Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II:8

2013-12-12
A2013/4749/SV (delvis)
A2013/4754/DISK
Ungdomsstyrelsen
Box 17801
118 94 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 13, bet. 2013/14:AU1, rskr. 2013/14:110).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Ungdomsstyrelsen29 918
ap.1Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans (ram)8 320
ap.2Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner (ram)7 298
ap.3Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering (ram)12 000
ap.7Stöd för insatser mot rasism och liknande former av intolerans (ram)1 800
ap.10Insatser för att stärka hbt-personers rättigheter och möjligheter (ram)500
Disponeras av Kammarkollegiet11 001
ap.4Insatser för att stärka hbt-personers rättigheter och möjligheter (ram)4 000
ap.5Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (ram)7 001
Disponeras av Socialstyrelsen500
ap.8Insatser för att stärka hbt-personers rättigheter och möjligheter (ram)500
Disponeras av Folkhälsomyndigheten500
ap.6Insatser för att stärka hbt-personers rättigheter och möjligheter (ram)500
Disponeras av Statens kulturråd500
ap.9Insatser för att stärka hbt-personers rättigheter och möjligheter (ram)500

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans.

ap.2 Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

ap.3 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Av dessa medel får högst 200 000 kronor användas för kostnader för handläggning, uppföljning och informationsinsatser.

ap.4 Insatser för att stärka hbt-personers rättigheter och möjligheter

Anslagsposten avser finansiering av insatser för att stärka hbt-personers rättigheter och möjligheter. Medlen får användas efter beslut av Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

ap.5 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

Anslagsposten avser finansiering av åtgärder mot diskriminering, rasism och liknande former av intolerans. Av anslagspostens medel ska minst 1 500 000 kronor användas för kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans. Medlen får användas efter beslut av Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

ap.6 Insatser för att stärka hbt-personers rättigheter och möjligheter

Från anslagsposten finansieras insatser för att stärka hbt-personers rättigheter och möjligheter.

ap.7 Stöd för insatser mot rasism och liknande former av intolerans

Ungdomsstyrelsen ska efter rekvisition utbetala 1 800 000 kronor till stiftelsen Exit Fryshuset för den verksamhet som stiftelsen bedriver för att hjälpa människor att lämna nazistiska och rasistiska miljöer. Medlen ska rekvireras senast den 1 november 2014. Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning redovisa hur medlen har använts, bl.a. till vilka åtgärder medlen har använts och vilka effekter som har uppnåtts.

ap.8 Insatser för att stärka hbt-personers rättigheter och möjligheter

Från anslagsposten finansieras insatser för att stärka hbt-personers rättigheter och möjligheter.

ap.9 Insatser för att stärka hbt-personers rättigheter och möjligheter

Från anslagsposten finansieras insatser för att stärka hbt-personers rättigheter och möjligheter.

ap.10 Insatser för att stärka hbt-personers rättigheter och möjligheter

Från anslagsposten finansieras insatser för att stärka unga hbt-personers rättigheter och möjligheter.

Utgiftsprognoser

Ungdomsstyrelsen ska för de anslagsdelar myndigheten disponerar redovisa prognoser för åren 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 januari

21 februari

5 maj

28 juli

27 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Claes Elmgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/DEM
Socialdepartementet/SAM
Socialdepartementet/FS
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/UC
Kulturdepartementet/KA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Diskrimineringsombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen
Statens kulturråd
Stiftelsen Exit Fryshuset