Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 10

2014-06-26
N2014/3059/ENT
Bolagsverket
Stuvarvägen 21
851 81 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 24, bet. 2013/14:NU1, rskr. 2013/14:101). Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 12 december 2013 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Bolagsverket och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Bolagsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Registrering och service

Bolagsverket ska tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registreringsärenden samt arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service.

Bolagsverket ska på sin webbplats lämna tydlig och relevant information om myndighetens tjänster och service samt i ett särskilt serviceåtagande ange de mål i form av leveranstider som gäller för företagsregistreringar, företagsinteckningar och ärenden om ersättning till likvidatorer. Bolagsverket ska vad avser nybildning av aktiebolag särskilt ange dels leveranstiden för ett komplett ärende dels leveranstiden fram till dess en begäran om komplettering i ett ärende avseende nybildning av aktiebolag skickas ut. Målet är att en registrering av ett nybildat aktiebolag ska, i de fall ärendet inte behöver kompletteras, ske inom fem arbetsdagar. Bolagsverket ska även på sin webbplats i en särskild avgiftslista tydligt ange de avgifter som myndigheten tar ut i sin verksamhet.

Prognos anslag

Bolagsverket ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket  

den 16 januari,

den 21 februari,

den 5 maj,

den 28 juli, samt 

den 27 oktober.

Bolagsverket ska vidare när prognos enligt ovan i juli respektive oktober lämnas i informationssystemet Hermes i separat handling till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa intäkter och kostnader enligt nedan.

Intäkter och kostnader

Bolagsverket ska i årsredovisningen och budgetunderlaget som lämnas till regeringen ange hur myndighetens intäkter och kostnader fördelar sig på offentligrättslig verksamhet respektive uppdragsverksamhet i enlighet med den redovisning som framgår av budgetpropositionen för 2014, utgiftsområde 24, avsnitt 3.9 Övrig statlig verksamhet. Verket ska vidare ange beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna inte disponeras (inkomsttitel 2529:Avgifter vid Patent- och   registreringsverket och 9341: Stämpelskatt). Bolagsverket ska vidare redovisa hur utgifter under anslaget 1:12 Finansiering av likvidatorer fördelar sig på utgifter för likvidatorer respektive utgifter för associationsrättsliga ärenden.

It för en grönare förvaltning

Bolagsverket ska redovisa hur myndigheten har följt de rekommendationer som regeringen har angett för att uppnå de mål som har beslutats i It för en grönare förvaltning  agenda för it för miljön 20102015 (dnr N2010/3482/ITP [delvis]). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

Regeringen har uppdragit åt Bolagsverket att, i samarbete med Tillväxtverket och Skatteverket vidareutveckla den myndighetsgemensamma företagarportalen verksamt.se (dnr N2011/1860/ENT). Delrapportering ska lämnas senast den 1 april 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2015. Delrapporteringen ska även innehålla förslag på hur verksamt.se ska vidareutvecklas efter 2014. De brukarundersökningar som genomförs inom ramen för verksamt.se ska beaktas i framtagandet av förslaget. Av redovisningen bör även framgå hur verksamt.se förenklar för företagen samt hur verksamt.se förhåller sig till relevanta initiativ inom E-förvaltningen.

Nya uppdrag

Bolagsverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att en bred tillämpning och användning av Mina Meddelanden och Svensk E-legitimation ska uppnås. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Bolagsverket ska i sin årsredovisning redogöra för hur myndigheten arbetar för att nå målen i regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning Med medborgaren i centrum regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning (dnr N2012/6402/ITP).

Bolagsverket ska samverka med och rapportera till Verket för Innovationssystem (Vinnova) kring sitt bidrag till att nå målet för genomförandet av den nationella innovationsstrategin (dnr N2011/547/FIN). Rapporteringen ska lämnas enligt vidare anvisningar från Vinnova.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:12

Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer (Ramanslag)

Disponeras av Bolagsverket17 842
ap.1Finansiering av likvidatorer (ram)17 842

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Finansiering av likvidatorer

Anslaget får användas för att finansiera ersättning till likvidatorer där myndigheten har utsett likvidatorer vid tvångslikvidationer eller där myndigheten har förordnat en annan likvidator än den som företaget har föreslagit i frivilliga likvidationer. Anslaget får vidare användas för finansiering av associationsrättsliga ärenden

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer
ap.1892Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)70 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)50 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättslig verksamhet samt uppdragsverksamhet
Företagsregistreringar, företagsinteckningar, kungörelser samt uppdragsverksamhet77 490-28 000401 500437 500-36 00013 490
Administrativa kostnader för förseningsavgifter årsredovisningar0029 00029 00000
Summa77 490-28 000430 500466 500-36 00013 490
Belopp angivna i tkr

Villkor

Företagsregistreringar, företagsinteckningar, kungörelser samt uppdragsverksamhet

Företagsregistreringar, företagsinteckningar samt kungörelser

Inkomsterna disponeras av Bolagsverket.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig. 

Uppdragsverksamhet

Inkomsterna disponeras av Bolagsverket.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig.

Administrativa kostnader för förseningsavgifter årsredovisningar

Förseningsavgifter som härrör från aktiebolag som inte lämnat in sin årsredovisning i tid får användas av Bolagsverket dels för att finansiera utgifter för administrationen av dessa avgifter, dels för att finansiera utgifter för den informationsverksamhet myndigheten bedriver för att uppmärksamma aktiebolagen på reglerna för inlämnande av årsredovisningar.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättslig verksamhet
Förseningsavgifter årsredovisningar252900110 000110 00000
Stämpelskatt934100200 000200 00000
Summa00310 000310 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Förseningsavgifter årsredovisningar

Uppkommet överskott för förseningsavgifter avseende årsredovisningar redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2529: Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. Uppkommet överskott inklusive ränta ska betalas in till statens centralkonto i Riksbanken månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Med uppkommet överskott avses faktiskt influtna medel med avdrag för uppkomna utgifter.

Stämpelskatt

Influtna medel som rör stämpelskatt avseende företagsinteckningar inklusive ränta ska betalas in till statens centralkonto i Riksbanken månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Skatteinkomsterna redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 9341: Stämpelskatt.

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Elisabeth Kristensson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/SFÖ
Justitiedepartementet/L1 och L6
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/MK, ITP och KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Tillväxtverket