Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I2

2013-12-05
N2013/5003/RT
Tillväxtverket
Box 4044
10261 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslagen 1:3 och 33:5 (2008) inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013 för budgetåret 2013 och om anslaget 33:5 (2008) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000–2006 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt. (prop. 2012/13:118 utg.omr. 19, bet. 2012/13:NU2, rskr. 2012/13:127, prop. 2007/08:1 utg.omr. 19, bet. 2007/08:NU2, rskr. 2007/08:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län75 000
ap.2Territoriellt program Sverige-Norge 2007-2013 - del till Lst Jämtland (ram)75 000
Disponeras av Tillväxtverket1 325 000
ap.1Regionala strukturfondsprogram 2007-2013 - del till Tillväxtverket (ram)1 325 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Regionala strukturfondsprogram 2007-2013 - del till Tillväxtverket

Anslaget får användas till utbetalningar av stöd finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

Med utgångspunkt i regelverket för strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så stor utsträckning som möjligt bidra till genomförandet av strategier för länens utveckling.

Från EU inbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007-2013 enligt följande undertitlar:

01 Övre Norrland

02 Mellersta Norrland

03 Norra Mellansverige

04 Stockholm

05 Östra Mellansverige

06 Västsverige

07 Småland och Öarna

08 Skåne-Blekinge

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

Anslaget får efter beslut av regeringen användas för slutregleringar av programperioden 2000-2006.

ap.2 Territoriellt program Sverige-Norge 2007-2013 - del till Lst Jämtland

Anslaget får användas till utbetalningar av stöd finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom det territoriella programmet Sverige-Norge.

Med utgångspunkt i regelverket för strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så stor utsträckning som möjligt bidra till genomförandet av strategier för länens utveckling.

Från EU inbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007-2013 enligt följande undertitel:

09 Sverige-Norge

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013
ap.1132 50010 %0
ap.27 50010 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagstyp
33:5 (2008) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006
ap.1 (2008)ram
ap.2 (2008)ram
ap.3 (2008)ram
ap.4 (2008)ram
ap.5 (2008)ram
ap.6 (2008)ram
ap.7 (2008)ram
ap.8 (2008)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013
ap.290 00060 00024 39402016
ap.11 499 200920 000529 20002016
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren vad gäller infriade åtaganden är indikativ.

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Charlotte Werner
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Landsbygdsdepartementet/ELT och JFS
Näringsdepartmentet/KLS och ENT
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Ekonomistyrningsverket
länsstyrelserna
Samtliga samverkansorgan
Statens jordbruksverk
Sametinget
Arbetsförmedlingen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Gotlands kommun
Hallands läns landsting