Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:11

2013-12-12
U2013/7499/GV
U2013/7073/GV
U2013/7484/SAM(delvis)
Statens skolinspektion
Box 23069
104 35 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens skolinspektion
Riksdagen har beslutat om Statens skolinspektions verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Statens skolinspektion och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av skollagen (2010:800) och förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion.

1

Mål och återrapporteringskrav

Tillsyn och kvalitetsgranskning

Statens skolinspektions löpande tillsyn ska vad gäller förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet och vuxenutbildning i huvudsak utövas på huvudmannanivå. När det gäller förskoleklass och barn- och ungdomsutbildningen ska den utövas på huvudmanna- och skolnivå.

En utgångspunkt för den löpande tillsynen ska vara att den ska omfatta sådana tillsynsaspekter som kräver en mer kvalitativ bedömning av hur huvudmännen och verksamheterna uppfyller författningarnas krav. Inom ramen för den löpande tillsynen ska granskning av undervisningens kvalitet förstärkas.

Skolinspektionen ska särskilt redovisa:

  • erfarenheter från myndighetens tillsyn där det av redovisningen ska framgå hur möjligheterna till ingripanden enligt 26 kap. har använts,
  • erfarenheter från tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkesutbildningsområdet,
  • erfarenheter av tillgången till personal med kompetens för att tillgodose behovet av vägledning inför utbildning och yrkesval hos elever i grundskolan och gymnasieskolan,
  • hur huvudmännen arbetar för att säkerställa att behöriga lärare och förskollärare används för undervisningen och hur huvudmän, rektorer och förskolechefer säkerställer att personal får nödvändig kompetensutveckling, och
  • insatser för att utvärdera hur myndighetens arbete med tillsyn och kvalitetsgranskning bidrar till skolornas förbättringsarbete samt resultaten av dessa insatser.

Tillståndsprövning

Skolinspektionen ska särskilt redovisa:

  • en analys av utvecklingen av antalet ansökningar om godkännande som huvudman för en fristående skola, handläggningstider när det gäller ansökningar om s.k. betygsrätt, myndighetens beslut i dessa ärenden och resultat av eventuella överklaganden av besluten,
  • insatser för att öka effektiviteten, rättssäkerheten och kvaliteten i prövningen av ansökningar om godkännande som enskild huvudman,
  • insatser för att förbättra tillgängligheten till och sökbarheten i den information om fristående skolor som Skolinspektionen har tillgång till, och
  • insatser för att säkerställa att Skolinspektionen kan tillhandahålla aktuell och uppdaterad information om antalet fristående skolor samt antalet huvudmän för fristående skolor.

Barn- och elevombudet

Skolinspektionen ska redovisa ombudets fortsatta insatser för att handläggningstiderna för de ärenden som Barn- och elevombudet fattar beslut om ska hållas så korta som möjligt samt övriga insatser för att säkerställa en rättssäker och effektiv verksamhet. Vidare ska Skolinspektionen när det gäller Barn- och elevombudets verksamhet redovisa uppgifter om ärendenas antal och innehåll, vilken skol- eller verksamhetsform de hänför sig till samt de beslut som ombudet har fattat. Redovisningen ska därutöver omfatta resultatet av de domstolsprocesser som ombudet drivit och en redogörelse för ombudets verksamhet utöver ärendehanteringen.

Skolväsendets överklagandenämnd

Skolinspektionen ska i årsredovisningen redogöra för verksamheten vid Skolväsendets överklagandenämnd. Av redovisningen ska framgå ärendenas antal och innehåll, vilken skol- eller verksamhetsform de hänför sig till, de beslut som nämnden har fattat samt insatser för att säkerställa en rättssäker och effektiv verksamhet.

Prognoser

Skolinspektionen ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoser lämnas senast
den 16 januari,
den 21 februari,
den 5 maj,
den 28 juli, och
den 27 oktober 2014.

Verksamhetsredovisning och resursåtgång

Skolinspektionen ska redovisa sin verksamhet och resursåtgång uppdelad på tillsyn, kvalitetsgranskning och tillståndsprövning. Redovisningen ska vidare delas upp på samtliga skol- och verksamhetsformer samt på offentliga respektive fristående skolor och annan enskild verksamhet. All individbaserad statistik ska redovisas uppdelad på kön och ålder samt innehålla en analys och bedömning av utvecklingen om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta. Kostnader som avser Skolväsendets överklagandenämnds respektive Barn- och elevombudets verksamhet ska särredovisas, liksom kostnader för genomförandet av uppdrag om viss central rättning av nationella prov samt förstärkt tillsyn över huvudmännens och skolornas arbete med nationella prov.

2

Organisationsstyrning

Statens skolinspektion ska redovisa hur myndighetens interna kvalitetssäkringsarbete har bedrivits och resultatet av detta arbete.  

Vidare ska Skolinspektionen redovisa hur myndigheten har samverkat med Statens skolverk, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sameskolstyrelsen samt andra myndigheter och organisationer. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten har samverkat med Skolverket i syfte att bidra med underlag till arbetet i de nationella programråden för gymnasieskolans yrkesprogram. 

Skolinspektionen ska redovisa insatser för att säkerställa myndighetens tillgång till relevant kompetens inom yrkesutbildningsområdet.

Skolinspektionen ska även redovisa myndighetens insatser för att förstärka den ekonomiska kompetensen i arbetet med tillsyn och prövning av enskilda som huvudmän för fristående skolor.

3

Uppdrag

Årligt uppdrag

Statens skolinspektion ska sammanfatta och analysera erfarenheter av sin verksamhet när det gäller tillsyn och kvalitetsgranskning. Resultat på aggregerad nivå från den första tillsynscykeln 2009–2014 ska framgå av redovisningen. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2014.

Nya uppdrag

1. Skolinspektionen ska under 2014 förbereda en kvalitetsgranskning av kommunernas arbete med det kommunala informationsansvaret för ungdomar som inte fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Kvalitetsgranskningen av kommunernas arbete ska genomföras under 2015.  Uppdraget ska slutrapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 11 december 2015.

2. Regeringen uppdrog den 6 oktober 2011 (S2011/8810/FST) åt Skolinspektionen, Statens skolverk och Specialpedagogiska skolmyndigheten m.fl. myndigheter att arbeta enligt de delmål som regeringen har fastställt i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 (S2011/5905/FST).

Skolinspektionen ska, i samråd med Statens skolverk och Specialpedagogiska skolmyndigheten, redogöra för vilka underlag som myndigheterna planerar att ta fram för att redovisa utvecklingen mot delmålen 2016. Myndigheterna ska även redovisa vilka insatser som prioriteras för att i snabbare takt nå delmålen. Uppdraget ska enligt vad som anges i regleringsbrevet för 2014 avseende Skolverket redovisas samlat av Skolverket till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 september 2014.

3. Skolinspektionen ska granska kvaliteten på distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 20 februari 2015.

4. Skolinspektionen ska granska hur huvudmännen tillhandahåller den introduktionsperiod de är skyldiga att ge lärare och förskollärare det första året i yrket. Granskningen ska omfatta hur huvudmännen organiserar sin verksamhet för att säkerställa att lärarna och förskollärarna får mentorer som är legitimerade lärare eller förskollärare samt att dessa har tillräcklig erfarenhet för uppdraget. Vidare ska Skolinspektionen granska om de planer för introduktionsperioden som rektorer och förskolechefer är skyldiga att upprätta tas fram och på vilket sätt dessa används. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 24 okt 2014.

5. Skolinspektionen ska genomföra central rättning av nationella prov inom grund- och gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Syftet med rättningen ska vara att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning av proven över landet. Skolinspektionen ska vidare utifrån indikationer på betydande avvikelser när det gäller dels rättning av nationella prov, dels betygssättning i ämnen och kurser, inom ramen för sin tillsynsverksamhet vidta lämpliga åtgärder.

Skolinspektionens urval av elevlösningar ska från och med 2014 kopplas till myndighetens planerade regelbundna tillsyn. Antalet skolor som omfattas av Skolinspektionens centrala rättning, och för vilka resultatet av rättningen är representativt på skolnivån, ska vara så stort som möjligt. De prov och delprov där risken för avvikelser är störst ska ingå i så stor utsträckning som möjligt.

Skolinspektionen ska samla in kompletterande information om hur och av vem respektive prov rättats på respektive skola i syfte att få ytterligare underlag för en analys av vilka faktorer och förutsättningar som främjar en likvärdig bedömning och betygssättning av nationella prov. Skolinspektionen ska, utifrån en analys av vad som är att anse som normala avvikelser för respektive ämne och delprov, ta ställning till och redovisa avvikelser som framstår som obefogade.

Skolinspektionen ska årligen, med start 2015 och slutredovisning 2017, redovisa resultatet avseende den centrala rättningen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 november. 

Detta uppdrag ersätter tidigare uppdrag om viss central rättning (U2011/6544/GV).

6. Skolinspektionen ska genomföra en granskning av insatser för att anpassa undervisningen till romska elevers förutsättningar och tillgodose deras eventuella behov av särskilt stöd enligt skollagen. I detta bör ingå att granska hur huvudmännen uppfyller skollagens krav när det gäller skolplikt för romska elever. Vidare bör det i granskningen ingå att lyfta fram lärande exempel. Granskningen ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 maj 2015.

Uppdrag givet i tidigare regleringsbrev

Skolinspektionen ska fortsätta sitt arbete med att följa upp, analysera och redovisa sina insatser utifrån minoritetspolitikens mål att ge skydd för de nationella minoriteterna och att stärka deras möjligheter till inflytande samt med att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande (prop. 2008/09:158). Redovisningen ska innehålla en sammanfattning och analys av erfarenheter från myndighetens granskningar av skolväsendet utifrån de minoritetspolitiska målen. Skolinspektionen ska även redovisa hur myndigheten arbetar med dessa frågor internt. Myndigheten ska i det sammanhanget redovisa vilka effekter som myndigheten avser att uppnå med insatserna och vilket eller vilka av minoritetspolitikens tre delområden, diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet, som insatserna avser. Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget med kopia till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) den 14 november 2014 och den 16 november 2015. Redovisningarna ska avse genomfört arbete sedan föregående redovisningstillfälle.

Uppdrag givet i särskild ordning

Regeringsbeslut den 6 oktober 2011 (S2011/8810/FST) med uppdrag att tillsammans med flera andra strategiska myndigheter arbeta enligt de delmål som regeringen har fastställt för respektive myndighet i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 (S2011/5905/FST). En slutlig resultatredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) och Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 15 mars 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:2

Statens skolinspektion (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolinspektion371 110
ap.1Statens skolinspektion (ram)371 110

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Statens skolinspektion

Från anslaget får 20 miljoner kronor användas för genomförandet av regeringsuppdraget om viss central rättning av nationella prov.

Från anslaget får högst 15 miljoner kronor användas för kostnader för Barn- och elevombudets verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens skolinspektion
ap.111 1333 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)32 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolinspektions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2530 926
2014-02-2530 926
2014-03-2530 926
2014-04-2530 926
2014-05-2530 926
2014-06-2530 926
2014-07-2530 926
2014-08-2530 926
2014-09-2530 926
2014-10-2530 926
2014-11-2530 926
2014-12-2530 924
Summa371 110
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolinspektions disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens skolinspektion
På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Anders Jutell
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig förvaltning
Finansdepartementet, budgetavdelningen och avdelningen för kommuner och statligt ägande
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Barnombudsmannen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statens skolverk
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sameskolstyrelsen
Ungdomsstyrelsen
Myndigheten för yrkeshögskolan
Diskrimineringsombudsmannen
Arbetsmiljöverket
Sveriges Kommuner och Landsting