Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:13

2013-12-19
S2011/5893/FST
S2013/7182/FS
S2013/9047/SAM(delvis)
Folkhälsomyndigheten
c/o Organisationskommittén
171 82 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Folkhälsomyndigheten
Riksdagen har beslutat om Folkhälsomyndighetens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Folkhälsomyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Regeringen tecknar överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting för 2014 inom en rad områden. Följande överenskommelser berör Folkhälsomyndigheten:

  • fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård
  • stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa
  • nationella läkemedelsstrategin
  • förbättrad patientsäkerhet
  • kunskapsstyrning och vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården
  • utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg

  • stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område
  • implementering av barnkonventionsstrategin

Myndigheten ska där den berörs delta i arbetet med överenskommelsernas genomförande.

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Utgiftsprognoser

Folkhälsomyndigheten ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående tidpunkter. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 januari

21 februari

5 maj

28 juli

27 oktober

2. Samarbete i arbetet med kunskapsspridning i hälso- och sjukvården

I enlighet med 20 § förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten ska myndigheten i sitt arbete med kunskapsspridning som berör hälso- och sjukvård samarbeta med berörda myndigheter. Myndigheten ska i sin årsredovisning redovisa genomförda insatser.

3

Uppdrag

1. Patientsäkerhet och antibiotikaförskrivning

Folkhälsomyndigheten ska följa och analysera patientsäkerhetsöverenskommelsen 2014 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting i de delar som avser minskad antibiotikaförskrivning.

Folkhälsomyndigheten ska

a) bedöma om respektive landsting har minskat sin antibiotikaförskrivning under perioden den 1 oktober 2013 till den 30 september 2014 inom öppenvården i den omfattning som anges i överenskommelsen,

b) bedöma om respektive landsting har verkat för ökad följsamhet till lokala behandlingsrekommendationer avseende vanliga infektioner i öppenvården, i enlighet med det uppdrag som respektive landsting gett till den lokala Stramagruppen, samt

c) bedöma om respektive landsting har försett minst 50 procent av vårdenheterna inom primärvården i länet med en översikt av deras personliga förskrivning och bedöma om förskrivningen på ett strukturerat sätt har relaterats till vårdenhetens, länets respektive rikets förskrivning samt till lokala behandlingsrekommendationer.

Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområdet 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Uppdraget ska redovisas till Socialstyrelsen och Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 25 oktober 2014. Rekvisitionen och redovisningarna ska hänvisa till Regleringsbrevet för budgetåret 2014 för Folkhälsomyndigheten och till det diarienummer som detta beslut har.

2. Genomförande av den svenska delen i den europeiska hälsoundersökningen European Health Interview Survey (EHIS)

Folkhälsomyndigheten ska genomföra den svenska delen i den europeiska hälsoundersökningen European Health Interview Survey (EHIS) som baseras på telefonintervjuer under 2014 och rapporteras 2015.

Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 6 500 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet med kopia till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Rekvisitionen och redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrev ställt till Kammarkollegiet och hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 20 oktober 2015, dessförinnan ska regelbundna avstämningar göras med Regeringskansliet (Socialdepartementet).

3. Strategisk myndighet för utvecklingen av hälsan bland hbt-personer

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att vara en strategisk myndighet i enlighet med regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Myndigheten bör samråda med övriga strategiska myndigheter, d.v.s. Socialstyrelsen, Ungdomsstyrelsen, Diskrimineringsombudsmannen och Statens kulturråd samt organisationer som företräder hbt-personers rättigheter. Myndigheten får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor från utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 6 Insatser för att stärka hbt-personers rättigheter och möjligheter. Myndigheten ska redovisa planerade och vidtagna insatser inom ramen för detta uppdrag till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 oktober 2014. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

4. Utvärdering av befintliga antibiotika

Folkhälsomyndigheten ska i samverkan med Läkemedelsverket utvärdera befintliga antibiotika ur nya vinklar för att undersöka om ytterligare effekt kan erhållas ur dessa och om effekten kan optimeras för att bevara möjligheten till effektiv behandling med antibiotika. En projektplan för uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2014. Delredovisningar ska lämnas senast den 31 maj 2015 och den 31 maj 2016. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2017.

5. Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar

Folkhälsomyndigheten ska lämna ett underlag för anslaget 2:5 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Underlaget ska innehålla kortfattad information om bidragets användning under 2013 samt uppnådda resultat. Folkhälsomyndigheten ska också särskilt följa upp på vilket sätt förordningen (2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion har påverkat bidragets användning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2014.

6. Inventering och förslag till strategisk utveckling av det arbete som pågår inom EU och internationellt

Folkhälsomyndigheten ska genomföra en översiktlig inventering av det arbete inom EU och internationellt som pågår inom myndighetens område och göra en bedömning av hur myndighetens roll inom strategiskt viktiga områden, såsom arbetet mot antibiotikaresistens, kan utvecklas. I uppdraget ingår även att i förslaget beakta hur en ändamålsenlig samverkan och rollfördelning mellan Folkhälsomyndigheten och andra relevanta myndigheter inom respektive område ska kunna utvecklas. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra berörda myndigheter och redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 september 2014.

7. Rapporter

1. Folkhälsomyndigheten ska göra en översyn och analys av den rapportering som har utförts av Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet och de delar av Socialstyrelsens verksamhet som övergått till Folkhälsomyndigheten. En översyn och analys ska också genomföras av annan nationell och internationell rapportering inom folkhälsoområdet som kan påverka myndighetens verksamhet samt göra en kartläggning av motsvarande datakällor. Myndigheten ska beakta det som Statskontoret föreslår i sin rapport Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken. Med det som grund ska myndigheten lämna förslag till samordning och effektivisering, innehåll och omfattning för myndighetens framtida rapportering, liksom form för årlig lägesrapportering avseende utvecklingen av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer och regelbunden folkhälsopolitisk rapportering. Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda myndigheter och organisationer och regelbundna avstämningar ska göras med Regeringskansliet (Socialdepartementet). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2014.

2. Folkhälsomyndigheten ska i en kort lägesrapport av myndighetens arbete inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet beskriva resultatet av myndighetens verksamhet det senaste året avseende de av regeringen prioriterade åtgärderna i regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2014.

8. Bistå med underlag till Statens folkhälsoinstituts och Smittskyddsinstitutets årsredovisningar

Folkhälsomyndigheten ska med erforderliga underlag bistå den som på regeringens uppdrag ska ansvara för att lämna Statens folkhälsoinstituts och Smittskyddsinstitutets årsredovisningar för 2013.

Tidigare givna, pågående uppdrag

1. Uppdrag att ta fram förslag på ett nationellt strategidokument för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (S2012/3263/FS, S2012/7250/SAM, S2012/6921/FS, S2012/4528/FS). Slutredovisning ska lämnas senast den 30 september 2014.

2. Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn i familjer med missbruk m.m. samt utbetalning av medel (S2011/6353/FS). Slutredovisning ska lämnas senast den 1 oktober 2015.

3. Uppdrag att fördela medel för att utveckla riktat föräldrastöd (S2010/5353/FH). Slutredovisning ska lämnas senast den 15 maj 2014.

4. Uppdrag inom ramen för Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - En vinst för alla (S2010/3577/FST). Slutredovisning ska lämnas senast den 30 juni 2014.

5. Uppdrag att genomföra regionala konferenser m.m. i enlighet med regeringens nationella strategi för ett utvecklat föräldrastöd (S2012/2790/FST). Slutredovisning ska lämnas senast den 28 februari 2014.

6. Uppdrag om utbildning i föräldrastödjande arbete (S2012/5557/FST). Slutredovisning ska lämnas senast den 31 oktober 2014.

7. Uppdrag att stödja studenthälsomottagningar att förebygga ANDT-skador (S2011/5893/FST). Slutredovisning ska lämnas senast den 31 mars 2015.

8. Uppdrag att ansvara för en samlad uppföljning av ANDT-strategin och för det samordnade uppföljningssystemet för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (S2013/2377/FST). Delredovisning ska lämnas i myndighetens lägesrapport inom ANDT-området 2014. Slutredovisning ska lämnas senast den 1 oktober 2015.

9. Uppdrag att utreda och analysera förekomsten av passiv rökning på allmänna platser (S2012/1807/FST). Slutredovisning ska lämnas senast den 15 oktober 2014.

10. Uppdrag att analysera utvecklingen av utbildningsnivåerna i befolkningen ur ett folkhälsoperspektiv respektive hälso- och sjukvårdsperspektiv (S2013/3111/FS). Delredovisning ska lämnas senast den 15 oktober 2014 och slutredovisning ska lämnas senast den 30 september 2015.

11. Uppdrag att ta fram en nulägesbeskrivning i kommuner med pilotverksamhet för romsk inkludering (A2012/2593/DISK). Slutredovisning ska lämnas senast den 17 april 2014.

12. Uppdrag att genomföra samrådsforum med företrädare för de nationella minoriteterna i syfte att undersöka vilka behov och förutsättningar som finns avseende inhämtande av data kring de nationella minoriteternas hälsosituation samt vilka metoder som i sådana fall skulle kunna vara lämpliga för respektive grupp (S2012/8855/SAM S2013/7212/FS, S2013/7236/FS, S2013/7369). Slutredovisning ska lämnas senast den 15 mars 2014.

13. Uppdrag att låta genomföra en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors livssituation och hälsa (A2012/2102/DISK). Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2014.

14. Uppdrag att ta fram en strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016 (S2011/8810/FST). Delredovisning ska lämnas senast den 15 mars 2014 och den 15 mars 2015. Slutredovisning ska lämnas senast den 15 mars 2016.

15. Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan (S2011/8993/EIS). Delredovisning ska lämnas senast den 30 april 2014. Slutredovisning ska lämnas senast den 30 april 2015.

16. Uppdrag att i samverkan med Läkemedelsverket revidera befintliga behandlingsrekommendationer, alternativt ta fram nya rekommendationer i enlighet med tidigare rapporterad projektplan (S2012/8855/SAM). Delredovisning ska lämnas senast den 31 mars 2014 och slutredovisning ska lämnas senast den 15 december 2014.

17. Uppdrag att genom en beteendevetenskaplig studie kartlägga och analysera vilka faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika (S2012/8855/SAM). Slutredovisning ska lämnas senast den 31 oktober 2014.

18. Uppdrag att utveckla, testa och validera en modell för hälsoekonomiska beräkningar avseende antibiotikaresistens för att bättre kunna bedöma dess konsekvenser för samhället i form av sjuklighet, dödlighet och utgifter (S2012/8855/SAM). Slutredovisning ska lämnas senast den 31 oktober 2014.

19. Uppdrag att redovisa hur hälsan och hälsans bestämningsfaktorer avseende hbt-personer har utvecklats under senare år. Myndigheten ska genomföra uppdraget i enlighet med regeringsbeslut S2013/4704/FS och samråda med de myndigheter och organisationer som myndigheten bedömer är berörda. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2015.

20. Uppdrag att fortsätta utveckla Vaccinationsregistret (S2012/8855/SAM). Detta innebär särskilt att vidareutveckla det analysarbete som påbörjats och skapa rutiner för uttag av analysdata ur registret samt fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra data och underlätta inrapporteringen till registret. Vidare ska Folkhälsomyndigheten fortsätta sprida information om registret till de aktörer i landsting och kommuner som deltar i barnvaccinationsprogrammen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2014.

21. Uppdrag att samverka i uppdrag till Socialstyrelsen om att utveckla och publicera öppna jämförelser inom folkhälsa (S2013/1906/FS). Rapporten ska publiceras senast den 31 december 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:1

Folkhälsomyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten353 819
ap.1Folkhälsomyndigheten (ram)350 276
ap.2Folkhälsomyndigheten - del till suicidprevention (ram)3 043
ap.4Avvecklingskostnader (ram)500
Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet3 000
ap.3Del till Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet (ram)3 000

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Folkhälsomyndigheten får använda totalt 132 000 kronor som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet utbetalas efter fakturering till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet.

ap.2 Folkhälsomyndigheten - del till suicidprevention

Medlen disponeras av Folkhälsomyndigheten för att finansiera kostnader vid Karolinska institutet för avdelningen Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). Medlen ska utbetalas varje månad med en tolftedel av anslagsbeloppet till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret.

ap.3 Del till Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet

Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet får använda medlen för avvecklingskostnader för Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet.  

Anslagsposten får även användas för att betala engångspremie till Statens tjänstepensionsverk avseende kostnader för pensionsersättning.

ap.4 Avvecklingskostnader

Regeringskansliet (Socialdepartementet) får använda 500 000 kronor under 2014 för den särskilda utredare som har fått i uppdrag att avveckla Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet (dir. 2013:119). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Folkhälsomyndigheten. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjas ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten senast den 31 mars 2015. Rekvisitionen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

2:5

Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten145 502
ap.2Insatser mot hiv/aids - del till Folkhälsomyndighetens disposition (ram)145 502

Villkor för anslag 2:5

ap.2 Insatser mot hiv/aids - del till Folkhälsomyndighetens disposition

I enlighet med förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar ska högst 21 000 000 kronor betalas ut till frivilligorganisationer som bedriver hivpreventivt arbete. Syftet med bidraget är att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar.

I enlighet med förordningen (2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion ska högst 95 000 000 kronor betalas ut till landsting och kommuner som bedriver hivpreventivt arbete. Av dessa ska högst 45 000 000 kronor betalas ut i form av verksamhetsbidrag och högst 50 000 000 kronor i form av projektbidrag. Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera insatser som landsting och kommuner vidtar för att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hivinfektion. 

Av anslaget ska högst 29 502 000 kronor användas till finansiering av insatser på nationell nivå och till övergripande samordning och uppföljning m.m. Medlen får inte användas för Folkhälsomyndighetens egen löpande verksamhet.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Budgetår 2013

2:1

Statens folkhälsoinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten0
ap.2Statens folkhälsoinstitut - del till Folkhälsomyndighetens disposition (ram)0

Villkor för anslag 2:1

ap.2 Statens folkhälsoinstitut - del till Folkhälsomyndighetens disposition

Anslagssparandet får användas av Folkhälsomyndigheten för förvaltning och avvecklingskostnader.

2:2

Smittskyddsinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten0
ap.2Smittskyddsinstitutet - del till Folkhälsomyndighetens disposition (ram)0

Villkor för anslag 2:2

ap.2 Smittskyddsinstitutet - del till Folkhälsomyndighetens disposition

Anslagssparandet får användas av Folkhälsomyndigheten för förvaltning och avvecklingskostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:1 Folkhälsomyndigheten
ap.110 613Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
2:1 (2013) Statens folkhälsoinstitut
ap.2 (2013)0Allt0
2:2 (2013) Smittskyddsinstitutet
ap.2 (2013)0Allt0
2:5 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
ap.24 365Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:1 (2013) Statens folkhälsoinstitut
2:1 ap.1 (2013)2:1 ap.2 (2013)100 %
2:1 ap.3 (2013)2:1 ap.2 (2013)100 %
2:2 (2013) Smittskyddsinstitutet
2:2 ap.1 (2013)2:2 ap.2 (2013)100 %
2:5 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
2:5 ap.12:5 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
2:1 (2013) Statens folkhälsoinstitut
ap.1 (2013)ram
ap.3 (2013)ram
2:2 (2013) Smittskyddsinstitutet
ap.1 (2013)ram
2:5 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
ap.1ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)75 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)37 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Folkhälsomyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2529 444
2014-02-2529 444
2014-03-2529 444
2014-04-2529 444
2014-05-2529 444
2014-06-2529 444
2014-07-2529 444
2014-08-2529 444
2014-09-2529 444
2014-10-2529 444
2014-11-2529 444
2014-12-2529 435
Summa353 319
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Folkhälsomyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Folkhälsomyndigheten
2:1 ap.2Folkhälsomyndigheten - del till suicidprevention

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Speciell diagnostik-3 3201 00023 00022 0001 000-1 320
Övrig uppdragsfinansierad verksamhet004 0004 00000
Summa-3 3201 00027 00026 0001 000-1 320
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Folkhälsomyndigheten ska den 1 januari 2014 överta Statens folkhälsoinstituts och Smittskyddsinstitutets tillgångar och skulder.

På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Maria Nilsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Socialdepartementet Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Myndigheten för vårdanalys
Organisationskommittén för E-hälsomyndigheten
Naturvårdsverket
Socialstyrelsen
Statens veterinärmedicinska anstalt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Livsmedelsverket
Kammarkollegiet
Jordbruksverket
Länsstyrelserna
Statens tjänstepensionsverk
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Havs- och vattenmyndigheten
Sveriges Kommuner och Landsting