Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut


2013-12-19
A2013/4854/ARM
A2013/4846/SV (delvis)
Medlingsinstitutet
Box 1236
11182 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Medlingsinstitutet
Riksdagen har beslutat om Medlingsinstitutets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 14, bet. 2013/14:AU2 , rskr. 2013/14:133).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Medlingsinstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Medlingsinstitutet ska redovisa utgiftsprognoser för perioden 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

- 21 februari 2014

- 28 juli 2014

- 27 oktober 2014.

Medling i arbetstvister

Medlingsinstitutet ska i sin årsredovisning rapportera antalet medlingsärenden på såväl central som lokal nivå.

För centrala ärenden redovisas

- antalet anmälda tvister,

- tvister där varsel lagts,

- tvister där medlare förordnats,

- utlösta konflikter,

- antalet ärenden där institutet har utsett medlare utan samtycke från parterna.

För lokala ärenden redovisas

- antalet ärenden.

För samtliga ärenden redovisas

- antalet förlorade arbetsdagar på grund av konflikt.

Medlingsinstitutet ska kommentera insatser och prestationer samt redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

Analys och information

Medlingsinstitutet ska rapportera följande i sin årsredovisning: 

Redovisa och kommentera sina insatser i form av information till parter och allmänhet samt andra aktiviteter som vidtagits för att främja en väl fungerande lönebildning. Härvid ska Medlingsinstitutet redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

Redovisa löneutvecklingen på hela arbetsmarknaden mätt som procentuell förändring från föregående år.

Redovisa arbetskraftskostnaden per timme inom näringslivet, mätt som procentuell förändring från föregående år i förhållande till euroområdet och USA.

3

Uppdrag

Tjänsteexport

Medlingsinstitutet har efter överenskommelse med Sida deltagit i ett treårigt förvaltningsbiståndsprojekt i Ukraina till och med 2013. Medlingsinstitutet ska senast den 1 juli 2014 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) om innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivits.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:4

Medlingsinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Medlingsinstitutet55 846
ap.1Förvaltningskostnader (ram)55 846

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:4 Medlingsinstitutet
ap.11 6753 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Medlingsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-254 654
2014-02-254 654
2014-03-254 654
2014-04-254 654
2014-05-254 654
2014-06-254 654
2014-07-254 654
2014-08-254 654
2014-09-254 654
2014-10-254 654
2014-11-254 654
2014-12-254 652
Summa55 846
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Medlingsinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:4 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Tjänsteexport Sida-finansierat myndighetssöd
Projekt i Ukraina0040040000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Elisabeth Svantesson
Jonas Ericson
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA3
Utbildningsdepartementet/JÄM
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Konjunkturinstitutet
Statistiska centralbyrån
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Föreningen Svenskt Näringsliv
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Svenska Hamnarbetareförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)