Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
45

2013-12-19
Ku2012/774/MFI Ku2013/234/MFI
Ku2013/2461/RFS (delvis)
Ku2013/2462/KO (delvis)
Myndigheten för tillgängliga medier
Box 5113
121 17 Johanneshov
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för tillgängliga medier
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för tillgängliga mediers verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Myndigheten för tillgängliga medier och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Myndigheten för tillgängliga medier definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Sponsring

Myndigheten för tillgängliga medier ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Prognoser 2014–2018

Myndigheten för tillgängliga medier ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 21 februari
  • 5 maj
  • 27 oktober 

3

Uppdrag

Regionalt utfall

Myndigheten för tillgängliga medier ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet, enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Musiknoter i punktskrift

Myndigheten för tillgängliga medier ska starta en försöksverksamhet för översättning av noter till punktskrift för barn och ungdomar i den kommunala musikskolan. Uppdraget avser 2014 och avrapporteras i årsredovisningen.

Samråd med Statens kulturråd om läsfrämjande

Myndigheten för tillgängliga medier ska samråda med Statens kulturråd i denna myndighets uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för det läsfrämjande arbetet utanför skolan. Utgångspunkt för uppdraget är propositionen Läsa för livet (prop. 2013/14:3).

Indikatorer för att följa upp de mediepolitiska målen

Myndigheten för tillgängliga medier ska, med utgångspunkt i de förslag som lämnas i rapporten Mått och mål – resultatindikatorer för medie- området (Ku2012/1658/MFI), föreslå resultatindikatorer för att följa upp de mediepolitiska målen inom myndighetens ansvarsområde.

De indikatorer som föreslås ska, utifrån de mediepolitiska målen och myndighetens uppdrag, mäta effekter av myndighetens verksamhet och därigenom bidra till bedömningen av verksamhetens resultat. Indikatorerna ska täcka såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter.

Myndigheten för tillgängliga medier ska även redovisa vilken information som behövs för att föreslagna indikatorer ska kunna tas fram samt redovisa vilka tillkommande kostnader som kan vara förenade med detta. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 maj 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

3:2

Myndigheten för tillgängliga medier (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillgängliga medier88 173
ap.1Myndigheten för tillgängliga medier (ram)88 173

11:5

Stöd till taltidningar (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillgängliga medier83 456
ap.1Stöd till taltidningar (ram)83 456

Villkor för anslag 11:5

ap.1 Stöd till taltidningar

1. Anslaget får användas i enlighet med förordningen (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning.

2. Medlen under anslaget utbetalas av Myndigheten för tillgängliga medier i enlighet med taltidningsnämndens beslut.

3. Av anslaget får högst 1 200 000 kronor användas för löne- och omkostnader relaterade till taltidningsverksamheten.

4. Anslaget får även användas för utgifter för införandet av ett nytt taltidningssystem.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier
ap.12 6453 %0
11:5 Stöd till taltidningar
ap.18 346Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)13 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 496
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för tillgängliga mediers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-257 348
2014-02-257 348
2014-03-257 348
2014-04-257 348
2014-05-257 348
2014-06-257 348
2014-07-257 348
2014-08-257 348
2014-09-257 348
2014-10-257 348
2014-11-257 348
2014-12-257 345
Summa88 173
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för tillgängliga mediers disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:2 ap.1Myndigheten för tillgängliga medier

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten för tillgängliga medier får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Christoffer Lärkner
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/SF
Utbildningsdepartementet/UH
Socialdepartementet/FST
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Handisam – Myndigheten för handikappolitisk samordning
Statens kulturråd
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, Centrum för lättläst
Synskadades Riksförbund