Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut


2013-12-19
A/2013/4851/ARM
A/2013/4846/SV (delvis)
Arbetsdomstolen
Box 2018
10311 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Arbetsdomstolen
Riksdagen har beslutat om Arbetsdomstolens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 14, bet. 2013/14:AU2 , rskr. 2013/14:133).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Arbetsdomstolen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prövning av arbetstvister

Arbetsdomstolen ska rapportera följande i sin årsredovisning:

- Totalt antal mål som kommit in och antalet som har avgjorts, uppdelat på A- och B-mål, liksom om målet har avgjorts efter dom eller särskilt uppsatt beslut.

- Totala antalet balanserade mål och antalet balanserade mål äldre än sex, men yngre än tolv månader, respektive tolv månader eller äldre, uppdelat på A- och B-mål.

- Medianåldern för avgjorda mål, totalt respektive avgjorda efter dom eller särskilt uppsatt beslut, uppdelat på A- och B-mål.

- Hur inkomna mål fördelar sig på de mer vanligt förekommande typerna av tvister.

Utgiftsprognoser

Arbetsdomstolen ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

- 21 februari 2014

- 5 maj 2014

- 28 juli 2014

- 27 oktober 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:2

Arbetsdomstolen (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsdomstolen29 194
ap.1Förvaltningskostnader (ram)29 194

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:2 Arbetsdomstolen
ap.18763 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 024
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsdomstolens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-252 433
2014-02-252 433
2014-03-252 433
2014-04-252 433
2014-05-252 433
2014-06-252 433
2014-07-252 433
2014-08-252 433
2014-09-252 433
2014-10-252 433
2014-11-252 433
2014-12-252 431
Summa29 194
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsdomstolens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Elisabeth Svantesson
Mira Hjelm Östh
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA3
Justitiedepartementet/DOM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Föreningen Svenskt Näringsliv
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)