Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2014-02-27
U2014/1598/UH
Uppsala universitet
Box 256
751 05 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Uppsala universitet
Riksdagen har beslutat om Uppsala universitets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Uppsala universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Universitetet ska anordna viss internationell fortbildning för lärare och viss fortbildning för modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. Vidare ska universitetet svara för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram för lärare.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet deltagare i respektive utbildning och en sammanfattande beskrivning av hur uppdraget har genomförts.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 36 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Förskollärarutbildning

Dimensioneringen av förskollärarutbildningen ska ske i nära samverkan med huvudmän för förskola. Antalet programnybörjare på förskollärarutbildningen ska under 2014 och kommande år vara minst 220 årligen.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet programnybörjare på förskollärarutbildningen under de tre senaste åren.

Elektroniska beställningar

Återrapportering

Uppsala universitet ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och som planeras att vidtas för att införa elektroniska beställningar i enlighet med förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. Redovisningen ska ske senast den 15 juni 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

2

Organisationsstyrning

Verksamhet på Gotland

Uppsala universitet ska bedriva verksamhet på Gotland. Verksamheten på Gotland ska erbjuda en akademisk miljö för fullvärdig utbildning och forskning.

3

Uppdrag

1. Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i albanska, assyriologi, bosniska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kroatiska, kurdiska, persiska, serbiska, turkiska och seismologi.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i juni 2003 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 1 021 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Återrapportering

Universitetet ska senast den 25 januari 2014 lämna uppgifter till regeringen om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2013 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårstudenter på läkarutbildningen.

3. Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2014 utbetala 868 000 kronor till Uppsala universitet för utveckling av klinisk utbildning och forskning. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Uppsala universitet har använt medlen för att utveckla verksamheten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:3

Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet1 522 625
ap.1Takbelopp (ram)1 522 625

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:4

Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet1 969 455
ap.6Basresurs (ram)1 943 021
ap.7Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram)26 434

Villkor för anslag 2:4

ap.6 Basresurs

I enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation – hållbar energi (prop. 2010/11:38, bet. 2010/11:UbU13, rskr. 2010/11:176) får ett kapitaltillskott på 950 000 kronor, dock högst 100 000 euro, göras till KIC Inno Energy SE för 2014. 

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Cancer20 119
Energi53 377
E-vetenskap26 688
Molekylär biovetenskap44 652
Politiskt viktiga regioner8 212
Säkerhet och krisberedskap11 702
Vårdforskning10 265


Medlen för det strategiska forskningsområdet molekylär biovetenskap ska användas för verksamheten vid Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab).

ap.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor

Anslagsposten ska finansiera kostnaderna för utveckling och spridning av kunskap och information om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt om våld i samkönade relationer i enlighet med regeringens uppdrag till Uppsala universitet (dnr U2011/3826/UH).

Vidare ska anslagsposten finansiera den nationella stödtelefonen som drivs i anslutning till den kliniska verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet29 780
ap.9Statlig ålderspensionsavgift (ram)29 780

Villkor för anslag 2:64

ap.9 Statlig ålderspensionsavgift

Uppsala universitet disponerar anslagsposten för statliga ålderspensionsavgifter som uppstår för utbildningsbidrag till doktorander. Anslaget ska finansiera samtliga avgifter för alla doktorander vid universitet och högskolor. Resurserna avser ökade utgifter för utbildningsbidrag för forskarstuderande med anledning av ålderspensionsreformen.

Eftersom summan av regleringsbeloppet och den preliminära statliga ålderspensionsavgiften för 2014 i fråga om utbildningsbidrag beräknas bli negativ, ska Uppsala universitet inte betala någon statlig ålderspensionsavgift för utbildningsbidrag 2014.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet45 249
ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik (ram)1 840
ap.2Internationell lärarfortbildning (ram)8 606
ap.3Sekretariat för Östersjöuniversitetet (ram)2 356
ap.38Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)32 447

Villkor för anslag 2:65

ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik

Medlen under anslagsposten avser verksamhet i Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik under 2014. Linköpings universitet ska svara  för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (2014/1602/S m.fl.). Uppsala universitet ska samarbeta med Linköpings universitet i samordningen av verksamheterna.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet272 881
ap.1Uppsala universitet (ram)272 881

Villkor för anslag 2:66

ap.1 Uppsala universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Budgetår 2013

2:45

Högskolan på Gotland: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet0
ap.2Takbelopp (ram)0

2:46

Högskolan på Gotland: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet0
ap.2Basresurs (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:4 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.60Allt0
ap.703 %0
2:45 (2013) Högskolan på Gotland: Grundutbildning
ap.2 (2013)010 %0
2:46 (2013) Högskolan på Gotland: Forskning och forskarutbildning
ap.2 (2013)0Allt0
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.98933 %0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.3803 %0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:45 (2013) Högskolan på Gotland: Grundutbildning
2:45 ap.1 (2013)2:45 ap.2 (2013)100 %
2:46 (2013) Högskolan på Gotland: Forskning och forskarutbildning
2:46 ap.1 (2013)2:46 ap.2 (2013)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:45 (2013) Högskolan på Gotland: Grundutbildning
ap.1 (2013)ram
2:46 (2013) Högskolan på Gotland: Forskning och forskarutbildning
ap.1 (2013)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:4 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.62 70090090002016
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndigandet avser kapitaltillskott till KIC InnoEnergy SE.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)720 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)282 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Uppsala universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25317 440
2014-02-25317 440
2014-03-25317 532
2014-04-25317 532
2014-05-25317 532
2014-06-25317 532
2014-07-25317 532
2014-08-25317 532
2014-09-25317 532
2014-10-25317 532
2014-11-25317 532
2014-12-25317 542
Summa3 810 210
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Uppsala universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Takbelopp
2:4 ap.6Basresurs
2:4 ap.7Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor
2:65 ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik
2:65 ap.2Internationell lärarfortbildning
2:65 ap.3Sekretariat för Östersjöuniversitetet
2:65 ap.38Kvalitetsbaserad resursfördelning
2:66 ap.1Uppsala universitet
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer