Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:18

2013-12-19
S2013/9047/SAM(delvis)
E-hälsomyndigheten
c/o Organisationskommittén
118 60 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende E-hälsomyndigheten
Riksdagen har beslutat om E-hälsomyndighetens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1, utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för E-hälsomyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Regeringen tecknar överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting för 2014 inom en rad viktiga områden. Följande överenskommelser berör E-hälsomyndigheten:

  • Överenskommelse om förbättrad patientsäkerhet
  • Nationell läkemedelsstrategi
  • Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 

Myndigheten ska där den berörs delta i arbetet med överenskommelsernas genomförande.

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

E-hälsomyndigheten ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen, för det anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. E-hälsomyndigheten ska även till Regeringskansliet (Socialdepartementet) lämna utförligt kommenterade prognoser för sina avgiftsintäkter och kostnader i en särskild rapport vid rapporteringen som görs i maj respektive vid rapporteringen som görs i oktober.

den 16 januari

den 21 februari

den 5 maj

den 28 juli

den 27 oktober

2

Organisationsstyrning

Verksamhetsutveckling

E-hälsomyndigheten ska redovisa följande:

  • Vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att effektivisera den verksamhet som myndigheten ansvarar för.
  • Hur myndigheten har samverkat med apoteksaktörer, andra berörda myndigheter, huvudmän och organisationer.

Redovisningen ska ske den 31 maj 2014 och den 1 november 2014 till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Mottagande av verksamhet

E-hälsomyndigheten ska ta emot samtliga tillgångar, rättigheter, skulder och förpliktelser som staten förvärvar enligt det verksamhetsöverlåtelseavtal mellan staten och Apotekens Service Aktiebolag som socialministern, eller den som han sätter i sitt ställe, har bemyndigats att underteckna för statens räkning enligt regeringens beslut den 12 december 2013 (dnr S2013/8848/FS). Myndigheten ska företräda staten från och med tillträdet, dvs. den 1 januari 2014, enligt avtalet.

3

Uppdrag

1. Samordningsfunktion på e-hälsoområdet

E-hälsomyndigheten ska utreda de organisatoriska förutsättningarna för och lämna förslag på hur en funktion ska kunna inrättas inom myndigheten som har till uppgift att samordna regeringens satsningar på e-hälsa. Funktionen ska kunna finansieras inom myndighetens befintliga budgetramar.

E-hälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 april 2014. Medel som inte har utnyttjas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast 31 december 2014. Redovisning och rekvisition ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende E-hälsomyndigheten och det diarienummer som detta beslut har.

2. Genomförande av PSI-direktivet

E-hälsomyndigheten ska redovisa vilka insatser myndigheten gör för att uppfylla kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Myndigheten ska redovisa vilken verksamhet som bedrivs som omfattas av lagen, vilka villkor som tillämpas och om avgifter tas ut för dessa. Grunderna för avgiftssättningen ska redovisas. Myndigheten ska beskriva möjliga åtgärder för att öka tillgängligheten till myndighetens information. Myndigheten ska även särskilt analysera hur tillgängliggörandet kan underlättas genom den plattform för data som regeringen givit Vinnova i uppdrag att utveckla (dnr N2012/3599/ITP). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2014 .

3. Utveckling av e-förvaltningsarbetet

E-hälsomyndigheten ska identifiera utvecklingsbehov inom den egna verksamheten utifrån målen och de förvaltningsgemensamma utvecklingsprojekt och insatser som regeringen pekat ut i Med medborgaren i centrum – regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning (dnr N2012/6402/ITP). Myndigheten ska särskilt redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller som planeras att vidtas för tillämpning av de delar i strategin som berör användning av Mina Meddelanden och svensk e-legitimation. Vid fullgörandet av uppdraget ska E-hälsomyndigheten samråda med E-delegationen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Näringsdepartementet) senast den 3 november 2014.

4. Översyn av statistikverksamheten

E-hälsomyndigheten ska göra en översyn av den verksamhet som myndigheten bedriver i fråga om att förvalta, framställa och tillhandahålla nationell läkemedelsstatistik. Syftet med uppdraget är att kvalitetssäkra den statistik som myndigheten ansvarar för inom läkemedelsområdet samt att göra denna mer användbar och lättillgänglig för landsting, myndigheter samt andra berörda aktörer som har behov av statistiken. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 oktober 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:12

E-hälsomyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av E-hälsomyndigheten107 440
ap.4E-hälsomyndigheten (ram)106 940
ap.5Avvecklingskostnader (ram)500
Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet2 000
ap.3Del till avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet (ram)2 000

Villkor för anslag 1:12

ap.3 Del till avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet

Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet får använda medel för de avvecklingskostnader som kan uppstå vid en eventuell övertalighet för den personal som övergått till E-hälsomyndigheten och som till följd av omorganisationen sägs upp av myndigheten.

ap.5 Avvecklingskostnader

Regeringskansliet (Socialdepartementet) får använda 500 000 kronor under 2014 för den särskilda utredare som fått i uppdrag att avveckla Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet. I utredarens uppdrag ingår bl.a. också att ha arbetsgivaransvaret för den personal som övergår till E-hälsomyndigheten och som till följd av omorganisationen eventuellt sägs upp på grund av arbetsbrist av den nya myndigheten (dir 2013:119). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till E-hälsomyndigheten. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjas ska återbetalas till E-hälsomyndigheten senast den 31 mars 2015. Rekvisitionen ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende E-hälsomyndigheten och det diarienummer som detta beslut har.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:12 E-hälsomyndigheten
ap.30Inget0
ap.43 118Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)25 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)28 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till E-hälsomyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-0717 822
2014-02-258 101
2014-03-258 101
2014-04-258 101
2014-05-258 101
2014-06-258 101
2014-07-258 101
2014-08-258 101
2014-09-258 101
2014-10-258 101
2014-11-258 101
2014-12-258 108
Summa106 940
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till E-hälsomyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.4E-hälsomyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt lag00165 000165 00000
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet0037 00037 00000
Tjänsteexport
Tjänsteexport000000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

E-hälsomyndigheten undantas från 4, 5 och 6 §§  förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. E-hälsomyndigheten undantas vidare från 8 § andra stycket förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att i anslutning till underskriften i årsredovisningen lämna en bedömning av huruvida den interna styrningen och kontrollen är betryggande.

På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Henrik Moberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet
Utredningen om inrättande av Folkhälsomyndigheten (S 2013:06)
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Ekonomistyrningsverket
Sveriges Kommuner och Landsting