Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:6

2013-12-19
UF2013/75605/UD/PLAN (delvis)
UF2013/78248/UD/EC
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5
97186 Luleå
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen ap.4 och ap.5 Barentssamarbete
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 5, bet. 2013/14:UU1, rskr. 2013/14:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län1 400
ap.4Barentssamarbete (ram)1 400
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län1 400
ap.5Barentssamarbete (ram)1 400

Villkor för anslag 1:11

ap.4 Barentssamarbete

Medlen får användas för aktiviteter i det regionala Barentssamarbetet samt för eget och andra aktörers deltagande i linje med prioritetsområdena i handlingsprogrammet 2014-2018.

Länsstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2014 den 28 juli och den 27 oktober. Prognoserna ska kommenteras. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

ap.5 Barentssamarbete

Medlen får användas för aktiviteter i det regionala Barentssamarbetet samt för eget och andra aktörers deltagande i linje med prioritetsområdena i handlingsprogrammet 2014-2018.

Länsstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2014 den 28 juli och den 27 oktober. Prognoserna ska kommenteras. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.40Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Maria Lundgren
Kopia till

Länsstyrelsen i Västerbottens län
Statsrådsberedningen internrevisionen
Utrikesdepartementet USTYR, RS, EKO
Socialdepartementet SFÖ
Finansdepartementet BA
Miljödepartementet RT
Näringsdepartementet RT
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
riksdagens utrikesutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret