Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2014-06-19
S2014/4849/SAM
S2014/4991/SF
Försäkringskassan
103 51 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försäkringskassan
Riksdagen har beslutat om Försäkringskassans verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:125, prop. 2013/14:1 utg.omr. 10, bet. 2013/14:SfU1, rskr. 2013/14:100, prop. 2013/14:1 utg.omr. 12, bet. 2013/14:SfU1, rskr. 2013/14:100, prop. 2013/14:99 utg.omr. 10, bet. 2013/14:FiU21, rskr. 2013/14:316).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Försäkringskassan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål för Försäkringskassan

 • Försäkringskassan ska verka för en väl fungerande sjukskrivningsprocess som präglas av att rätt person får rätt åtgärd i tid så att fler personer återfår arbetsförmågan och ges förutsättningar att återgå i arbete. Därigenom ska Försäkringskassan bidra till det övergripande målet om att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå.
 • Försäkringskassan ska effektivisera kontrollen av assistansersättningen, effektivisera handläggningen och förbättra utredningarnas kvalitet samt öka kvaliteten och säkerheten i besluten, särskilt i det första beslutet av assistansersättningen. Myndigheten ska vidareutveckla it-stödet för assistansersättningen för att effektivisera beslutsstöd, kontroll och informationsförsörjning.
 • Försäkringskassans information ska ge föräldrar goda kunskaper om föräldraförsäkringens regelverk och därmed skapa förutsättningar för valfrihet, ett jämställt föräldraskap och makt över livssituationen.
 • Försäkringskassan ska verka för att särlevande föräldrar har goda kunskaper om försörjningsansvar och möjligheterna att reglera underhåll för barn på egen hand samt om möjligheterna till samarbetssamtal som finns på kommunal nivå.
 • Försäkringskassan ska åtnjuta medborgarnas förtroende och bidra till en hög tilltro till socialförsäkringen.
 • Försäkringskassans verksamhet ska präglas av en god service och en hög kvalitet i tillämpningen av socialförsäkringen så att rätt person får rätt ersättning i tid.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målen.

Beträffande målet inom assistansersättningen ska Försäkringskassan också redovisa hur myndigheten utifrån sin kompetens och sitt myndighetsansvar utformat styrformer som innebär att beslut och utbetalningar av assistansersättningen förbättras.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Försäkringskassan rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan.   

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Efterhandskontroller inom tandvården

Försäkringskassan ska göra en bred kontroll av ärenden där det betalats ut ersättning från det statliga tandvårdsstödet, utöver allmänt eller särskilt tandvårdsbidrag. Kontrollen ska göras så att det går att dra statistiskt säkerställda slutsatser av omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet enligt vad som anges av rapport 2013:5, Försäkringskassans efterhandskontroller av tandvårdsstödet, framtagen av Inspektionen för socialförsäkringen. Försäkringskassan ska också göra en analys av de uppgifter som kommer fram i kontrollen. Av analysen ska orsaken till att ersättning betalats ut felaktigt framgå. Av redovisningen ska också framgå i vilken omfattning de felaktiga utbetalningarna kan hänföras till offentliga respektive privata vårdgivare. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2015.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Resultatindikatorer för mål om stabil och låg sjukfrånvaro

Målet för utgiftsområde 10 är att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå. Det innebär mer specifikt att:

 • sjukfrånvaron inte ska variera mer än inom ramen för normala säsongsvariationer,
 • osakliga regionala skillnader i sjukfrånvaron inte ska förekomma,
 • nivån på sjukfrånvaron ska vara i linje med motsvarande system och förmåner inom EU och OECD.

Försäkringskassan ska föreslå resultatindikatorer för att bedöma måluppfyllelsen. I uppdraget ingår att utveckla indikatorer som kan bedöma myndighetens bidrag till måluppfyllelsen. Framtagande av indikatorer ska ske i samarbete med Socialdepartementet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2015.

Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling

Försäkringskassan ska följa upp och analysera sjukfrånvarons utveckling. Försäkringskassan ska särskilt analysera inflödet till sjukpenning och sjukfallens varaktighet, samt följa upp de försäkrade vid de olika tidsgränserna i sjukförsäkringen. Dessutom ska utvecklingen av nybeviljandet av sjukersättning och aktivitetsersättning särskilt analyseras. Arbetsförmedlingen ska bistå Försäkringskassan med relevant statistik i uppföljningen av de personer som omfattas av samarbetet mellan myndigheterna. En plan för uppföljningen under 2014 ska utarbetas i samråd med Socialdepartementet. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2014.

Samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om tidiga och aktiva insatser

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska i samarbete vidareutveckla metoder och arbetssätt för de personer som har ersättning från sjukförsäkringen där insatser bedöms nödvändiga för att stödja den enskildes återgång eller inträde i arbetslivet. Genom införandet av rehabiliteringskedjan har behovet av tidiga och aktiva insatser under sjukskrivningsprocessen betonats. Sådana insatser ska bidra till att rusta människor att återgå i arbete, skapa fler vägar tillbaka till arbetsmarknaden och förkorta tiden i sjukförsäkringen.

I samarbetet ingår att särskilt stödja unga med aktivitetsersättning som har behov av arbetslivsinrikad rehabilitering eller samordnande rehabiliteringsinsatser. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska även genom sin samverkan med andra relevanta aktörer och inom ramen för samordningsförbundens verksamhet verka för att unga med aktivitetsersättning ska uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga.

Samarbetet ska bidra till att klargöra ansvarsfördelningen mellan myndigheterna och öka tryggheten för den enskilde i de situationer där den enskilde har behov av stöd från båda myndigheterna för återgång i arbete.

Myndigheterna ska redovisa vidtagna åtgärder och resultat av dessa åtgärder samt finansiering och kostnader inom respektive myndighet. En delredovisning ska lämnas senast den 1 augusti 2014. En samlad redovisning för 2014 ska lämnas senast den 28 februari 2015. Båda återrapporteringarna ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet).

Säkerställ att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs

Försäkringskassan ska under en sjukperiod fortlöpande utreda individens möjligheter till rehabilitering samt bedöma arbetsförmågan och rätten till ersättning inom sjukförsäkringen. Försäkringskassan ska säkerställa att den försäkrades rehabiliteringsbehov utreds i god tid innan den försäkrade når den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Försäkringskassan ska redovisa hur detta har säkerställts. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2015.

Stödja samordningsförbundens verksamhet

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen ska tillsammans stödja utvecklingen av samordningsförbundens verksamhet inom ramen för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Arbetet ska ske i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting. Myndigheterna ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att stödja samordningsförbundens verksamhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 28 februari 2015.

Uppföljning av finansiell samordning

Försäkringskassan ska redovisa hur medel avsatta för finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt Finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården har använts. Försäkringskassan ska redovisa målgrupper, insatser och resultat av respektive verksamhet. Vidare ska Försäkringskassan göra en systematisk kartläggning av samordningsförbundens verksamhet utifrån förekomsten av insatser på struktur- och individnivå. En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 augusti 2014 och uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2015.

Systematisk kartläggning av landstingens arbete med sjukskrivningsfrågan

För att stimulera landstingen att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet i hälso- och sjukvården, och för att utveckla sjukskrivningsprocessen, har staten under en rad år gett hälso- och sjukvården ekonomiska incitament. För att få ökad kunskap om hur sjukskrivningsfrågorna hanteras idag ska Försäkringskassan och Socialstyrelsen i samarbete göra en systematisk kartläggning av hur de olika landstingen arbetar med sjukskrivningsfrågan på olika nivåer inom hälso- och sjukvården. I detta arbete ingår exempelvis att kartlägga:

 • omfattningen på utbildning i försäkringsmedicin,
 • om sjukskrivningsprocessen ingår i landstingens ledningssystem på vårdgivare- och verksamhetsnivå,
 • om sjukskrivningsfrågan är integrerad i det löpande linjearbetet eller drivs i projektform.

Myndigheterna ska också analysera och klargöra faktorer som bedöms ha betydelse för i vilken omfattning sjukskrivningsfrågan blir en integrerad del på olika nivåer inom hälso- och sjukvården. Myndigheterna ska vid behov samråda med Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2015.

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Försäkringskassan har ansvar för att följa upp, beräkna och betala ut ersättning enligt följande överenskommelser som slutits mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting:

 • Åtgärder för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2014-2015, den s.k. sjukskrivningsmiljarden,
 • Fördjupade medicinska utredningar 2014-2015, samt
 • Pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar 2014.

Försäkringskassan ansvarar för att:

 • följa upp villkoren i överenskommelserna samt efter samråd med SKL, och med Socialstyrelsen avseende villkor 2 i överenskommelsen om sjukskrivningsmiljarden, besluta om vilka redovisningskrav som ska ställas på landstingen,
 • bedöma om villkoren uppfyllts av landstingen,
 • beräkna och besluta om storleken på de medel som respektive landsting kvalificerar sig för inom ramen för överenskommelserna samt svara för utbetalning av medel till respektive landsting,
 • redovisa månadsstatistik på landstingsnivå för antalet sjukpenningdagar (netto) upp till 2,5 år, samt möjliggöra för respektive landsting att löpande följa sjukfrånvarons utveckling och de två måluppfyllelserna i enlighet med den rörliga ersättningen i överenskommelsen om sjukskrivningsmiljarden.

Försäkringskassan ska också, i enlighet med överenskommelsen om sjukskrivningsmiljarden för 2014-2015, samverka med hälso- och sjukvårdens representanter och SKL i arbetet med ett utökat elektroniskt informationsutbyte mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan i enlighet med villkor 5 i överenskommelsen. På motsvarande sätt ska Försäkringskassan samverka med hälso- och sjukvårdens representanter och SKL i arbetet med överenskommelsen om fördjupade medicinska utredningar 2014-2015 avseende att utreda, specificera och utveckla tjänstekontrakt och applikationer för intyg för kompletterande försäkringsmedicinska utredningar, dvs. aktivitetsförmågeutredningar, teamutredningar och särskilda läkarutlåtanden.

I samband med landstingens redovisning av underlag till Försäkringskassan ska Försäkringskassan sammanställa landstingens underlag och resultat avseende villkor 1, 2, 3 och 4 i överenskommelsen om sjukskrivningsmiljarden och lämna en redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 16 februari 2015. I samband med utbetalningen av medel till landstingen ska Försäkringskassan också sammanställa landstingens underlag och resultat och lämna en samlad redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Kunskapsöversikter beträffande arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom

Försäkringskassan ska redovisa hur de kunskapsöversikter som Statens beredning för medicinsk utvärdering redovisat beträffande arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom har spridits och kunnat tas tillvara inom myndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2015.

Bostadstillägg - övergången till beslut som gäller tills vidare

Försäkringskassan ska redovisa hur övergången till beslut om bostadstillägg som gäller tills vidare har påverkat kvaliteten i besluten och effektiviteten i handläggningen. Försäkringskassan ska också redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten och effektiviteten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2015.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken

Försäkringskassan ska presentera de sedan tidigare framtagna indikatorerna för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn, inklusive den under 2012 framtagna kompletteringen avseende det absoluta måttet på låg ekonomisk standard. Indikatorerna ska baseras på de mest aktuella HEK-siffrorna (undersökning om hushållens ekonomi) och med en framskrivning för ett år.

Försäkringskassan ska även redovisa framtagna indikatorer för att mäta måluppfyllelsen avseende valfrihet och makt över livssituationen för alla barnfamiljer. Framtagandet av indikatorer sker i samarbete med Socialdepartementet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast i juni 2014.

Kartläggning av överskuldsättning och analys av indrivnings- och återkravsregler

Försäkringskassan ska kartlägga förekomsten av offentligrättsliga fordringar gentemot enskilda till följd av återkrav och återbetalning av bostadsbidrag och underhållsstöd. Försäkringskassan ska även analysera hur indrivnings- och återkravsregler skiljer sig åt avseende förutsättningarna att ta hänsyn till enskildas skuldsättningssituation och betalningsförmåga. Analysen ska i den mån det är möjligt relatera förekomsten av skulder till dels individer (kön, ålder, m.m), dels hushållstyper, samt även i förhållande till förekomst av skuldsättning inom respektive förmån. Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2015.

Försäkringskassan ska mot bakgrund av kartläggningen föreslå eventuella åtgärder för att undvika eller begränsa överskuldsättning. Vidare ska Försäkringskassan redovisa hur omfattningen av enskildas skuldsättning inom socialförsäkringen har utvecklats över tid. Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2015.  

Övriga uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2014–2018 i Hermes senast vid följande prognostillfällen under 2014:

 • 16 januari
 • 21 februari
 • 5 maj
 • 28 juli
 • 27 oktober

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Vid prognostillfällena ska följande redovisas, om inte annat anges: 

 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 16 januari),
 • prognostiserat utfall för 2014 för samtliga anslag och anslagsposter, redovisat totalt samt fördelat per månad,
 • förklaring och analys till förändringar i prognos och utfall med hjälp av makro- och volymförändringar, och
 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller.

Felaktiga utbetalningar

Försäkringskassan ska redovisa hur myndigheten arbetar med att förebygga fel och säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och bidragsbrott motverkas.

I redovisningen ska ingå:

 • vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att minska oavsiktliga fel från handläggarna eller den sökande,
 • hur myndigheten arbetar med att stärka kontrollperspektivet i den ordinarie handläggningen (och vilka behov myndigheten ser att stärka detta arbete),
 • hur myndigheten arbetar med att utveckla smarta kontrollsystem.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2015.

Effektiv administration av socialförsäkringen

Försäkringskassan ska redovisa utvecklingen av myndighetens samlade effektivitet för 2014. Försäkringskassan ska även rapportera genomförda åtgärder i syfte att förbättra effektiviteten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet senast i årsredovisningen för 2014.

Jämställdhetsintegrering

Försäkringskassan ska bedriva ett utvecklingsarbete i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Genomförandet ska i huvudsak ske i enlighet med Försäkringskassans plan för jämställdhetsintegrering (dnr S2013/6368/SF). Redovisningen ska innehålla en redogörelse av genomförda aktiviteter, inklusive en ekonomisk redovisning, samt beskriva på vilket sätt erhållna kunskaper och erfarenheter från utvecklingsarbetet ska tillvaratas i myndighetens verksamhet efter 2014.

Försäkringskassan får för uppdragets genomförande använda 5 000 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen betalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015.

Digital samverkan

Försäkringskassan ska redogöra för hur myndigheten arbetar för att nå målen i regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning Med medborgaren i centrum – Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning (dnr N2012/6402/ITP). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2015.

Samverkan med Pensionsmyndigheten

Försäkringskassan ska tillsammans med Pensionsmyndigheten redovisa hur samverkan mellan myndigheterna har fungerat och hur myndigheterna planerar den framtida samverkan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2015.

Övriga uppdrag utan återrapporteringskrav

Information om arbetsplatsnära stöd

Försäkringskassan ska efter samråd, i relevanta delar, med Arbetsmiljöverket och andra berörda myndigheter och samhällsaktörer, utarbeta informationsmaterial för arbetsgivare om det arbetsplatsnära stödet. Det informationsmaterial som utarbetas ska anpassas till arbetsgivare och vid behov även till andra aktörer såsom sjukvårdens personal, handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och tjänstemän i socialtjänsten.

Förberedelse inför nästa programperiod 2014-2020 för EU:s sammanhållningspolitik

Försäkringskassan ska bistå Regeringskansliet i förberedelserna av programperioden 2014-2020 för EU:s sammanhållningspolitik som omfattar Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Myndigheten ska utifrån sitt ansvarsområde även bistå regionala aktörer i deras arbete med att utforma förslag till regionala handlingsplaner respektive regionala program inom dessa fonder. Försäkringskassan ska göra förberedelser för sin medverkan i genomförandet av socialfondsprogram för perioden 2014-2020.

Analys och beräkningar av kostnader för fördjupade medicinska utredningar och för behandlingar inom rehabiliteringsgarantin

Landstingen ersätts för utfärdande av fördjupade medicinska utredningar som Försäkringskassan beställer (särskilt läkarutlåtande, teambaserad utredning, aktivitetsförmågeutredning) och för behandlingarna som ingår i rehabiliteringsgarantin (kognitiv beteendeterapi, multimodal rehabilitering). Socialstyrelsen ska analysera och beräkna vilka faktiska kostnader som landstingen har för dessa utredningar och behandlingar. Försäkringskassan ska bistå Socialstyrelsen i detta arbete.

I uppdraget ingår att redogöra för tidsåtgången för respektive utredning och behandling, dvs. tidsåtgången för läkare och övrig personal att genomföra och administrera fördjupade medicinska utredningar och behandlingar som omfattas av rehabiliteringsgarantin. I uppdraget ingår även att ta ställning till hur dagens ersättningar förhåller sig till de faktiska kostnader som landstingen har för dessa utredningar och behandlingar.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag till Försäkringskassan och Inspektionen för arbetslöshetsföräkring om införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå

2009/2024/SF samt regleringsbrev för 2010

Kvartalsvis

Rehabiliteringsinsatser i samarbete med Arbetsförmedlingen

Regleringsbrev för 2013

24 februari 2014

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Regleringsbrev för 2013

24 februari 2014

Uppföljning av finansiell samordning

Regleringsbrev för 2013

24 februari 2014

Förenklad jämställdhetsbonus

Regleringsbrev för 2013

24 februari 2014

Uppföljning av kontroller inom den tillfälliga föräldrapenningen

Regleringsbrev för 2013

24 februari 2014

Samverkan med Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för 2013

24 februari 2014

Felaktiga utbetalningar

Regleringsbrev för 2013

3 mars 2014

Effektiv administration av socialföräkringen

Regleringsbrev för 2013

3 mars 2014

Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för "En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016"

S2011/8810/FST (delvis), S2012/2288/SF, S2012/5883/FST (delvis)

15 mars 2013, 2014, 2015 och 2016

Uppdrag om pilotverksamhet för vidareutveckling av metoder och verktyg för bedömning av arbetsförmåga

S2013/3626/SF (delvis)

2 maj 2014

Uppdrag angående projektverksamhet och utvärdering av nya former av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser

S2013/6630/SF (delvis)

1 augusti 2014, 1 augusti 2015 och 2 april 2016

Uppdrag att analysera förändringar av sjukfrånvarons nivå

S2013/5798/SF (delvis)

14 november 2014

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:4

Tandvårdsförmåner (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen8 500
ap.4Kompetenscentrum på tandvårdsområdet (ram)8 500
Disponeras av Försäkringskassan5 676 040
ap.1Statligt tandvårdsstöd (ram)5 676 040

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statligt tandvårdsstöd

Anslagsposten får användas för tandvårdsförmåner enligt socialförsäkringsbalken, lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken och lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

ap.4 Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Socialstyrelsen disponerar anslagsposten för ekonomiskt stöd till kompetenscentrum på tandvårdsområdet. Högst 8 000 000 kronor får utbetalas till olika kompetenscentrum.

Av medlen ska Socialstyrelsen utbetala 500 000 kronor, engångsvis efter rekvisition, till Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM) för finansiering av Dentala Material Norden (nordisk produktdatabas för dentala biomaterial).

1:7

Sjukvård i internationella förhållanden (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan658 025
ap.1Sjukvård i internationella förhållanden (ram)658 025

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Sjukvård i internationella förhållanden

Anslagsposten får användas för vårdförmåner enligt rådets förordning (EEG) nr 1408/1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och gällande överenskommelser om social trygghet som Sverige tecknat med andra länder.

4:3

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan346 995
ap.1Bilstöd till personer med funktionsnedsättning (ram)346 995

Villkor för anslag 4:3

ap.1 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Anslagsposten får användas för bilstöd till personer med funktionsnedsättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

4:4

Kostnader för statlig assistansersättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan23 235 000
ap.1Kostnader för statlig assistansersättning (ram)23 235 000

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Kostnader för statlig assistansersättning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig assistansersättning till vissa personer med funktionshinder enligt socialförsäkringsbalken, lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken samt förordningen (1993:1091) om assistansersättning.

Inkomster från kommunerna avseende assistansersättning för de första 20 timmarna per vecka tillgodoförs och särredovisas under detta anslag.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan31 078 000
ap.5Boendetillägg (ram)122 000
ap.7Högkostnadsskydd för arbetsgivare (ram)83 000
ap.8Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall (ram)81 000
ap.15Närståendepenning (ram)161 000
ap.16Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning (ram)15 000
ap.17Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning (ram)130 000
ap.18Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning (ram)2 826 000
ap.19Rehabiliteringspenning (ram)1 292 000
ap.20Arbetshjälpmedel m.m. (ram)168 000
ap.21Sjukpenning (ram)26 200 000

Villkor för anslag 1:1

ap.5 Boendetillägg

Anslagsposten får användas för boendetillägg enligt socialförsäkringsbalken.

ap.7 Högkostnadsskydd för arbetsgivare

Anslagsposten får användas för ersättning för vissa kostnader för sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.

ap.8 Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall

Anslagsposten får användas för sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall enligt socialförsäkringsbalken.

ap.15 Närståendepenning

Anslagsposten får användas för närståendepenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning

Anslagsposten får användas för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2014 om 15 671 657 kronor och ett regleringsbelopp för 2011 om -671 657 kronor.

ap.17 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning

Anslagsposten får användas för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2014 om 127 870 380 kronor och ett regleringsbelopp för 2011 om 2 129 620 kronor.

ap.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning

Anslagsposten får användas för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2014 om 2 593 895 793 kronor och ett regleringsbelopp för 2011 om 232 104 207 kronor.

ap.19 Rehabiliteringspenning

Anslagsposten får användas för rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

Försäkringskassan får använda anslagsposten för ersättning för skada orsakad av deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

ap.20 Arbetshjälpmedel m.m.

Anslagsposten får användas för arbetshjälpmedel, läkarutlåtanden och läkarundersökningar, särskilt bidrag samt resor till och från arbetet.

ap.21 Sjukpenning

Anslagsposten får användas för sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken samt för de utgifter som kan uppkomma med anledning av vissa bestämmelser i sjuklönesystemet (s.k. sjuklönegaranti och särskilt högriskskydd), samt för utgifter för avskrivning av studielån avseende sjukperioder enligt studiestödslagen (1999:1395).

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan49 553 336
ap.5Aktivitets- och sjukersättningar (ram)38 235 552
ap.6Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)4 610 498
ap.7Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)28 625
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar (ram)6 678 661

Villkor för anslag 1:2

ap.5 Aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för aktivitetsersättning och sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.7 Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för ersättning för särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2014 om 6 933 114 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2011 om  -254 453 000 kronor.

1:3

Handikappersättningar (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan1 314 000
ap.1Handikappersättningar (ram)1 314 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Handikappersättningar

Anslagsposten får användas för handikappersättningar enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan3 479 000
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta (ram)279 000
ap.5Arbetsskadelivränta (ram)3 200 000

Villkor för anslag 1:4

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta

Anslagsposten får användas för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2014 om 268 238 501 kronor och ett regleringsbelopp för 2011 om 10 761 499 kronor.

ap.5 Arbetsskadelivränta

Anslagsposten får användas för utgifter för de arbetsskadeersättningar som omfattar förmåner  enligt 40, 41, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken och motsvarande äldre bestämmelser.

Regeringen bemyndigar Försäkringskassan att från och med den 1 januari 2014 räkna om livräntor från frivilliga yrkesskadeförsäkringen med den procentsats som motsvarar förändringen av prisbasbeloppet mellan 2013 och 2014.

1:5

Ersättning för kroppsskador (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan40 828
ap.3Ersättning för kroppsskador (ram)39 500
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för ersättning för kroppsskador (ram)1 328

Villkor för anslag 1:5

ap.3 Ersättning för kroppsskador

Anslagsposten får användas för utgifter för ersättningar inom det statliga personskadeskyddet och krigsskadeersättning till sjömän enligt 43, 44, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre bestämmelser.

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för ersättning för kroppsskador

Anslagsposten får användas för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2014 om 1 130 188 kronor och ett regleringsbelopp för 2011 om 197 812 kronor.

1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan3 114 500
ap.1Rehabiliteringsgarantin (ram)750 000
ap.3Finansiell samordning genom samordningsförbund (ram)280 000
ap.4Finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården (ram)30 000
ap.5Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (ram)738 000
ap.7Effektiv sjukskrivningsprocess (ram)36 500
ap.8Arbetsplatsnära stöd (ram)30 000
ap.9Försäkringsmedicinska utredningar (ram)250 000
ap.10Bidrag till hälso- och sjukvården (ram)1 000 000
Disponeras av Kammarkollegiet4 000
ap.2Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen (ram)4 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Rehabiliteringsgarantin

Högst 750 000 000 kronor av anslagsposten får användas för rehabiliteringsgarantin inom hälso- och sjukvården i enlighet med överenskommelsen (dnr S2013/8820/SF) som träffats mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Därav får högst 25 000 000 kronor användas för att finansiera forskning, implementering, utvärdering och utredning kopplat till rehabiliteringsgarantin.

Anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen får även användas för statsbidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet avseende tid före den 1 januari 2014.

ap.2 Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen

Anslagsposten får användas för att ta fram kunskap om och utveckla sjukskrivningsprocessen. Av anslagsposten får högst 1 000 000 kronor användas för Försäkringskassans informationsmaterial angående det arbetsplatsnära stödet.

ap.3 Finansiell samordning genom samordningsförbund

Anslagsposten får användas för samverkan och finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. De åtgärder som får finansieras enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Av resurserna till den finansiella samordningen ska Försäkringskassan bidra med hälften. De medel som Försäkringskassan utbetalar ska utgöra statens samlade andel i finansiell samordning. Av dessa medel får Försäkringskassan använda högst 3 000 000 kronor för administrativa kostnader till följd av arbetet med samordningsförbundens verksamhet.

ap.4 Finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården

Anslagsposten får användas för samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. De statliga medlen för finansiell samordning mellan sjukförsäkring och hälso- och sjukvård får användas för åtgärder på samma sätt som i den försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård som bedrevs under åren 1993-1997 (prop. 1991/92:105). 

ap.5 Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Anslagsposten får användas för samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

ap.7 Effektiv sjukskrivningsprocess

Anslagsposten får användas för projekt- och utvärderingsinsatser av arbetsmetoden Supported Employment.

Högst 1 500 000 kronor får användas av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd för att fördjupa kunskapen om sambandet mellan psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro, i enlighet med beslut i budgetpropositionen för 2014 utgiftområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, anslag 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen, ap. 7 Effektiv sjukskrivningsprocess.

ap.8 Arbetsplatsnära stöd

Anslagsposten får användas för bidrag till arbetsgivare för köp av s.k. koordinerande insatser i syfte att underlätta för arbetsgivarna att ta sitt rehabiliteringsansvar. Av anslagsposten får högst 500 000 kronor användas för framtagande av Försäkringskassans informationsmaterial angående det arbetsplatsnära stödet.

ap.9 Försäkringsmedicinska utredningar

Anslagsposten får användas för försäkringsmedicinska utredningar i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om fördjupade medicinska utredningar 2014-2015 (dnr S2013/8822/SF) samt överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar 2014 (dnr S2013/8821/SF).

Försäkringskassan får köpa försäkringsmedicinska utredningar i de fall den allmänna hälso- och sjukvården inte kan bistå Försäkringskassan med sådana utredningar.

ap.10 Bidrag till hälso- och sjukvården

Högst 945 000 000 kronor får användas för utbetalning av bidrag i enlighet med överenskommelen (dnr 2012/8772/SF) mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess och maximalt 50 000 000 kronor disponeras för utbetalning av bidrag i enlighet med överenskommelse (dnr 2013/2074/SF) mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar för 2013.

Högst 3 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för uppdrag 13 och uppdrag 14 under Hälso- och sjukvård och Folkhälsa i enlighet med Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014.

Högst 2 000 000 kronor av anslagsposten får, efter beslut av regeringen, användas för utvärderingsinsatser i arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvården.

2:1

Försäkringskassan (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan7 869 334
ap.1Förvaltningsmedel (ram)7 869 334

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningsmedel

Av anslagsposten får högst 8 900 000 kronor användas för forskning inom socialförsäkringens område. 

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor, efter regeringens beslut (S2008/10484/HS), användas till att samordna ett utvärderingsprogram för tandvårdsstödet.

Försäkringskassan ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Försäkringskassan ska betala totalt 90 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:1

Allmänna Barnbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan25 132 000
ap.1Allmänna Barnbidrag (ram)25 132 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Allmänna Barnbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för allmänna barnbidrag, flerbarnstillägg och förlängt barnbidrag enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Anslaget får även användas för tilläggsbelopp vid familjeförmåner enligt rådets förordning nr 883/04 om samordning av de social trygghetssystemen i EU.

 

1:2

Föräldraförsäkring (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan38 686 238
ap.1Jämställdhetsbonus (ram)264 046
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning (ram)2 737 626
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning (ram)636 746
ap.9Föräldrapenning (ram)28 417 869
ap.10Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning (ram)50 716
ap.11Tillfällig föräldrapenning (ram)6 005 583
ap.12Graviditetspenning (ram)573 652

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Jämställdhetsbonus

Anslagsposten får användas för utgifter för jämställdhetsbonus enligt lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2014 om 2 813 369 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2011 om -75 743 000 kronor.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2014 om 594 553 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2011 om 42 193 000 kronor.

ap.9 Föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.10 Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2014 om 56 791 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2011 om -6 075 000 kronor.

ap.11 Tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för tillfällig föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.12 Graviditetspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för graviditetspenning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:3

Underhållsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 056 000
ap.1Underhållsstöd (ram)2 056 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Underhållsstöd

Anslagsposten får användas för utgifter för underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Betalningar från bidragsskyldiga föräldrar för lämnat underhållsstöd ska återföras till anslaget.

1:4

Bidrag till kostnader för internationella adoptioner (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan35 784
ap.1Bidrag till kostnader för internationella adoptioner (ram)35 784

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner

Anslagsposten får användas för utgifter för bidrag till kostnader för internationella adoptioner enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Kostnadsbidrag lämnas för adoptioner som förmedlas enligt en sammanslutning som är auktoriserad enligt lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.

1:6

Vårdbidrag för funktionshindrade barn (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan3 200 600
ap.3Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)271 600
ap.4Vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)2 929 000

Villkor för anslag 1:6

ap.3 Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten får användas för utgifter för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2014 om 289 970 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2011 om -18 370 000 kronor.

ap.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten får användas för utgifter för vårdbidrag enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:8

Bostadsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan4 926 000
ap.2Bostadsbidrag (ram)4 926 000

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Bostadsbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för bostadsbidrag till barnfamiljer samt till unga som fyllt 18 år men inte 29 år enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tandvårdsförmåner
ap.1283 802Inget0
ap.4255Inget0
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden
ap.132 901Inget0
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning
ap.117 350Inget0
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning
ap.11 161 750Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.56 100Inget0
ap.74 250Inget0
ap.84 050Inget0
ap.158 050Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.1964 600Inget0
ap.208 400Inget0
ap.211 310 000Inget0
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
ap.51 911 778Inget0
ap.6230 525Inget0
ap.71 431Inget0
ap.80Inget0
1:3 Handikappersättningar
ap.165 700Inget0
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m.
ap.40Inget0
ap.5160 000Inget0
1:5 Ersättning för kroppsskador
ap.31 975Inget0
ap.40Inget0
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen
ap.1039 0000
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
2:1 Försäkringskassan
ap.1236 0803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Allmänna Barnbidrag
ap.11 256 600Inget0
1:2 Föräldraförsäkring
ap.113 202Inget0
ap.40Inget0
ap.80Inget0
ap.91 420 893Inget0
ap.100Inget0
ap.11300 279Inget0
ap.1228 683Inget0
1:3 Underhållsstöd
ap.1102 800Inget0
1:4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner
ap.11 074Inget0
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn
ap.30Inget0
ap.4146 450Inget0
1:8 Bostadsbidrag
ap.2246 300Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.1ram
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen
ap.6ram
1:6 (2013) Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård
ap.2 (2013)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen
ap.1940 000750 000190 00002016
ap.9250 000250 000002015
ap.102 000 0001 000 0001 000 00002016
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndiganderamarna avseende anslag1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen ap. 1 Rehabiliteringsgarantin och som avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter under följande budgetår får ingås av regeringen (Socialdepartementet). De ekonomiska åtaganden som regeringen (Socialdepartementet) ingår ska rapporteras till Försäkringskassan för införande och redovisning i Försäkringskassans årsredovisning. Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

Bemyndiganderamarna avseende anslag1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen ap. 9 Försäkringsmedicinska utredningar och som avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter under följande budgetår får ingås av regeringen (Socialdepartementet). De ekonomiska åtaganden som regeringen (Socialdepartementet) ingår ska rapporteras till Försäkringskassan för införande och redovisning i Försäkringskassans årsredovisning. Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

Bemyndiganderamarna avseende anslag 1:6 Bidrag för hälso- och sjukvården ap. 10 Bidrag till hälso- och sjukvården och som avser åtaganden som medför utgifter under följande budgetår får ingås av regeringen (Socialdepartementet). De ekonomiska åtaganden som regeringen (Socialdepartementet) ingår ska rapporteras till Försäkringskassan för införande och redovisning i Försäkringskassans årsredovisning. Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)461 240
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)60 000
- varav ÖVRIGT60 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

Krediten ska användas till att finansiera Försäkringskassans betalningar till enskilda personer för sådan vård som de erhållit i ett annat EU/EES-land eller Schweiz samt myndighetens betalningar av utländska leverantörsfakturor som avser vård inom EU/EES och Schweiz där landstinget har kostnadsansvar enligt lag (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet.

5.2

Utbetalningsplan

Till Försäkringskassans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25655 778
2014-02-25655 778
2014-03-25655 778
2014-04-25655 778
2014-05-25655 778
2014-06-25655 778
2014-07-25655 778
2014-08-25655 778
2014-09-25655 778
2014-10-25655 778
2014-11-25655 778
2014-12-25655 776
Summa7 869 334
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försäkringskassans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Uppdragsverksamhet
Administration av statlig fordran0010 00010 00000
Ersättning från försvaret335-852 8003 050-2500
Ersättning från affärsdrivande verk0090090000
Intäkter från pensionsmyndigheten00342 360342 36000
Tjänsteexport1 935-7007 0006 0001 0002 235
Summa2 270-785363 060362 3107502 235
Avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen
Avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen00170 000170 00000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Försäkringskassan får med undantag av 3 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) använda statens centralkonto i Riksbanken för utbetalningar av aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd, etableringsersättning enligt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare samt pensioner och pensionsrelaterade förmåner som Försäkringskassan ombesörjer åt Pensionsmyndigheten enligt förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner och 9 kap. 3 a § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken under tiden tills medel för utbetalningarna lämnats från Arbetsförmedlingen respektive Pensionsmyndigheten.

Försäkringskassan har redovisningsansvar för de av Pensionsmyndighetens fordringar som Försäkringskassan enligt 9 kap. 3 a § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken har ansvar för i övrigt. I not till balansräkningen i årsredovisningen och delårsrapporten ska framgå storleken på de utestående fordringar som redovisas hos Försäkringskassan men som avser Pensionsmyndighetens verksamhet.

På regeringens vägnar
Ulf Kristersson
Maria Söderberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/FMA
Försvarsdepartementet
Näringsdepartementet
Socialdepartementet/ESA
Utbildningsdepartementet
Arbetsmarknadsutskottet
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Utbildningsutskottet
Arbetsförmedlingen
Ekonomistyrningsverket
Inspektionen för socialförsäkringen
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Skolverket
Socialstyrelsen
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer
LO - Landsorganisationen i Sverige
TCO - Tjänstemännens Centralorganisation
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Kommuner och Landsting
Svenskt Näringsliv