Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:7

2014-06-19
S2014/4993/PBB
Boverket
Box 534
37123 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Boverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Boverkets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 18, bet. 2013/14:CU1, rskr. 2013/14:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Boverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bostadsmarknad

Återrapporteringskrav

Boverket ska kartlägga omfattningen av och inriktningen på den sekundära bostadsmarknaden, d.v.s. kommunernas boendelösningar för personer som av olika skäl inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden. En jämförelse med tidigare redovisningar, 2008 och 2011, ska ingå i redovisningen. Boverket bör vid genomförandet beakta de beröringspunkter som finns med uppdraget att ta fram förslag som underlättar etablering på bostadsmarknaden (dnr S2013/5424/PBB). Samråd ska ske med Socialstyrelsen. Boverkets redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2014. 

Samhällsplanering och bebyggelseutveckling

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska sammanställa och redovisa de uppgifter som Boverket särskilt erhåller från länsstyrelserna i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev uppdrag 43, Tillsyn och tillsynsvägledning över kommunernas plan- och byggverksamhet.

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska Boverket sammanställa och redovisa erfarenheterna från kommunernas tillsynsarbete samt länsstyrelsernas och verkets tillsynsarbete och tillsynsvägledning till regeringen. Länsstyrelserna ska följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete samt ge tillsynsvägledning genom att ge byggnadsnämnderna råd och stöd. 

Länsstyrelserna ska lämna redovisningen av uppdrag 43 till Boverket senast den 31 januari 2015. Boverkets redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 april 2015.

2. Boverket ska sammanställa och redovisa de uppgifter som Boverket särskilt erhåller från länsstyrelserna i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev uppdrag 44, Uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen.

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska Boverket bland annat sammanställa och redovisa erfarenheterna från tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900). Länsstyrelserna ska följa upp byggnadsnämndernas tillämpning av plan- och bygglagen och ge råd och stöd. Länsstyrelserna ska också granska kommunala planer och ta fram planeringsunderlag.

Länsstyrelserna ska lämna redovisningen av uppdrag 44 till Boverket senast den 31 januari 2015. Boverkets redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 april 2015. 

3. Boverket ska sammanställa och analysera de uppgifter rörande handläggningstider som Boverket särskilt erhåller från länsstyrelserna i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev uppdrag 46, Inriktningsmål för handläggning av överklagade PBL-ärenden. Boverkets sammanställning och analys ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2015.

Marknadskontroll av byggprodukter

Återrapporteringskrav

Boverket ska redovisa antalet marknadskontrollärenden och den systematiska marknadskontroll som gjorts under året, resultatet av marknadskontrollen samt vilka eventuella åtgärder som har vidtagits med anledning av felaktigheter.

EU-relaterade frågor och nordiska frågor

Återrapporteringskrav

Boverket ska redovisa arbetet med och resultatet av det nordiska samarbetet kring undanröjandet av gränshinder inom byggområdet.

Miljömål och mål för friluftslivspolitiken

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska redovisa hur myndigheten verkar för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och hur arbetet integreras med genomförandet av myndighetens kärnverksamhet.

2. Boverket ska för friluftslivsmålen Tillgänglig natur och Attraktiv tätortsnära natur rapportera till Naturvårdsverket som sammanställer och redovisar till regeringen. Uppföljning redovisas vart annat år med första rapportering år 2015. Boverket bör således år 2014 påbörja arbetet med att ta fram underlag för måluppfyllelse. Boverket ska rapportera till Naturvårdsverket enligt Naturvårdsverkets anvisningar.

E-förvaltning

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och som planeras att vidtas för att använda Mina Meddelanden och Svensk E-legitimation i myndighetens verksamhet. Uppdraget ska redovisas senast 15 juni 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

2. Boverket ska i årsredovisningen redogöra för hur myndigheten arbetar för att nå målen i regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning Med medborgaren i centrum – Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning, N2012/6402/ITP.

Utgiftsprognos

Boverket ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

16 januari

21 februari

5 maj

28 juli

27 oktober

2

Organisationsstyrning

Återrapporteringskrav

Boverket ska i årsredovisningen för 2014 ge en lägesrapport för pågående större interna uppdrag, utvecklingsarbeten och dylikt inom myndigheten. Rapporteringen ska innefatta både uppdrag och egeninitierade projekt. Av rapporten ska framgå beräknad kostnad och utfall, tidsmässigt utförande samt i vilken omfattning projekten utförs och genomförs med stöd av egen personal eller konsulter.

Boverket ska i årsredovisningen för 2014 redovisa de totala kostnaderna och det totala antalet årsarbetskrafter för delområden i sin verksamhet. Uppgifterna ska redovisas för 2014 och av redovisningen ska för varje delområde framgå vilken verksamhet som innefattas, verksamhetens kostnader och resursåtgång i personal samt övriga resurser.

3

Uppdrag

1. Regionalisering av nationella mål, planer och program

Boverket ska sammanställa och analysera de uppgifter som Boverket särskilt erhåller från länsstyrelserna i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev uppdrag 45, Regionalisering av nationella mål, planer och program. Boverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 27 februari 2015.

2. Tillägg till uppdraget att kartlägga och analysera flyttmönster

Boverket ska i uppdraget att kartlägga och analysera flyttmönster för hushåll i olika boende- och upplåtelseformer i samband med omfattande renoveringar (S2013/6821/PBB) särskilt kartlägga effekterna för barn och då särskilt barn i ekonomiskt och socialt utsatta hushåll.

3. Informationsinsatser om mellanboendeformer för äldre

Boverket ska under 2014 informera kommuner, byggherrar och andra relevanta aktörer om s.k. mellanboendeformer för äldre, t.ex. trygghetsbostäder. Informationsinsatserna kan delvis inriktas på investeringsstödet till äldrebostäder enligt förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m. som utbetalas vid ny- eller ombyggnad av bostäder som påbörjas senast den 31 december 2014. En redovisning av genomförda insatser ska ske i samband med årsredovisningen.

4. Vägledning för barns och ungas utemiljö

Boverket ska ta fram en vägledning för barns och ungas utemiljö. Vägledningen ska användas för planering, utformning, skötsel och förvaltning av urbana miljöer, med ett särskilt fokus på förskolegårdar och skolgårdar. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet/Movium. Vid genomförandet av uppdraget ska Boverket och Sveriges lantbruksuniversitet/Movium tillvarata de kunskaper och den erfarenhet som finns inom Statens skolverk och Folkhälsomyndigheten. Boverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 27 februari 2015.

5. Uppdatering och vidareutveckling av vägledningen Handeln i planeringen

För att förbättra och öka kunskapen om hur handelsetableringar kan underlättas i planeringen ska Boverket under 2014 uppdatera och vidareutveckla vägledningen Handeln i planeringen, som verket tog fram 1999. Under 2015 ska Boverket genomföra informationsinsatser för att kommunicera innehållet i vägledningen till kommuner och andra berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Näringsdepartementet) senast den 30 november 2015.

6. Följa och analysera effekter av förändringar i hyreslagstiftningen m.m.

Boverket ska följa upp tillämpningen av lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt de förändringar i hyreslagen respektive hyresförhandlingslagen som trädde i kraft den 1 januari 2011 (se SFS 2010:810 och SFS 2010:811). Effekterna och konsekvenserna av denna omreglering ska följas av Boverket med sikte på en framtida utvärdering. Boverket ska följa hur förändringarna tillämpas av de olika aktörerna på bostadshyresmarknaden, men också rättstillämpningen. Analysen ska göras mot bl.a. det bostadspolitiska målet om en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Analysen ska dock inte begränsas strikt till de genomförda förändringarna utan också behandla hur hyressättningssystemet i sin helhet fungerar. Boverket ska också uppmärksamma regeringen på eventuella omedelbara problem till följd av brister i lagstiftningen eller i tillämpningen av lagen. Boverket ska även följa och redovisa i vilken utsträckning och i vilka former som de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2014. Den del av uppdraget som handlar om uppföljning av boendeinflytande och inflytande i bolagen ska dock redovisas senast den 31 oktober 2014.

7. Utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering

Boverket ska bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att säkerställa att både kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov och intressen tillvaratas och beaktas i myndighetens verksamhet. Genomförandet ska i huvudsak ske i enlighet med Boverkets plan för jämställdhetsintegrering (dnr S2013/6272/PBB). Boverket får för uppdragets genomförande använda 1 940 000 kronor under 2014 från utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrev ställt till Boverket och det diarienummer som detta beslut har. Redovisningen ska innehålla en redogörelse av genomförda aktiviteter, inklusive en ekonomisk redovisning, samt beskriva på vilket sätt erhållna kunskaper och erfarenheter från utvecklingsarbetet ska tillvaratas i myndighetens verksamhet efter 2014.

8. Urbant utvecklingsarbete

Boverket ska bygga upp och sprida kunskap som kan bidra till positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap genom att knyta forskning närmare de kommuner som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet; medverka till att relevant kunskapsutbyte mellan kommuner och andra relevanta aktörer kommer till stånd: samordna sig med andra myndigheter som har uppdrag inom ramen för det urbana utvecklingsarbetet; samt sammanställa och analysera den kunskap som inhämtats och redovisa slutsatser av det arbete som utförts i en kunskapsöversikt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 24 februari 2015.

9. Uppdrag till myndigheter med ansvar inom miljömålssystemet att kartlägga potentiellt miljöskadliga subventioner

Boverket ska kartlägga icke skatterelaterade eventuellt miljöskadliga subventioner inom sitt verksamhetsområde. Dokumentet Kartläggning av potentiellt miljöskadliga subventioner – En handledning med exempel (Naturvårdsverket 2013) kan användas som stöd. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Miljödepartementet) senast den 31 mars 2014.

10. Anpassning av verksamhet till kraven i lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Boverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, vilken trädde i kraft 1 juli 2010. Boverket ska redovisa vilka av de verksamheter som bedrivs som omfattas av lagen, vilka villkor som tillämpas och vilka avgifter som tas ut. Boverket ska särskilt redovisa om de villkor som tillämpas och de avgifter som tas ut har setts över med anledning av den nya lagen. Grunderna för avgiftssättningen ska redovisas. Boverket ska beskriva möjliga åtgärder för att öka tillgängligheten till myndighetens information. Boverket ska därvid särskilt analysera hur tillgängliggörandet kan underlättas genom den plattform för data som regeringen givit VINNOVA i uppdrag att utveckla. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 augusti 2014.

11. Bistå Regeringskansliet i förberedelser inför kommande programperiod för EU:s sammanhållningspolitik

Boverket ska under 2014 bistå Regeringskansliet i förberedelserna av programperioden för 2014–2020 för EU:s sammanhållningspolitik och politiken för landsbygds- samt havs- och fiskerifonden inklusive arbetet med en partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen. Boverket ska vidare utifrån sitt ansvarsområde bistå de regionala aktörer som fått i uppdrag att utarbeta förslag till strukturfondsprogram eller motsvarande.

12. Uppföljning av bidrag till allmänna samlingslokaler

Boverket ansvarar för det statliga stödet Bidrag till allmänna samlingslokaler, som är uppdelat i investeringsbidrag respektive bidrag för verksamhetsutveckling. Boverket ska redovisa vilka ungdomsverksamheter som fått bidrag för verksamhetsutveckling under 2014 samt göra en uppföljning av hur ungdomsverksamheterna har utvecklats genom stödet. Av redovisningen ska framgå om verksamheterna främst är inriktade på flickor/unga kvinnor, pojkar/unga män eller ungdomar av båda könen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 27 mars 2015.

Pågående uppdrag

I bilaga 1 redovisas Boverkets pågående uppdrag per den 1 januari 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:2

Omstrukturering av kommunala bostadsföretag (Ramanslag)

Disponeras av Boverket99 500
ap.1Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag (ram)99 500

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag

Anslagsposten får användas för stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet.

1:3

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad (Ramanslag)

Disponeras av Boverket43 000
ap.1Stöd ordna bostad (ram)43 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Stöd ordna bostad

Anslagsposten avser statligt bidrag till kommuner enligt förordningen (2007:623) om statliga bidrag för kommunala hyresgarantier.

1:4

Innovativt byggande (Ramanslag)

Disponeras av Boverket20 000
ap.1Innovativt byggande (ram)20 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Innovativt byggande

Anslagsposten får användas för att främja innovativt byggande av bostäder för unga i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga. 1 000 000 kronor av anslaget får användas för Boverkets merkostnader för att administrera anslaget.

1:5

Boverket (Ramanslag)

Disponeras av Boverket222 942
ap.1Förvaltningskostnader (ram)192 442
ap.5Eurokoder och standarder (ram)7 000
ap.7Marknadskontroll (ram)7 000
ap.9Byggproduktförordningen (ram)2 000
ap.10PBL kompetensinsatser (ram)8 000
ap.12Statligt stöd för inventering av bostadsbestånd ur tillgänglighetssynpunkt (ram)6 500
Disponeras av Kammarkollegiet9 804
ap.8Boverket: Förva - del till Kammarkollegiet (ram)8 178
ap.13Till internationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet (ram)1 126
ap.14Informationsinsatser mellanboendeformer (ram)500
Disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet1 000
ap.6Vägledning för barns och ungas utemiljö (ram)1 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet0
ap.3Kompetenssatsning strandskyddsregler (ram)0

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Förvaltningskostnader

1. Anslagsposten får användas för förvaltningskostnader, dock inte för sådana kostnader som är hänförliga de helt avgiftsfinansierade kreditgarantierna.

2. Standardiseringsarbete
I anslagsposten ingår 1 250 000 kronor avsett för deltagande i standardiseringsarbete. Boverket får använda dessa medel, samt de övriga medel verket prioriterar, för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardiseringen inom Boverkets ansvarsområde.

3. Informationsinsatser om mellanboendeformer för äldre
1 500 000 kronor av anslagsposten får användas för genomförandet av uppdraget att informera kommuner, byggherrar och andra relevanta aktörer om s.k. mellanboendeformer för äldre.

4. Vägledning för barns och ungas utemiljö
2 000 000 kronor av anslagsposten får användas för genomförandet av Boverkets del i uppdraget att ta fram en vägledning för barns och ungas utemiljö.

5. Vägledning Handeln i planeringen
1 000 000 kronor av anslagsposten får användas för genomförandet av uppdraget att uppdatera och vidareutveckla vägledningen Handeln i planeringen.

6. Deltagande i World Urban Forum
1 000 000 kronor av anslagsposten får användas för genomförandet av uppdraget att förbereda och genomföra Sveriges deltagande i World Urban Forum 2014 (dnr S2013/7025/PBB).

ap.3 Kompetenssatsning strandskyddsregler

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet för att utföra och samordna en informations- och kompetensinsats för frågor som berör tillämpningen av strandskyddsreglerna i miljöbalken och plan- och bygglagen.

ap.5 Eurokoder och standarder

Anslagsposten disponeras av Boverket för att göra eurokoderna tillgängliga.

ap.6 Vägledning för barns och ungas utemiljö

Anslagsposten disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet/Movium för genomförande av Sveriges lantbruksuniversitet/Moviums del i uppdraget att ta fram en vägledning för barns och ungas utemiljö.

ap.8 Boverket: Förva - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.9 Byggproduktförordningen

Anslagsposten disponeras av Boverket för att finansiera driften av den kontaktpunktverksamhet som infördes under 2013 för att bl.a. svara på frågor om regler för byggprodukter som ska säljas på den svenska marknaden.

ap.10 PBL kompetensinsatser

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.12 Statligt stöd för inventering av bostadsbestånd ur tillgänglighetssynpunkt

Anslagsposten får användas för stöd till kommuner i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2013:922) om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. 1 000 000 kr av anslagsposten får användas för Boverkets merkostnader för att administrera anslaget. 500 000 kr av anslagsposten ska användas för att informera kommunerna om stödet och om metoder för att inventera bostadsbeståndet.

ap.13 Till internationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet

Medlen får användas först efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet.

ap.14 Informationsinsatser mellanboendeformer

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

1:6

Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (Ramanslag)

Disponeras av Boverket32 802
ap.1Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (ram)32 802

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

Anslaget får disponeras av Boverket för bidrag till åtgärder mot radon i småhus enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem. Bidraget får vidare användas för informationsinsatser om radon i egnahem om högst 200 000 kronor under 2014. 500 000 kronor av anslaget får användas för att genomföra en utvärdering av radonbidraget.

1:10

Stöd gällande utveckling i strandnära lägen (Ramanslag)

Disponeras av Boverket15 000
ap.1Stöd gällande utveckling i strandnära lägen (ram)15 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Stöd gällande utveckling i strandnära lägen

Anslagsposten får användas för stöd till kommuner, länsstyrelser och samordningsförbund för planeringsinsatser som syftar till att kartlägga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2012:545) om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 1 000 000 kronor av anslaget får användas för Boverkets merkostnader för att administrera anslaget.

 

1:11

Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum (Ramanslag)

Disponeras av Boverket6 000
ap.1Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer (ram)6 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer

Anslagsposten får användas för att främja jämställda offentliga miljöer i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2013:1102) om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter. 1 000 000 kronor av anslaget får användas för Boverkets merkostnader för att administrera anslaget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.10Inget0
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
ap.10Inget0
1:4 Innovativt byggande
ap.10Inget0
1:5 Boverket
ap.15 7733 %0
ap.30Allt0
ap.52103 %0
ap.60Inget0
ap.72103 %0
ap.80Allt0
ap.9603 %0
ap.10240Inget0
ap.12195Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
1:6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.1984Inget0
1:10 Stöd gällande utveckling i strandnära lägen
ap.104 0000
1:11 Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:5 Boverket
1:5 ap.81:5 ap.310 000
1:5 ap.21:5 ap.13100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
1:1 (2012) Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader
ap.2 (2012)ram
1:4 (2012) Räntebidrag m.m.
ap.1 (2012)ram
1:5 Boverket
ap.2ram
ap.4ram
ap.11ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.167 00024 75032 5006 5002022
1:4 Innovativt byggande
ap.110 0005 5553 6128332018
1:6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.115 00010 0005 00002016
1:10 Stöd gällande utveckling i strandnära lägen
ap.112 0007 0005 00002016
1:11 Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum
ap.110 0002 0008 00002016
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken Infriade åtaganden i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

Bemyndiganderamen för anslag 1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag avser ekonomiska åtaganden som har reglerats i avtal för omstrukturering av kommunala bostadsföretag.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)18 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)
- varav SPECIAL
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

1. Boverket har rätt till en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för infriande av de garantier som ställts ut av myndigheten.

2. Boverket ska informera Regeringskansliet (Socialdepartementet och Finansdepartementet) innan kreditutrymme under punkt 1 utnyttjas.

Garantier

Boverket får under 2014 ställa ut kreditgarantier enligt förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m., förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder och förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet intill ett belopp av 10 000 000 000 kronor.

Boverket får under 2014 ställa ut kreditgarantier enligt förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad intill ett belopp av 5 000 000 000 kronor.

5.2

Utbetalningsplan

Till Boverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2518 579
2014-02-2518 579
2014-03-2518 579
2014-04-2518 579
2014-05-2518 579
2014-06-2518 579
2014-07-2518 579
2014-08-2518 579
2014-09-2518 579
2014-10-2518 579
2014-11-2518 579
2014-12-2518 573
Summa222 942
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Boverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Förvaltningskostnader
1:5 ap.5Eurokoder och standarder
1:5 ap.7Marknadskontroll
1:5 ap.9Byggproduktförordningen
1:5 ap.10PBL kompetensinsatser
1:5 ap.12Statligt stöd för inventering av bostadsbestånd ur tillgänglighetssynpunkt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättslig verksamhet
Förvärvsgarantier-2 238-50150-49-2 337
Kreditgarantier2 015 71329 70053 85045 0008 8502 054 263
Summa2 013 47529 65053 85145 0508 8012 051 926
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens bostadskreditnämnd (BKN) har i ett regeringsbeslut den 7 april 1994 (dnr Fi1994/1034) bemyndigats att under vissa närmare angivna villkor förvärva och inneha fastigheter för vilka statlig kreditgaranti utfärdats. I och med inordnandet av BKN i Boverket den 1 oktober 2012 har detta bemyndigande övergått till Boverket. I förordningen (2011:211) om utlåning och garantier finns bestämmelser om att Boverket ska ha en garantireserv och att reserven får belastas med kostnader för indrivning och ianspråktagande av säkerheter avseende infriade garantier som hör till reserven. Kostnader och intäkter i samband med eventuella fastighetsförvärv ska särredovisas till regeringen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Boverket ska inte tillämpa 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) inom verksamheten med kreditgarantier.

Boverket får under 2014 med stöd av 17 § anslagsförordningen (2011:223) ingå ekonomiska åtaganden som medför utgifter under 2015 och 2016 med högst 2 000 000 kronor för anslagspost 10 och med högst 1 250 000 kronor för anslagspost 12 under anslag 1:5 Boverket. Boverket får dock inte ingå ekonomiska åtaganden med stöd av 17 § anslagsförordningen mot övriga anslagsposter som myndigheten disponerar under anslag 1:5 Boverket.

På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Sara Benjamin
Kopia till

Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen, Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, civilutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet