Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 10

2013-12-12
N2013/5697/FIN
N2013/1160/FIN
N2013/5656/KLS m.fl.
Se bilaga 1
Patentombudsnämnden
Box 46
851 02 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Patentombudsnämnden inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Patentombudsnämndens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 24, bet. 2013/14:NU1, rskr. 2013/14:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Patentombudsnämnden.

VERKSAMHET

Patentombudsnämnden ska tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för auktorisation och registrering av patentombud.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)300
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Avgifter-100201 1781 10573-7
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Patentombudsnämnden. Avgifternas storlek bestäms i författning eller av Patentombudsnämnden, om detta följer av förordning beslutad av regeringen.

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Magnus Jonsson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Justitiedepartementet/L3
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/SFÖ
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Bolagsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 10, 2013-12-12

Diarienummerförteckning

N2013/5697/FIN
N2013/1160/FIN
N2013/5656/KLS
(delvis)