Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 1

2014-07-03
N2014/3040/ENT
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Tillväxtverkets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 19, bet. 2013/14:NU2, rskr. 2013/14:98, prop. 2013/14:1 utg.omr. 24, bet. 2013/14:NU1, rskr. 2013/14:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Tillväxtverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Tillväxtverkets område.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Mål och återrapporteringskrav

1. Tillväxtverkets verksamhet ska bidra till hållbar tillväxt och till att svenskt näringsliv genom svenska små och medelstora företag blir konkurrenskraftigt.

Återrapporteringskrav

Tillväxtverket ska redovisa följande.

1.1 Hur myndigheten har arbetat för att stärka och utveckla insatser för tillväxt och utveckling i befintliga små och medelstora företag samt redovisa genomförda insatser och de resultat som uppnåtts, om möjligt uppdelat på bransch/marknad.

1.2 Hur Tillväxtverkets befintliga insatser för små och medelstora företag paketerats för och riktat kommunicerats till tillväxtföretag.

1.3 Hur myndigheten har arbetat för att stärka och utveckla insatser för att främja entreprenörers tillväxtvilja samt redovisa genomförda insatser och de resultat som uppnåtts om möjligt uppdelat på bransch/marknad.

1.4 Vilka insatser myndigheten har genomfört för att stimulera affärsutveckling hos små och medelstora företag genom förberedelse för internationalisering.

1.5 Hur medel som lämnas som bidrag till näringslivsfrämjande organisationer har fördelats. Myndigheten ska även i anslutning till årsredovisningen redovisa vilka bedömningsgrunder myndigheten har använt samt en analys av resultatet för insatserna.

1.6 Hur Tillväxtverket har tagit hänsyn till villkor och förutsättningar för kvinnor och män, inklusive de som är unga och har utländsk bakgrund samt vilka metoder som använts för att särskilt nå dessa målgrupper med syfte att nå en mer jämställd och jämlik fördelning av insatserna.

1.7 Resultaten av Tillväxtverkets program och verksamheter, om möjligt, uppdelat på kvinnor respektive män. Resultaten ska, när detta är relevant, även redovisas uppdelat på unga kvinnor och unga män samt kvinnor och män som har utländsk bakgrund. Myndigheten ska även redovisa egna genomförda initiativ för målgrupperna.

1.8 Vilka insatser myndigheten har genomfört för att främja entreprenörskap inom utbildningsområdet.

1.9 Vilka insatser som har genomförts inom turism i alla delar av landet samt bedöma resultatet av dessa. Tillväxtverket ska vidare redovisa vad myndigheten har gjort för att i alla delar av landet stärka och utveckla kulturella och kreativa näringar, miljödriven näringslivsutveckling, entreprenörskap inom vård och omsorg samt socialt företagande och samhällsentreprenörskap.

1.10 Hur myndigheten har arbetat med rådgivning och information för blivande och etablerade företag. Redovisningen ska ske i anslutning till årsredovisningen och ska omfatta olika metoder och rådgivningsinstrument samt berörda program och insatser.

1.11 En samlad lägesrapport över arbetet med ramprogrammet för små och medelstora företag (COSME) och ramprogrammet för forskning och innovation (Horisont 2020). Rapporten ska årligen lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars fr.o.m. 2015. En delrapport ska lämnas in till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2014.

1.12 Hur myndigheten har arbetat med att utveckla synergier mellan Horisont 2020, COSME samt strukturfondsprogrammen inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik.

1.13 Hur myndigheten har arbetat med genomförandet av småföretagsakten för Europa (KOM [2008] 394 slutlig), i Sverige.

Mål 2

2. Tillväxtverkets verksamhet ska bidra till att företagens förutsättningar och villkor blir enklare och mer attraktiva.

Återrapporteringskrav

Tillväxtverket ska redovisa följande.

2.1 De insatser och det arbete som myndigheten har genomfört med syfte att sänka företagens kostnader till följd av regler.

2.2 Genomförda insatser och arbete med syfte att förenkla myndighetskontakter på läns- och kommunalnivå.

2.3 Insatser och arbete som myndigheten har genomfört med syfte att få till bättre konsekvensutredningar.

2.4 Vilka insatser myndigheten genomfört i syfte att samlat erbjuda myndighetsinformation till företagare, till exempel via verksamt.se, samt bedöma resultatet av dessa insatser.

Mål 3

3. Tillväxtverkets verksamhet ska främja en hållbar regional tillväxt och bidra till att utvecklingskraft i alla delar av landet tas tillvara och utvecklas.

Återrapporteringskrav

Tillväxtverket ska redovisa följande.

3.1 Genomförande, erfarenheter och resultat av myndighetens dialoger avseende Skärgårdsforum och Centralt samordningsforum. Vidare ska den av verket organiserade dialog som förs med länen samt med verkets arena för samverkan med nationella myndigheter avseende regionalt tillväxtarbete redovisas. Redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 22 mars 2015.

3.2 Hur de tre horisontella kriterierna för hållbar regional tillväxt – miljöhänsyn, integration och mångfald samt jämställdhet – kan integreras i myndighetens verksamhet, program och genomförande av regeringsuppdrag. Redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 15 maj 2014.

3.3 En sammanställning av återrapporteringar och redovisningar om regionalt tillväxtarbete från landstingen i Hallands, Skåne och Västra Götalands län, Gotlands kommun samt samtliga samverkansorgan inom ramen för uppdrag i villkorsbeslut för 2014 och länsstyrelsernas regleringsbrev för 2014. I detta inkluderas regionernas och länsstyrelsernas rapportering avseende tillgång till kommersiell service. Redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2015.

Mål 4

4. Tillväxtverkets verksamhet ska bidra till investeringar i tillväxt och sysselsättning inom ramen för genomförandet av Europeiska unionens sammanhållningspolitik i Sverige 2014–2020.

Återrapporteringskrav

Tillväxtverket ska redovisa följande.

4.1 Hur myndigheten har arbetat med att integrera genomförandet av strukturfondsprogrammen i myndighetens verksamhet.

4.2 Vilka åtgärder och insatser som vidtagits i syfte att förenkla för projektägare i genomförandet av regionalfonden.

4.3 Hur myndigheten och Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige samverkar vad gäller arbetet med dels strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 20072013, dels programmen för investeringar i tillväxt och sysselsättning 20142020, samt resultatet av denna samverkan.

Myndigheterna ska i detta avseende särskilt redovisa arbetet med förenkling för projektanordnare. En gemensam rapport från Tillväxtverket och Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 27 oktober 2014.

4.4 På vilket sätt myndigheten har försärkt sitt arbete med att vara förvaltande myndighet för de åtta regionala strukturfondsprogrammen samt det nationella regionalfondsprogrammet. En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 april 2014.

4.5 Avrapportering av regionalfondsprogram inklusive territoriella samarbetsprogram för gränsregionalt och transnationellt samarbete för programperiod 20072013 respektive 20142020 enligt bilaga 2.

 

 

 

5. Övriga återrapporteringskrav

5.1 Tillväxtverket ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket och kommenteras i förhållande till föregående prognos och budget.

  • Den 16 januari 2014.
  • Den 21 februari 2014.
  • Den 5 maj 2014.
  • Den 28 juli 2014.
  • Den 27 oktober 2014.

Tillväxtverket ska vidare lämna prognoser för utbetalningar avseende dels de regionala strukturfondsprogrammen programperioden 2007–2013, dels det territoriella programmet Sverige-Norge programperioden 2007–2013, åren 2014–2018 samt, med undantag för den 16 januari 2014 och den 5 maj 2014, även avseende inbetalning av medel från Europeiska kommissionen. Av redovisningen ska framgå hur prognoserna är framtagna, eventuella antaganden samt grad av osäkerhet. Samråd ska ske med den förvaltande myndigheten för det territoriella programmet Sverige-Norge.

Tillväxtverket ska vidare lämna prognoser av utbetalningar för de regionala strukturfondsprogrammen programperioden 2014–2020, det nationella regionalfondsprogrammet programperioden 2014–2020 och det territoriella programmet Sverige-Norge programperioden 2014–2020 åren 2014–2018 även avseende inbetalning av medel från Europeiska kommissionen den 28 juli 2014 och 27 oktober 2014. Av redovisningen ska framgå hur prognoserna är framtagna, eventuella antaganden samt grad av osäkerhet. Samråd ska ske med den förvaltande myndigheten för det territoriella programmet Sverige-Norge.

5.2 Tillväxtverket ska lämna följande redovisningar senast den 5 maj 2014 per den 31 mars 2014, den 27 oktober 2014 per den 30 september 2014 och den 21 februari 2015 per den 31 december 2013.

- En redovisning av åtaganden med stöd av bemyndigande avseende anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv samt anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt omfattande uppgifter från Tillväxtverket, länsstyrelserna, landstingen i Hallands, Skåne och Västra Götalands län, Gotlands kommun samt samverkansorganen.

- Utestående åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande, en prognos över hur utbetalningen av dessa åtaganden kommer att fördela sig på åren 2015–2021 samt en prognos över totalt åtagande 2014.

- Tillväxtverket ska senast den 22 oktober 2014 inkomma med ett uppdaterat förslag till bemyndiganden enligt 17 § första stycket anslagsförordningen (2011:223) som myndigheten behöver för att få göra åtaganden som medför utgifter under följande budgetår. Myndigheten ska när den begär ett sådant bemyndigande ange under vilka år det ekonomiska åtagandet beräknas medföra utgifter.

2

Organisationsstyrning

Tillväxtverket inträder i Verket för näringslivsutvecklings (Nutek) ställe avseende ställda säkerheter i ärenden rörande statligt stöd.

Tillväxtverket ska genomföra stickprovsgranskningar av finansiella stöd beslutade av Nutek.

Tillväxtverket ska samverka med Konkurrensverket om insatser för kompetens- och metodutveckling för innovationsupphandling vad gäller informationsspridning till och återkoppling av erfarenheter från små och medelstora företag.

Tillväxtverket ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i förberedelserna inför den europeiska sammanhållningspolitiken programperioden 2014–2020 inklusive i arbetet med partnerskapsöverenskommelsen med Europeiska kommissionen. Myndigheten ska även, utifrån sitt ansvarsområde, bistå regionala aktörer i deras arbete med att utforma förslag till regionala program respektive regionala handlingsplaner.

Tillväxtverket ska vara samordnande i frågor som rör främjandet av entreprenörskap i högre utbildning.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

Mål 1

1. Tillväxtverkets verksamhet ska bidra till hållbar tillväxt och till att svenskt näringsliv genom svenska små och medelstora företag blir konkurrenskraftigt.

Tillväxtverket ska:

1.1 Ta fram förslag på insatser för att öka tillväxtvilja hos små och medelstora företag. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i samband med myndighetens budgetunderlag.

 

Mål 2

2. Tillväxtverkets verksamhet ska bidra till att företagens förutsättningar och villkor blir enklare och mer attraktiva.

Tillväxtverket ska:

2.1 Årligen för åren 2014–2020 följa upp utvecklingen av företagens administrativa kostnader med utgångspunkt i den metod som rapporterades in till regeringen under 2013. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i anslutning till årsredovisningen.

2.2 Ta fram ett webbaserat verktyg för beräkning av företagens kostnader för att användas vid den analys som regelgivaren gör i samband med nya eller ändrade regler (konsekvensutredning). En utgångspunkt för uppdraget är de metoder som tagits fram för beräkning av administrativa samt andra kostnader för företag. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2014.

 

Mål 3

3. Tillväxtverkets verksamhet ska främja en hållbar regional tillväxt och bidra till att utvecklingskraft i alla delar av landet tas tillvara och utvecklas.

Tillväxtverket ska:

3.1 Under 2014 bistå Post- och telestyrelsen i arbetet vad gäller uppföljning av de regionala insatser som länsstyrelserna genomför avseende grundläggande betaltjänster. Uppdraget innebär utbyte av erfarenheter från gjorda insatser och genomförda uppföljningar inom ramen för verkets uppdrag att främja tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden.

3.2 Under 2014 medverka i förberedelserna av nya stödordningar för den nya programperioden 2014–2020 för regionala företagsstöd. Arbetet ska ske i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

3.3 Lämna en rapport om regionala företagsstöd, projektverksamhet och stöd till kommersiell service för 2013. Rapportens innehåll anges i dialog mellan Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Tillväxtverket. En delredovisning ska lämnas senast den 16 april 2014 och en slutrapport ska lämnas senast den 1 augusti 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

3.4 Sammanställa de regionala serviceprogram som tagits fram av länsstyrelserna samt berörda landsting, kommun och samverkansorgan med utgångspunkt från regeringens beslut den 2 maj 2013 (dnr N2013/2300/RT). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2014.

3.5 Stödja och möjliggöra erfarenhetsutbyte för de myndigheter som enligt regeringens beslut den 28 maj 2014 (dnr N2014/2501/RT) ska ta fram långsiktiga strategier som ska vägleda och utveckla myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet under perioden 2014–2020.
Tillväxtverket ska senast den 8 maj 2015 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa en sammanställning avseende de strategier för medverkan i det regionala tillväxtarbetet som myndigheterna tagit fram. Vidare ska Tillväxtverket följa och bistå myndigheterna i utvecklingen av strategierna och myndigheternas genomförande av dessa.

 

5. Övriga nya uppdrag

Tillväxtverket ska:

5.1 I anslutning till årsredovisningen redovisa hur myndigheten verkar för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och hur arbetet integreras med genomförandet av myndighetens kärnverksamhet.

5.2 I anslutning till årsredovisningen redogöra för hur myndigheten arbetar för att nå målen i regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning Med medborgaren i centrum – Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning, dnr N2012/6402/ITP. Tillväxtverket ska även redovisa vilka åtgärder som vidtagits och som planeras att vidtas, för att en bred tillämpning och användning av Mina Meddelanden och Svensk E-legitimation uppnås. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

5.3 Kartlägga icke skatterelaterade eventuellt miljöskadliga subventioner inom sitt verksamhetsområde. Dokumentet Kartläggning av potentiellt miljöskadliga subventioner – En handledning med exempel (Naturvårdsverket 2013) kan användas som stöd. Uppdraget redovisas senast den 31 mars 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Miljödepartementet).

5.4 Inom ramen för sitt verksamhetsområde, samverka med Verket för innovationssystem och rapportera kring Tillväxtverkets bidrag till att uppnå målen i genomförandet av den nationella innovationsstrategin på nationell och regional nivå.

5.5 Efter samråd med Verket för innovationssystem och Konkurrensverket, analysera hur och i vilka delar av sitt verksamhetsområde det finns behov av utveckling och innovation. Vidare ska myndigheten identifiera möjliga vägar att lösa dessa behov, genom till exempel innovationsupphandling. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 februari 2015. Syftet är att insatserna ska öka myndighetens effektivitet och nytta inom sitt verksamhetsområde samt öka dess bidrag till ett hållbart samhälle och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

5.6 Tillväxtverket ska i anslutning till årsredovisningen redovisa hur myndigheten arbetar för att uppfylla de krav som finns i förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Av redovisningen bör framgå vilka insatser Tillväxtverket genomför för att tillgängliggöra myndighetens verksamhet, information och lokaler för personer med funktionsnedsättning.

Pågående uppdrag

Mål 1

1. Tillväxtverkets verksamhet ska bidra till hållbar tillväxt och till att svenskt näringsliv genom svenska små och medelstora företag blir konkurrenskraftigt.

Tillväxtverket ska:

1.1 Främja kvinnors företagande enligt regeringsbeslut den 3 mars 2011 (dnr N2011/1250/ENT). Delredovisning senast den 15 april 2014. Slutredovisning senast den 15 april 2015.

1.2 Genom en särskild satsning med inriktning på miljöteknikområdet genomföra insatser för ökat svenskt deltagande i EU-program enligt regeringsbeslut den 17 november 2011 (dnr N2011/6464/E). Slutredovisning senast den 15 mars 2015.

1.3 Genomföra insatser för hållbara turistdestinationer samt stärka kvalitet och konkurrenskraft i små och medelstora turist- och upplevelseföretag enligt regeringsbeslut den 26 januari 2012 (dnr N2012/508/ENT). Med ändring av det beslutet ska en slutrapport med redovisning av resultat lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2016. En redovisning av hur de medel som avsatts för insatserna har använts ska dock redovisas senast den 31 mars 2015. I övrigt gäller det tidigare beslutet oförändrat.

1.4 Genomföra en särskild satsning inom affärsutveckling med inriktning på insatser för internationalisering inom miljöteknikområdet enligt regeringsbeslut den 10 maj 2012 (dnr N2012/2523/E). Delredovisning i årsredovisningen för 2013. Slutredovisning senast den 15 mars 2015.

1.5 Tillgängliggöra internetbaserad information inom miljöteknikområdet enligt regeringsbeslut den 15 november 2012 (dnr N2012/5754/E). Slutredovisning senast den 15 januari 2015.

1.6 Tillsammans med Verket för innovationssystem under 2013–2014 utveckla och genomföra en fortsättning av uppdraget avseende insatser för unga innovatörer enligt tidigare regeringsbeslut (dnr N2012/6411/ENT). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2015.

1.7 Verka för fler kvinnor i högre positioner via Golden Rules of Leadership enligt regeringsbeslut den 30 maj 2013 (dnr N2013/2799/ENT). Delredovisning ska lämnas senast 15 april 2014. Slutredovisning senast den 15 april 2014.

1.8 Ta fram en handbok för kommuner som står inför stora gruvetableringar eller expansion av befintliga gruv- och täktverksamheter (dnr N2013/4067/FIN). Tillväxtverket ska senast den 31 mars 2014 redovisa förslag på hur uppdraget ska genomföras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Senast den 31 oktober 2014 ska Tillväxtverket lämna en redovisning av de resultat som uppnåtts till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Senast den 31 mars 2016 ska Tillväxtverket redovisa för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) hur den framtagna handboken har använts, utvärderats och vidareutvecklats för att förbättra kommunens dialog med exploatören.

 

Mål 2

2. Tillväxtverkets verksamhet ska bidra till att företagens förutsättningar och villkor blir enklare och mer attraktiva.

Tillväxtverket ska:

2.1. Genomföra insatser för att förenkla för företagen på länsnivå enligt regeringsbeslut den 22 juni 2011 (dnr N2010/8044/ENT). Uppdraget avslutas den 31 mars 2015.

2.2 Genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå enligt regeringsbeslut den 22 juni 2011 (dnr N2010/8069/ENT och dnr N2011/4050/ENT). Delredovisning senast den 31 mars 2013 och 31 mars 2014. Slutredovisning senast den 31 mars 2015.

2.3 Samordna och främja myndigheternas arbete med e-förvaltning enligt regeringsbeslut den 3 mars 2011 (dnr N2011/1368/ITP). Uppdraget avslutas den 31 december 2014.

2.4 Utveckla företagarportalen verksamt.se enligt regeringsbeslut den 15 december 2011 (dnr N2011/1860/ENT). Delredovisning senast den 1 april 2013 och 2014. Med ändring av tidigare beslut ska delredovisningen även innehålla förslag på hur verksamt.se ska vidareutvecklas efter 2014. De brukarundersökningar som genomförs inom ramen för verksamt.se ska beaktas i framtagande av förslaget. Av redovisningen bör även framgå hur verksamt.se förenklar för företagare samt hur verksamt.se förhåller sig till relevanta initiativ inom e-förvaltning. Slutredovisning senast den 31 mars 2015.

2.5 Undersöka vad företagare inom fyra branscher upplever som bördor till följd av tillämpningen av lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter enligt regeringsbeslut den 20 september 2012 (dnr N2012/3559/ENT). Delredovisning senast den 31 januari 2013. Slutredovisning senast den 31 maj 2014.

 

Mål 3

3. Tillväxtverkets verksamhet ska främja en hållbar regional tillväxt och bidra till att utvecklingskraft i alla delar av landet tas tillvara och utvecklas.

Tillväxtverket ska:

3.1. Medverka i genomförandet av regeringens arena för dialog och samverkan, Attraktionskraft Sverige. Myndighetens medverkan ska ske utifrån redan givna ramar för verksamheten, i syfte att synliggöra och främja arbetet med att utveckla attraktiva miljöer lokalt, regionalt och nationellt för såväl företag som för individer. Myndighetens medverkan och erfarenheter ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 14 februari 2014.

3.2 Stödja framtagande och genomförande av regionala serviceprogram enligt regeringsbeslut den 26 februari 2009 (dnr N2008/6731/RT) och den 26 mars 2009 (dnr N2009/3140/ENT). Slutredovisning senast den 28 februari 2014.

3.3 Stimulera framtagandet av lokala lösningar och initiativ på serviceområdet enligt regeringsbeslut den 10 september 2009 (dnr N2009/465/RT). Uppdraget är förlängt genom regeringsbeslut den 3 februari 2011 (dnr N2009/465/RT). Slutredovisning senast den 28 februari 2014.

3.4 Fördela medel för insatser inom området kommersiell service i gles- och landsbygder enligt regeringsbeslut den 13 januari 2011 (dnr N2010/7211/RT). Delredovisning senast den 30 april 2014. Slutredovisning senast den 30 april 2015.

3.5 Stärka utvecklingen av lokal service enligt regeringsbeslut den 30 november 2011 (dnr N2011/6952/RT). Delredovisning senast den 30 april 2014. Slutredovisning senast den 30 april 2015.

3.6 Utarbeta riktlinjer för regionala serviceprogram 2014–2018 samt redovisa programmens genomförande enligt regeringsbeslut den 2 maj 2013 (dnr N2013/2299/RT). Delrapporter ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2015, 31 mars 2016, 31 mars 2017 samt 29 mars 2018. Slutrapport ska lämnas senast den 28 mars 2019.

3.7 Stödja det regionala arbetet för en jämställd regional tillväxt enligt regeringsbeslut den 8 mars 2012 (dnr N2012/1367/RT). Delredovisning senast den 16 mars 2014. Slutredovisning senast den 28 februari 2015.

3.8 Stödja länen genom att tillgängliggöra metoder och goda exempel för hur länen kan använda statistik i arbetet för en jämställd regional tillväxt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i samband med årsredovisningen.

3.9 Vidareutveckla och förstärka de regionala kompetensplattformarna enligt regeringsbeslut den 20 december 2012 (dnr N2012/6275/RT). Myndigheten ska delredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 15 mars för vart och ett av åren 2014, 2015 och 2016. En slutredovisning innehållande bl.a. uppföljning av resultat, goda exempel samt hur medlen har använts ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2017.

 

Mål 4

4. Tillväxtverkets verksamhet ska bidra till investeringar i tillväxt och sysselsättning inom ramen för genomförandet av Europeiska unionens sammanhållningspolitik i Sverige 2014–2020.

Tillväxtverket ska:

4.1 Medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan enligt regeringsbeslut den 13 oktober 2011 (dnr N2011/5769/RT). Redovisning senast den 30 april 2014 och 2015.

4.2 Arbeta med förberedelserna av de transnationella programmen  inom det europeiska territoriella samarbetet 2014–2020 enligt regeringsbeslut den 26 april 2012 (dnr N2012/2307/RT). Slutredovisning senast den 31 mars 2014.

 

5. Övriga pågående uppdrag

Tillväxtverket ska:

5.1 Bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att säkerställa att både kvinnor och mäns, flickor och pojkars behov och intressen tillvaratas och beaktas i myndighetens verksamhet. Genomförandet ska ske i enlighet med Tillväxtverkets plan för jämställdhetsintegrering (dnr N2013/4255/ENT). För genomförandet av utvecklingsarbetet kan Tillväxtverket rekvirera högst 890 000 kronor från Kammarkollegiet. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast 31 mars 2015. Redovisningen ska innehålla en redogörelse av genomförda aktiviteter, inklusive en ekonomisk redovisning, samt beskriva på vilket sätt erhållna kunskaper och erfarenheter från utvecklingsarbetet ska tillvaratas i myndighetens verksamhet efter 2014.

5.2 Redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010–2015 (dnr N2010/3482/ITP) (delvis). Redovisning ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

5.3 Främja tillväxt och nyföretagande av idéburet företagande inom vård och social omsorg (dnr S2013/792/FST) förlängs till och med 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:4

Tillväxtverket (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket262 109
ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket (ram)262 109

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

Anslaget ska användas för Tillväxtverkets förvaltningskostnader.

Myndigheten ska svara för lokaler, ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt Nämnden för hemslöjdsfrågor. Utgifterna för detta ska belasta anslaget.

Anslaget ska också täcka myndighetens utgifter för övrigt i samarbetet inom Europeiska unionen och visst annat internationellt samarbete, bland annat inom ramen för OECD.

 

1:5

Näringslivsutveckling m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket274 561
ap.8Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket (ram)274 561
Disponeras av Riksgäldskontoret30 000
ap.11Lån/garantier till svensk industri (ram)30 000
Disponeras av Kammarkollegiet266 211
ap.1Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet (ram)226 211
ap.4Innovationslån (ram)40 000
Disponeras av Bolagsverket40 000
ap.6Näringslivsutveckl - del till Bolagsverket (ram)40 000
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet24 000
ap.3Till Regeringskansliets disposition (ram)12 000
ap.5Uppgiftslämnarregistret (ram)12 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet

Medel från anslagsposten ska användas till näringslivsfrämjande åtgärder efter beslut från regeringen inom miljöteknik, innovation, kvinnors företagande, förenkling för företag, ägarskiften, turism, rådgivning och upphandlingsstöd med mera.

ap.3 Till Regeringskansliets disposition

Medlen disponeras för uppdrag att samordna utvecklingsinsatser avseende vissa bilaterala samarbeten inom området energi- och miljöteknik.

ap.4 Innovationslån

Medel från anslagsposten ska användas till finansiering av innovationslån, varav 10 000 000 kronor ska finansiera innovationslån i stödområde B. Från anslagsposten ska 10 000 000 kronor användas för att andelen kvinnor som får lån ska öka. Kammarkollegiet ska utbetala medlen vid fyra tillfällen i början av varje kvartal till Almi Företagspartner AB.

ap.5 Uppgiftslämnarregistret

Medlen får användas för finansiering av Uppgiftslämnarutredningens  (N 2012:01) uppdrag enligt tilläggsdirektiv, dir. 2013:111.

ap.6 Näringslivsutveckl - del till Bolagsverket

Medlen får användas för att direktfinansiera framtagandet av en teknisk infrastruktur för ett uppgiftslämnarregister efter beslut av regeringen.

ap.8 Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket

Anslaget ska finansiera insatser för entreprenörskap, nyföretagande, utveckling och tillväxt i befintliga företag, förenkling för företag, programanknutna kostnader och annan därtill relaterad verksamhet.

Verksamhet som bedrivs med medel från anslagsposten ska i tillämpliga delar samordnas med verksamheter som bedrivs med medel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, anslagsposten 24:1 Tillväxtverket inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.

Medel från anslagsposten får lämnas som bidrag till näringslivsfrämjande organisationer.

Medel från anslagsposten ska användas för att bidra till finansiering av Stiftelsen Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ).

Medel från anslagsposten får medfinansiera insatser inom ramen för EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation, bland annat det svenska nätverket för främjande av småföretag och innovation.

Från anslagsposten ska minst 20 000 000 kronor användas för uppdrag att genomföra insatser för hållbara turistdestinationer (dnr N2012/508/ENT).

Från anslagsposten ska minst 12 000 000 kronor användas för vidareutveckling och förstärkning av den myndighetsgemensamma företagareportalen verksamt.se (dnr N2011/1860/ENT).

Från anslagsposten ska minst 10 000 000 kronor användas för uppdraget som avser unga innovatörer (uppdrag 1.6 under rubriken Pågående uppdrag).

Från anslagsposten ska minst 1 700 000 kronor användas för uppdraget att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå (dnr N2011/4050/ENT).

Från anslagsposten ska minst 65 000 000 kronor användas för uppdraget att främja kvinnors företagande (dnr N2011/1250/ENT). 

Från anslagsposten ska minst 300 000 kronor användas för uppdraget att ta fram en handbok för gruvetablering (dnr N2013/4067/FIN).

ap.11 Lån/garantier till svensk industri

Medel från anslagsposten ska användas för kostnader i samband med delfinansiering av utvecklingsarbete i civila flygindustriprojekt.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:2

Transportbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket448 864
ap.2Transportbidrag - del till Tillväxtverket (ram)448 864

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Transportbidrag - del till Tillväxtverket

Tillväxtverket disponerar anslaget för transportbidrag i enlighet med förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:2 Transportbidrag
ap.222 443Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tillväxtverket
ap.17 8633 %0
1:5 Näringslivsutveckling m.m.
ap.115 926Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.813 713Inget0
ap.111 500Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Näringslivsutveckling m.m.
ap.8220 000110 00060 00037 878
ap.145 00025 00020 000
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)45 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)11 100
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tillväxtverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2521 842
2014-02-2521 842
2014-03-2521 842
2014-04-2521 842
2014-05-2521 842
2014-06-2521 842
2014-07-2521 842
2014-08-2521 842
2014-09-2521 842
2014-10-2521 842
2014-11-2521 842
2014-12-2521 847
Summa262 109
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tillväxtverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Tillväxtverket medges undantag från kravet att senast den 15 augusti varje år lämna delårsrapport avseende de första sex månaderna av det pågående räkenskapsåret enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Myndigheten ska i stället lämna delårsrapport avseende de åtta första månaderna av det pågående räkenskapsåret senast den 30 september.

Mot bakgrund av att externa medel och sakanslag kommer att användas för att finansiera förvaltningskostnader får Tillväxtverket använda den förenklade räntekontorutin som regeringen tidigare medgivit för Tillväxtverket.

 

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Luis Barturén
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen och FCK
Utrikesdepartementet/FIM, USTYR och EC
Socialdepartementet/ESA, SFÖ och PBB
Finansdepartementet/BA, FMA, SKA, KLS, KSÄ, och SSA
Utbildningsdepartementet/F, GV, SF, UH, UC och JÄM
Näringsdepartementet/E, FIN, ITP, KLS, MK och RT
Kulturdepartementet/KV
Arbetsmarknadsdepartementet/A och IU
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Boverket
Statskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Statens energimyndighet
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Statens kulturråd
Svenska ESF-rådet
Verket för innovationssystem
Gotlands kommun
Samtliga länsstyrelser
Samverkansorganen
Skåne läns landsting (Region Skåne)
Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen)
Hallands läns landsting
Svenska institutet
ALMI Företagspartner AB
Stiftelsen Norrlandsfonden
Stiftelsen Svenska Filminstitutet