Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:40

2013-12-12
U2013/7528/UH
U2013/7484/SAM (delvis)
Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter
U2012:11
10333 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:64 Särskilda utgifter för universitet och högskolor m.m. (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104). Regeringen har tillkallat en särskild utredare som ska ansvara för att slutföra avvecklingen av bl.a. Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella Programkontoret för utbildningsområdet som upphörde som myndigheter den 31 december 2012 (dir. 2012:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla för anslagspost 13 under nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter 2 801
ap.13Särsk.utg.uni.hgsk - del till Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter (ram)2 801

Villkor för anslag 2:64

ap.13 Särsk.utg.uni.hgsk - del till Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter

Anslagsposten får användas för att betala engångspremie till Statens tjänstepensionsverk avseende kostnader för pensionsersättning.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.1303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Avvecklingsmyndigheten behöver inte lämna en resultatredovisning, finanseringsanalys eller sammanställning av väsentliga uppgifter enligt bestämmelserna i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Inte heller jämförelsetal för resultat- och balansräkning samt noter behöver lämnas. I årsredovisningen ska dock en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna perioden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avvecklingen och hur de har finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder har omhändertagits.

Årsredovisningen ska lämnas senast den 1 september 2014.

På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Sara Bringle
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, ESA, SFÖ
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK EK
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens tjänstepensionsverk
Universitetskanslersämbetet
Universitets- och högskolerådet