Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 11

2013-12-12
N2013/5698/FIN
N2013/1022/FIN
N2013/5656/KLS m.fl.
Se bilaga 1
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Patent- och registreringsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Patent- och registreringsverkets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 24, bet. 2013/14:NU1, rskr. 2013/14:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Patent- och registreringsverket (PRV).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

PRV ska verka för en bättre service för medborgare och företag. I detta ingår att verket ska utforma och offentliggöra ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktande information om myndighetens tjänster och service.

Återraportering

PRV ska samverka med och rapportera till Verket för innovationssystem (Vinnova) kring sitt bidrag till att uppnå målet för genomförandet av den nationella innovationsstrategin (dnr N2011/547/FIN). Rapporteringen ska lämnas enligt vidare anvisningar från Vinnova.

PRV ska i sin årsredovisning redovisa vilka åtgärder som myndigheten vidtagit för att anpassa sin verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, vilken trädde i kraft den 1 juli 2010. Myndigheten ska redovisa vilken av myndighetens verksamhet som omfattas av lagen, vilka villkor som tillämpas och vilka avgifter som tas ut. Myndigheten ska särskilt redovisa om de villkor som tillämpas och de avgifter som tas ut har setts över med anledning av den nya lagen. Grunderna för avgiftssättningen ska redovisas. Myndigheten ska beskriva möjliga åtgärder för att öka tillgängligheten till myndighetens handlingar.

PRV ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa prognoser för myndighetens ekonomiska utveckling för perioden 2014–2018 vid nedanstående tillfällen. Betydande över- respektive underskott ska kommenteras.

- Den 7 mars 2014,

- den 13 juni 2014, och

- den 3 oktober 2014.

3

Uppdrag

Insatser för små och medelstora företags hantering av immateriella tillgångar

PRV ska tillsammans med Vinnova genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar. Utgångspunkten för samarbetet ska vara de syften och insatser som specificerades i myndigheternas tidigare gemensamma uppdrag (dnr N2011/6169/FIN) samt erfarenheterna och resultaten därifrån. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 mars 2015.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)45 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättslig verksamhet
VG Patent-4 1198 100228 200226 1002 1006 081
Varumärke/Mönster2 0745 20061 50056 2005 30012 574
Namn-5 7491 00012 70012 300400-4 349
Periodisk skrift-6 269-5001 6002 000-400-7 169
VG Uppdrag-patent, varumärken och mönster3 00180023 00024 600-1 6002 201
Summa-11 06214 600327 000321 2005 8009 338
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av PRV. Avgifternas storlek inom uppdragsverksamheten bestäms av myndigheten och övriga avgifter bestäms av regeringen i författning eller genom internationella avtal. Varje månad ska en tolftedel av beloppet 19 143 000 kronor inbetalas till statsbudgetens inkomsttitel 2529:Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. Detta motsvarar del av anslaget för Patentbesvärsrätten.

Beträffande avgifter i verksamheten, som grundas på beslut av internationell organisation, ska samråd med Ekonomistyrningsverket inte ske.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig.

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Magnus Jonsson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Justitiedepartementet/L3
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/SFÖ
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 11, 2013-12-12

Diarienummerförteckning

N2013/5698/FIN
N2013/1022/FIN
N2013/5656/KLS
(delvis)