Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:8

2013-12-19
UF2013/77720/UD/USTYR (delvis)
UF2013/78258/UD/EC
Riksgäldskontoret
Jakobsbergsgatan 13
10374 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 3 Garantiavgifter
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 7, bet. 2013/14:UU2, rskr. 2013/14:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret5 539
ap.3Garantiavgifter (ram)5 539
ap.3.1Garantiavgifter ODA-länder (ram)3 637
ap.3.2Garantiavgifter icke ODA-länder (ram)1 902

Villkor för anslag 1:1

ap.3.1 Garantiavgifter ODA-länder

Medlen får utbetalas för garantiavgifter avseende Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån i ODA-länder.

ap.3.2 Garantiavgifter icke ODA-länder

Medlen får utbetalas för garantiavgifter avseende Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån i icke ODA-länder.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.3.103 %0
ap.3.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Maria Lundgren
Kopia till

Statsrådsberedningen internrevisionen
Utrikesdepartementet USTYR, RS, EKO
Finansdepartementet BA, IA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagens utrikesutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket