Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:7

2013-12-19
UF2013/77720/UD/USTYR (delvis)
UF2013/78251/UD/EC
Strålsäkerhetsmyndigheten
17116 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslagen 1:1 och 2:1 (2013) ap. 22 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa (2013) och anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 7, bet. 2013/14:UU2, rskr. 2013/14:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten13 000
ap.22Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa (ram)13 000

Villkor för anslag 1:1

ap.22 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Medlen avser samarbete inom reaktorsäkerhets- och icke spridningsområdet, inom strålskydds- och beredskapsområdet samt hantering av radioaktivt avfall i Ukraina. Medlen avser också samarbete inom strålskydds- och beredskapsområdet och icke spridningsområdet i Georgien samt inom icke spridningsområdet och strålskydd i Moldavien.

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas för samarbete med Georgien och Moldavien.

Av anslagsposten får högst 3 250 000 kronor användas för förvaltningskostnader.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Budgetår 2013

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten0
ap.10Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa (ram)0

Villkor för anslag 2:1

ap.10 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Medlen får användas i enlighet med ändamålet för anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 22 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.220Inget0
2:1 (2013) Reformsamarbete i Östeuropa
ap.10 (2013)03 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.223 0001 20060002016
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Maria Lundgren
Kopia till

Statsrådsberedningens Internrevision
Utrikesdepartementet USTYR, RS, EKO
Finansdepartementet BA
Miljödepartementet Ke
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagens utrikesutskott
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen