Statsrådsberedningen


Regeringsbeslut
II:1

2013-12-12
SB2013/10293/FCK (delvis)
Svenska institutet för europapolitiska studier
Fleminggatan 20
112 26 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier
Riksdagen har beslutat om Svenska institutet för europapolitiska studiers verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14 utg.omr. 1, bet. 2013/14:KU1, rskr. 2013/14:80).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Svenska institutet för europapolitiska studier och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Verksamheten vid Svenska institutet för europapolitiska studier regleras av förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier. Däri anges myndighetens ansvarsområde, mål och uppgifter.

De medel inom anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information som ställs till Svenska institutet för europapolitiska studiers förfogande utgörs av anslagsposten 1 (ap.1). För budgetåret 2014 uppgår ap.1 till 15,191 mnkr.

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Svenska institutet för europapolitiska studier ska redovisa prognoser för 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 januari

21 februari

5 maj

28 juli

27 oktober

3

Uppdrag

EU-utbildning för förtroendevalda

Svenska institutet för europapolitiska studier ska med anledning av Europaparlamentsvalet ta fram en utbildning om EU anpassad för politiskt förtroendevalda och representanter för de politiska partierna på lokal och regional nivå.

För genomförande av uppdraget får Svenska institutet för europapolitiska studier disponera 500 000 kronor inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 4 Valdeltagande - del till Sieps.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 15 december 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

9:1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet för europapolitiska studier15 191
ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier (ram)15 191
Disponeras av Kammarkollegiet1 000
ap.2Demokrati och EU (ram)1 000
Disponeras av Ungdomsstyrelsen3 015
ap.4Ungdomsperspektiv på Europavalet 2014 (ram)400
ap.6Statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor (ram)2 615
Disponeras av Universitets- och högskolerådet1 100
ap.7Informationsinsatser avseende rekrytering till EU (ram)1 000
ap.8EU-utbildning för lärare i samhällskunskap (ram)100
Disponeras av Regeringskansliet/Statsrådsberedningen100
ap.3Till Regeringskansliets disposition (ram)100

Villkor för anslag 9:1

ap.1 Svenska institutet för europapolitiska studier

Medlen får användas för Svenska institutet för europapolitiska studiers förvaltningsutgifter.

ap.2 Demokrati och EU

Medlen får användas för kommunikationsinsatser avseende demokrati och EU. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

ap.3 Till Regeringskansliets disposition

Medlen får användas för kommunikationsinsatser på EU-området, bl.a. för att främja rekryteringen av svenska medborgare till EU-institutionerna.

ap.4 Ungdomsperspektiv på Europavalet 2014

Medlen får användas för att administrera delar av ett kommissionsprogram (Förvaltningspartnerskapet) som syftar till att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor i Sverige.

ap.6 Statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor

Bidrag lämnas enligt en förordning om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor.

Högst 300 000 kronor får användas för finansiering av administration samt för kostnader betingade av informations- och kommunikationsinsatser när det gäller statsbidraget.

ap.7 Informationsinsatser avseende rekrytering till EU

Medlen får användas för att bedriva informationsverksamhet kring de möjligheter som finns dels till praktiktjänstgöring och dels till fasta tjänster inom EU:s institutioner.

ap.8 EU-utbildning för lärare i samhällskunskap

Medlen får användas för att administrera delar av ett kommissionsprogram (Förvaltningspartnerskapet) för att höja samhällskunskapslärares kompetensnivå när det gäller EU.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
ap.14563 %0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Svenska institutet för europapolitiska studiers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-251 266
2014-02-251 266
2014-03-251 266
2014-04-251 266
2014-05-251 266
2014-06-251 266
2014-07-251 266
2014-08-251 266
2014-09-251 266
2014-10-251 266
2014-11-251 266
2014-12-251 265
Summa15 191
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Svenska institutet för europapolitiska studiers disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Utbildning
Utbildning001 5001 50000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Utbildning

Avgifter som Svenska institutet för europapolitiska studier tar ut disponeras av myndigheten.

För deltagare från Regeringskansliet i EU-utbildningar ska Svenska institutet för europapolitiska studier kvartalsvis fakturera Regeringskansliet. Till fakturan ska en redovisning av antalet deltagare och deltagande departement bifogas.

På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Thomas Belius
Kopia till

Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Universitets- och högskolerådet
Ungdomsstyrelsen