Statsrådsberedningen


Protokoll
I:2
vid regeringssammanträde
2013-12-19
SB2013/10293/FCK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Regeringskansliet
Riksdagen har beslutat om Regeringskansliets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 1, bet. 2013/14:KU1, rskr. 2013/14:80).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Regeringskansliet och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

4:1

Regeringskansliet m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet6 838 531
ap.1Till Regeringskansliets disposition (ram)6 838 531
Disponeras av Säkerhetspolisen5 000
ap.5Till Säkerhetspolisens disposition (ram)5 000

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Till Regeringskansliets disposition

Anslaget används för Regeringskansliets förvaltningsutgifter. I anslaget ingår Statsrådsberedningen, samtliga departement, utrikesrepresentationen, Förvaltningsavdelningen, kommittéväsendet och andra utredningar samt gemensamma ändamål (hyror, kapitalkostnader m.m.).

ap.5 Till Säkerhetspolisens disposition

Anslagsposten finansierar säkerhetsåtgärder som vidtas för att åstadkomma ett fullgott skydd av statens egendom Harpsund. Anslagsposten finansierar även driften av installerade tekniska skyddsåtgärder samt bevakningen av egendomen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
4:1 Regeringskansliet m.m.
ap.1205 309Allt0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 290 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)680 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Regeringskansliets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25569 878
2014-02-25569 878
2014-03-25569 878
2014-04-25569 878
2014-05-25569 878
2014-06-25569 878
2014-07-25569 878
2014-08-25569 878
2014-09-25569 878
2014-10-25569 878
2014-11-25569 878
2014-12-25569 873
Summa6 838 531
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regeringskansliets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Till Regeringskansliets disposition

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Uppdragsverksamhet
Sverigefrämjande0050050000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättsliga avgifter
Ansökningsavgifter251100160 000160 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringskansliet får disponera intäkter från avgiftsbeläggningen från vissa Sverigefrämjande tjänster.

Intäkter och royalty avseende försäljning av SOU, Ds och andra publikationer disponeras av Regeringskansliet.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Regeringskansliet ska lämna delårsrapport enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Delårsrapporten ska dock inte innehålla någon prognos för det pågående räkenskapsåret över verksamhetens kostnader och intäkter. Delårsrapporten ska skrivas under av förvaltningschefen. Regeringskansliet undantas från kravet i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 6 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att i not till anslagsredovisningen kommentera väsentliga avvikelser från tilldelade belopp.

Kravet i 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt ska inte tillämpas på myndigheter inom utrikesrepresentationen.

Utdrag till

Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Säkerhetspolisen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret