Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 1

2013-11-14
Fi2013/4050
Ekonomistyrningsverket
Box 45316
10430 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Ekonomistyrningsverket
Riksdagen har beslutat om Ekonomistyrningsverkets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 2, bet. 2012/13:FiU2, rskr. 2012/13:132).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Ekonomistyrningsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av resultatet enligt myndighetens instruktion ska ske så att verksamhet som avser ekonomisk styrning, prognoser, informationssystemet Hermes, EU-revision och tjänsteexport särredovisas.

Ekonomisk styrning

Analysen av utfallet för statens budget ska vara integrerad med prognosverksamheten. Utfallet för statens budget ska löpande följas upp och analyseras. Utfall avseende utgifter för statens budget ska även redovisas realekonomiskt fördelade. 

Myndigheten ska redovisa arbetet med att utveckla stödet för tillämpningen av 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag i syfte att förbättra myndigheternas resultatredovisningar i de fall dessa avser effekter och kvalitet av genomförda prestationer. 

Prognos och analys av månadsutfall på statens budget

1. Myndigheten ska göra tillförlitliga analyser och prognoser för statens utgifter respektive inkomster och intäkter. Prognoserna ska redovisas i enlighet med strukturen för statens budget och med beaktande av rådande makroekonomiska utsikter. Myndigheten ska även göra prognoser för kommunsektorn och ålderspensionssystemet. 

För hushållens och företagens inkomstskatter samt mervärdesskatt ska prognoserna för de bakomliggande skattebaserna redovisas.

Prognoserna ska ha hög precision och beakta förslag i propositioner och aviseringar i den ekonomiska vårpropositionen och i budgetpropositionen.

2. Myndigheten ska ytterligare förbättra sin bevakning och analys av utvecklingen av statens och den offentliga sektorns finanser. Budgetavvikelser avseende såväl utgifter som intäkter ska identifieras i ett tidigt skede. De bakomliggande analyserna ska vara tolkningsbara och dokumenteras tydligt. Under 2013 ska myndigheten fördjupa analysen inom vissa betydelsefulla områden i statens budget i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet). 

Myndigheten ska löpande följa upp de budgetpolitiska målen:
utgiftstaket för de statliga utgifterna, balanskravet för kommunsektorn och överskottsmålet för den offentliga sektorn. De budgetpolitiska målen syftar både till långsiktig hållbarhet och till att finanspolitiken bidrar till stabilisering av resursutnyttjandet. Vid uppföljningen av de budgetpolitiska målen ska det ekonomiska läget samt risken för att utvecklingen blir en annan än prognostiserad beaktas.  

Myndigheten ska månadsvis, med undantag för juli månad, analysera prognosavvikelser avseende statens och ålderspensionssystemets utgifter, den offentliga sektorns skatter och övriga inkomster i statens budget och redovisa detta till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Senast den 30 april 2013 ska myndigheten vidare avseende budgetåret 2012
a) redovisa och kommentera prognosprecisionen,
b) analysera och kommentera prognosavvikelser,
c) redovisa hur prognoserna görs tillgängliga,
d) redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras, samt
e) redovisa insatser och resultat när det gäller att fördjupa analysen enligt punkten 2.

3. Metoder och modeller ska underhållas och utvecklas så att prognosernas kvalitet förbättras kontinuerligt. 

Myndigheten ska redovisa vilka utvecklingsinsatser av metoder och modeller som gjorts. 

4. Prognoser avseende utgifter i statens budget ska även redovisas realekonomiskt fördelade. 

EU-revision

Myndigheten ska samlat till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 februari 2014 redovisa de årliga revisionsrapporter som ska utarbetas enligt

1. artikel 62 i rådets förordning (EG) 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999,

2. artikel 61 i rådets förordning (EG) 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden för programperioden 2007–2013,

3. artikel 7 och 8 i rådets förordning (EG) 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken,

4. artikel 32.3 a–c) i Europaparlamentets och rådets beslut 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar,

5. artikel 28.3 a–c) i rådets beslut 2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar,

6. artikel 30.3 a–c) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar och om upphävande av rådets beslut 2004/904/EG, samt 

7. artikel 30.3 a–c) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar.

Stöd till Regeringskansliet och remisser

Myndigheten ska redovisa de totala kostnaderna för olika typer av stöd till Regeringskansliet och hur stor andel av dessa som finansieras med avgifter. Kostnaderna för framtagande av remissyttranden ska särredovisas.

Prognoser för myndighetens anslag

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2013–2017 senast den 16 januari, 20 februari, 2 maj, 29 juli och 25 oktober 2013. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Avgiftsbelagd verksamhet

Den sammanlagda omfattningen av undantagen från det ekonomiska målet för den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisas och kommenteras.

Informationssystemet Hermes

Myndigheten ska senast den 1  mars 2013 till regeringen (Finansdepartementet) redovisa ett förslag till en arbetsplan för Hermes samtliga delar. Arbetsplanen ska innehålla en beskrivning av verksamheten fördelat på planerade aktiviteter med ekonomiska ramar för 2013 och 2014.

3

Uppdrag

Användning av resultatindikatorer

1. Myndigheten ska ta fram ett förslag till en struktur och modell för hur resultatindikatorer kan användas som stöd i regeringens löpande budgetarbete och i resultatredovisningen till riksdagen i budgetpropositionen. Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Uppdraget ska avrapporteras senast den 30 april 2013.

Stöd för resultatanalysarbetet i Regeringskansliet

2. Myndigheten ska ta fram underlag till stöd för resultatanalyser i Regeringskansliet. Arbetet ska bl.a. baseras på de erfarenheter som myndigheten fått i genomförandet av pilotprojektet om verksamhetslogik (dnr Fi2012/4491). Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Uppdraget ska avrapporteras senast den 30 april 2013.

Arbetet med redovisningsstandarder

3. Myndigheten ska under 2013 bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) med arbetet att se över och vid behov anpassa de statliga redovisningsreglerna till internationella redovisningsstandarder.

Utfall för statens budget

4. Myndigheten ska lämna tidsserier över utfallet för statens budget i 2013 års budgetstruktur senast den 15 mars 2013.

Rapportering av inkomsttitlar

5. Myndigheten ska efter samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet) och i enlighet med dess behov besluta om och meddela berörda myndigheter de inkomsttitlar och undertitlar som behövs för myndigheternas rapportering av utfall och för den löpande uppföljningen av inkomster i statens budget under inkomsttyp 9000, löpande redovisade skatter m.m. Detta innefattar även underhåll av strukturer och fördelningsnycklar för överföring från inkomsttyp 9000 till inkomsttyp 1000.

I samband med budgetårets utgång ska myndigheten nollställa inkomsttyp 9000 och redovisa skatter under inkomsttypen 1000, 7000 och 8000, i enlighet med den uppställning som godkänts av riksdagen. 

Utvärdering av statsskuldens förvaltning

6. Myndigheten ska genomföra en utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning för perioden 2009–2013. Granskningens inriktning ska tas fram i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Myndigheten är oförhindrad att utvärdera även andra frågeställningar. Uppdraget ska redovisas senast den 14 mars 2014 i form av en skriftlig rapport till regeringen. Minst tre avstämningsmöten ska hållas under arbetets gång. 

Statsskuldsförvaltningen utvärderas vartannat år i en skrivelse till riksdagen. Regeringen har för avsikt att bilägga myndighetens utvärdering till skrivelsen Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009–2013, vilken ska lämnas till riksdagen senast den 25 april 2014.

Styrning av statens avgifter

7. Myndigheten ska utreda hur de offentligrättsliga avgifterna som redovisas mot inkomsttitel uppfyller kravet på full kostnadstäckning samt föreslå förbättringar av hanteringen. Myndigheten ska även analysera och föreslå förbättringar avseende användningen av avgiftsbudgetarna. Myndigheten får även föreslå andra förändringar inom det avgiftsbelagda området. Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Uppdraget ska avrapporteras senast den 29 november 2013.

Styrning av statens investeringar

8. I syfte att förbättra redovisning, styrning och kontroll av statens investeringar ska myndigheten analysera hur investeringar i staten budgeteras och redovisas i olika sammanhang. En närmare analys ska göras av de investeringar som redovisas och föreslås i budgetpropositionen i relation till de anläggningstillgångar som redovisas i myndigheternas årsredovisningar och i årsredovisningen för staten samt i relation till den realekonomiska fördelningen av anslagen och redovisningen av statens investeringar i nationalräkenskaperna. Myndigheten ska redogöra för väsentliga avvikelser och förklara orsakerna till dessa avvikelser. Vidare ska en analys göras av de noter för anläggningstillgångar som redovisas i myndigheternas årsredovisningar och i årsredovisningen för staten utifrån vilken information som kan erhållas om storleken på årets investeringar totalt och specificerade på olika tillgångsslag (materiella, immateriella, finansiella) samt på olika typer av investeringar (vägar, järnvägar, försvarsmateriel, fastigheter etc.). Mot bakgrund av analyserna ska myndigheten lämna förslag om hur en mer ändamålsenlig och konsistent budgetering och redovisning kan åstadkommas. Myndigheten ska även lämna förslag till vilka förordningsändringar som bör göras för att få en ändamålsenlig redovisning och rapportering i myndigheternas budgetunderlag och årsredovisningar. Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Uppdraget ska avrapporteras senast den 30 december 2013. Myndigheten ska därefter bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) i det fortsatta arbetet med att förbättra redovisningen, styrningen och kontrollen av statens investeringar.

Informationssystemet Hermes

9. Myndigheten ska, efter samråd med Regeringskansliet och i enlighet med dess behov,
a) bistå Regeringskansliet med teknisk kompetens i arbetet med att ta fram kravspecifikationer för eventuella framtida uppdrag,
b) arbeta med mindre förbättringsåtgärder avseende RK Statsbudgetstöd,
c) stödja Regeringskansliet i arbetet med avstämningar i Hermes,

d) färdigställa produktionsgodkänd version,
e) förbättra viss funktionalitet avseende registervård, pristypbyte, tabellverk, prel. PLO och import av låneramar och räntekontokredit, samt
f) tillhandahålla en testmiljö åt Regeringskansliet.

Statens budget - särskilt projekt

10. Myndigheten ska från sina system sammanställa data som avser statens budget och överlämna vid den tidpunkt och enligt den struktur och det format som ESV kommer överens om med Finansdepartementet (Informationsavdelningen). Data ska avse utfall avseende inkomster och utgifter.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:3

Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket40 129
ap.1Gemensamma delar Hermes (ram)19 444
ap.2RK Statsbudgetstöd ESV, Hermes (ram)12 322
ap.2.1Finansiella kostnader (ram)1 400
ap.2.2Grunduppdrag (ram)5 082
ap.2.3Övriga uppdrag (ram)5 840
ap.4Statsredovisning, Hermes (ram)8 109
ap.5Transaktionsdatabas, Hermes (ram)254
Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap500
ap.6Uppdrag till MSB avseende RK SBS (ram)500
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet4 572
ap.3RK Statsbudget RK, Hermes (ram)4 572

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Gemensamma delar Hermes

Medlen får användas för kostnader för förvaltning och utveckling av de gemensamma delarna i Hermes först efter samråd med Regeringskansliet.

ap.2.1 Finansiella kostnader

Medlen får användas för kostnader för räntor och avskrivningar avseende förvaltning och utveckling av RK Statsbudgetstöd.

ap.2.2 Grunduppdrag

Medlen får användas för kostnader för uppdraget att tillhandahålla en teknisk plattform samt drift och support avseende RK Statsbudgetstöd (dnr Fi2011/2959).

ap.2.3 Övriga uppdrag

Medlen får användas först efter samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Kostnaderna för respektive uppdrag, arbete med kravspecifikation och mindre förbättringsåtgärder ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) snarast efter genomförandet.

ap.3 RK Statsbudget RK, Hermes

Medlen får användas för Regeringskansliets kostnader för förvaltning och utveckling av RK Statsbudgetstöd.

ap.4 Statsredovisning, Hermes

Medlen får användas för kostnader för förvaltning och utveckling av statsredovisningen i Hermes.

ap.5 Transaktionsdatabas, Hermes

Medlen får användas för kostnader för förvaltning och utveckling av transaktionsdatabasen i Hermes.

ap.6 Uppdrag till MSB avseende RK SBS

Medlen får användas för uppdrag att bistå Regeringskansliet med rådgivning i arbete med informationssäkerhet avseende RK Statsbudgetstöd.

1:8

Ekonomistyrningsverket (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket106 371
ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning (ram)106 371

1:12

Riksgäldskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket300
ap.3Utvärdering av statens skuldförvaltning - del till ESV (ram)300

Villkor för anslag 1:12

ap.3 Utvärdering av statens skuldförvaltning - del till ESV

Anslagsposten får användas för kostnader för myndighetens uppdrag att genomföra en utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen
ap.15863 %0
ap.2.1443 %0
ap.2.21613 %0
ap.2.3463 %0
ap.30Allt0
ap.43813 %0
ap.503 %0
ap.67Inget0
1:8 Ekonomistyrningsverket
ap.13 1913 %0
1:12 Riksgäldskontoret
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:8 Ekonomistyrningsverket
ap.3ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen
ap.345 0009 00027 0009 0002017
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)15 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekonomistyrningsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2512 234
2013-02-2512 234
2013-03-2512 234
2013-04-2512 234
2013-05-2512 234
2013-06-2512 234
2013-07-2512 234
2013-08-2512 234
2013-09-2512 234
2013-10-2512 234
2013-11-2512 234
2013-12-2512 226
Summa146 800
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekonomistyrningsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Gemensamma delar Hermes
1:3 ap.4Statsredovisning, Hermes
1:3 ap.5Transaktionsdatabas, Hermes
1:3 ap.2.1Finansiella kostnader
1:3 ap.2.2Grunduppdrag
1:3 ap.2.3Övriga uppdrag
1:8 ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning
1:12 ap.3Utvärdering av statens skuldförvaltning - del till ESV
Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-07-2583
2013-08-2583
2013-09-2583
2013-10-2583
2013-11-2583
2013-12-2585
Summa500
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.6Uppdrag till MSB avseende RK SBS

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Uppdragsverksamhet
Ekonomisk styrning-4 86510010 60010 200400-4 365
Administrativa system1 853-1 10012 40012 300100853
Tjänsteexport1 256-19010 40010 600-200866
Summa-1 756-1 19033 40033 100300-2 646
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offenligrättslig verksamhet
Landstingsavtal2811002 22002 2202 220
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Om en avgiftssättning, enligt myndigheten, motverkar syftet med en verksamhet inom områdena Ekonomisk styrning och Prognoser, får i enskilda fall principen om full kostnadstäckning frångås.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter

Myndigheten får besluta om storleken på avgifterna för den verksamhet som anges i 3 § 7 och 11 § förordningen (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket och disponera avgiftsinkomsterna.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Arvode till ledamot i internrevisionsrådet ska utgå med högst 19 000 kronor per år. Arvode till extern ordförande i redovisningsrådet ska utgå med högst 40 000 kronor per år och till ledamot med högst 19 000 kronor per år.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Lotta Ganeteg
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV och FCK
Finansdepartementet/BA, EIT och MSS
Förvaltningsavdelningen/RK EK och RK IT
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret