Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 3

2014-01-30
N2014/493/TE
Trafikverket
Röda vägen 1
78189 Borlänge
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Trafikverkets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1, utg.omr. 22, bet. 2013/14:TU1, rskr. 2013/14:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Trafikverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

 1. Trafikverket ska redovisa ackumulerad betalningsutfästelse för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab). 

 2. Trafikverket ska redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2014—2018 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive äldre anslag och från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk. Prognoserna ska kommenteras med avseende på avvikelser jämfört med tilldelat anslag, föregående prognos och föregående års utfall. Prognoskommentarerna ska vid varje tillfälle inkludera en prognos av brutto- och nettoupplåningen för respektive år. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska tydligt redovisas. Prognosen ska också fördelas månadsvis för anslagen under innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheter i prognosen ska redovisas och kommenteras utförligt. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 16 januari 2014, 21 februari 2014, den 5 maj 2014, den 28 juli 2014 och den 27 oktober 2014 enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

 3. Trafikverket ska vid samma tidpunkter som anges ovan redovisa intäktsprognoser för åren 2014—2018 för trängselskattesystemen i Stockholm och Göteborg. Trafikverket ska även för aktuella år fram till 2018 redovisa intäktsprognoser relaterade till budgeterade intäkter för uttag av avgifter på bro över Motalaviken på riksväg 50 och bro över Sundsvallfjärden på väg E4. Transportstyrelsen ska bistå Trafikverket med nödvändiga underlag. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).  

 4. Trafikverket ska redovisa underlag inför tertialdialoger med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Underlagen ska utformas i samråd med, och redovisas till, Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 24 februari 2014, den 22 maj 2014 samt den 22 september 2014.

 5. Trafikverkets resultatredovisning ska ha en indelning som motsvarar myndighetens verksamheter. Av redovisningen ska det så långt möjligt framgå vad myndighetens prestationer bidragit till i form av leverenskvaliteter för drift och underhåll samt uppfyllelse av de transportpolitiska målen, inklusive preciseringen om ett jämställt samhälle. Särskild vikt ska läggas vid den del av redovisningen som gäller klimat, luftkvalitet, buller samt biologisk mångfald.

 6. Av årsredovisningen ska det framgå hur Trafikverket utformar verksamhet och processer för att på ett ändamålsenligt sätt bidra till uppfyllelse av generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Trafikverket ska redovisa all individbaserad statistik uppelad på kön. I de fall detta inte är möjligt ska orsaken redovisas. Eventuella skillnader mellan kvinnor och män ska analyseras och kommenteras.

   

2

Organisationsstyrning

Trafikverket ska särskilt fokusera på arbetet med att ha en god förvaltning av avtal om medfinansiering av statliga infrastrukturinvesteringar.

Trafikverket ansvarar för förvaltning av vissa av statens kulturhistoriska samlingar inom väg, järnväg och luftfart.

Trafikverkets insatser gällande forskning och innovation som motiveras av myndighetens uppgifter ska finansieras från de anslagsposter eller andra intäkter som finansierar aktuella uppgifter. Trafikverkets insatser som avser att följa, dokumentera och på regeringens uppdrag finansiera forskning och innovation inom transportområdet ska finansieras från anslagsposten Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet.

 

 

3

Uppdrag

    1. Trafikverket ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i IT för en grönare förvaltning—agenda för IT för miljön 2010-2015 (dnr 2010/3482/ITP [delvis]). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

    2. Trafikverket ska i sitt fibernät erbjuda tjänster på grossistnivå på konkurrensneutrala villkor till aktörer som efterfrågar elektroniska kommunikationer, i den mån kapaciteten inte behövs för Trafikverkets egna behov. Vidare ska Trafikverket, i syfte att skapa goda förutsättningar för bredbandsutbyggnad, samverka med aktörer som efterfrågar elektroniska kommunikationer och som vill etablera infrastruktur i samband med nyanläggning eller ombyggnad av vägnätet eller i anslutning till det befintliga vägnätet. Trafikverket ska i sin verksamhet även verka för att befintlig kanalisation i vägnätet görs tillgänglig för dessa aktörer på marknadsmässiga och konkurrensneutrala villkor. Detta ska utgå från Trafikverkets egna behov och krav på säkerhet m.m. Trafikverket ska i sin årsredovisning redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit med anledning av uppdraget.

    3. Trafikverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, vilken trädde i kraft den 1 juli 2010. Myndigheten ska redovisa vilken verksamhet som bedrivs som omfattas av lagen, vilka villkor som tillämpas och vilka avgifter som tas ut. Myndigheten ska särskilt redovisa om de villkor som tillämpas och de avgifter som tas ut har setts över med anledning av den nya lagen. Grunderna för avgiftssättningen ska redovisas. Myndigheten ska beskriva möjliga åtgärder för att öka tillgängligheten till myndighetens information. Myndigheten ska därvid särskilt analysera hur tillgängliggörandet kan underlättas genom den plattform för data som regeringen givit Verket för innovationssystem i uppdrag att utveckla . Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 augusti 2014.

    4. Från och med 2014 ersätts anslagen för väghållning och banhållning med ett anslag för utveckling av statens transportinfrastruktur och ett anslag för vidmakthållande av statens transportinfrastruktur. I budgetunderlaget för 2015—2017 ska Trafikverket lämna förslag till en ny fördelning av anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur i anslagsposter. Utgångspunkten ska vara att skapa en struktur för anslagposter som bättre speglar regeringens behov av finansiell styrning av aktuella verksamheter, framför allt genom att bättre spegla fördelningen av medel i nationell plan.

    5. Trafikverket har sedan 2012 till uppgift att genom överenskommelser med flygplatshållare säkerställa att det finns ett nationellt nät av flygplatser som upprätthåller en grundläggande beredskap för att samhällsviktiga transporter ska kunna utföras. Trafikverket ska utreda möjligheterna till utvecklad samverkan med Sveriges grannläner i syfte förbättra beredskapen ytterligare.

    6. Av artikel 30.7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde framgår att infrastrukturförvaltare inom järnvägsområdet ska upprätta och föra ett register över de tillgångar de är ansvariga att förvalta, vilket ska användas för att bedöma vilken finansiering som krävs för att reparera eller ersätta dessa. Detta ska åtföljas av närmare uppgifter om kostnader för förnyelse och uppgradering av infrastrukturen. Trafikverket ska senast den 1 juli 2014 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) av hur myndigheten bedömer att den kommer att kunna leva upp till det nämnda kravet och vilka kostnader eller andra konsekvenser som myndigheten bedömer kan uppstå till följd av de åtgärder som direktivets krav innebär för Trafikverkets del.

    7. Trafikverket ska redovisa vilka eventuella åtgärder som myndigheten har vidtagit avseende tillämpning och användning av Mina Meddelanden och Svensk E-legitimation. I uppdraget ingår även att mot bakgrund av vidtagna åtgärder redovisa en analys av nyttan samt en precisering av de ekonomiska besparingar som uppkommer hos myndigheten genom tillämpning och användning av Mina Meddelanden och Svensk E-legitimation. Uppdraget ska redovisas senast 15 juni 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

    8. Den allmänna trafikplikten för flyglinjen Torsby—Arlanda och Hagfors—Arlanda ska bestå från oktober 2015. Trafikverket ska i enlighet med detta och med tillämpning av det förfarande som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen se till att det efter oktober 2015 finns regelbunden flygtrafik på linjerna i ytterligare två år. Trafikverket får besluta om att förlänga sitt åtagande på linjerna ytterligare två år om antalet resenärer som nyttjar trafiken ökar markant och stabilt fram till och med 2016. 

    9. Trafikverket ska samverka med och rapportera till Verket för innovationssystem kring sitt bidrag till att uppnå målet för genomförandet av den nationella innovationsstrategin (dnr N2011/547/FIN). Rapporteringen ska lämnas enligt vidare anvisningar från Verket för innovationssystem. 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket18 386 963
ap.3Myndighetsutövning (ram)155 300
ap.4Lagfartskostnader (ram)0
ap.5Investeringar i nationell plan (ram)11 649 663
ap.5.1Väginvesteringar (ram)5 813 913
ap.5.2Järnvägsinvesteringar (ram)5 741 750
ap.5.3Sjöfartsinvesteringar (ram)94 000
ap.6Investeringar i regional plan (ram)2 870 000
ap.7Räntor och återbetalning av lån (ram)2 868 000
ap.7.1Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram)424 000
ap.7.2Räntor och återbetalning av lån för järnvägar (ram)2 444 000
ap.8Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet (ram)417 000
ap.9Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet (ram)427 000
Disponeras av Kammarkollegiet2 204
ap.1Kammarkollegiet (ram)2 204

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Kammarkollegiet

Medel från anslagsposten 9 får betalas ut till följande myndigheter: Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsdomstolen, Diskrimineringsombudsmannen, Nämnden mot diskriminering samt Konsumentverket. Medel betalas ut för:

a) ersättning till parter, vittnen, tolkar m.fl. som föranleds av föreskrift i lag eller förordning,

b) kostnad, som föranleds av föreskrift i lag eller förordning, för syn, kungörelse och delgivning samt för bevisupptagning i utlandet,

c) kostnad med anledning av tillämpning av den europeiska konventionen av den 7 juni 1968 angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt, enligt förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt,

d) kostnad med anledning av mål vid domstolen där Diskrimineringsombudsmannen eller Konsumentombudsmannen för talan,

e) ersättning som ska utges av staten enligt lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,

f) rättegångskostnad, för vilken staten är skyldig att svara, i trafikmål även då staten inte är part, och

g) ersättning av det slag som anges i 5 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

ap.3 Myndighetsutövning

Trafikverket får använda medel från anslagsposten 3 för den myndighetsutövning som följer av författningar samt verksamhet enligt 2 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket och som inte täcks av anslag 1:3 Trafikverket eller som avses täckas med avgifter i enlighet med avsnitt 6 Avgifter och bidrag i detta regleringsbrev. Från anslagsposten finansieras även handläggning av statlig medfinansiering till regionala spårfordon. 

ap.5.1 Väginvesteringar

Trafikverket får disponera medel från delposten 5.1 för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar samt till åtgärder för förbättrad miljö längs det befintliga statliga vägnätet. Medel från delposten får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

a) Trafikverket ska från delposten 5.1 avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelse som Trafikverket ställt ut till Svedab.

b) Trafikverket får disponera medel från delposten 5.1 för åtgärder i Nationalstadsparken. Sammanlagt får totalt högst 75 000 000 kronor användas för detta ändamål.

c) Från delposten 5.1 får Transportstyrelsen rekvirera medel för informationsinsatser med anledning av öppnandet av bro över Motalaviken på riksväg 50. Högst 3 000 000 kronor får användas för detta ändamål.

d) Från delposten 5.1 får Kommerskollegium rekvirera högst 600 000 kronor för uppgiften att vara förlikningsorgan enligt den nya lagen om elektroniska vägtullsystem.  

 

ap.5.2 Järnvägsinvesteringar

1. Trafikverket får disponera medel från delposten 5.2 för investeringar och förbättringar i det statliga järnvägsnätet samt till åtgärder för förbättrad miljö längs det befintliga statliga järnvägsnätet. Medel från delposten får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

2. Trafikverket ska från delposten 5.2 avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelser som Trafikverket ställt ut till Svedab.

3. Trafikverket ska från delposten 5.2 avräkna statens kostnader till Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.

4. Delposten 5.2 får användas för investeringar på andra infrastrukturförvaltares järnvägsnät i anslutning till statens järnvägsnät i samverkan med externa intressenter till ett belopp om högst en procent av anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur.

5. Delposten 5.2 får användas för att betala statens kostnader för sådana förättningar som begärts enligt 2 kap. 20 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

ap.5.3 Sjöfartsinvesteringar

Delposten 5.3 får användas för investeringar i stora och strategiska farleder och slussar.

ap.6 Investeringar i regional plan

Trafikverket får disponera medel från anslagsposten 6 för investeringar i regional transportinfrastruktur som planeras i enlighet med förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Medel från delposten får även användas till förbättringsåtgärder på det statliga stamvägnätet samt statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Från anslagsposten 6 utbetalas även statsbidrag till investeringar i enlighet med de prioriteringar som finns i de fastställda länsplanerna för regional transportinfrastruktur enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator samt till utökad handikappanpassning av kollektivtrafiken utöver fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur.

ap.7.1 Räntor och återbetalning av lån för vägar

Trafikverket får använda medel från delposten 7.1 för att betala ränta och amorteringar på lån enligt villkor 1, 2 och 6 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5 samt på lån för anläggningstillgångar.

ap.7.2 Räntor och återbetalning av lån för järnvägar

1. Trafikverket får använda medel från delposten 7.2 för att betala ränta och amorteringar på lån enligt villkor 3—6 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5 samt på lån för anläggningstillgångar.

2. Trafikverket ska från delposten 7.2 betala den administrativa avgiften till Riksgäldskontoret för Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB samt garantiavgiften för statens garantiåtaganden rörande bolaget.

3. Trafikverket ska från delposten 7.2 betala ränta och administrativ avgift till Riksgäldskontoret avseende Riksgäldskontorets villkorslån till A-Train AB.

4. Delposten 7.2 får användas för kostnader för eventuella kreditförluster avseende den obligationsportfölj som härrör från de numera avslutade amerikanska leasingtransaktioner som ingicks av affärsverket Statens järnvägar.

ap.8 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet

Från anslagsposten 8 finansieras bidrag till Inlandsbanan med 129 000 000 kronor och avgift till Öresundsbrokonsortiet med 288 000 000 kronor för utnyttjandet av järnvägsförbindelsen över Öresund.

ap.9 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet

Trafikverket får använda medel från anslagsposten 9 för följande.

a) Åtgärder enligt 2 § 3, 6 och 11 samt 3 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket. I en särskild rapport i samband med sin årsredovisning för 2014 ska Trafikverket utifrån en kategoriindelning av genomförda åtgärder lämna en redovisning av vilka uppmätta eller uppskattade effekter genomförda åtgärder har i förhållande till de transportpolitiska målen. Trafikverket ska vidare redogöra för sin bedömning av hur nyttan av åtgärderna inom respektive kategori förhåller sig till dess kostnader. Av redovisningen ska även framgå vilka kostnader för myndighetsintern verksamhet samt kostnader för bidrag till andra aktörer som är förknippade med respektive åtgärdskategori.

b) Forsknings- och innovationsinsatser inom transportområdet som följer av 2 § 8 i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Sammantaget ska minst 50 000 000 kronor användas till forskning och innovation inom sjöfartsområdet och minst 50 000 000 kronor till forskning och innovation inom luftfartsområdet. Beslut om finansiering av forskning och innovation inom sjöfartsområdet ska ske i samverkan med Sjöfartsverket och beslut om finansiering av forskning och innovation inom luftfartsområdet ska ske i samverkan med Luftfartsverket.

Högst 40 000 000 kronor får användas till insatser inom ramen för programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation. Trafikverket får därutöver lämna finansiering till programmet med stöd i 2 § 7 i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

c) Bidrag till ideella organisationer som utför uppgifter som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.

d) Kostnader för förvaltning av vissa av statens kulturhistoriska samlingar inom väg, järnväg och luftfart.

Från anslagsposten får Transportstyrelsen rekvirera medel som motsvarar den avgift som Transportstyrelsen annars skulle ha tagit ut för verksamhet som avser ärenden om körkort med villkor om alkolås enligt körkortslagen (1998:488), eller deltagande i försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse enligt övergångsbestämmelser i körkortslagen, i enlighet med de nu upphävda bestämmelserna i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. Högst 15 000 000 kronor får användas till detta ändamål.

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket19 572 580
ap.1Vidmakthållande Väg (ram)12 270 205
ap.1.1Drift och underhåll av vägar (ram)9 616 989
ap.1.2Bärighet och tjälsäkring av vägar (ram)1 606 864
ap.1.3Bidrag för drift av enskild väg (ram)1 046 352
ap.2Vidmakthållande järnväg (ram)7 302 375
ap.2.1Drift, underhåll och trafikledning på järnväg (ram)7 302 375

Villkor för anslag 1:2

ap.1.1 Drift och underhåll av vägar

Trafikverket får disponera medel från delposten 1.1 för trafikledning, drift och underhåll på det statliga vägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar.

Från delposten 1.1 får Trafikverket betala kostnader för ersättning enligt särskilda bestämmelser för vissa person- och sakskador som inträffar i samband med den statliga väghållningen samt statens kostnader för sådana förrättningar som påkallats med stöd av 20 a och 25 §§ väglagen (1971:948). Anslagsposten får även användas för att vidta riskreducerande åtgärder med avseende på den fysiska väginfrastrukturen.

Från delposten 1.1 får Trafikverket betala kostnader för stakning av vinterled till Holmön.

Trafikverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Från delposten ska Trafikverket betala totalt 4 275 000 kronor till Myndigheten för samhällskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Från delposten 1.1 får Trafikverket betala kostnader för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med motorfordon liksom polisens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta.

ap.1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar

Medel från delposten får i enlighet med fastställd nationell plan disponeras till åtgärder för framkomlighet året runt för lätt trafik, full bärighet på broar och för näringslivet viktiga vägar, anpassning till upplåten last på för näringslivet viktiga vägar samt beläggning av grusvägar.

ap.1.3 Bidrag för drift av enskild väg

Från delposten 1.3 sker utbetalningar i enlighet med förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning.

ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg

1. Trafikverket får disponera medel från delposten 2.1 för trafikledning, drift, underhåll och reinvesteringar på det statliga järnvägsnätet.

2. Trafikverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Från delposten ska Trafikverket betala totalt 1 425 000 kronor till Myndigheten för samhällskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

3. Trafikverket får använda delposten 2.1 för kostnader för åtgärder förknippade med statens miljöansvar inom transportområdet.

4. Trafikverket får använda medel från delposten 2.1 för betalning av kvalitetsavgifter till följd av avvikelser från i tågplan och trafikeringsavtal fastställt nyttjande av infrastrukturen som orsakats av Trafikverket.

5. Från delposten 2.1 får Trafikverket, i enlighet med jaktlagen (1987:259), betala kostnader för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med spårbundna fordon, liksom polisens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta.

 

1:3

Trafikverket (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket1 327 878
ap.2Trafikverkets administration (ram)1 327 878

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Trafikverkets administration

Från anslagsposten finansieras kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övrigt verksamhetsstöd och intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster/prestationer.

Medel från anslagsposten får användas för kostnader avseende administration av statens miljöansvar inom det transportpolitiska området.

Anslagsposten får även användas för modellutveckling och analys inom transportomrrådet samt för verksamhet rörande den långsiktiga infrastrukturplaneringen och riksintressen som bedrivs inom sjöfartsområdet. Anslagsposten får vidare användas för verksamet rörande den långsiktiga infrastrukturplaneringen och riksintressen inom luftfarten samt administration av drift- och investeringsbidrag till icke statliga flygplatser och administrationen av trafikavtal.  

Anslagsposten får användas till att betala medlemsavgift till följande europeiska intressegrupperingar (EEIG): GEIE des Utilisateurs d'ERTMS, European Railway Telecommunications EWIV (EURATEL) samt ytteligare en europeisk intressegruppering vars verksamhet ska röra förvaltning av godskorridoren på järnväg mellan Stockholm och Palermo. De kostnader som Trafikverkets medlemskap i de tre grupperingarna medför får inte överskrida 6  000  000 kronor per år.

1:6

Driftbidrag till icke statliga flygplatser (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket70 013
ap.1Icke statliga flygp - del till Trafikverket (ram)63 013
ap.3Beredskapsflygplatser (ram)7 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Icke statliga flygp - del till Trafikverket

 1. Utöver vad som följer av förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser ska Trafikverket lämna bidrag till icke statliga flygplatser i enlighet med de principer som följer av riksdagens beslut med anledning av propositionen Moderna transporter (prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308). 
 2. Högst 150 000 kronor av stödet får avsättas för ekonomisk uppföljning av driften på flygplatserna. Dessa medel disponeras av Trafikverket.

ap.3 Beredskapsflygplatser

Anslagsposten ska användas till kostnader för överenskommelser syftande till att säkerställa att det finns ett nät av flygplatser som upprätthåller en grundläggande beredskap för att samhällsviktiga transporter ska kunna utföras.

1:7

Trafikavtal (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket831 000
ap.1Trafikavtal (ram)831 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Trafikavtal

Anslagsposten får användas för statens trafikavtal rörande transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik. Vidare får anslaget användas för tillfällig juridisk, ekonomisk eller annan expertis vid ingående av nya avtal samt för vissa förvaltningskostnader som är direkt hänförliga till trafikavtal.

1:10

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket348 500
ap.5EU-stöd, TEN (ram)348 500

Villkor för anslag 1:10

ap.5 EU-stöd, TEN

Medlen på anslagsposten får användas för av Europeiska unionen beviljade bidrag för projekt inom ramen för Transeuropeiska nätverk. Från anslagsposten utbetalas stöd motsvarande Europeiska unionens finansiering av svenska projekt inom området Transeuropeiska nätverk. 

Trafikverket disponerar högst ett belopp under anslagsposten som motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska unionen som av myndigheten redovisats mot inkomsttitel "6511 - Bidrag till transeuropeiska nätverk". Beloppet som disponeras kan dock inte överstiga tillgängliga medel på anslagsposten.

1:11

Trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket726 986
ap.3Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram)40 000
ap.6Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram)686 986

Villkor för anslag 1:11

ap.3 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket

Trafikverket får använda medel från anlagsposten 3 för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.6 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket

Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och adminstrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Stockholm. Av tillgängliga medel på anslagsposten får 1 194 000 000 kronor användas till Förbifart Stockholm. Vidare får 469 000 000 kronor användas till väganknutna projekt i Stockholmsregionen.

Tillsammans med de 974 000 000 kronor som genom tidigare beslut avsatts för väganknutna projekt i Stockholmsregionen uppgår därmed det belopp som hittills avräknats de 5 000 000 000 kronor till investeringar i andra väganknutna projekt i Stockholmsregionen utöver Förbifart Stockholm som enligt Stockholmsöverenskommelsen ska finansieras med överskottet från trängselskatten till 1 443 000 000 kronor.

1:14

Trängselskatt i Göteborg (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket639 550
ap.1Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram)32 000
ap.2Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram)607 550

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket

Trafikverket får använda medel från anlagsposten 1 för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.2 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket

Anslagsposten utgör skillnanden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Göteborg. Medlen på anslagsposten får användas för finansiering av investeringar i kollektivtrafik samt järnväg och väg i Västsverige för att förbättra framkomlighet och miljö i enlighet med de överenskommelser som staten träffat rörande Västsvenska paketet. 

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Budgetår 2013

1:1

Väghållning (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket0
ap.14Bidrag (ram)0
ap.14.2Vissa bidrag till trafiksystem (ram)0
ap.16Statlig väghållning (ram)0
ap.16.1Investeringar i nationell plan (ram)0
ap.16.2Investeringar i regional plan (ram)0
ap.16.3Drift och underhåll (ram)0

Villkor för anslag 1:1

ap.14.2 Vissa bidrag till trafiksystem

Från anslagssparande på delposten 14.2 får utbetalas statsbidrag till investeringar i storstädernas trafiksystem i de fall någon annan än staten är huvudman för genomförandet. Utan hinder av vad som gäller enligt   5 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. får Trafikverket från delposten 14.2 utbetala statsbidrag till Stockholms läns landsting och Göteborgs kommun för objekt som ingår i överenskommelsen om trafik och miljö i Stockholm och överenskommelsen om investeringar i trafikinfrastruktur i Göteborgsregionen även om det statliga byggnadsbidraget därmed överstiger 50 procent respektive 75 procent av byggkostnaden.

ap.16.1 Investeringar i nationell plan

Trafikverket får disponera medel från delposten 16.1 för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar samt till åtgärder för förbättrad miljö längs det befintliga statliga vägnätet. Medel från delposten får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.   

a) Trafikverket ska från delposten 16.1 avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelse som Trafikverket ställt ut till Svedab.

b) Trafikverket får i särskilda fall nyttja delposten 16.1 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd vägplan med sammanlagt högst 10 miljoner kronor per år.

ap.16.2 Investeringar i regional plan

Trafikverket får disponera medel från delposten 16.2 för investeringar i regional transportinfrastruktur som planeras i enlighet med förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Medel från delposten får även användas till förbättringsåtgärder på det statliga stamvägnätet samt statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.   

Trafikverket får i särskilda fall nyttja delposten 16.2 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd vägplan med sammanlagt högst 10 miljoner kronor per år.

Från delposten utbetalas även statsbidrag till investeringar i enlighet med de prioriteringar som finns i de fastställda länsplanerna för regional transportinfrastruktur enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator samt till utökad handikappanpassning av kollektivtrafiken utöver fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur.

ap.16.3 Drift och underhåll

Trafikverket får disponera medel från delposten 16.3 för drift och underhåll på det staliga vägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar. 

Från delposten 16.3 får Trafikverket betala kostnader för ersättning enligt särskilda bestämmelser för vissa person- och sakskador som inträffar i samband med den statliga väghållningen samt statens kostnader för sådana förrättningar som påkallats med stöd av 20 a och 25 §§ väglagen (1971:948). Anslagsposten får även användas för att vidta riskreducerande åtgärder med avseende på den fysiska väginfrastrukturen.

Från delposten 16.3 får Trafikverket betala kostnader för stakning av vinterled till Holmön. 

Trafikverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Från delposten ska Trafikverket betala totalt (dvs. inklusive utbetalningar 2013) 1 336 000 kronor till Myndigheten för samhällskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Från delposten 16.3 får Trafikverket betala kostnader för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med motofordon liksom polisens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta.

1:2

Banhållning (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket0
ap.10Banhållning (ram)0
ap.10.1Investeringar i nationell plan (ram)0

Villkor för anslag 1:2

ap.10.1 Investeringar i nationell plan

1. Trafikverket får disponera medel från delposten 10.1 för investeringar och förbättringar i det statliga järnvägsnätet samt till åtgärder för förbättrad miljö längs det befintliga statliga järnvägsnätet. Medel från delposten får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. 

2. Trafikverket ska från delposten 10.1 avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelser som Trafikverket ställt ut till Svedab.

3. Trafikverket ska från delposten 10.1 avräkna statens kostnader till Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.

4. Delposten 10.1 får användas för investeringar på andra infrastrukturförvaltares järnvägsnät i anslutning till statens järnvägsnät i samverkan med externa intressenter till ett belopp om högst en procent av anslag 1:2 Banhållning.

5. Delposten 10.1 får användas för att finansiera Trafikverkets åtaganden avseende Citytunneln i Malmö, inklusive affärsverket Statens järnvägars tidigare åtaganden.

6. Delposten 10.1 får användas för åtgärder inom sjöfarten som omfattas av den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2010–2021. För detta ändamål får medel tillställas Sjöfartsverket.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.166Inget0
ap.34 659Inget0
ap.40Inget0
ap.5.1581 391Inget0
ap.5.2574 175Inget0
ap.5.39 400Inget0
ap.6287 000Inget0
ap.7.142 400Inget0
ap.7.2244 400Inget0
ap.841 700Inget0
ap.912 810Inget0
1:1 (2013) Väghållning
ap.14.2 (2013)0Allt0
ap.16.1 (2013)0Allt0
ap.16.2 (2013)0Allt0
ap.16.3 (2013)0Allt0
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
ap.1.1961 699Inget0
ap.1.2160 686Inget0
ap.1.3104 635Inget0
ap.2.1730 238Inget0
1:2 (2013) Banhållning
ap.10.1 (2013)0Allt0
1:3 Trafikverket
ap.239 8363 %0
1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser
ap.10Inget0
ap.3210Inget0
1:7 Trafikavtal
ap.183 100Allt0
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.534 850Allt0
1:11 Trängselskatt i Stockholm
ap.31 200Allt0
ap.60Allt0
1:14 Trängselskatt i Göteborg
ap.1960Allt0
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 (2013) Väghållning
1:1 ap.12 (2013)1:1 ap.16.3 (2013)9 480
1:1 ap.13 (2013)1:1 ap.16.3 (2013)4 680
1:1 ap.14.1 (2013)1:1 ap.16.3 (2013)100 %
1:1 ap.16.1 (2013)1:1 ap.16.3 (2013)100 %
1:1 ap.16.3 (2013)1:1 ap.16.1 (2013)137 488
1:1 ap.16.4 (2013)1:1 ap.16.3 (2013)100 %
1:1 ap.16.5 (2013)1:1 ap.16.3 (2013)100 %
1:2 (2013) Banhållning
1:2 ap.1 (2013)1:2 ap.10.1 (2013)180
1:2 ap.8.1 (2013)1:2 ap.10.1 (2013)159
1:2 ap.9 (2013)1:2 ap.10.1 (2013)100 %
1:2 ap.10.2 (2013)1:2 ap.10.1 (2013)100 %
1:2 ap.10.3 (2013)1:2 ap.10.1 (2013)100 %
1:2 ap.11 (2013)1:2 ap.10.1 (2013)3 210
1:11 Trängselskatt i Stockholm
1:11 ap.21:11 ap.6100 %
1:11 ap.11:11 ap.6100 %
1:11 ap.41:11 ap.6100 %
1:11 ap.51:11 ap.6100 %
1:14 Trängselskatt i Göteborg
1:14 ap.31:14 ap.2100 %
1:14 ap.41:14 ap.2100 %
1:14 ap.51:14 ap.2100 %
1:14 ap.61:14 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
1:1 (2013) Väghållning
ap.9 (2013)ram
ap.12 (2013)ram
ap.13 (2013)ram
ap.14.1 (2013)ram
ap.16.4 (2013)ram
ap.16.5 (2013)ram
1:2 (2013) Banhållning
ap.1 (2013)ram
ap.8.1 (2013)ram
ap.9 (2013)ram
ap.10.2 (2013)ram
ap.10.3 (2013)ram
ap.11 (2013)ram
1:3 Trafikverket
ap.3ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.5.17 113 6003 619 7001 993 3001 153 6002050
ap.5.27 939 2005 101 2001 262 1001 575 9002050
ap.64 036 1001 867 1001 385 400783 6002050
ap.7.111 812 100725 000611 10010 476 0002050
ap.7.262 190 9002 268 0002 280 00057 642 9002050
ap.98 1008 00010002050
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
ap.1.16 333 8502 359 9001 841 8001 878 1502019
ap.1.2324 900300 00024 90002019
ap.1.3700 000700 000002019
ap.2.16 941 2502 460 1002 321 3002 159 8502019
1:7 Trafikavtal
ap.17 500 000566 000561 0006 028 0002027
1:11 Trängselskatt i Stockholm
ap.67 000 0001 754 0001 480 0003 456 0002048
1:14 Trängselskatt i Göteborg
ap.24 000 000870 000764 0002 066 0002039
Belopp angivna i tkr

Villkor

I fråga om anslagen 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur, 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur, 1:7 Trafikavtal, 1:11 Trängselskatt i Stockholm respektive 1:14 Trängselskatt i Göteborg bemyndigas Trafikverket att ikläda sig ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 125 900 000 000 kronor efter 2014. Bemyndigandet avser all upphandlad verksamhet och bidrag där fleråriga avtal sluts, som inte faller under 6 kap. 2 § budgetlagen (2011:203). Bemyndigandet omfattar även framtida räntekostnader på upptagna lån. Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå är endast indikativ.

Förskottering, lån från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga byggandet av allmänna vägar och järnvägar ingår i bemyndiganderamen.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 600 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 773 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)44 000 000
- varav INVESTERING44 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Trafikverket disponerar under budgetåret 2014 en låneram om 3 600 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar. Av låneramen får högst 3 600 000 000 kronor får användas för investeringar i övriga anläggningstillgångar.

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)

Krediten på räntekontot uppgår till 3 773 000 000 kronor.

Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna anvisats för. I efterhand ska inbetalningar av anslagsmedel till Trafikverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta ska justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Trafikverkets räntekonto disponeras av Trafikverket. Resultatet av Trafikverkets kassahållning ska särredovisas i Trafikverkets årsredovisning.

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Trafikverket disponerar övriga krediter om 44 000 000 000 kronor under budgetåret 2014.

1. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för delen Svinesundsförbindelsen (inklusive Hogdal-Nordby) samt för de prioriterade vägprojekten E6 delen Rabbalshede-Hogdal, E 20 delen Tollered-Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen Brämhult-Hester, Rv 40 delen Haga-Ljungarum, Rv 45 delen Angeredsbron-Älvängen, Rv 44 delen Båberg-Väne Ryr samt Rv 49 Skara-Varnhem.

2. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för byggande av vägbroar som ersätter färjor. Varje sådant objekt ska underställas regeringens prövning. Eventuell samfinansieringslösning och avgiftsfinansiering ska övervägas om ordinarie driftmedel inte täcker kostnaderna för en bro.

3. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för järnvägsinvesteringar i eldrifts- och teleanläggningar, telenätsutrustning samt för statens andel av lån avseende vissa investeringar i Stockholmsområdet enligt överenskommelse år 1983 mellan Statens järnvägar, staten och Stockholms läns landsting.

4. Trafikverket får ta upp lån för de prioriterade järnvägsprojekten Hallsberg-Degerön, Mjölby-Motala, Trollhättan-Göteborg samt järnvägsprojekt i Stockholmsområdet. De olika lånedelarna avseende de prioriterade projekten ska återbetalas i jämn takt under 25 år med start vid den tidpunkt när respektive banprojekt färdigställts.

5. Högst 15 000 000 000 kronor av den totala låneramen får användas för lån avseende Botniabanan.

6. Trafikverket får ta upp lån för nya investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt för vilka trängselskatt eller vägavgifter planeras att tas ut. Låneramen inkluderar räntekostnader för dessa lån. Lån får endast tas upp för den del av investeringen vars kapitalkostnader ska finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter.

Övrigt

1. Trafikverket får tidigarelägga byggande av vägar och järnvägar som staten ansvarar för där förskottering (lån) lämnas från kommuner, landsting eller enskilda under förutsättning att aktuella avtal inte innehåller villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterade belopp. Skulden för Trafikverkets åtaganden i förskotteringsavtal får inte överskrida 30 procent av tilldelade medel som får användas till aktuella åtgärder. Trafikverket ska tillämpa följande riktlinjer i all hantering av förskotteringar:

 • Förskotteringar ska alltid till övervägande del omfatta byggkostnader.
 • Ett objekt som förskotteras får maximalt tidigareläggas med fem år i förhållande till plan.
 • Skälen för behovet av förskottering ska anges i den förskotterade aktörens ansökan till Trafikverket.
 • För att sluta avtal om förskottering från en kommun ska fullmäktigebeslut uppvisas i ärendet.
 • Konsekvenserna för fullgörandet av den långsiktiga planen ska utredas innan avtal ingås och eventuell påverkan på andra objekt ska klargöras.
 • Avtal om förskottering får inte innehålla uppgifter om tidpunkt för återbetalning av förskottering, annat än att förskottering återbetalas när medel finns tillgängliga i Trafikverkets budget.

Från och med 2014 kommer hanteringen av förskotteringsärenden ändras på så sätt att regeringen inte längre kommer att behandla enskilda avtal. På så sätt tydliggörs att det är Trafikverket som är statens företrädare i överenskommelser om förskottering. Regeringen kommer dock även fortsättningsvis att ta ställning till om förskottering ska användas som finansieringsform i enskilda projekt enligt följande. Förskottering av åtgärder i länsplan vars byggkostnad överstiger 50 000 000 kronor ska godkännas av regeringen. Trafikverkets förslag till förskotteringar av namngivna åtgärder i nationell plan kommer fortsättningsvis att behandlas av regeringen inom ramen för det nya systemet för ekonomisk planering (se prop. 2011/12:118, s. 87–88). I förslag till förskotteringar som lämnas till regeringen ska Trafikverket tydligt motivera varför myndigheten anser förskottering är en lämplig finansieringsform för varje enskilt objekt. I sin årsredovisning ska Trafikverket redovisa den sammanlagda förskotteringsskulden vid utgången av 2014.

2. Trafikverket har för statens räkning oåterkalleligen förbundit sig att när så erfordras lämna villkorat aktieägartillskott till Svedab för att bolaget eget kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Trafikverket ska uppfylla denna förpliktelse genom att när så erfordras utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande erforderligt aktieägartillskott. Vidare ska Trafikverket årligen ställa ut en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande upplupen ränta på utställda betalningsutfästelser.

3. Trafikverket har rätt att använda derivatkontrakt för säkring finansiella risker avseende valutaexponering och exponering av elpriser.

4. Trafikverket ska förskottsvis löpande tillföra erforderligt kapital till Arlandabanan för bolagets drift.

5. Trafikverket har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB. Ett infriande av kapitaltäckningsgarantin belastar i ett första led Riksgäldskontorets garantireserv och i ett andra led tilldelade medel på Trafikverkets anslag. Riksgäldskontoret får debitera Trafikverket en administrativ avgift för kapitaltäckningsgarantin.

6. Trafikverket disponerar angiven kredit beträffande anslagsposterna  Investeringar i nationell plan, Investeringar i regional plan, Räntor och återbetalning av lån och Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet under anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur med den fördelning på anslagsposter/delposter som Trafikverket finner lämpligt, utan att summan av anslagskrediten för aktuella anslagsposter/delposter under anslaget överskrids.

Trafikverket disponerar vidare angiven kredit beträffande anslagsposterna Vidmakthållande av väg och Vidmakthållande av järnväg under anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur med den fördelning på anslagsposter/delposter som Trafikverket finner lämpligt utan att summan av anslagskrediten för aktuella delposter under anslaget överskrids.

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-253 387 830
2014-02-253 387 830
2014-03-253 387 830
2014-04-253 387 830
2014-05-253 387 830
2014-06-253 387 830
2014-07-253 387 830
2014-08-253 387 830
2014-09-253 387 830
2014-10-253 387 830
2014-11-253 387 830
2014-12-253 387 827
Summa40 653 957
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.3Myndighetsutövning
1:1 ap.4Lagfartskostnader
1:1 ap.5.1Väginvesteringar
1:1 ap.5.2Järnvägsinvesteringar
1:1 ap.5.3Sjöfartsinvesteringar
1:1 ap.6Investeringar i regional plan
1:1 ap.7.1Räntor och återbetalning av lån för vägar
1:1 ap.7.2Räntor och återbetalning av lån för järnvägar
1:1 ap.8Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet
1:1 ap.9Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet
1:2 ap.1.1Drift och underhåll av vägar
1:2 ap.1.2Bärighet och tjälsäkring av vägar
1:2 ap.1.3Bidrag för drift av enskild väg
1:2 ap.2.1Drift, underhåll och trafikledning på järnväg
1:3 ap.2Trafikverkets administration
1:11 ap.3Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
1:11 ap.6Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
1:14 ap.1Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
1:14 ap.2Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25184
2014-02-25184
2014-03-25184
2014-04-25184
2014-05-25184
2014-06-25184
2014-07-25184
2014-08-25184
2014-09-25184
2014-10-25184
2014-11-25184
2014-12-25180
Summa2 204
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Kammarkollegiet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättslig verksamhet
Förare51 51836 000372 000340 00032 000119 518
Banavgifter001 230 0001 230 00000
Avgifter för ansökan om sjöfartsstöd0080080000
Summa51 51836 0001 602 8001 570 80032 000119 518
Uppdragsverksamhet
Färjeleder-9 968-3 00072 00071 0001 000-11 968
Utbildning28 534063 00062 0001 00029 534
Teletjänster och IT292 85016 000531 000463 00068 000376 850
Entreprenad- och konsulttjänster34 000000034 000
Materialservice143 1602 0001 129 0001 127 0002 000147 160
Elförsäljning001 260 0001 260 00000
Fastighetsförvaltning0072 00072 00000
Övriga uppdrag49 43213 000150 000140 00010 00072 432
Uthyrning av reservbroar15 81201 0001 000015 812
Förvaltning av järnvägsfordon040 00071 00056 00015 00055 000
Summa553 82068 0003 349 0003 252 00097 000718 820
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för uppdragsverksamhet

1. Trafikverket får utföra uppdrag åt utomstående. För sådana uppdrag ska ersättning tas ut. Trafikverket får, efter samråd med Ekonomistyrningsverket rörande beräkningsgrunderna, besluta om prissättning för verksamheten.  

2. Trafikverket ska årligen i budgetunderlaget och årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för omfattningen och det ekonomiska resultatet av uppdragsverksamheten där varje resultatområde särredovisas.

3. För försäljning av data ur den nationella vägdatabasen har regeringen den 27 juni 1996 beslutat om särskilda utgångspunkter för prissättningen.

Villkor för offentligrättslig verksamhet

1. Trafikverkets offentligrättsliga verksamhet ska finansieras med avgifter som bestäms av regeringen enligt förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. Inkomsterna får disponeras av Trafikverket, utom de från ansökningsavgifter för transportdispenser.

2. Avgiftsintäkter avseende ansökningsavgifter för transportdispenser m.m. ska redovisas mot inkomsttitel Övriga offentligrättsliga avgifter.

3. Avgifter för trafik på statens spåranläggningar ska tas ut enligt 7 kap. järnvägslagen (2004:519).  

4. Trafikverket får för administrationskostnader i ärendehanteringen av ansökningar om sjöfartsstöd disponera de avgifter som myndigheten ska ta ut.

Återrapportering

För den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisning för 2014 ske i förhållande till ovanstående tabeller. Väsentliga avvikelser mot budgeten ska analyseras och kommenteras, liksom väsentliga över- och underskott för året. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet ska jämföras med beräknat resultat.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras94 400
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras24 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Intäkter från de avgifter som tas ut för passage över den nya Svinesundsförbindelsen beräknas uppgå till 76 000 000 kronor. Dessa får disponeras för att betala räntor och amorteringar på de lån som finansierat byggandet av Svinesundsförbindelsen samt för drift och underhåll av avgiftsstationen.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende intäkter från avgifter som tas ut för passage över den nya bron över Motalaviken på riksväg 50 ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för räntor och amorteringar för de lån som tagits upp för byggandet av bron samt kostnader för vägavgiftssystemet. Intäkterna för 2014 beräknas uppgå till 11 000 000 kronor.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för främst trafiksäkerhetsändamål. Intäkterna och deras användning ska särredovisas i årsredovisningen. Intäkterna för 2014 beräknas uppgå till 7 400 000 kronor.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

a) Trafikverket medges undantag från 2 kap. 6 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med lån.

b) Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 6 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) ta emot och disponera ickestatliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.

c) Trafikverket medges undantag från 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) vad gäller bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents ackumulerat överskott i den avgiftsbelagda verksamheten inom områdena tele och materialförsörjning. Resultatet av denna avgiftsbelagda verksamhet får, efter balansering, disponeras av Trafikverket för att finansiera kostnader för järnvägsunderhåll.

På regeringens vägnar
Catharina Elmsäter-Svärd
Eva Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS, RT, FIN och ENT
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket