Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 8

2013-12-19
N2013/999/TE
N2013/5853/KLS (delvis)
N2013/5895/TE
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Olaus Magnus väg 35
581 95 Linköping
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Statens väg- och transportforskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 22, bet. 2013/14:TU1, rskr. 2013/14:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Statens väg- och transportforskningsinstitut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Statens väg- och transportforskningsinstitut ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

– den 16 januari,

– den 21 februari, 

– den 5 maj,

– den 28 juli, och

– den 27 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:9

Statens väg- och transportforskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Statens väg- och transportforskningsinstitut45 437
ap.1Statens väg- och transportforskningsinstitut (ram)45 437

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Statens väg- och transportforskningsinstitut

Anslaget får användas för utgifter för utredningsverksamhet, kompetensutveckling, lokaler, särskild utrustning, administration och det nationella transportforskningsbiblioteket BIC. Anslaget får användas för forskning och medfinansiering av Statens väg- och transportforskningsinstituts deltagande i EU-projekt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut
ap.11 3633 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)25 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens väg- och transportforskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-253 786
2014-02-253 786
2014-03-253 786
2014-04-253 786
2014-05-253 786
2014-06-253 786
2014-07-253 786
2014-08-253 786
2014-09-253 786
2014-10-253 786
2014-11-253 786
2014-12-253 791
Summa45 437
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens väg- och transportforskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Statens väg- och transportforskningsinstitut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet17 271800155 000155 000018 071
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att avgiftsintäkterna och bidragsintäkterna ska täcka minst 70 procent av de totala kostnaderna för verksamheten.

För uppdrag där Statens väg- och transportforsknings-
institut konkurrerar med aktörer på den privata marknaden ska målet vara full kostnadstäckning. Sådan verksamhet ska särredovisas.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Uppdragsintäkternas andel av institutets totala intäkter ska redovisas.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens väg- och transportforskningsinstitut omfattas av avgiftsförordningen (1992:191). Institutet får dock med undantag från 25 a § nämnda förordning balansera ett överskott på högst 25 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret i ny räkning utan att förslag behöver lämnas till regeringen om hur överskottet ska disponeras.

På regeringens vägnar
Catharina Elmsäter-Svärd
Marina Fransson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Trafikverket
Transportstyrelsen