Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2013-11-21
UF2013/70389/UD/FIM
Svenska institutet
Box 7434
10391 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Svenska institutet
Riksdagen har beslutat om Svenska institutets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 5, bet. 2012/13:UU1, rskr. 2012/13:99, prop. 2012/13:1 utg.omr. 7, bet. 2012/13:UU2, rskr. 2012/13:91).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Svenska institutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Svenska institutets uppdrag anges i förordningen (2007:1224) med instruktion för Svenska institutet. Utöver vad som anges i och följer av instruktionen ska följande gälla:

1. Svenska institutet ska inom Sverigefrämjandet, utgiftsområde 5, anslaget 1:9 i första hand prioritera följande länder kommande år: Brasilien, Egypten, Frankrike, Indien, Japan, Kina, Ryssland, Storbritannien, Sydafrika, Turkiet, Tyskland och USA.

Institutet ska i andra hand prioritera Argentina, Gulfen (Saudi Arabien, Förenade Arabemiraten), Indonesien, Irak, Kanada, Kenya, Malaysia, Mexiko, Nigeria, Norden/Östersjöregionen (Baltikum, Polen), Sydkorea, Ukraina, Vietnam, Västra Balkan (Serbien) och Västra EU.

2. Svenska institutet ska i huvudsak prioritera följande teman kommande år: innovation, hållbarhet och miljö, kultur och kreativitet samt samhällsfrågor.

3. Svenska institutet förväntas inom sitt ansvarsområde bidra till att förverkliga visionen om att den svenska exporten ska fördubblas.

Återrapporteringskrav

4. Svenska institutet ska redovisa prognoser för 2013-2017 för samtliga anslag. Prognoserna ska redovisas senast den 16 januari, 20 februari, 2 maj, 29 juli och 25 oktober 2013. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

5. Svenska institutet ska redovisa de samlade förvaltningskostnaderna och de beräkningar som ligger till grund för fördelningen av dem på respektive utgiftsområde och i förekommande fall underindelning.

6. Svenska institutet ska redovisa fördelningen av intäkter och kostnader på förvaltning och verksamhet vid Svenska institutet i Paris. Full kostnadstäckning ska eftersträvas för uthyrningen av gästlägenheterna.

7. För ledarskapsprogrammen ska Svenska institutet redovisa vilka länder som deltagarna kommer ifrån samt vilka svenska företag och myndigheter som har medverkat.

8. För stipendieprogrammen som riktar sig till studenter från utvecklingsländer ska Svenska institutet redovisa vilka länder som stipendiaterna kommer ifrån samt vilka universitet/högskolor och program som är mottagare av stipendiaterna.

9. Svenska institutet ska redovisa insatser inom ramen för samarbetet med Riksföreningen Sverigekontakt.

10. Svenska institutet ska senast den 14 februari 2013, till Tillväxtverket, redovisa hur myndigheten bidragit till att sprida erfarenheter och kunnande om EU:s territoriella samarbetsprogram i Östersjöområdet.

3

Uppdrag

1. Svenska institutet ska under 2013 ansvara för uppdateringar av den permanenta utställningen i House of Sweden, Washington D.C. avseende årets teman: immigration och innovation. I uppdraget ingår även att tillsammans med svenska ambassaden i Washington D.C. ta fram ett gemensamt förslag på hur nuvarande utställningsform kan ersättas.

2. Svenska institutet ska med anledning av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2013, ta fram material och stödja utlandsmyndigheter i prioriterade länder där samnordiska evenemang genomförs. Den övergripande tematiken ska vara det kreativa Norden med ett integrerat hållbarhetsperspektiv. Arbetet ska ske i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

3. Svenska institutet ska initiera och medverka i relevanta projekt som uppmärksammar Raoul Wallenbergs minne och gärning samt det svenska engagemanget för mänskliga rättigheter och demokrati. För genomförandet av uppdraget får Svenska institutet disponera högst    450 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 5, anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning, anslagspost 2.

4. Svenska institutet ska i samarbete med Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland – samt med berörda myndigheter och organisationer i Finland förbereda och genomföra insatser i syfte att stärka svenskundervisningen i finskspråkiga skolor. Insatserna ska i första hand avse fortbildning av svensklärare och presentation av ungdomskultur från Sverige.

Återrapporteringskrav

5. Svenska institutet ska planera och genomföra satsningar under 2013 som är relaterade till och främjar Sverigebilden i utlandet. Arbetet ska ske i nära samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och i samråd med NSU-organisationerna samt med berörda utlandsmyndigheter. I uppdraget ingår att Svenska institutet senast den 31 januari 2013 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ska redovisa en övergripande sammanställning över större planerade händelser och satsningar för 2013.

6. Svenska institutet ska för medlen från utgiftsområde 7 sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

7. Svenska institutet och Filminstitutet ska senast den 31 mars 2013 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Kulturdepartementet) redovisa ett gemensamt förslag till en effektiv och samordnad verksamhetsform för främjandet och spridningen av svensk film utomlands. Redovisningen ska inkludera en kostnadsuppskattning av förslaget.

8. Svenska institutet ska fortsätta sitt arbete med att genomföra besöksprogram för utländska nyckelaktörer som vill studera Sveriges arbete med att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Inom ramen för uppdraget kan vissa informationsinsatser i utlandet också genomföras. Arbetet ska primärt inriktas på länder i Europa. För genomförandet av uppdraget får Svenska institutet disponera högst två miljoner kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 24. Uppdraget ska redovisas i särskild rapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2014.

  

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:9

Svenska institutet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet94 584
ap.1Svenska institutet (ram)94 584

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Svenska institutet

Anlagsposten får användas för Svenska institutets förvaltningskostnader.

Av beloppet avser 1 000 000 kronor fortsatt utveckling, drift och administration av den internetbaserade webbportalen med information för arbetssökande tredjelandsmedborgare.

Anslagsposten ska användas för att finansiera ett eventuellt underskott i avgiftsbelagd verksamhet för Sweden Bookshop från 2012, dock enbart för den del av verksamheten som avser fysisk bokförsäljning och som till följd av regeringsbeslut 2012 har upphört.

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet117 515
ap.2Samarbete inom Östersjöregionen (ram)117 515
ap.2.3Demokratiinsatser i Ryssland (ram)8 000
ap.2.4Östersjösamarbete (ram)109 515

Villkor för anslag 1:11

ap.2.3 Demokratiinsatser i Ryssland

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för stöd till demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland.

Av anslagsposten får högst 650 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

ap.2.4 Östersjösamarbete

Medlen ska användas i enlighet med den inriktning som anges i regeringsbeslut UF2011/42439/EC att förbereda och genomföra en överföring av verksamheter som syftar till att utveckla Sveriges förbindelser med Östersjöregionen.

Av anslagssposten får högst 22 300 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet125 000
ap.11Utbyte och samarbete med ODA-länder (ram)125 000
ap.11.1Gäststipendier och expertutbyte (ram)15 000
ap.11.3Ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare (ram)33 000
ap.11.4Stipendieprogram långsiktiga samarbetsländer (ram)30 000
ap.11.5Stipendieprogram OECD-DAC (ram)47 000

Villkor för anslag 1:1

ap.11.1 Gäststipendier och expertutbyte

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Av anslagsposten får högst 3 350 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

ap.11.3 Ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Av anslagsposten får högst 7 050 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Svenska institutet får finansiera metodutveckling, utbildningsinsatser, stöd för framtagande av affärsprojekt, rekrytering av deltagare, resultat och erfarenhetsredovisningar, revisioner och liknande inom delposten. Ökningen om 6 000 000 kronor ska användas för expansion av programmet till länder i Sydasien (Afghanistan, Bangladesh, Indien och Pakistan).

ap.11.4 Stipendieprogram långsiktiga samarbetsländer

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut UF2010/65242/UD/UP med undantag för att nya stipendier endast beviljas för studier på avancerad nivå.

ap.11.5 Stipendieprogram OECD-DAC

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Av anslagsposten får högst 7 000 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut UF2010/65242/UD/UP med undantag för geografisk inriktning och att nya stipendier endast beviljas för studier på avancerad nivå.

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet27 350
ap.5Reformsamarbete i Östeuropa (ram)27 350

Villkor för anslag 2:1

ap.5 Reformsamarbete i Östeuropa

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Medlen omfattar samarbete med Albanien, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Kosovo, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina och Vitryssland. Prioritet bör ges för samarbete med Georgien, Vitryssland och Serbien.

5 000 000 kronor får användas för svensk-turkiska stipendieprogrammet.

Av anslagsposten får högst 4 850 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:9 Svenska institutet
ap.12 8383 %0
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.30Inget0
ap.2.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.103 %0
ap.11.303 %0
ap.11.403 %0
ap.11.503 %0
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.31 000500002015
ap.2.433 50025 0007 91902015
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.16 0004 000002014
ap.11.34 0004 000002014
ap.11.413 00013 000002014
ap.11.530 00030 000002014
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.55 0004 000002014
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)17 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Med undantag från bestämmelserna i 4 § andra stycket avgiftsförordningen(1992:191) får Svenska institutet ta ut avgifter i verksamheten upp till en intäktsnivå på 10 000 000 kr.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Svenska institutet får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Svenska institutet har under 2013 inte tillgång till räntekonto med kredit enligt 13 § Kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Kristina Lindberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevision
Utrikesdepartementet, EC, EU, PLAN, RS, USTYR
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, ENT, RT, IS
Utbildningsdepartementet, UH, F, JÄM
Kulturdepartementet, KA, KO, MFI
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen utrikesutskottet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Högskoleverket
Universitets och högskolerådet
Riksföreningen Sverigekontakt
V.S. VisitSweden AB