcks av de medel som har tilldelats för ändamålet under anslaget 3:10 SUNET. Avgiftsinkomsterna disponeras av Vetenskapsrådet.

2. Finansiering av grundanslutningen ska fördelas enligt följande.

a) När det gäller de konstnärliga högskolorna, centrala statliga museer och Kungl. biblioteket ska deras kostnader för SUNET bekostas från anslaget 3:10 SUNET.

b) Den kostnad som inte täcks av anslaget 3:10 SUNET ska fördelas mellan universitet och högskolor i proportion till respektive lärosätes andel av högskolesektorns totala intäkter.

c) Övriga organisationers avgifter ska beräknas så att full kostnadstäckning för respektive organisation uppnås.

3. Avgifter för tilläggstjänster ska beräknas så att full kostnadstäckning för respektive organisations kostnader uppnås.

På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/USTYR
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/FIN
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Lunds universitet
Riksgäldskontoret