Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 7

2014-04-03
N2014/1719/FIN
Verket för innovationssystem
Mäster Samuelsgatan 56
101 58 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Verket för innovationssystem inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Verket för innovationssystems verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 24, bet. 2013/14:, rskr. 2013/14:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Verket för innovationssystem (Vinnova) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

 Forskning, utveckling och innovation

Vinnova ska redovisa

 • på vilka grunder prioriteringar mellan olika insatser genomförts och vilken roll framsyn, effektlogikprövning, uppföljning, utvärdering och effektanalyser spelat för valen som har gjorts,
 • de förstärkningar som skett inom ramen för propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) inom områdena produktionsteknik, transport, flyg samt säkerhet och krisberedskap,
 • hur myndigheten förbättrar sina insatser för små och medelstora företag, inklusive små och medelstora företags internationalisering, samt myndighetens samlade insatser för dessa aktörer. För de insatser som vänder sig till små och medelstora företag ska Vinnova redovisa hur insatserna utformats, samt hur myndigheten tar hänsyn till relevans och kvalitet samt vilka metoder som använts för att särskilt nå unga kvinnor och män och kvinnor och män med utländsk bakgrund. Vinnova ska bedöma de faktiska resultaten av detta arbete.

Strategi och analys

Vinnova ska

 • redogöra för förändring i omsättning, antal anställda och förädlingsvärde i de små och medelstora företag som omfattas av insatser som Vinnova riktar specifikt till denna grupp av företag. Effekter ska mätas för de företag som har fått finansiering under åren 2006–2009 .

 •  

EU-arbete och internationellt arbete

Vinnova ska redovisa följande.

 • Hur det internationella perspektivet integreras i Vinnovas satsningar,

  inklusive synergier mellan EU-program och nationella Vinnovaprogram.

 • Arbetet med EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont 2020). Redovisningen ska omfatta Vinnovas roll som nationellt ansvarig för information och rådgivning, inklusive samverkan med berörda myndigheter samt redogörelse för det svenska deltagandet i ramprogrammet.

 • Hur myndigheten arbetat för att öka deltagandet från aktörsgrupper som varit underrepresenterade i tidigare ramprogram, som näringsliv (inklusive SMF), kommuner och landsting, myndigheter samt civilsamhället. Redovisningen ska även inkludera hur myndigheten har utvecklat arbetet med intermediärer för spridning av information och för rådgivning om Horisont 2020.

 • Hur myndigheten arbetat med frågor som gäller förverkligandet av Europeiska forskningsområdet.

 • Hur myndigheten har arbetat med samordningsfunktionen för europeiska partnerskapsprogram, samt hur de medel som avsatts för deltagande har fördelats. Redovisningen ska även inkludera hur myndigheten inom ramen för samordningsfunktionen arbetat för att ta fram en gemensam modell för planeringsbidrag för ansökningar till Horisont 2020, samt hur Vinnova har arbetat med strategiskt forum för relevanta aktörer.

 • Hur myndigheten har arbetat med att utveckla synergier mellan ramprogrammet för forskning och innovation (Horisont 2020), ramprogrammet för små och medelstora företag (Cosme) samt strukturfondsprogrammen inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik.
 • Hur myndigheten har deltagit i och medfinansierat genomförandet av det nationella strukturfondsprogrammet inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik.
 • Kommentera och redovisa de internationella aktiviteter och samarbeten som har initierats och bedrivits.

Övriga återrapporteringskrav

Vinnova ska presentera all individbaserad statistik uppdelad på kön. I de fall detta inte är möjligt ska orsaken redovisas. Eventuella skillnader mellan kvinnor och män ska analyseras och kommenteras.

Vinnova ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 16 januari, den 21 februari, den 5 maj, den 28 juli och den 27 oktober 2014.

2

Organisationsstyrning

1. Myndighetens verksamhet ska regelbundet bli föremål för omprövning och nya beslut. Vinnova ska återrapportera resultatet. Verksamheten i sin helhet ska om möjligt ha omprövats under en fyraårsperiod.

2. För EU-samarbete och internationellt arbete ska Vinnova särskilt:

 • bistå Regeringskansliet i arbetet med det Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror, samt
 • bistå Regeringskansliet i ERAC:s arbetsgrupp för kunskapsöverföring.

3. Vinnova ska inom ramen för sin uppgift bistå regeringen i genomförandet av den nationella innovationsstrategin och bidra till att uppfylla dess mål. 

4. Vinnova ska bistå Regeringskansliet i förberedelserna av programperioden för 2014–2020 för EU:s sammanhållningspolitik och politiken för landsbygds-, havs- och fiskerifonden inklusive arbetet med partnerskapsöverenskommelsen. Myndigheten ska vidare utifrån sitt uppdrag stödja de aktörer som fått i uppdrag att utarbeta förslag till EU:s strukturfondsprogram.

5. Vinnova ska samverka med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och Vetenskapsrådet inom området hälsa, vård och omsorg.

6. Vinnova ska vid satsningar inom området e-förvaltning beakta regeringens beslutade mål på området.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag givna i tidigare regleringsbrev

För ytterligare detaljer om uppdragen 1–7 hänvisas till proposition Forskning och innovation (prop. 2012/13:30). Dessa uppdrag ska delredovisas i årsredovisningen.

1. Vinnova ska genomföra en satsning inom områdena gruv-, mineral- och stålforskning som omfattar 30 miljoner kronor under 2014. Satsningar inom de geovetenskapliga områdena och inom metallbaserad materialforskning ska göras med hög näringsrelevans och hög vetenskaplig kvalitet. Satsningarna ska omfatta hela kedjan från malmgeologi och prospekteringsteknik via gruvdrift och tillverkningsprocesser till användningsområden för restprodukter och substitution av kritiska råvaror. Satsningen kan göras inom ramen för de strategiska innovationsområdena som finns beskrivna i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30).

2. Vinnova ska i samråd med Vetenskapsrådet fördela medel för forskning som är av hög vetenskaplig kvalitet inom olika vetenskapliga discipliner och som bedöms bidra till utveckling och framsteg för praktiskt jämställdhetsarbete inom universitet och högskola samt näringsliv och offentlig sektor. För uppdraget får Vinnova disponera 20 miljoner kronor 2014 från det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 4 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till Vinnova. Fördelningen av utbetalade medel ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2015. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2016.

3. Vinnova ska öka tillgängligheten till test- och demonstrationsanläggningar vid industriforskningsinstituten inom RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) samt genomföra andra investeringar och nyetableringar av test- och demonstrationsanläggningar, för 50 miljoner kronor 2014.

4. Vinnova ska genomföra satsningar på tjänsteforskning i syfte att skapa en svensk tjänsteforskning med internationellt hög vetenskaplig kvalitet som kan bidra till näringslivets konkurrenskraft och till förnyelse av offentlig sektor. Det finns en stor efterfrågan på kunskap och kompetens för tjänsteinnovation. Tjänsteforskning är ett möjliggörande kunskapsområde, men samverkan mellan företag, offentlig sektor och akademi krävs för att kunskapen ska bidra till produktivitet och konkurrenskraft i företag, liksom till effektivitet och kvalitet i offentliga tjänster. Ett effektivt nyttiggörande av tjänsteforskning är en viktig förutsättning för att framgångsrikt möta samhällsutmaningar och de behov som näringslivet har.

5. Vinnova ska utlysa program för strategiska innovationsområden för att skapa ny, långsiktig och fördjupad samverkan mellan olika aktörer såsom universitet och högskolor, forskningsinstitut, näringsliv, offentlig sektor på nationell och regional nivå, civilsamhälle samt andra aktörer. De strategiska innovationsområdena ska utgå från samhällsutmaningar, forskningen ska hålla hög vetenskaplig kvalitet, ha inslag av medfinansiering och kunna påvisa ny eller områdesövergripande samverkan. Insatserna kan med fördel vara flervetenskapliga. Centralt är att alla dessa aktörer och andra användare aktivt involveras redan i problemformuleringsstadiet. Kunskapsutbyte och gemensamma processer för problemformuleringen bör alltså ske. De strategiska innovationsområdena ska identifieras inom svenska styrkeområden utifrån ett syfte att bidra till att möta samhällsutmaningar. Delfinansiering från näringsliv och offentlig verksamhet ska vara en förutsättning. Insatserna ska utformas så att det finns möjlighet att löpande ompröva inriktning och struktur på insatserna för att kunna möta nya utmaningar i samhället. Lärdomar dragna av svenska och internationella erfarenheter och av dialoger med berörda parter bör löpande integreras i arbetet. Återkommande uppföljning av de strategiska innovationsområdena ska genomföras. Vinnova bör ha i åtanke att det på medellång och längre sikt ska göras en eller flera utvärderingar av effekter av satsningen, både i termer av uppnådda resultat och av effekter på samverkansmönster mellan aktörer. För uppdraget har avsatts 175 miljoner kronor 2014. Uppdraget ska delredovisas i samband med årsredovisningen.

Vinnova ska, inom det strategiska innovationsområdet energi, där medel tillförs Statens energimyndighet, ha ett samlat ansvar för de delar av satsningen där olika samverkanskonstellationer sammanförs. Vinnova och Statens energimyndighet ska i samverkan bedöma insatsernas relevans och kvalitet.

6. Vinnova ska, i samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, utforma metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med det omgivande samhället, i termer av relevans och nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap. I begreppet samverkan med det omgivande samhället avses samverkan med part som inte är universitet eller högskola. För uppdraget har avsatts 50 miljoner kronor för 2014. 

I arbetet med att utforma metod och kriterier bör lärdomar och synpunkter från lärosäten och forskningsfinansiärer beaktas. Vidare bör även synpunkter från näringsliv, forskningsinstitut, organisationer, samt offentlig sektor på nationell och regional nivå, beaktas. Dessutom bör en internationell utblick göras och lärdomar från detta beaktas. De metoder och kriterier som tas fram ska utformas på ett sätt som gör det möjligt att användas i ett framtida resursfördelningssystem.

Det är viktigt med ett löpande utvecklingsarbete i syfte att förbättra och kvalitetssäkra statistik och metoder för att bedöma och visa på resultaten av samverkan och nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap.

Baserat på den modell och de kriterier som utvecklas ska Vinnova genomföra utlysning och fördela medel. Medlen ska fördelas till de lärosäten som efter ett ansökningsförfarande bedöms visa bäst kvalitet och prestation i samverkan med det omgivande samhället. Under en initial utvecklingsfas kan medel vid behov användas för lärosätens medverkan i utformning av modell och kriterier.

Uppdragets bakgrund beskrivs närmare i avsnitt 6.3 i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30). Uppdraget anknyter även till det uppdrag om ett framtida resursfördelningssystem som ges till Vetenskapsrådet enligt avsnitt 6.2.4 i samma proposition, samt till uppdrag nummer 7 nedan.

Vinnova ska ansvara för uppföljning och utvärdering av satsningen. Vinnova ska delredovisa uppdraget i samband med årsredovisningen. I delredovisningen ska framgå hur medlen fördelats och hur modellen utvecklats.

7. Vinnova ska, i samråd med Vetenskapsrådet, stödja universitets och högskolors strategiska arbete när det gäller samverkan med det omgivande samhället och verka för att forskningsbaserad kunskap kommer till nytta.

Vinnovas stöd för lärosätenas strategiska arbete bör ta sin utgångspunkt i en starkare koppling mellan utbildning, forskning och innovation. Detta närmare samband bidrar till att både stärka kvaliteten i, och öka nyttiggörandet av, forskningsbaserad kunskap.

I universitetens och högskolornas uppgift ingår att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt att verka för att forskningsresultat som tagits fram vid högskolan kommer till nytta. För att universiteten och högskolorna effektivt ska bidra till samhällets utveckling och Sveriges globala konkurrenskraft, är det viktigt att lärosätena arbetar strategiskt med att underlätta samverkan och utveckla sina samverkansformer med det omgivande samhället. Uppdragets bakgrund beskrivs närmare i avsnitt 11.3.1 i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30). Uppdraget anknyter även till uppdrag 6 ovan. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen.

8. Vinnova ska tillsammans med Tillväxtverket under 2013–2014 utveckla och genomföra en fortsättning av uppdraget avseende insatser för unga innovatörer, enligt tidigare regeringsbeslut (dnr N2012/6411/ENT). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 15 mars 2015.

9. Vinnova ska i nära dialog med Myndigheten för tillväxpolitiska utvärderingar (Tillväxtanalys) genomföra minst två effektutvärderingar avseende olika insatser. De insatser som analyseras ska vara av budget- och verksamhetsmässig betydelse. Effektanalyserna ska omfatta beräkningar av de effekter i form av hållbar tillväxt och förnyelse som FoU-stödet från myndigheten resulterar i. Myndigheten ska också analysera hur insatsformer och bedömningskriterier påverkat resultaten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2014.

10. Vinnova ska tillsammans med Tillväxtanalys ta fram ett underlag för utformning av den regelbundna uppföljningen av den nationella innovationsstrategin och redovisningen av det svenska innovationsklimatets utveckling på nationell och regional nivå, vilket har aviserats i regeringsbeslutet om den nationella innovationsstrategin den 11 oktober 2012 (dnr N2011/547/FIN). Uppdraget ska genomföras i dialog med Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB), i det senare fallet inom ramen för SCB:s uppdrag att utveckla indikatorer för innovation (dnr N2011/7252/FIN). Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2014 samt slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2014. Därefter ska uppföljningsrapporter inlämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) årligen senast den 30 september fram till och med år 2020. Vinnova ska inhämta underlag för rapportering från andra myndigheter.

11. Vinnova ska i samverkan med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Vetenskapsrådet samt universitet och högskolor utveckla rutiner för utbetalning av forskningsstöd så att de bättre anpassas till lärosätenas planering. Vinnova ska i samband med årsredovisningen för 2014 redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) hur uppdraget har slutförts.

Övriga pågående uppdrag givna i särskild ordning

1. Regeringsbeslut den 27 november 2008 (dnr N2008/7709/FIN) med uppdrag om utlysning, utvärdering och bedömning av strategiska forskningsområden. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen. Beslut justerat genom regeringsbeslut den 30 september 2010 (dnr U2010/5686/F). Redovisning av årliga uppföljningar ska ske senast den 30 mars påföljande år.

2. Regeringsbeslut den 21 december 2009 (dnr Fi2008/7811, Fi2009/1828, Fi2009/4756, och Fi2009/7978 [delvis]) med uppdrag att genomföra ett program för finansmarknadsforskning. Uppdraget ska redovisas senast den 20 mars 2014.

3. Regeringsbeslut den 30 september 2010 (dnr U2010/5686/F) med uppdrag om utvärdering av satsningen på strategiska forskningsområden. Redovisning av den årliga uppföljningen ska ske senast den 30 mars påföljande år t.o.m. 2014. Utvärderingen ska redovisas senast den 1 maj 2015.

4. Regeringsbeslut den 28 april 2011 (dnr N2011/3000/FIN) med uppdrag att genomföra en satsning med syfte att utveckla testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2014.

5. Regeringsbeslut den 1 september 2011 (dnr N2011/5142/E) med uppdrag att genomföra en satsning på forskning och kunskapsutveckling inom miljöteknikområdet. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen t.o.m. 2014. Uppdraget genomförs inom ramen för regeringens miljöteknikstrategi.

6. Regeringsbeslut den 13 oktober 2011 (dnr N2011/5769/RT) med uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Uppdraget ska årligen redovisas senast den 31 januari t.o.m. 2015.

7. Regeringsbeslut den 24 november 2011 (dnr N2011/6169/FIN) med uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 mars 2014.

8. Regeringsbeslut den 16 februari 2012 (dnr U2012/907/F) med uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet. Arbetets utfall ska utvärderas senast den 1 juli 2015.

9. Regeringsbeslut den 23 februari 2012 (dnr N2012/1049/FIN) med uppdrag att komplettera programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation.

10. Regeringsbeslut den 3 mars 2012 (dnr N2011/6151/FIN) med uppdrag att genomföra insatser för tillväxt i små och medelstora företag genom innovationscheckar och innovationscoacher. Uppdraget ska delredovisas senast den 15 maj 2014 samt slutredovisas senast den 1 juli 2015.

11. Regeringsbeslut den 4 april 2012 (dnr N2012/2145/E) med uppdrag att genomföra en särskild satsning på teknik- och innovationsupphandling inom området miljöteknik. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 januari 2015. Uppdraget genomförs inom ramen för regeringens miljöteknikstrategi.

12. Regeringsbeslut den 31 maj 2012 (dnr N2012/2819/FIN) med uppdrag att utforma och genomföra en pilotinsats för tillämpning av designbaserad kompetens i utvecklingen av offentliga tjänster. Uppdraget har justerats genom regeringsbeslut den 15 oktober 2012 (dnr N2012/5390/FIN). Uppdraget ska delredovisas senast den 15 maj 2014 samt slutredovisas senast den 1 juli 2015.

13. Regeringsbeslut den 5 juli 2012 (dnr N2012/3381/E) med uppdrag att genomföra en särskild satsning med syfte att utveckla testbäddar inom miljöteknikområdet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 januari 2015. Uppdraget genomförs inom ramen för regeringens miljöteknikstrategi.

14. Regeringsbeslut den 26 juli 2012 (dnr N2012/3599/ITP) med uppdrag att utveckla och vidareutveckla den tekniska plattformen öppnadata.se – en portal för innovation. Uppdraget ska delredovisas senast den 15 mars 2014 samt slutredovisas senast den 1 juli 2015.

15. Regeringsbeslut den 23 maj 2013 (dnr N2013/2668/FIN) med uppdrag att utveckla innovationskraften i offentlig sektor. Uppdraget ska delrapporteras senast 14 april 2014 och slutrapporteras senast den 30 juni 2015.

16. Regeringsbeslut den 5 juni 2013 (dnr N2013/2920/E) med uppdrag avseende innovationsupphandling inom området för miljöteknik. Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2015. Uppdraget genomförs inom ramen för regeringens miljöteknikstrategi.

17. Regeringsbeslut den 27 juni 2013 (dnr N2013/3281/FIN) med uppdrag att främja forsknings- och näringslivssamverkan kring svensk och internationell forskningsinfrastruktur. Uppdraget ska delrapporteras senast den 14 april 2014 och slutrapporteras senast den 30 juni 2016.

18. Regeringsbeslut den 4 juli 2013 (dnr N2013/3248/FIN) med uppdrag att utveckla insatser för tillväxt i små och medelstora företag. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2015.

19. Regeringsbeslut den 28 november 2013 (dnr N2013/5426/MK) med uppdrag att förbereda överföring respektive inordnande av vissa uppgifter rörande upphandlingsstöd. Uppdraget ska redovisas (av Konkurrensverket) senast den 1 september 2014.

Nya uppdrag

1. Vinnova ska överföra uppgifter om beviljade forskningsansökningar till Vetenskapsrådet. Uppgifterna ska följa de riktlinjer och inkomma vid de tidpunkter som Vetenskapsrådet anger. Uppgifterna ska omfatta forskningsutförare och beskrivning av forskningen. Vinnova ska informera de sökande om att uppgifter kan komma att publiceras.

2. Vinnova ska i nära dialog med Tillväxtanalys genomföra minst två effektutvärderingar avseende olika insatser. De insatser som analyseras ska vara av budget- och verksamhetsmässig betydelse. Effektanalyserna ska omfatta beräkningar av de effekter i form av hållbar tillväxt och förnyelse som FoU-stödet från myndigheten resulterar i. Vinnova ska också analysera hur insatsformer och bedömningskriterier påverkat resultaten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den  20 mars 2015.

3. Vinnova ska redovisa hur myndighetens verksamhet bidrar till en hållbar tillväxt och grön ekonomi. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

4. Vinnova ska tillsammans med Patent- och registreringsverket genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar. Utgångspunkten för samarbetet ska vara de syften och insatser som specificerades i myndigheternas tidigare gemensamma uppdrag (dnr N2011/6169/FIN) samt erfarenheterna och resultaten därifrån. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 mars 2015.  

5. Vinnova ska genomföra insatser för att främja innovation i offentlig verksamhet. Vinnova ska därmed samverka med och bistå offentliga aktörer som vill ha stöd i sin behovsinventering eller analys av vilka delar i verksamheten det kan finnas behov av innovation. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

6. Vinnova ska, i samverkan med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) anordna en internationell konferens med syfte att stärka innovationsklimatet och utveckla den innovationspolitiska dialogen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:1

Verket för innovationssystem (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem158 611
ap.1Verket för innovationssystem (ram)158 611

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten disponeras av Vinnova för finansiering av förvaltningsutgifter.

För upphandlingsstödjande uppgifter som utförs av Konkurrensverket i enlighet med regeringens beslut den 28 november 2013 (dnr N2013/5426/MK) ska Vinnova betala ett bidrag om totalt 7,5 miljoner kronor till Konkurrensverket. Bidraget ska betalas ut månadsvis med en tiondel från och med den 1 mars 2014.

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem2 448 840
ap.1Verket för innovationssystem (ram)2 448 840

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten disponeras av Vinnova för behovsmotiverad forsknings- och utvecklingsverksamhet, utveckling av innovationssystemen, programanknutna utgifter och annan därtill relaterad verksamhet.

För strategisk forskning i enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska Vinnova använda minst:

 • 20 miljoner kronor inom produktionsteknik,
 • 80 miljoner kronor inom transportområdet,
 • 20 miljoner kronor inom flygområdet, samt
 • 20 miljoner kronor inom säkerhet och krisberedskap.

I enlighet med propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) ska Vinnova använda minst:

 • 100 miljoner kronor för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet,
 • 175 miljoner kronor för utmaningsinriktade strategiska innovationsområden,
 • 50 miljoner kronor för att öka tillgängligheten till test- och demonstrationsanläggningar vid industriforskningsinstituten under RISE Research Institutes of Sweden AB, samt andra investeringar i och nyetableringar av test- och demonstrationsanläggningar,
 • 30 miljoner kronor för gruv-, mineral- och stålforskning, samt
 • 50 miljoner kronor för insatser kopplat till universitets och högskolors forskning och forskarutbildning utifrån bedömning av kvalitet i samverkan med det omgivande samhället.

Vinnova ska överföra minst 50 miljoner kronor till Almi Företagspartner AB (Almi) för ett nationellt inkubatorprogram. I samråd med Vinnova ansvarar Almi för utformning och drift av programmet. Almi ansvarar för programmets löpande uppföljning.

Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

Av anslaget ska medel användas för statsbidrag till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB för riksmätplatser och dithörande verksamhet.

Vinnova ska använda minst 4 miljoner kronor till den utlandsbaserade verksamheten vid Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys). Medlen ska användas för uppdrag formulerade i dialog mellan Vinnova och Tillväxtanalys. Uppdragen ska stödja Vinnovas verksamhet och mål samt bidra till att utveckla det svenska innovationssystemet. Uppdragen ska rymmas inom ramen för Tillväxtanalys verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Verket för innovationssystem
ap.14 7583 %0
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.173 4653 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.12 100 0001 300 000600 000200 0002019
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)23 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)11 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Verket för innovationssystems räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2513 218
2014-02-2513 218
2014-03-2513 218
2014-04-2513 218
2014-05-2513 218
2014-06-2513 218
2014-07-2513 218
2014-08-2513 218
2014-09-2513 218
2014-10-2513 218
2014-11-2513 218
2014-12-2513 213
Summa158 611
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för innovationssystems disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Verket för innovationssystem
På regeringens vägnar
Annie Lööf
Maria Åhs
Kopia till

Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/ESA, SFÖ och SAM
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F och UH
Landsbygdsdepartementet/LB och JFS
Miljödepartementet/MM
Näringsdepartementet/ AS, E, ENT, KLS, RT, ITP, MK och TE
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
länsstyrelserna
Gotlands kommun
Västra Götalands läns landsting
Hallands läns landsting
Skåne läns landsting
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Vetenskapsrådet
Naturvårdsverket
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Konkurrensverket
Trafikverket
Trafikanalys
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Tillväxtverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Statens energimyndighet
Almi Företagspartner AB
RISE Research Institutes of Sweden AB
samverkansorganen