Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
46

2013-12-19
Ku2013/2461/RFS (delvis)
Statens medieråd
Box 27204
102 53 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens medieråd
Riksdagen har beslutat om Statens medieråds verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Statens medieråd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Statens medieråd definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Prognoser 2014–2018

Statens medieråd ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 21 februari 
  • 5 maj
  • 27 oktober 

Redovisning av kostnader för fastställande av åldersgränser

Statens medieråd ska särskilt redovisa kostnaderna för fastställande av åldersgränser för framställning i film som ska visas offentligt.

3

Uppdrag

Stärka unga i ålder 12–18 år mot antidemokratiska budskap på internet och i sociala medier

I april 2013 gav regeringen Statens medieråd i uppdrag att ta fram ett digitalt utbildningsmaterial som syftar till att öka ungas medie- och informationskunnighet och därigenom stärka dem mot antidemokratiska budskap på internet och i sociala medier som uppmanar till våld och hot för en politisk eller ideologisk sak. Vidare ska Statens medieråd kartlägga vilka aktörer som är verksamma inom området för medie- och informationskunnighet och inventera det pedagogiska material som finns på området samt föreslå lämpliga åtgärder för att sprida det digitala utbildningsmaterialet till skola, fritidsverksamheter och det civila samhällets organisationer (Ju2013/3289/D).

För fortsatt arbete med studien under 2014 får Statens medieråd disponera 1 500 000 kronor för 2014 från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 19 Handlingsplan – del till Statens medieråd.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 juni 2014.

Genomföra Europarådets kampanj No Hate Speech Movement i Sverige

I juni 2013 gav regeringen Statens medieråd i uppdrag att genomföra Europarådets kampanj No Hate Speech Movement i Sverige (A2013/2317/DISK). I uppdraget ingår att samordna nationella aktiviteter i Sverige inom ramen för kampanjen. Aktiviteterna ska genomföras i syfte att höja kunskapen om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans på internet samt att mobilisera för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet på internet. Detta ska ske med särskilt fokus på barn och ungdomar.

För fortsatt arbete med kampanjen under 2014 får Statens medieråd rekvirera högst 500 000 kronor senast den 15 augusti 2014. Kostnaderna för 2014 ska belasta det under utgiftsområde 13 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Genomförandet av uppdraget ska redovisas i en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 15 augusti 2014.

Indikatorer för att följa upp de mediepolitiska målen

Statens medieråd ska, med utgångspunkt i de förslag som lämnas i rapporten Mått och mål – resultatindikatorer för medieområdet (Ku 2012/1658/MFI), föreslå resultatindikatorer för att följa upp de mediepolitiska målen inom myndighetens ansvarsområde.

De indikatorer som föreslås ska, utifrån de mediepolitiska målen och myndighetens uppdrag, mäta effekter av myndighetens verksamhet och därigenom bidra till bedömningen av verksamhetens resultat. Indikatorerna ska täcka såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter.

Statens medieråd ska även redovisa vilken information som behövs för att föreslagna indikatorer ska kunna tas fram samt redovisa vilka tillkommande kostnader som kan vara förenade med detta. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 maj 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

11:4

Statens medieråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens medieråd17 023
ap.1Statens medieråd (ram)17 023

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
11:4 Statens medieråd
ap.15113 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens medieråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-251 419
2014-02-251 419
2014-03-251 419
2014-04-251 419
2014-05-251 419
2014-06-251 419
2014-07-251 419
2014-08-251 419
2014-09-251 419
2014-10-251 419
2014-11-251 419
2014-12-251 414
Summa17 023
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens medieråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
11:4 ap.1Statens medieråd

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offenligrättslig verksamhet
Fastställande av åldersgränser för framställning i film2522004 2004 20000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens medieråd tar ut avgifter enligt lag för fastställande av åldersgränser för film som ska visas offentligt. Avgifternas storlek framgår av lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Inkomsterna får inte disponeras av Statens medieråd.

Avgifterna för fastställande av åldersgränser ska redovisas mot inkomsttitel 2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens medieråd får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Anna-Karin Adolfsson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd