Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 4

2013-11-28
N2013/5431/TE
Trafikverket
78189 Borlänge
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Trafikverkets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 22, bet. 2012/13:TU1, rskr. 2012/13:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Trafikverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Trafikverket ska redovisa ackumulerad betalningsutfästelse för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab). 

2. Trafikverket ska redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2013-2017 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive äldre anslag och från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk. Prognoserna ska kommenteras med avseende på avvikelser jämfört med tilldelat anslag, föregående prognos och föregående års utfall. Prognoskommentarerna ska vid varje tillfälle inkludera en prognos av brutto- och nettoupplåningen för respektive år. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska tydligt redovisas. Prognosen ska också fördelas månadsvis för anslagen under innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheter i prognosen ska redovisas och kommenteras utförligt. Redovisning ska ske i informationssystemet Hermes senast den 16 januari 2013, 20 februari 2013, den 2 maj 2013, den 29 juli 2013 och den 25 oktober 2013 enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

3. Trafikverket ska vid samma tidpunkter som anges ovan redovisa intäktsprognoser för åren 2013-2017 för trängselskattesystemen i Stockholm och Göteborg. Trafikverket ska även för aktuella år fram till 2017 redovisa intäktsprognoser för uttag av avgifter på bron över Motalaviken på riksväg 50. Transportstyrelsen ska bistå Trafikverket med nödvändiga underlag. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).  

4. Trafikverket ska redovisa underlag inför tertialdialoger med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Underlagen ska utformas i samråd med, och redovisas till, Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2013, den 28 maj 2013 samt den 26 september 2013.

5. Trafikverket får i dess egenskap av infrastrukturförvaltare, delta som medlem följande europeiska intressegrupperingar (EEIG): GEIE des Utilisateurs d'ERTMS, European Railway Telecommunications EWIV (EURATEL) samt ytteligare en europeisk intressegruppering vars verksamhet ska röra förvaltning av godskorridoren på järnväg mellan Stockholm och Palermo.

6. Trafikverkets resultatredovisning ska delas in i verksamhetsgrenar. Av redovisningen ska det så långt möjligt framgå i vilken utsträckning myndighetens prestationer eller leveranser bidragit till att uppfylla de transportpolitiska målen. I resultatredovisningen för 2013 ska särskild vikt läggas vid myndighetens verksamhet avseende forskning och innovation samt miljö. Myndighetens åtgärder för att bidra till att generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt för att bidra till ökad hälsa ska särskilt framgå.

 

3

Uppdrag

   1. Trafikverket ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön2010-2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

   2. Trafikverket ska i sitt fibernät erbjuda tjänster på grossistnivå på konkurrensneutrala villkor till aktörer som efterfrågar elektroniska kommunikationer, i den mån kapaciteten inte behövs för Trafikverkets egna behov. Vidare ska Trafikverket samverka med aktörer som efterfrågar elektroniska kommunikationer och som vill etablera infrastruktur i samband med nyanläggning eller ombyggnad av vägnätet eller i anslutning till det befintliga vägnätet. Trafikverket ska i sin verksamhet även verka för att befintlig kanalisation i vägnätet görs tillgänglig för dessa aktörer på marknadsmässiga och konkurrensneutrala villkor. Detta ska utgå från den egna verksamhetens behov och krav på säkerhet m.m. Trafikverket ska i sin årsredovisning redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit med anledning av uppdraget.

   3. Trafikverket ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i förberedelserna av programperioden för 2014-2020 för EU:s sammanhållningspolitik och politiken för landsbygds- och havs- och fiskerifonden inklusive arbetet med en partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen. Myndigheten ska vidare utifrån sitt ansvarsområde bistå de regionala aktörer som fått i uppdrag att utarbeta förslag till strukturfondsprogram eller motsvarande.
   4. Trafikverket ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med revideringen av riktlinjerna för transeuropeiska transportnätverket, TEN-T.
   5. Trafikverket ska i årsredovisningen för 2013 redovisa hur myndigheten tillämpat de ändrade marklösenregler enligt väglagen (1971:948) som träder i kraft den 1 januari 2013.
   6. Trafikverket ska förbereda för att ta över kulturhistoriskt intressanta flygplan samt kringutrustning enligt reviderad bevarandeplan från Luftfartsverket. Övertagandet ska ske under december 2013. Trafikverkets uppgift ska vara att bevara aktuella samlingar. Trafikverket ska dock, om sådant intresse finns, medverka till att samlingarna kan tillgängliggöras för allmänheten förutsatt att tillkommande kostnader varaktigt och fullt ut kan täckas av extern finansiering.
   7. Trafikverket ska redovisa hur myndigheten avser att förbättra arbetet med att åtgärda inrapporterade fel i den järnvägsinfrastruktur som myndigheten ansvarar för. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2013.  

 

 

     


 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1

Väghållning (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet2 206
ap.9Väghållning - del till Kammarkollegiet (ram)2 206
Disponeras av Trafikverket22 205 202
ap.12Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet (ram)316 000
ap.13Myndighetsutövning (ram)156 000
ap.14Bidrag (ram)1 061 000
ap.14.1Bidrag för drift av enskild väg (ram)1 061 000
ap.14.2Vissa bidrag till trafiksystem (ram)0
ap.16Statlig väghållning (ram)20 672 202
ap.16.1Investeringar i nationell plan (ram)5 477 000
ap.16.2Investeringar i regional plan (ram)2 874 000
ap.16.3Drift och underhåll (ram)10 141 202
ap.16.4Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram)392 000
ap.16.5Bärighet och tjälsäkring (ram)1 788 000

Villkor för anslag 1:1

ap.9 Väghållning - del till Kammarkollegiet

Medel från anslagsposten 9 får betalas ut till följande myndigheter: Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsdomstolen, Diskrimineringsombudsmannen, Nämnden mot diskriminering samt Konsumentverket. Medel betalas ut för:

a) ersättning till parter, vittnen, tolkar m.fl. som föranleds av föreskrift i lag eller förordning,

b) kostnad, som föranleds av föreskrift i lag eller förordning, för syn, kungörelse och delgivning samt för bevisupptagning i utlandet,

c) kostnad med anledning av tillämpning av den europeiska konventionen av den 7 juni 1968 angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt, enligt förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt,

d) kostnad med anledning av mål vid domstolen där Diskrimineringsombudsmannen eller Konsumentombudsmannen för talan,

e) ersättning som ska utges av staten enligt lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,

f) rättegångskostnad, för vilken staten är skyldig att svara, i trafikmål även då staten inte är part, och

g) ersättning av det slag som anges i 5 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

ap.12 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet

Trafikverket får använda medel från anslagsposten 12 för följande. 

a) Åtgärder enligt 2 § 3, 6 och 11 samt 3 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket. I en särskild rapport i samband med sin årsredovisning för 2013 ska Trafikverket utifrån en kategoriindelning av genomförda åtgärder lämna en redovisning av vilka uppmätta eller uppskattade effekter genomförda åtgärder har i förhållande till de transportpolitiska målen. Trafikverket ska vidare redogöra för sin bedömning av hur nyttan av åtgärderna inom respektive kategori förhåller sig till dess kostnader. Av redovisningen ska även framgå vilka kostnader för myndighetsintern verksamhet samt kostnader för bidrag till andra aktörer som är förknippade med respektive åtgärdskategori.  

b) Forskning och innovation. Minst 20 000 000 kronor ska användas till forskning och innovation inom sjöfarten.

c) Bidrag till ideella organisationer som utför uppgifter som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.

Från anslagsposten får Transportstyrelsen rekvirera medel som motsvarar den avgift som Transportstyrelsen annars skulle ha tagit ut för verksamhet som avser ärenden om körkort med villkor om alkolås enligt körkortslagen (1998:488), eller deltagande i försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse enligt övergångsbestämmelser i körkortslagen (i enlighet med de nu upphävda bestämmelserna i lagen [1998:489] om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse). Högst 15 000 000 kronor får användas till detta ändamål.  

ap.13 Myndighetsutövning

Trafikverket får använda medel från anslagsposten 13 för den myndighetsutövning som följer av författningar samt verksamhet enligt 2 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket och som inte täcks av anslag 1:3 Trafikverket eller som avses täckas med avgifter i enlighet med avsnitt 6 Avgifter och bidrag i detta regleringsbrev.  

ap.14.1 Bidrag för drift av enskild väg

Från delposten 14.1 sker utbetalningar i enlighet med förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning.

ap.14.2 Vissa bidrag till trafiksystem

Från anslagssparande på delposten 14.2 får utbetalas statsbidrag till investeringar i storstädernas trafiksystem i de fall någon annan än staten är huvudman för genomförandet. Utan hinder av vad som gäller enligt   5 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. får Trafikverket från delposten 14.2 utbetala statsbidrag till Stockholms läns landsting och Göteborgs kommun för objekt som ingår i överenskommelsen om trafik och miljö i Stockholm och överenskommelsen om investeringar i trafikinfrastruktur i Göteborgsregionen även om det statliga byggnadsbidraget därmed överstiger 50 procent respektive 75 procent av byggkostnaden.

ap.16.1 Investeringar i nationell plan

Trafikverket får disponera medel från delposten 16.1 för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar samt till åtgärder för förbättrad miljö längs det befintliga statliga vägnätet. Medel från delposten får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.   

a) Trafikverket ska från delposten 16.1 avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelse som Trafikverket ställt ut till Svedab.

b) Trafikverket får i särskilda fall nyttja delposten 16.1 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd vägplan med sammanlagt högst 10 miljoner kronor per år.

ap.16.2 Investeringar i regional plan

Trafikverket får disponera medel från delposten 16.2 för investeringar i regional transportinfrastruktur som planeras i enlighet med förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Medel från delposten får även användas till förbättringsåtgärder på det statliga stamvägnätet samt statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.   

Trafikverket får i särskilda fall nyttja delposten 16.2 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd vägplan med sammanlagt högst 10 miljoner kronor per år.

Från delposten utbetalas även statsbidrag till investeringar i enlighet med de prioriteringar som finns i de fastställda länsplanerna för regional transportinfrastruktur enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator samt till utökad handikappanpassning av kollektivtrafiken utöver fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur.

ap.16.3 Drift och underhåll

Trafikverket får disponera medel från delposten 16.3 för drift och underhåll på det staliga vägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar. 

Från delposten 16.3 får Trafikverket betala kostnader för ersättning enligt särskilda bestämmelser för vissa person- och sakskador som inträffar i samband med den statliga väghållningen samt statens kostnader för sådana förrättningar som påkallats med stöd av 20 a och 25 §§ väglagen (1971:948). Anslagsposten får även användas för att vidta riskreducerande åtgärder med avseende på den fysiska väginfrastrukturen.

Från delposten 16.3 får Trafikverket betala kostnader för stakning av vinterled till Holmön. 

Trafikverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Från delposten ska Trafikverket betala totalt 1 336 000 kronor till Myndigheten för samhällskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Från delposten 16.3 får Trafikverket betala kostnader för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med motofordon liksom polisens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta.

ap.16.4 Räntor och återbetalning av lån för vägar

Trafikverket får använda medel från delposten 16.4 för att betala ränta och amorteringar på lån enligt villkor 1 och 2 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5 samt på lån för anläggningstillgångar.  

ap.16.5 Bärighet och tjälsäkring

Medel från delposten får i enlighet med fastställd långtidsplan disponeras till åtgärder för framkomlighet året runt för lätt trafik, full bärighet på broar och för näringslivet viktiga vägar, anpassning till upplåten last på för näringslivet viktiga vägar samt beläggning av grusvägar.

1:2

Banhållning (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket15 187 253
ap.1Lagfartskostnader (ram)6 000
ap.8Myndighetsutövning (ram)5 300
ap.8.1Fastställelse av tågplan och järnvägsplan (ram)5 300
ap.9Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet (ram)420 500
ap.10Banhållning (ram)14 648 453
ap.10.1Investeringar i nationell plan (ram)5 612 000
ap.10.2Drift, underhåll och trafikledning (ram)7 300 184
ap.10.3Räntor och återbetalning av lån (ram)1 736 269
ap.11Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet (ram)107 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Lagfartskostnader

Anslagsposten får nyttjas för lagfartskostnader (stämpelskatt) vid överföring av fastigheter från staten, tidigare förvaltade av affärsverket Statens järnvägar, till Jernhusen AB.

ap.8.1 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan

Från anslagsposten 8.1 finansieras handläggningen av statlig medfinansiering till regionala spårfordon.

ap.9 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet

Från anslagsposten 9 finansieras bidrag till Inlandsbanan med 126 500 000 kronor och bidrag till Öresundsbro Konsortiet med 294 000 000 kronor för utnyttjandet av Öresundsbroförbindelsen.

ap.10.1 Investeringar i nationell plan

1. Trafikverket får disponera medel från delposten 10.1 för investeringar och förbättringar i det statliga järnvägsnätet samt till åtgärder för förbättrad miljö längs det befintliga statliga järnvägsnätet. Medel från delposten får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. 

2. Trafikverket ska från delposten 10.1 avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelser som Trafikverket ställt ut till Svedab.

3. Trafikverket ska från delposten 10.1 avräkna statens kostnader till Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.

4. Delposten 10.1 får användas för investeringar på andra infrastrukturförvaltares järnvägsnät i anslutning till statens järnvägsnät i samverkan med externa intressenter till ett belopp om högst en procent av anslag 1:2 Banhållning.

5. Delposten 10.1 får användas för att finansiera Trafikverkets åtaganden avseende Citytunneln i Malmö, inklusive affärsverket Statens järnvägars tidigare åtaganden.

6. Delposten 10.1 får användas för åtgärder inom sjöfarten som omfattas av den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2010–2021. För detta ändamål får medel tillställas Sjöfartsverket.

ap.10.2 Drift, underhåll och trafikledning

1. Trafikverket får disponera medel från delposten 10.2 för drift, underhåll, trafikledning och reinvesteringar på det statliga järnvägsnätet.

2. Trafikverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Från delposten ska Trafikverket betala totalt 1 336 000 kronor till Myndigheten för samhällskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

3. Trafikverket får använda delposten 10.2 för kostnader för åtgärder förknippade med statens miljöansvar inom transportområdet.

4. Trafikverket får använda medel från delposten 10.2 för betalning av kvalitetsavgifter till följd av avvikelser från i tågplan och trafikeringsavtal fastställt nyttjande av infrastrukturen som orsakats av Trafikverket.

ap.10.3 Räntor och återbetalning av lån

1. Trafikverket får använda medel från delposten 10.3 för att betala ränta och amorteringar på lån enligt villkor 3 och 4 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5 samt på lån för anläggningstillgångar. 

2. Trafikverket ska från delposten 10.3 betala den administrativa avgiften till Riksgäldskontoret för Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB samt garantiavgiften för statens garantiåtaganden rörande Arlandabanan.

3. Trafikverket ska från delposten 10.3 betala ränta och administrativ avgift till Riksgäldskontoret avseende Riksgäldskontorets villkorslån till A-Train AB.

4. Delposten 10.3 får användas för kostnader för eventuella kreditförluster avseende den obligationsportfölj som härrör från de numera avslutade amerikanska leasingtransaktioner som ingicks av affärsverket Statens järnvägar. 

ap.11 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet

Trafikverket får använda medel från anslagsposten 11 för följande. 

a) Åtgärder enligt 2 § 3, 6 och 11 samt 3 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket. I en särskild rapport i samband med sin årsredovisning för 2013 ska Trafikverket utifrån en kategoriindelning av genomförda åtgärder lämna en redovisning av vilka uppmätta eller uppskattade effekter genomförda åtgärder har i förhållande till de transportpolitiska målen. Trafikverket ska även redogöra för sin bedömning av hur nyttan av åtgärderna inom respektive kategori förhåller sig till dess kostnader. Av redovisningen ska även framgå vilka kostnader för myndighetsintern verksamhet samt kostnader för bidrag till andra aktörer som är förknippade med respektive åtgärdskategori.  

b) Forskning och innovation. Minst 15 000 000 kronor ska användas till forskning och innovation inom sjöfarten och minst 5 000 000 kronor ska användas till forskning och innovation inom luftfarten. 

c) Bidrag till idella organisationer som utför uppgifter som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.

d) Kostnader för Sveriges Järnvägsmuseum.

1:3

Trafikverket (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket1 382 092
ap.2Trafikverkets administration (ram)1 382 092
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet25 000
ap.3Till Regeringskansliets disposition (ram)25 000

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Trafikverkets administration

Från anslagsposten 2 finansieras kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övrigt verksamhetsstöd och intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster/prestationer.

Medel från anslagsposten får användas för kostnader avseende administration av statens miljöansvar inom det transportpolitiska området.

Anslagsposten 2 för användas till att betala medlemsavgift till följande europeiska intressegrupperingar (EEIG): GEIE des Utilisateurs d'ERTMS, European Railway Telecommunications EWIV (EURATEL) samt ytteligare en europeisk intressegruppering vars verksamhet ska röra förvaltning av godskorridoren på järnväg mellan Stockholm och Palermo. De kostnader som Trafikverkets medlemskap i de tre grupperingarna medför får inte överskrida 6 000 000 kronor per år.

Anslagsposten 2 får även användas för modellutveckling och analys inom transportomrrådet samt för verksamhet rörande den långsiktiga infrastrukturplaneringen och riksintressen som bedrivs inom sjöfartsområdet. Anslaget får vidare användas för verksamet rörande den långsiktiga infrastrukturplaneringen och riksintressen inom luftfarten samt  administartion av drift- och investeringsbidrag till icke statliga flygplatser och administrationen av trafikavtal.  

ap.3 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten 3 får användas för att bekosta insatser inom det transportpolitiska området och bolagsförvaltning som inte är direkt hänförlig till Trafikverkets produkter och tjänster. 

1:6

Driftbidrag till icke statliga flygplatser (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket70 013
ap.1Icke statliga flygp - del till Trafikverket (ram)63 013
ap.3Beredskapsflygplatser (ram)7 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Icke statliga flygp - del till Trafikverket

 1. Utöver vad som följer av förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser ska Trafikverket lämna bidrag till icke statliga flygplatser i enlighet med de principer som följer av riksdagens beslut med anledning av propositionen Moderna transporter (prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308). 
 2. Högst 150 000 kronor av stödet får avsättas för ekonomisk uppföljning av driften på flygplatserna. Dessa medel disponeras av Trafikverket.

ap.3 Beredskapsflygplatser

Anslagsposten ska användas till kostnader för Trafikverkets avtal syftande till att upprätthålla en grundläggande beredskap för samhällsviktiga transporter på vissa flygplatser.

1:7

Trafikavtal (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket831 000
ap.1Trafikavtal (ram)831 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Trafikavtal

Anslagsposten får användas för statens trafikavtal rörande transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik. Vidare får anslaget användas för tillfällig juridisk, ekonomisk eller annan expertis vid ingående av nya avtal samt för vissa förvaltningskostnader som är direkt hänförliga till trafikavtal.

1:10

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket348 500
ap.5EU-stöd, TEN (ram)348 500

Villkor för anslag 1:10

ap.5 EU-stöd, TEN

Medlen på anslagsposten får användas för av Europeiska unionen beviljade bidrag för projekt inom ramen för Transeuropeiska nätverk. Från anslagsposten utbetalas stöd motsvarande Europeiska unionens finansiering av svenska projekt inom området Transeuropeiska nätverk. 

Trafikverket disponerar högst ett belopp under anslagsposten som motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska unionen som av myndigheten redovisats mot inkomsttitel "6511 - Bidrag till transeuropeiska nätverk". Beloppet som disponeras kan dock inte överstiga tillgängliga medel på anslagsposten.

1:11

Trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket588 526
ap.3Trängselskatt: Admin - del till TRV (ram)40 000
ap.6Trängselskatt Sthlm - överskott tr.skatt del till TRV (ram)548 526

Villkor för anslag 1:11

ap.3 Trängselskatt: Admin - del till TRV

Trafikverket får använda medel från anlagsposten 3 för administrationskostnader till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.6 Trängselskatt Sthlm - överskott tr.skatt del till TRV

Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och adminstrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Stockholm. Av medlen på anslagsposten får 297 000 000 kronor användas till Förbifart Stockholm. Vidare får 251 000 000 kronor användas till väganknutna projekt i Stockholmsregionen. Dessa 251 000 000 kronor ska avräknas de 5 000 000 000 kronor till investeringar i andra väganknutna projekt i Stockholmsregionen utöver Förbifart Stockholm som enligt Stockholmsöverenskommelsen ska finansieras med överskottet från trängselskatten.

Tillsammans med de 723 000 000 kronor som genom tidigare beslut avsatts för väganknutna projekt i Stockholmsregionen uppgår därmed det belopp som hittills avräknats de 5 000 000 000 kronor till investeringar i andra väganknutna projekt i Stockholmsregionen utöver Förbifart Stockholm som enligt Stockholmsöverenskommelsen ska finansieras med överskottet från trängselskatten till 974 000 000 kronor.

1:14

Trängselskatt i Göteborg (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket566 900
ap.1Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram)73 000
ap.2Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram)493 900

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket

Trafikverket får använda medel från anlagsposten 1 för administrationskostnader till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.2 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket

Anslagsposten utgör skillnanden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Göteborg. Medlen på anslagsposten får användas för finansiering av investeringar i kollektivtrafik samt järnväg och väg i Västsverige för att förbättra framkomlighet och miljö i enlighet med de överenskommelser som staten träffat rörande Västsvenska paketet. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Väghållning
ap.966Inget0
ap.129 4803 %0
ap.134 6803 %0
ap.14.1106 100Allt0
ap.14.20Allt0
ap.16.1547 700Allt0
ap.16.2287 400Allt0
ap.16.31 014 120Allt0
ap.16.439 200Allt0
ap.16.5178 800Allt0
1:2 Banhållning
ap.10Inget0
ap.8.11593 %0
ap.941 700Allt0
ap.10.1561 200Allt0
ap.10.2701 295Allt0
ap.10.3202 700Allt0
ap.113 2103 %0
1:3 Trafikverket
ap.241 4633 %0
ap.37503 %0
1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser
ap.10Inget0
ap.3210Inget0
1:7 Trafikavtal
ap.183 100Inget0
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.534 850Allt0
1:11 Trängselskatt i Stockholm
ap.34 000Allt0
ap.60Allt0
1:14 Trängselskatt i Göteborg
ap.17 300Allt0
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Banhållning
1:2 ap.10.31:2 ap.10.2100 %
1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser
1:6 ap.41:6 ap.1100 %
1:11 Trängselskatt i Stockholm
1:11 ap.11:11 ap.6100 %
1:11 ap.51:11 ap.6100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
1:3 Trafikverket
ap.4ram
ap.5ram
1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser
ap.4ram
1:7 Trafikavtal
ap.2ram
36:5 (2003) Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m.
ap.5 (2003)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Väghållning
ap.1225 00024 0001 00002040
ap.14.1755 000755 000002040
ap.16.16 566 0002 685 0003 238 00019 0002040
ap.16.23 385 000418 0001 742 0001 225 0002040
ap.16.34 899 0002 795 0002 104 00002040
ap.16.414 173 000626 0001 180 00012 367 0002040
ap.16.5597 000597 000002040
1:2 Banhållning
ap.10.110 597 0005 449 0002 264 0002 884 0002050
ap.10.28 469 0003 530 0002 970 0001 969 0002050
ap.10.364 931 0002 444 0002 536 00059 951 0002050
ap.113 0003 000002050
1:7 Trafikavtal
ap.17 500 000813 000820 0005 412 200
1:11 Trängselskatt i Stockholm
ap.67 314 000676 0006 635 00002048
1:14 Trängselskatt i Göteborg
ap.23 114 000500 0002 479 00002039
Belopp angivna i tkr

Villkor

I fråga om anslagen 1:1, 1:2, 1:7, 1:11 respektive 1:14 bemyndigas Trafikverket att ikläda sig ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 131 728 000 000 kronor efter 2013. Bemyndigandet avser all upphandlad verksamhet och bidrag där fleråriga avtal sluts, som inte faller under 6 kap. 2 § budgetlagen (2011:203), oavsett om avtalen avser Trafikverkets interna resultatenheter eller externa leverantörer. Bemyndigandet omfattar även framtida räntekostnader på upptagna lån samt förpliktelser med Trafikverkets interna enheter. 

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå är endast indikativ.

Förskottering, lån från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga byggandet av allmänna vägar och järnvägar ingår i bemyndiganderamen.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 600 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 731 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)44 578 000
- varav INVESTERING44 578 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Trafikverket disponerar under budgetåret 2013 en låneram om 3 700 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar.

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)

Krediten på räntekontot uppgår till 3 731 000 000 kronor.

Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna anvisats för. I efterhand ska inbetalningar av anslagsmedel till Trafikverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta ska justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Trafikverkets räntekonto disponeras av Trafikverket. Resultatet av Trafikverkets kassahållning ska särredovisas i Trafikverkets årsredovisning.

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Trafikverket disponerar övriga krediter om 44 578 000 000 kronor under budgetåret 2013. Av dessa avser 9 134 000 000 kronor lån för prioriterade vägprojekt m.m. och 35 444 000 000 kronor lån för prioriterade järnvägsprojekt m.m.

1. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för delen Svinesundsförbindelsen (inkl. Hogdal-Nordby) samt för de prioriterade vägprojekten E6 delen Rabbalshede-Hogdal, E 20 delen Tollered-Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen Brämhult-Hester, Rv 40 delen Haga-Ljungarum, Rv 45 delen Angeredsbron-Älvängen, Rv 44 delen Båberg-Väne Ryr samt Rv 49 Skara-Varnhem.

2. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för byggande av vägbroar som ersätter färjor. Varje sådant objekt ska underställas regeringens prövning. Eventuell samfinansieringslösning och avgiftsfinansiering ska övervägas om ordinarie driftmedel inte täcker kostnaderna för en bro.

3. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för järnvägsinvesteringar i eldrifts- och teleanläggningar, telenätsutrustning samt för statens andel av lån avseende vissa investeringar i Stockholmsområdet enligt överenskommelse år 1983 mellan Statens järnvägar, staten och Stockholms läns landsting.

4. Trafikverket får ta upp lån för de prioriterade järnvägsprojekten Hallsberg-Degerön, Mjölby-Motala, Trollhättan-Göteborg samt järnvägsprojekt i Stockholmsområdet. De olika lånedelarna avseende de prioriterade projekten ska återbetalas i jämn takt under 25 år med start vid den tidpunkt när respektive banprojekt färdigställts.

5. Högst 15 900 000 000 kronor av den totala låneramen får användas för lån avseende Botniabanan.

6. Trafikverket får ta upp lån för nya investeringar i vissa vägprojekt för vilka trängselskatt eller vägavgifter planeras att tas ut. Låneramen inkluderar räntekostnader för dessa lån. Lån får endast tas upp för den del av investeringen vars kapitalkostnader ska finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter. Högst 600 000 000 kronor får användas för trängselskattesystemet i Göteborg. Utnyttjandet av denna del av låneramen ska ske efter samråd med Transportstyrelsen 

Övrigt

1. Trafikverket får tidigarelägga byggandet av allmänna vägar och investeringar i järnvägsanläggningar där förskottering (lån) sker från kommuner, landsting eller enskilda under förutsättning att avtalet inte innehåller sådana villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterat belopp och att byggstart är planerad till 2013. För förskotteringar med planerad byggstart 2014–2016 ska alla namngivna objekt i förlag till nationell plan underställas regeringens prövning, det ska i första hand ske i den redovisning till regeringen som Trafikverket har i uppdrag att lämna inom ramen för pågående åtgärdsplanering (N2012/6395/TE, N2012/6434/TE [delvis]). Den sammanlagda skulden för de av Trafikverket och regeringen godkända förskotteringarna avseende allmänna vägar får inte överskrida 30 procent av de under året beviljade anslagsposterna 16.1, 16.2, 16.4 och 16.5 under anslag 1:1. Den sammanlagda skulden för de av Trafikverket och regeringen godkända förskotteringarna avseende investeringar i järnvägsanläggningar får inte överstiga 30 procent av den under året beviljade anslagsposten 10.1 under anslag 1:2. Förskottering av objekt vars byggkostnad överstiger 20 miljoner ska underställas regeringens prövning. Även förskottering av objekt med planerad byggstart 2014–2016 som inte namnges i förslag till nationell plan men vars byggkostnad överstiger 20 miljoner kronor ska i enlighet med tidigare ordning underställas regeringens prövning. Även sådana förslag ska i första hand lämnas i den ovan nämnda redovisningen. 

Trafikverket ska följa följande riktlinjer vid hanteringen av förskotteringar:

- Ett objekt som förskotteras får maximalt tidigareläggas med 5 år i förhållande till plan.

- Skälen för behovet av förskottering ska anges i den förskotterade aktörens ansökan till Trafikverket.

- För att sluta avtal om förskottering från kommun ska fullmäktigebeslut uppvisas i ärendet.

- Konsekvenserna för fullgörandet av den långsiktiga planen ska utredas innan avtal ingås och eventuell påverkan på andra objekt ska klargöras.

- Avtal om förskottering får inte innehålla uppgifter om tidpunkt för återbetalning av förskottering, annat än att förskottering återbetalas när medel finns tillgängliga i Trafikverkets budget.

2. Trafikverket har för statens räkning oåterkalleligen förbundit sig att när så erfordras lämna villkorat aktieägartillskott till Svedab för att bolaget eget kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Trafikverket ska uppfylla denna förpliktelse genom att när så erfordras utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande erforderligt aktieägartillskott. Vidare ska Trafikverket årligen ställa ut en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande upplupen ränta på utställda betalningsutfästelser.

3. Trafikverket har rätt att använda terminskontrakt för säkring av råvarupriser och för valutasäkring av framtida betalningar.

4. Trafikverket ska förskottsvis löpande tillföra erforderligt kapital till Arlandabanan Infrastructure AB för bolagets drift.

5. Trafikverket har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB. Ett infriande av kapitaltäckningsgarantin belastar i ett första led Riksgäldskontorets garantireserv och i ett andra led tilldelade medel på Trafikverkets anslag. Riksgäldskontoret får debitera Trafikverket en administrativ avgift för kapitaltäckningsgarantin.

6. Trafikverket disponerar angiven kredit beträffande anslagposterna 14 respektive 16 under anslag 1:1 samt anslagposten 10 under anslag 1:2 med den fördelning på delposter som Trafikverket finner lämpligt, utan att den totala anslagskrediten för respektive anslagspost överskrids.

7. Trafikverket får nyttja anslag 1:2 Banhållning för att betala statens kostnader för sådana förättningar som begärts enligt 2 kap. 20 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-253 239 082
2013-02-253 239 082
2013-03-253 239 082
2013-04-253 239 082
2013-05-253 239 082
2013-06-253 239 082
2013-07-253 239 082
2013-08-253 239 082
2013-09-253 239 082
2013-10-253 239 082
2013-11-253 239 082
2013-12-253 239 071
Summa38 868 973
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.12Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet
1:1 ap.13Myndighetsutövning
1:1 ap.16.1Investeringar i nationell plan
1:1 ap.16.2Investeringar i regional plan
1:1 ap.16.3Drift och underhåll
1:1 ap.16.4Räntor och återbetalning av lån för vägar
1:1 ap.16.5Bärighet och tjälsäkring
1:2 ap.1Lagfartskostnader
1:2 ap.8.1Fastställelse av tågplan och järnvägsplan
1:2 ap.9Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet
1:2 ap.10.1Investeringar i nationell plan
1:2 ap.10.2Drift, underhåll och trafikledning
1:2 ap.10.3Räntor och återbetalning av lån
1:2 ap.11Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet
1:3 ap.2Trafikverkets administration
1:11 ap.3Trängselskatt: Admin - del till TRV
1:11 ap.6Trängselskatt Sthlm - överskott tr.skatt del till TRV
1:14 ap.1Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
1:14 ap.2Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offentligrättslig verksamhet
Förare25 8058 000345 000335 00010 00043 805
Banavgifter001 000 0001 000 00000
Avgifter för ansökan om sjöfartsstöd0080080000
Summa25 8058 0001 345 8001 335 80010 00043 805
Uppdragsverksamhet
Färjeleder-8 250-6 00062 00068 000-6 000-20 250
Utbildning27 666062 00061 0001 00028 666
Teletjänster och IT231 820100 000653 000540 000113 000444 820
Entreprenad- och konsulttjänster34 000000034 000
Materialservice104 5207 0001 492 0001 491 0001 000112 520
Elförsäljning001 310 0001 310 00000
Fastighetsförvaltning0071 00071 00000
Övriga uppdrag35 51313 000141 000128 00013 00061 513
Uthyrning av reservbroar15 38601 0001 000015 386
Förvaltning av järnvägsfordon0076 00062 60013 40013 400
Summa440 655114 0003 868 0003 732 600135 400690 055
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Avgiftsbelagd verksamhet
Ansökningsavgifter för transportdispenser25110024 00024 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för uppdragsverksamhet

1. Trafikverket får utföra uppdrag åt utomstående. För sådana uppdrag ska ersättning tas ut. Trafikverket får, efter samråd med Ekonomistyrningsverket rörande beräkningsgrunderna, besluta om prissättning för verksamheten.  

2. Trafikverket ska årligen i budgetunderlaget och årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för omfattningen och det ekonomiska resultatet av uppdragsverksamheten där varje resultatområde särredovisas.

3. För försäljning av data ur den nationella vägdatabasen har regeringen den 27 juni 1996 beslutat om särskilda utgångspunkter för prissättningen.

Villkor för offentligrättslig verksamhet

1. Trafikverkets offentligrättsliga verksamhet ska finansieras med avgifter som bestäms av regeringen enligt förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. Inkomsterna får disponeras av Trafikverket, utom dem från ansökningsavgifter för transportdispenser.

2. Avgiftsintäkter avseende ansökningsavgifter för transportdispenser m.m. ska redovisas mot inkomsttitel Övriga offentligrättsliga avgifter.

3. Avgifter för trafik på statens spåranläggningar ska tas ut enligt 7 kap. järnvägslagen (2004:519).  

4. Trafikverket får för administrationskostnader i ärendehanteringen av ansökningar om sjöfartsstöd disponera de avgifter som myndigheten ska ta ut.

Återrapportering

För den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisning för 2013 ske i förhållande till ovanstående tabeller. Väsentliga avvikelser mot budgeten ska analyseras och kommenteras, liksom väsentliga över- och underskott för året. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet ska jämföras med beräknat resultat.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras101 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras24 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Intäkter från de avgifter som tas ut för passage över den nya Svinesundsförbindelsen beräknas uppgå till 76 000 000 kronor. Dessa får disponeras för att betala räntor och amorteringar på de lån som finansierat byggandet av Svinesundsförbindelsen samt för drift och underhåll av avgiftsstationen.

De intäkter från avgifter som tas ut för passage över den nya bron över Motalaviken på riksväg 50 beräknas uppgå till 20 000 000 kronor. Av dessa får Trafikverket disponera 16 000 000 kronor för räntor och amorteringar för de lån som tagits upp för byggandet av bron samt kostnader för vägavgiftssystemet.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för främst trafiksäkerhetsändamål. Intäkterna och deras användning ska särredovisas i årsredovisningen. Intäkterna för 2013 beräknas uppgå till 9 000 000 kronor.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

a) Trafikverket medges undantag från 2 kap. 6 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med lån.

b) Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 6 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) ta emot och disponera icke-statliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.

c) Trafikverket medges undantag från 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) vad gäller bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents ackumulerat överskott i den avgiftsbelagda verksamheten inom områdena tele och materialförsörjning. Resultatet av denna avgiftsbelagda verksamhet får, efter balansering, disponeras av Trafikverket för att finansiera banhållningskostnader.

På regeringens vägnar
Catharina Elmsäter-Svärd
Jessica Spångberg
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM och Internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS
Kulturdepartementet/KA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Trafikanalys
Transportstyrelsen