Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:13

2014-06-12
Ju2014/3452/Å
Ekobrottsmyndigheten
Box 820
10136 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Ekobrottsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 4, bet. 2013/14:JuU1, rskr. 2013/14:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Ekobrottsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Ekobrottsmyndigheten ska bidra till en sådan utveckling genom att se till att de personer som har begått brott blir föremål för brottsutredning och lagföring samt genom att vidta brottsförebyggande åtgärder. Som ett led i det arbetet ska myndigheten se till att utbyte av brottslig verksamhet återförs. Myndighetens arbete ska bedrivas med högt ställda krav på kvalitet och effektivitet. Myndigheten ska styra och organisera sin verksamhet på ett sätt som ger bästa möjliga förutsättningar för goda verksamhetsresultat samt för en rättssäker och enhetlig rättstillämpning. Ekobrottsmyndigheten ska utveckla sin verksamhet och samverka med myndigheter och andra aktörer för att bidra till ett effektivare rättsväsende.  

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som myndigheten ska utföra enligt lag och annan författning. Återrapporteringen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av verksamhetens utveckling. Redovisningen ska göras enligt den indelning som myndigheten bestämmer. Vidare ställer regeringen följande särskilda krav på redovisningen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Handläggning

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa uppgifter om:

- antalet inkomna och avslutade ärenden

- antalet och andelen misstänkta personer som har lagförts samt antalet och andelen brottsmisstankar som har lett till lagföring

- genomströmningstider

- andelen lagförda brottsmisstankar och genomströmningstider per ekobrottskammare

- antalet och andelen beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats, strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan bevisas respektive åtal inte väckts av andra skäl

- antalet och andelen beslut att inte inleda respektive antalet och andelen beslut att lägga ned en förundersökning. Antalet och andelen beslut om förundersökningsbegränsning ska framgå.  

Resultatutvecklingen ska analyseras och kommenteras. Väsentliga förändringar ska förklaras.

Särskilt om handläggning av penninghäleri

Ekobrottsmyndigheten ska, såvitt avser penninghäleriförseelse och penninghäleri, redovisa uppgifter om:

- antalet misstänkta personer som har lagförts

- antalet beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats, strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan bevisas respektive åtal inte väckts av andra skäl

- antalet beslut att inte inleda respektive antalet beslut att lägga ned en förundersökning

- antalet inkommande och utgående framställningar om internationellt straffrättsligt samarbete

- antalet beslut om beslag, förvar, kvarstad och förverkande i sådana ärenden.

Åtgärder för att förbättra kvaliteten och effektiviteten

Ekobrottsmyndigheten ska samlat redovisa de iakttagelser som gjorts inom ramen för den rättsliga tillsynsverksamhet som bedrivits under 2014.   

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att öka enhetligheten mellan ekobrottskamrarna i fråga om rättstillämpning. Ekobrottsmyndigheten ska i detta sammanhang beskriva hur myndigheten arbetar för att tillvarata och sprida erfarenheter i syfte att utveckla verksamheten på operativ nivå.

Brottsutbytesfrågor

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att vidareutveckla arbetet med brottsutbytesfrågor på såväl strategisk som operativ nivå. Ekobrottsmyndigheten ska också redovisa och kommentera det kvantitativa resultatet av myndighetens arbete att spåra, säkra, förverka och återföra vinster av brott. 

Häktningar och restriktioner

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa det totala antalet häktade personer under år 2014 samt den tid som personerna har varit häktade redovisat i lämpliga tidsintervall. Av redovisningen ska också framgå hur många av de häktade som har varit ålagda restriktioner samt den tid de häktade har varit ålagda restriktioner redovisat i lämpliga tidsintervall.

Internationellt samarbete

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att utveckla det internationella samarbetet på såväl strategisk som operativ nivå. Av redovisningen ska även framgå hur myndigheten har samverkat med andra svenska myndigheter inom ramen för det internationella samarbetet.

Prognoser

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

16 januari

21 februari

5 maj

28 juli

27 oktober

2

Organisationsstyrning

Nationellt ansvar

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa vilka fortsatta insatser som har gjorts med anledning av att myndigheten från och med den 1 juli 2013 har nationellt ansvar för de ärenden myndigheten handlägger enligt förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten (Ju2012/6363/Å).

Effektiv intern styrning och kontroll

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll.

Chefsutveckling och chefsförsörjning

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar med chefsutveckling och chefsförsörjning för att säkerställa en god verksamhetsutveckling på kort och lång sikt.

Etik

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar med etiska frågor för att upprätthålla en hög professionalitet i verksamheten.

3

Uppdrag

Samverkan inom åklagarväsendet

Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten ska tillsammans redovisa hur myndigheterna säkerställer en god och ändamålsenlig samverkan inom åklagarväsendet, när det gäller såväl generella verksamhetsfrågor som frågor om ärendehantering. Av redovisningen ska framgå inom vilka områden myndigheterna samverkar samt identifiering av områden där myndigheternas samverkan bör förbättras. Redovisningen ska även omfatta en redogörelse för vilka åtgärder Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten har vidtagit och planerar att vidta för att utveckla formerna för samverkan. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 augusti 2014.

Utvecklad resultatredovisning avseende brottsutbyte

Brottsförebyggande rådet ska i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten utveckla en modell för en sammanhållen resultatredovisning avseende myndigheternas arbete med att återföra vinster av brott. Det pågående arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning ska beaktas vid genomförandet av uppdraget. I arbetet ska också myndighetsöverskridande samverkan som sker på området beaktas. Inom ramen för detta ska Brottsförebyggande rådet vid behov inhämta synpunkter från andra berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 oktober 2014.

 

 

Pågående uppdrag

Utvecklat prognosarbete

Med stöd av Brottsförebyggande rådet ska Ekobrottsmyndigheten i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården delta i prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma sin framtida verksamhetsvolym. Brottsförebyggande rådets bidrag ska syfta till att analysmetoden genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognosmodellen ska ge en gemensam och rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlagen. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

Rättsväsendets informationsförsörjning

Ekobrottsmyndigheten har tillsammans med Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket, Kriminalvården, Brottsförebyggande rådet, Kustbevakningen, Tullverket och Skatteverket i uppdrag att fortsätta arbetet med att samordna informationsförsörjningen i brottmålsprocessen och därigenom utveckla verksamheterna i rättsväsendet. Under 2014 ska Ekobrottsmyndigheten vidare bistå Regeringskansliet (Justitiedepartementet) med beräkningar som möjliggör kostnads- och nyttokalkyler,

Riskbedömning avseende penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige

Ekobrottsmyndigheten ska i samverkan med andra berörda myndigheter ta fram en nationell riskbedömning avseende penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige (Fi2012/4457/FMA/BF). Redovisning ska ske till regeringen (Finansdepartementet) senast den 28 mars 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:4

Ekobrottsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Ekobrottsmyndigheten589 439
ap.1Ekobrottsmyndigheten (ram)589 439

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:4 Ekobrottsmyndigheten
ap.117 6833 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)68 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)44 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekobrottsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2549 120
2014-02-2549 120
2014-03-2549 120
2014-04-2549 120
2014-05-2549 120
2014-06-2549 120
2014-07-2549 120
2014-08-2549 120
2014-09-2549 120
2014-10-2549 120
2014-11-2549 120
2014-12-2549 119
Summa589 439
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekobrottsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Ekobrottsmyndigheten
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Christina Jerreström
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret