Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2013-12-19
S2013/9047/SAM (delvis)
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Arenavägen 63
121 77 Johanneshov
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för handikappolitisk samordning
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för handikappolitisk samordnings (Handisam) verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Handisam och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2007:1134) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning.

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Handisam ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

16 januari

21 februari

5 maj

28 juli

27 oktober

 

Samråd med funktionshindersorganisationer

Handisam ska redovisa myndighetens samråd med funktionshindersorganisationerna.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag givna i tidigare regleringsbrev

1. Uppdrag att årligen, fram till och med 2016, dels genomföra en resultatkonferens för berörda aktörer som tar sin utgångspunkt i strategin för att genomföra funktionshinderspolitiken 2011–2016, dels anordna minst en tematisk dialog tillsammans med representanter för funktionshindersrörelsen och andra berörda aktörer för att öka och fördjupa kunskapen om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Dialogen ska ta sin utgångspunkt i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En redovisning av den årliga konferensen och dialogen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i samband med myndighetens årsredovisning.

2. Uppdrag att vidareutveckla arbetet med ett frivilligt uppföljningssystem för kommuner och landsting i enlighet med av myndigheten tidigare lämnade förslag (dnr S2012/6676/FST). En redovisning av hur arbetet fortskrider ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i årsredovisningen för 2014. 

3. Uppdrag att bistå Regeringskansliet i förberedelserna av programperioden 2014–2020 för Europeiska unionens sammanhållningspolitik som omfattar Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Handisam ska även bistå regionala aktörer i deras arbete med att utforma förslag till regionala program, eller motsvarande, inom dessa fonder. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i årsredovisningen för 2014.

Pågående uppdrag givna i särskild ordning

1. Uppdrag om ett samlat uppföljningssystem för funktionshinderspolitiken (dnr S2011/11074/FST). En årlig redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 maj 2014 och 2015.

2. Uppdrag att genomföra ett program för att öka kunskapen om och förändra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning (dnr S2011/11250/FS). En rapport, med effektutvärdering av insatserna under hela perioden 2012–2014, ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2014. 

För finansiering av uppdraget se regleringsbrevet för anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition, inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

3. Uppdrag angående teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga (S2013/4019/FST). En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2013 och en slutrapport ska lämnas senast i samband med årsredovisningen för 2014. 

För finansiering av uppdraget se regleringsbrevet för anslag 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagsposten 20 Sammanhållen vård och omsorg, inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

4. Uppdrag att inhämta åsikter från barn och unga med funktionsnedsättning (dnr S2013/5141/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2014.

5. Uppdrag att förbereda inordnande av de uppgifter i Hjälpmedelsinstitutet som bedöms vara ett fortsatt statligt åtagande i Handisam den 1 maj 2014 (dnr S2013/7943/FST). En redovisning av hur arbetet med uppdraget fortskrider ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 14 februari 2014.

Pågående uppdrag givet till annan myndighet där Handisam ska samverka med denna myndighet

1. Uppdrag att tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Post- och telestyrelsen och andra berörda aktörer samverka med Statens kulturråd i dess uppdrag att kartlägga hur tekniska lösningar kan användas för att tillgängliggöra kultur för personer med funktionsnedsättning (dnr Ku2012/1898/RFS). Statens kulturråd ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2014.

Ändring av pågående uppdrag givet i särskild ordning

1. Regeringen beslutade den 29 mars 2012 att ge Handisam i uppdrag att ge administrativt stöd till Användningsforum (dnr N2012/1804/ITP). För uppdragets genomförande anvisas högst 2 000 000 kronor årligen till Handisam.

Med ändring av ovanstående beslut beslutade regeringen den 28 november 2013 om tilläggsdirektiv (dir. 2013:108) till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) som innebär att Digitaliseringskommissionen från och med den 1 januari 2014 ansvarar för det administrativa stödet till Användningsforum (dnr N2013/5428/ITP).

Handisam ska vid behov bistå Digitaliseringskommissionen i arbetet med att ta över ansvaret för det administrativa stödet den 1 januari 2014. Medel för det administrativa stödet som inte har förbrukats av Handisam ska återbetalas till Post- och telestyrelsen, bankgiro 5052-1897, med angivande av dnr N2012/1804/ITP senast den 31 mars 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3:1

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för handikappolitisk samordning39 187
ap.1Handisam (ram)39 187

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
3:1 Myndigheten för handikappolitisk samordning
ap.11 1763 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 100
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för handikappolitisk samordnings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-253 266
2014-02-253 266
2014-03-253 266
2014-04-253 266
2014-05-253 266
2014-06-253 266
2014-07-253 266
2014-08-253 266
2014-09-253 266
2014-10-253 266
2014-11-253 266
2014-12-253 261
Summa39 187
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för handikappolitisk samordnings disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Handisam
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Tarja Birkoff
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Finansdepartementets budgetavdelning
Socialdepartementet/FS
Kulturdepartementet/MFI, KO
Arbetsmarknadsdepartementet/A, Disk
Näringsdepartementet/RT, ITP
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Hjälpmedelsinstitutet
Sveriges Kommuner och Landsting
Handikappförbunden
Lika Unika
Nätverket Unga för tillgänglighet