Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2014-02-27
S2014/1933/FST
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 4:7
Riksdagen har beslutat om anslaget 4:7 för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:7

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen292 710
ap.3Bidrag till org. på det sociala området (ram)66 626
ap.4Utvecklingsmedel (ram)226 084
Disponeras av Statistiska centralbyrån4 575
ap.9Statistiska undersökningar (ram)4 575
Disponeras av Kammarkollegiet214 950
ap.5Övriga utvecklingsmedel (ram)214 950
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet7 480
ap.7Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition (ram)1 980
ap.10Till Regeringskansliets disposition (ram)5 500

Villkor för anslag 4:7

ap.3 Bidrag till org. på det sociala området

66 626 000kronor ska fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området.

ap.4 Utvecklingsmedel

I de fall medel rekvireras från Socialstyrelsen gäller följande vid utbetalning av bidrag. Medlen ska användas för verksamhet under 2014. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen senast den 1 december 2014. Ej använda medel ska återbetalas till Socialstyrelsen senast tre månader efter slutredovisningen av uppdraget, dock ej senare än den 31 mars 2015. I samband med återbetalningen ska en ekonomisk redovisning över hur medlen har använts lämnas till Socialstyrelsen. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut. I de fall mottagaren av statsbidrag inte är en myndighet gäller även Regeringskansliets allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser med flera. Vid den ekonomiska redovisningen till Socialstyrelsen ska blankett Slutrapport användas. De allmänna villkoren samt blanketter finns tillgängliga på regeringens hemsida (http://www.regeringen.se/sb/d/14302).

1. 109 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut (dnr S2011/11337/FST) i ett uppdrag till Socialstyrelsen och länsstyrelserna att motverka våld mot kvinnor och barn.

2. 5 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 3 november 2011 (dnr S2011/484/FS) för uppdraget att stödja införandet av myndighetens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

3. 12 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:8 från den 28 februari 2013 (dnr S2012/4669/FST) i ett uppdrag till Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) att pröva en strukturerad modell för skolan. Av medlen får SiS använda 8 000 000 kronor och SPSM 4 000 000 kronor för genomförande av uppdraget under 2014.

4. 3 500 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 16 maj 2013 (dnr S2013/3876/FST) i ett uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram en modell för att lyssna på barn i familjehem samt genomföra en pilotundersökning. Av de medel som avsatts för uppdragets genomförande under 2014 får 1 000 000 kronor användas av Barnombudsmannen medans Socialstyrelsen disponerar 2 500 000 kronor för sin del av uppdraget.

5. 2 680 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:7 från den 21 mars 2013 (dnr S2013/2348/FST) i ett uppdrag till Brottsoffermyndigheten och Barnombudsmannen angående information till barn som brottsoffer. Av dessa medel får Brottsoffermyndigheten använda 2 280 000 kronor och Barnombudsmannen 400 000 kronor för att genomföra uppdraget under 2014.

6. 1 000 000 kr har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 1 under ansnittet individ- och familjeomsorg i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014 i ett arbete om att analysera och kartlägga effekter av samarbetssamtal.

7. 650 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 5 under avsnittet individ- och familjeomsorg i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014 i ett arbete om att undersöka beaktandet av barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd.

8. 3 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen under 2014 för att genomföra uppdragen nr 6 - 8 under avsnittet Individ- och familjeomsorg i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014.

9. 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 9 under avsnittet individ- och familjeomsorg i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014 i ett arbete om den sekundära bostadsmarknaden.

10. 58 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 10 under avsnittet individ- och familjeomsorg i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014 i en kompetenssatsning riktad till personal i den sociala barn- och ungdomsvården.

11. 1 000 000 kronor har tilldelats Skolverket i enlighet med uppdrag nr 30 i Skolverkets regleringsbrev för 2014 i ett arbete att utarbeta och sprida ett kunskapsstöd till personal i förskola, skolan och fritidshem för vägledning i hur anmälningsskyldigheten ska tolkas och tillämpas.

12. 2 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för att utveckla webbstödet om evidensbaserad praktik på kunskapsguiden i enlighet med 2014 års överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.

13. 1 150 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut II:6 från den 9 januari 2014 (dnr S2014/179/FST) i ett uppdrag angående användningen av psykofarmaka bland placerade barn och unga.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.5 Övriga utvecklingsmedel

För nedanstående punkter gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2014. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2014. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast tre månader efter slutredovisningen av uppdraget, dock ej senare än den 31 mars 2015. I samband med återbetalningen ska en ekonomisk redovisning över hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut. I de fall mottagaren av statsbidrag inte är en myndighet gäller även Regeringskansliets allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser med flera. Vid den ekonomiska redovisningen till Kammarkollegiet ska blankett Slutrapport användas. De allmänna villkoren samt blanketter finns tillgängliga på regeringens hemsida (http://www.regeringen.se/sb/d/14302).

1. 1 000 000 kronor får användas av Ungdomsstyrelsen i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Ungdomsstyrelsen för att fördela bidrag till idéburna organisationer inom det sociala området i syfte att stimulera framväxten av lokala överenskommelser.

2. 650 000 kronor får användas av Ungdomsstyrelsen i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Ungdomsstyrelsen för genomförande av uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting.

3. 4 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 12 januari 2011 (dnr S2011/273/FST) i ett uppdrag till länsstyrelserna att stödja och följa upp handläggningen avseende bostadsförsörjningsplanerna för att motverka hemlöshet.

4. 101 050 000 kronor får användas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i enlighet med överenskommelsen mellan staten och SKL om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014. Regeringsbeslut II:4 från den 12 december 2013 (dnr S2013/8804/FST).

5. 3 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 13 februari 2014 (dnr S2014/1397/FST) i ett uppdrag angående uppföljning av eHälsa och trygghetslarm i kommunerna.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.7 Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för utveckling av den sociala välfärdsstatistiken.

ap.9 Statistiska undersökningar

Medlen disponeras av Statistiska centralbyrån för statistiska undersökningar av levnadsförhållanden (ULF och Barn-ULF).

ap.10 Till Regeringskansliets disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för implementering av regeringens hemlöshetssatsning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Michael Blom
Likalydande till

Socialstyrelsen
Statistiska centralbyrån
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Barnombudsmannen
Brottsoffermyndigheten
Statens institutionsstyrelse
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Länsstyrelserna
Sveriges Kommuner och Landsting