Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2014-05-15
U2014/3492/JÄM
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13
Riksdagen har beslutat om anslaget 3:1 för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1, utg.omr. 13, bet. 2013/14:AU1, rskr. 2013/14:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet116 489
ap.12Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut (ram)116 489
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor18 000
ap.9Jämställdhetsprojekt (ram)7 000
ap.11Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till US (ram)11 000
Disponeras av Socialstyrelsen37 150
ap.8Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS (ram)37 150
Disponeras av Rikspolisstyrelsen2 000
ap.7Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till RPS (ram)2 000
Disponeras av Statens kulturråd2 000
ap.15Särsk jämställdåtg - del till KUR (ram)2 000
Disponeras av Uppsala universitet3 000
ap.19Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Uppsala universitet (ram)3 000
Disponeras av Brottsoffermyndigheten11 000
ap.16Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Brottsoffermyndigheten (ram)11 000
Disponeras av Statens skolverk18 000
ap.23Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Skolverket (ram)18 000
Disponeras av Brottsförebyggande rådet2 000
ap.3Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Brå (ram)2 000
Disponeras av Statens beredning för medicinsk utvärdering5 000
ap.5Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SBU (ram)5 000
Disponeras av Arbetsmiljöverket4 000
ap.2Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till AV (ram)4 000
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet6 000
ap.10Särskilda jämställdhetsåtgärder - RK:s disp. Arbetsmarknadsdepartementet (ram)6 000
Disponeras av Verket för innovationssystem20 000
ap.4Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Vinnova (ram)20 000
Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen8 000
ap.29Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till DO (ram)8 000

Villkor för anslag 3:1

ap.2 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till AV

Från anslagsposten får högst användas

- 4 000 000 kronor i enlighet med regeringsbeslut den 12 maj 2011 (A2011/2209/ARM) för att utveckla och genomföra särskilda förebyggande insatser för kvinnors arbetsmiljö. Uppdraget ska slutrapporteras till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2015.

ap.3 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Brå

Från anslagsposten får högst användas

- 1 000 000 kronor för att genomföra en kartläggning av polisanmälda hot och kränkningar som sker via internet i enlighet med regeringsbeslut den 14 november 2013 (Ju2013/7101/KRIM). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 2 februari 2015,

- 1 000 000 kronor för att genomföra en uppföljning av hur de larm- och skyddspaket som Rikspolisstyrelsen tillhandahåller används och fungerar i enlighet med uppdrag i Brottsförebyggande rådets regleringsbrev för 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 27 februari 2015.

ap.4 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Vinnova

Från anslagsposten får högst användas

- 20 000 000 kronor för uppdrag att i samråd med Vetenskapsrådet fördela medel för forskning som är av hög vetenskapliga kvalitet inom olika vetenskapliga discipliner och som bedöms bidra till utveckling och framsteg för praktiskt jämställdhetsarbete inom universitet och högskola, näringsliv och offentlig sektor. Fördelningen av utbetalda medel ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2015. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2016.

ap.5 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SBU

Från anslagsposten får högst användas

- 5 000 000 kronor för fortsatt uppdrag att sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom i enlighet med regeringsbeslut den 22 december 2010 (IJ2010/2268/JÄM). I uppdraget ska särskilt kvinnors arbetsmiljöer beaktas. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 maj 2014 och slutredovisas senast den 15 mars 2015. 

ap.7 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till RPS

Från anslagsposten får högst användas

- 2 000 000 kronor för uppdrag att genomföra en informationskampanj avseende brott i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, i enlighet med regeringsbeslut den 6 september 2013 (Ju2013/5789/PO). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2014.

ap.8 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS

Från anslagsposten får högst användas

- 1 500 000 kronor för uppdrag att öka kunskapen om kvinnlig könsstympning med fokus på hälso- och sjukvården i enlighet med regeringsbeslut den 6 september 2013 (S2013/6130/FS, delvis). Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 januari 2015 till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet). I slutrapporten ska även ingå en ekonomisk redovisning,

- 5 000 000 kronor för utveckling av metoder och vägledning för arbetet med personer som utövar våld mot närstående i enlighet med regeringsbeslut den 26 april 2012 (S2012/3248/FST). Uppdraget löper till och med 2014. Uppdraget ska slutredovisas senast den 27 mars 2015 till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet),

- 250 000 kronor för att ta fram en nationell vägledning för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i syfte att förstärka möjligheterna att upptäcka våldsutsatthet i enlighet med regeringsbeslut den 31 maj 2012 (S2012/2166/FS). Uppdraget löper till och med 2014. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 april 2014 till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet),

- 5 000 000 kronor för att utveckla bedömningsintrument och stödinsatser för personer utsatta för våld av närstående i enlighet med regeringsbeslut den 14 juni 2012 (S2012/4385/FST). Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 2015 till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet),

- 2 000 000 kronor till organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck som utsatts för våld i en nära relation. Användningen av medlen ska redovisas årligen den 30 juni. En slutredovisning ska ske senast den 30 juni 2015 enligt uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2011,

- 23 400 000 kronor för att fördela medel enligt förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området till organisationer som arbetar med att motverka våld mot kvinnor. Användningen av medlen ska redovisas årligen i samband med att ordinarie statsbidrag redovisas. En slutredovisning ska ske senast den 30 juni 2015 enligt uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2011.  

ap.9 Jämställdhetsprojekt

Från anslagsposten finansieras bidrag till jämställdhetsprojekt enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Återbetalade bidragsmedel disponeras av Ungdomsstyrelsen för nya åtaganden. 

ap.10 Särskilda jämställdhetsåtgärder - RK:s disp. Arbetsmarknadsdepartementet

Från anslagsposten får högst användas

- 6 000 000 kronor för kostnader avseende Delegation för jämställdhet i arbetslivet (dir. 2011:80) i enlighet med regeringsbeslut den 6 oktober 2011 (A2011/3538/ARM). Delegationen ska bl.a. sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet liksom om de förhållanden som är grunden för dessa skillnader. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 24 oktober 2014.

ap.11 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till US

Från anslagsposten får högst användas

- 2 000 000 kronor för uppdrag att genomföra insatser mot kränkningar, trakasserier och hot via internet och andra interaktiva medier i enlighet med regeringsbeslut den 25 juli 2013 (U2013/4492/UC). Uppdraget ska redovisas senast den 18 mars 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet),

- 5 000 000 kronor för uppdrag att ta fram kunskapsstöd som är inriktat på attityder och värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och våld i enlighet med regeringsbeslut den 31 mars 2011 (U2011/2232/UC). Uppdraget ska slutredovisas, inklusive en ekonomisk redovisning, senast den 31 december 2014 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet),

- 3 000 000 kronor för att fördela bidrag för jämställdhetsarbetet till de nationella minoriteternas organisationer i enlighet med regeringsbeslut den 7 juli 2011 (A2011/2968/DISK). Av medlen får högst 300 000 kronor användas för att följa upp och analysera bidraget och högst 200 000 kronor får användas för att genomföra en insats för erfarenhetsutbyte. Uppföljningen och erfarenhetsutbytet ska genomföras i enlighet med riktlinjer i Ungdomsstyrelsens regleringsbrev för 2014. Högst 300 000 kronor får användas för administrativa kostnader. Uppdraget ska slutredovisas, inklusive en ekonomisk redovisning, senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet). Redovisningen ska innehålla vilka organisationer som har fått bidrag och med vilka belopp samt en analys av genomförda insatser och dess resultat,

- 1 000 000 kronor för uppdrag att utifrån ett barnrätts- och jämställdhetsperspektiv kartlägga föreningslivets arbete för att förebygga och förhindra sexuella övergrepp mot barn och unga i enlighet med regeringsbeslut den 10 januari 2013 (U2013/106/UC). Uppdraget ska slutrapporteras, inklusive en ekonomisk redovisning, senast den 2 februari 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut

Kammarkollegiet ska utbetala medel från anslagsposten till nedan angivna myndigheter och organisationer enligt regeringens beslut. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konton inom statsverkets checkräkning, det s.k. SCR-flödet, hos myndigheterna. Vidare bör utbetalningarna av medlen ske i förväg och i nära anslutning till den slutliga användningen. 

Kammarkollegiet får efter rekvisition engångsvis utbetala högst

- 1 000 000 kronor till Nämnden för statligt stöd till trossamfund för att föra en dialog med trossamfunden om hur barnäktenskap och tvångsäktenskap ska förhindras i enlighet med regeringsbeslut den 13 februari 2014 (U2014/1061/JÄM). Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 15 maj 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska, med ändring av tidigare beslut, återbetalas till Kammarkollegiet senast den 16 mars 2015. Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska, med ändring av tidigare beslut, redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 mars 2015. Redovisningen ska även innehålla en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts.

- 1 810 000 kronor till Arbetsmiljöverket för att genomföra ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2014. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015,

- 1 940 000 kronor till Boverket för att genomföra ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2014. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015,

- 710 000 kronor till Centrala studiestödsnämnden för att genomföra ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2014. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015,

- 2 280 000 kronor till Försvarsmakten för att genomföra ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2014. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015,

- 5 000 000 kronor till Försäkringskassan för att genomföra ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2014. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015,

- 1 510 000 kronor till Kriminalvården för att genomföra ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2014. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015,

- 670 000 kronor till Konstnärsnämnden för att genomföra ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2014. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015,

- 1 640 000 kronor till Livsmedelsverket för att genomföra ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2014. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015,

- 1 140 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att genomföra ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2014. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015,

- 1 355 000 kronor till Statens Musikverk för att genomföra ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2014. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015,

- 1 200 000 kronor till Pensionsmyndigheten för att genomföra ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2014. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015,

- 983 000 kronor till Sametinget för att genomföra ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2014. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015,

- 378 000 kronor till Skatteverket för att genomföra ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2014. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015,

- 610 000 kronor till Statens institutionsstyrelse för att genomföra ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2014. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015,

- 610 000 kronor till Statens skolverk för att genomföra ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2014. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015,

- 890 000 kronor till Tillväxtverket för att genomföra ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2014. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015,

- 1 560 000 kronor till Ungdomsstyrelsen för att genomföra ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2014. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015,

- 310 000 kronor till Vetenskapsrådet för att genomföra ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2014. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015,

- 1 000 000 kronor till Länsstyrelsen i Östergötlands län för uppdrag att ta fram ett vägledande material för verksamheter och myndigheter i arbetet med att förebygga könsstympning i enlighet med regeringsbeslut den 6 september 2013 (U2013/5292/JÄM). Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 april 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 1 april 2015. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 januari 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet). I slutrapporten ska även en ekonomisk redovisning ingå,

- 3 000 000 kronor till Länsstyrelsen i Östergötlands län för uppdrag att utveckla det kompetensteam som finns kopplat till uppdraget om stöd till och rehabilitering av unga som har placerats i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB) på grund av att de riskerar att bli, eller har blivit, gifta mot sin vilja eller utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med regeringsbeslut den 28 juli 2011 (U2011/4322/JÄM). Kompetensteamet ska fungera som ett nationellt kompetensteam för att samordna och stödja arbetet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap, liksom mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kompetensteamet ska även kunna bistå övriga berörda myndigheter och organisationer med kunskap och kompetens på området samt verka för att befintliga nationella riktlinjer beaktas på regional och lokal nivå. Uppdraget förlängs till och med den 31 december 2014. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 oktober 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) komma in med en delredovisning av den vägledning som ska utvecklas inom uppdraget senast den 28 februari 2014. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska senast den 13 februari 2015 lämna en slutrapport där utvecklingen myndighetssamverkan och eventuella förslag till åtgärder redovisas, inklusive en ekonomisk redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet),

- 4 000 000 kronor till Länsstyrelsen i Östergötlands län för uppdrag att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja eller utsätts för hederrelaterat våld och förtryck i enlighet med regeringsbeslut den 15 december 2011 (U2011/7068/UC). Medlen ska Länsstyrelsen i Östergötlands län rekvirera från Kammarkollegiet senast den 1 oktober 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska senast den 13 februari 2015 lämna en slutrapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet),

- 4 300 000 kronor till Göteborgs universitet för uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter i enlighet med regeringens beslut den 24 januari 2013 (U2013/377/JÄM). Av medlen får högst 2 000 000 kronor beräknas för utveckling av den nationella portalen för jämställdhetsintegrering Jämställ.nu. Medlen ska Göteborgs universitet rekvirera från Kammarkollegiet senast den 30 april 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30 april 2015. Göteborgs universitet ska lämna en lägesrapport senast den 15 februari 2014 och en slutrapport, inklusive en ekonomisk redovisning, senast den 18 maj 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet),

- 500 000 kronor till Göteborgs universitet för utökade utbildningsinsatser inom ramen för uppdraget att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter i enlighet med regeringens beslut den 24 januari 2013 (U2013/377/JÄM). Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 29 augusti 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 30 april 2015. Göteborgs universitet ska lämna en slutrapport, inklusive en ekonomisk redovisning, senast den 18 maj 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet),

- 650 000 kronor till Statistiska centralbyrån för att initiera utveckling av nya insamlingsmetoder som kan skapa bättre förutsättningar för genomförandet av framtida tidsanvändningsundersökningar i fråga om kvinnors och mäns tidsanvändning i enlighet med regeringsbeslut den 27 september 2012 (U2012/5006/JÄM). Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 mars 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 30 januari 2015. Statistiska centralbyrån ska löpande informera Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om uppdragets genomförande. Uppdraget slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 december 2014,

- 2 000 000 kronor till Statens musikverk för att stödja och stimulera ett strategiskt och långsiktigt arbete för ett mer jämställt musikliv i enlighet med regeringens beslut den 26 maj 2011 (Ku2011/1026/KV). Medlen ska rekvireras senast den 1 juli 2014 och de medel som inte har förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Statens musikverk ska i samband med den årliga årsredovisningen lämna en redovisning av medlens användning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och med kopia till Utbildningsdepartementet),

- 1 800 000 kronor till Stiftelsen Svenska Filminstitutet för att utveckla en fortsatt satsning på unga kvinnors filmskapande i enlighet med regeringsbeslut den 10 mars 2011 (Ku2011/558/MFI). Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 maj 2014. Medel som inte har förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Stiftelsen Svenska Filminstitutet ska till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) lämna en redovisning av bidragets användning i samband med den årliga resultatredovisningen,

- 500 000 kronor till Statens medieråd för att genomföra Europarådets kampanj No Hate Speech Movement i Sverige i enlighet med regeringsbeslut den 5 juni 2013 (A2013/2317/DISK). Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 15 augusti 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 30 september 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 15 augusti 2014,   

- 1 200 000 kronor till sekretariatet för Östersjöstaternas råd för finansiering av tjänsten som "Senior Advisor" för Aktionsgruppen mot människohandel i enlighet med regeringsbeslut den 16 december 2010 (UDF2010/69748/EC). Medlen ska rekvireras senast den 31 januari 2014 och de medel som inte har förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2015, 

- 10 000 000 kronor till länsstyrelserna för att inom sitt ansvarsområde stödja samordningen i länen av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.). Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för att samordna redovisningen av uppdraget. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 30 oktober 2014. Medel som inte har förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 mars 2015. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2015,

- 30 000 000 kronor till länsstyrelserna för uppdraget att främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.). Länsstyrelsen i Östergötlands län ansvarar för att samordna redovisningen av uppdraget. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 30 oktober 2014. Medel som inte har förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 mars 2015. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2015,

- 250 000 kronor till Länsstyrelsen i Stockholms län för uppdrag angående nationellt resursstöd för bemötande av romska kvinnor utsatta för våld i nära relation i enlighet med regeringsbeslut den 23 maj 2013 (A2011/1623/DISK). Länsstyrelsen i Stockholms län ska senast den 1 november 2014 rekvirera medlen från Kammarkollegiet. Medel som inte har förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 april 2015. Länsstyrelsen ska redovisa uppdraget i en rapport till Arbetsmarknadsdepartementet (med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2015,

- 1 000 000 kronor till Länsstyrelsen i Stockholms län för uppdrag angående telefonrådgivning om hälsa för romska flickor och kvinnor i enlighet med regeringsbeslut den 19 juli 2012 (A2012/2264/DISK). Länsstyrelsen i Stockholms län ska senast den 1 mars 2014 lämna en delrapport om uppdragets genomförande samt senast den 1 mars 2015 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet). Länsstyrelsen i Stockholms län ska senast den 1 november 2014 rekvirera medlen från Kammarkollegiet. Medel som inte har förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2015,

- 500 000 kronor till Länsstyrelsen i Stockholms län för uppdrag att genomföra ett arbete för fördjupad kunskap om frågor som är relevanta för jämställdhet mellan romska kvinnor och män samt flickor och pojkar i enlighet med regeringsbeslut den 7 november 2013 (A2013/4258/DISK). Länsstyrelsen i Stockholms län ska senast den 29 november 2014 rekvirera medlen från Kammarkollegiet. Medel som inte har använts ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2015. I rapporten ska även ingå en ekonomisk redovisning, 

- 6 500 000 kronor till Länsstyrelsen i Stockholms län för att fortsätta sitt arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetår 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.). Arbetet omfattar bland annat nationell samordning, stärkt samverkan, operativt metodstöd, arbete med tryggt återvändande och stödprogram för rehabilitering för personer som har utsatts för prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 30 oktober 2014. Uppdragets genomförande och kostnader under 2014 ska redovisas i en särskild rapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2015. De medel som inte har förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 mars 2015,

- 1 200 000 kronor till Länsstyrelsen i Stockholms län för uppdrag att kartlägga och samla kunskap om prostitutionens utveckling och omfattning i Sverige i enlighet med regeringsbeslut den 21 november 2013 (U2013/6848/JÄM). Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 28 februari 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 15 december 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2015. Redovisningen ska även innefatta hur medlen har använts,

- 3 100 000 kronor till Länsstyrelsen i Gotlands län för att genomföra en utvecklingssatsning för att stärka länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering i enlighet med regeringsbeslut den 25 april 2013 (U2013/2724/JÄM). Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 september 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2015. Länsstyrelsen i Gotlands län ska lämna en lägesrapport avseende uppdragets genomförande till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 31 januari 2014. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2015,  

- 2 000 000 kronor till Karolinska universitetssjukhuset avseende utvecklingsmedel för att motverka sexuellt våld i enlighet med regeringens beslut den 26 maj 2011 (U2011/2248/JÄM). Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 oktober 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 december 2014,

- 6 500 000 kronor till Sveriges Kvinnolobby avseende bidrag för genomförandet av konferensen Nordiskt Forum Malmö 2014 i enlighet med regeringsbeslut den 15 november 2012 (U2012/5557/JÄM). Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 mars 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 januari 2015. Sveriges Kvinnolobby ska lämna en rapport från och konferensen och en redovisning av hur medlen har använts till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 augusti 2014,

- 5 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att sprida erfarenheter och resultat av programmet Hållbar Jämställdhet samt för en extern effektutvärdering av programmet i enlighet med regeringsbeslut den 7 november 2013 (U2013/5696/JÄM). Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. SKL ska redovisa hur medlen har använts samt hur verksamheten har genomförts till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2015. 

ap.15 Särsk jämställdåtg - del till KUR

Från anslagsposten får högst användas

- 2 000 000 kronor för uppdrag att genomföra läsfrämjande verksamhet för pojkar och flickor i samarbete med idrottsrörelsen i enlighet med regeringsbeslut den 13 juni 2013 (Ku2013/1293/KO). Statens kulturråd ska lämna en slutrapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2015.

ap.16 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Brottsoffermyndigheten

Från anslagsposten får högst användas 

- 1 000 000 kronor i enlighet med regeringsbeslut den 12 maj 2011 (Ju2011/3982/KRIM) för att vidareutveckla och genomföra ett utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i samband med polisanmälan, förundersökning och rättegång. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2014, 

- 10 000 000 kronor för uppdrag att fördela medel till forskning m.m. för att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, inklusive sexuellt våld och andra sexuella övergrepp, i enlighet med regeringsbeslut den 16 juni 2011 (Ju2011/4765/KRIM). Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 december 2014. Redovisningarna ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet). 

ap.19 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Uppsala universitet

Från anslagsposten får högst användas

- 3 000 000 kronor för uppdrag avseende verksamheten vid Nationellt centrum för kvinnofrid att utveckla den nationella stödtelefonen, Kvinnofridslinjen. Uppdraget ska syfta till att kvalitetssäkra det stöd som kvinnofridslinjen ger till de våldsutsatta och till att nå ut till fler av dem som utsätts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Uppdraget, inklusive en ekonomisk redovisning, ska slutredovisas senast den 1 april 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

ap.23 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Skolverket

Från anslagsposten får högst användas

- 16 500 000 kronor för att genomföra jämställdhetsinsatser inom skolväsendet i enlighet med regeringsbeslut den 15 december 2011 (U2011/7067/S) och regeringsbeslut den 26 juli 2012 (U2012/3983/S). Uppdraget ska årligen redovisas i årsredovisningen och slutredovisas senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet),

- 1 500 000 kronor för uppdrag att genomföra en samlad insats i syfte att öka antalet och andelen män som arbetar som förskollärare och barnskötare i förskolan i enlighet med regeringsbeslut den 29 augusti 2013 (U2013/5044/S). Uppdraget är en komplettering till det uppdrag som regeringen gav till Statens skolverk i december 2011 (U2011/7067/S). Uppdraget ska årligen redovisas i myndighetens årsredovisning och slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2015.

 

ap.29 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till DO

Från anslagsposten får högst användas

- 8 000 000 kronor för uppdrag att utöka tillsyns- och främjandeinsatser om aktiva åtgärder i enlighet med regeringsbeslut den 14 februari 2013 (A/697/DISK). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2015.

 

 Villkor för samtliga myndigheter angående utgiftsprognoser

Samtliga myndigheter ska redovisa prognoser för 2014—2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Prognoserna lämnas senast:

den 16 januari,

den 21 februari,

den 5 maj,

den 28 juli, och

den 27 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.1009000
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.190Inget0
ap.230Inget0
ap.290Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagstyp
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.21ram
ap.24ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.1227 23927 239002015
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Henry Nyberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet/UH
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen/arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Göteborgs universitet