Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
22

2013-12-12
Ku2013/2246/RFS (delvis)
Myndigheten för tillgängliga medier
Box 5113
121 17 Johanneshov
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för tillgängliga medier
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för tillgängliga mediers verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 17, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:106, prop. 2013/14:2 utg.omr. 17, bet. 2012/14:FiU11, rskr. 2013/14:49).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Myndigheten för tillgängliga medier och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Myndigheten för tillgängliga medier definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Sponsring

Myndigheten för tillgängliga medier ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Prognoser 2013–2017

Myndigheten för tillgängliga medier ska redovisa utgiftsprognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 20 februari
  • 2 maj
  • 25 oktober 

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Myndigheten för tillgängliga medier ska arbeta för att utveckla samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället. En redovisning av resultatet av detta arbete ska lämnas i årsredovisningen för 2013.

3

Uppdrag

Regionalt utfall

Myndigheten för tillgängliga medier ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet, enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

3:2

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillgängliga medier86 726
ap.1Talboks- och punktskriftsbiblioteket (ram)86 726

11:5

Stöd till taltidningar (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillgängliga medier122 456
ap.1Stöd till taltidningar (ram)122 456

Villkor för anslag 11:5

ap.1 Stöd till taltidningar

1. Anslaget får användas i enlighet med förordningsbestämmelserna om statligt stöd till taltidningar.

2. Medlen under anslaget utbetalas av Myndigheten för tillgängliga medier i enlighet med taltidningsnämndens beslut.

3. Av anslaget får högst 1 200 000 kronor användas för vissa löne- och omkostnader relaterade till taltidningsverksamheten.

4. Anslaget får även användas för utgifter för införandet av ett nytt taltidningssystem.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
3:2 Talboks- och punktskriftsbiblioteket
ap.12 6023 %0
11:5 Stöd till taltidningar
ap.111 346Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)13 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 496
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för tillgängliga mediers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-257 227
2013-02-257 227
2013-03-257 227
2013-04-257 227
2013-05-257 227
2013-06-257 227
2013-07-257 227
2013-08-257 227
2013-09-257 227
2013-10-257 227
2013-11-257 227
2013-12-257 229
Summa86 726
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för tillgängliga mediers disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:2 ap.1Talboks- och punktskriftsbiblioteket

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten för tillgängliga medier får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Christoffer Lärkner
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/SF
Utbildningsdepartementet/UH
Socialdepartementet/FST
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning
Statens kulturråd
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, Centrum för lättläst
Synskadades Riksförbund