Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2013-11-28
Ju2013/8086/D
Ungdomsstyrelsen
Box 17801
118 94 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati
Riksdagen har beslutat om anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 1, bet. 2012/13:KU1, rskr. 2012/13:84).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:1

Allmänna val och demokrati (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet4 000
ap.2Mångvetenskaplig demokratiforskning (ram)4 000
Disponeras av Valmyndigheten23 300
ap.1Allmänna val (ram)23 300
Disponeras av Ungdomsstyrelsen7 340
ap.21Handlingsplan - del till Ungdomsstyrelsen för avhopparverksamhet (ram)4 090
ap.22Handlingsplan - del till Ungdomstyrelsen för demokratiska värderingar (ram)3 000
ap.23Ett Europa för medborgarna (ram)250
Disponeras av Kammarkollegiet3 650
ap.11Demokrati - del till Kammarkollegiet (ram)3 350
ap.24Handlingsplan - del till Kammarkollegiet (ram)300
Disponeras av Forum för levande historia1 000
ap.26Handlingsplan - del till Forum för levande historia (ram)1 000
Disponeras av Brottsförebyggande rådet1 500
ap.15Hot mot demokratin (ram)1 500
Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund500
ap.18Handlingsplan - del till Nämnden för statligt stöd till trossamfund (ram)500
Disponeras av Statens medieråd200
ap.19Handlingsplan - del till Statens medieråd (ram)200
Disponeras av Statistiska centralbyrån100
ap.17Handlingsplan - del till Statistiska centralbyrån (ram)100
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet2 410
ap.3Demokrati (ram)0
ap.25Handlingsplan - del till Regeringskansliets disp (ram)2 410

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Allmänna val

Valmyndigheten får använda medlen för utgifter och kostnader i samband med förberedelser och genomförande av val samt därmed sammanhängande kostnader för uppföljning och utveckling.  

Medlen får även användas för arbete inom ramen för Medborgarinitiativet.

Valmyndigheten får använda högst 300 000 kronor för kostnader i samband med förberedelser av Skolval 2014.

 

ap.2 Mångvetenskaplig demokratiforskning

Vetenskapsrådet får använda medlen för bidrag till mångvetenskaplig demokratiforskning samt koordinering av forskning inom området. Inriktningen på programmet ska exempelvis omfatta vetenskapliga frågeställningar om hot mot det demokratiska samhällets grundvalar (särskilt extremism) och respons mot sådana hot; liksom frågor om medborgarnas inflytande, representation, deltagande, insyn och ansvarsutkrävande. Den vetenskapliga och ekonomiska redovisningen av forskningsprojekten ska göras till Vetenskapsrådet under 2015.

ap.3 Demokrati

Medlen får användas för insatser kopplade till uppföljning och utveckling av demokratipolitiken. Medlen får även användas för administration av satsningen såsom lön, resor och sammanträden.

ap.11 Demokrati - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas för insatser kopplade till uppföljning och utveckling av demokratipolitiken. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

ap.15 Hot mot demokratin

Medlen får användas av Brottsförebyggande rådet för att genomföra en undersökning av omfattningen och utvecklingen av hot och våld mot förtroendevalda.

ap.17 Handlingsplan - del till Statistiska centralbyrån

Medlen får användas av Statistiska Centralbyrån för att slutföra en studie om vilka som blir nominerade och valda vid de allmänna valen och deras representativitet i förhållande till befolkningen (Regeringsbeslut Ju2011/7407/D).  

ap.18 Handlingsplan - del till Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Medlen får användas av Nämnden för statligt stöd till trossamfund för en utvidgad dialog med trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar.

ap.19 Handlingsplan - del till Statens medieråd

Medlen får användas av Statens medieråd för fortsatt arbete med en studie om hur unga kan stärkas mot påverkan av antidemokratiska och våldsbejakande budskap som förmedlas genom internet.

ap.21 Handlingsplan - del till Ungdomsstyrelsen för avhopparverksamhet

Medlen får användas av Ungdomsstyrelsen för att enligt förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism förmedlas till organisationer inom det civila samhället som arbetar med att stödja verksamhet som förebygger att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistmiljöer och att stödja individer som avser lämna sådana miljöer.

Ungdomstyrelsen får använda högst 400 000 kronor för administrativa kostnader för genomförande av uppdraget.

ap.22 Handlingsplan - del till Ungdomstyrelsen för demokratiska värderingar

Medlen får användas av Ungdomsstyrelsen för att enligt förordningen (2011:1509) om statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet förmedlas till organisationer inom det civila samhället som genomför verksamhet för att stärka ungas demokratiska värderingar.

Ungdomstyrelsen får använda högst 300 000 kronor för administrativa kostnader för genomförande av uppdraget.

ap.23 Ett Europa för medborgarna

Medlen får användas av Ungdomsstyrelsen för arbete med att öka kunskapen om och främja deltagande i Ett Europa för medborgarna i Sverige.

ap.24 Handlingsplan - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas för insatser kopplade till Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (skr. 2011/12:44).

Medlen får även användas för administration såsom lön, resor och sammanträden. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

ap.25 Handlingsplan - del till Regeringskansliets disp

Medlen får användas för insatser kopplade till Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (skr. 2011/12:44). Medlen får även användas för administration av satsningen såsom lön, resor och sammanträden.  

Högst 500 000 kronor får användas för att genomföra åtgärd 9 i regeringens handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Skr. 2011/12:44). Åtgärderna ska genomföras av utredningen Ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism (Ju 2012:09). Medlen får användas för administration såsom lön, resor, konferenser och sammanträden.

ap.26 Handlingsplan - del till Forum för levande historia

Medlen får användas av Forum för levande historia för att genomföra insatser för att stärka ungas demokratiska värderingar genom att belysa demokratins historia, utveckling och betydelse utifrån ett europeiskt sammanhang.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.1690Inget0
ap.2120Inget0
ap.30Inget0
ap.110Inget0
ap.150Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.190Inget0
ap.210Inget0
ap.220Inget0
ap.230Inget0
ap.240Inget0
ap.25510Inget0
ap.260Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.16ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.215 0005 0005 0005 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Mikaela Glod
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK
Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/LED
Finansdepartementet/BA
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksrevisionen