Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2014-03-13
M2014/735/Kl
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:10 Klimatanpassning
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:10 Klimatanpassning för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 20, bet. 2013/14:MJU1, rskr. 2013/14:122).  

 

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:10

Klimatanpassning (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet40 000
ap.3Klimatanpassning - Höjddatabas (ram)40 000
Disponeras av Statens geotekniska institut12 000
ap.2Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut (ram)12 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län33 000
ap.4Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Uppsala (ram)33 000
Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap12 000
ap.1Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)12 000
Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut13 000
ap.5Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (ram)13 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Anslagsposten får användas för klimatanpassningsinsatser inom myndighetens ansvarsområde såsom karteringar, konsekvensbedömningar och riskhanteringsplaner avseende översvämningar, skyfall, värmeböljor, skogsbrand samt ras- och skred.

ap.2 Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut

Anslaget får användas för klimatanpassningsinsatser inom myndighetens ansvarsområde genom ras- och skredriskkarteringar, karteringar av erosionsrisker, metodutveckling samt nyttiggörande och komplettering av material från utförda ras- och skredriskkarteringar.

ap.3 Klimatanpassning - Höjddatabas

Anslagsposten får användas för att ta fram en rikstäckande markmodell med täta och noggranna höjddata, vilket är ett viktigt planeringsunderlag för klimatanpassningsändamål. Av anslaget får högst 800 000 kronor användas för informationsinsatser om projektet. Anslaget får även användas för utgifter för investering i en ny teknisk lösning för lagring och tillhandahållande av höjddata.

ap.4 Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Uppsala

Länsstyrelsen har en central roll i arbetet med anpassningen till ett förändrat klimat. Anslagsposten får användas för att stödja länsstyrelserna i samordningen av det lokala och regionala arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.

Länsstyrelsen i Uppsala län fördelar medlen till samtliga länsstyrelser.

ap.5 Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Anslagsposten får användas för Nationellt kunskapscentrum för arbetet med klimatanpassning.

Av anslagsposten ska minst 4 000 000 kronor användas för att ta fram information och beslutsstöd riktat till länsstyrelser och kommuner i syfte att stärka det regionala och lokala arbetet med klimatanpassning. Informationen bör tas fram i samråd med mottagarna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:10 Klimatanpassning
ap.1360Inget0
ap.2360Inget0
ap.31 200Inget0
ap.4990Inget0
ap.5390Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagstyp
1:10 Klimatanpassning
ap.6ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:10 Klimatanpassning
ap.352 00040 00012 00002016
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Följande anslag och anlagsposter som disponeras av Statens geotekniska institut har i detta beslut ändrats till att vara räntebärande:
1:10 ap.2Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut
På regeringens vägnar
Lena Ek
Patrik Brodd
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Länsstyrelserna
Statens geotekniska institut
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut