Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2013-12-19
Ju2013/8507/D
Ju2013/8415/D
Ju2013/7711/D
Valmyndigheten
Box 12191
10225 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati
Riksdagen har beslutat om anslag 6:1 för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 1, bet. 2013/14:KU1, rskr. 2013/2014:81).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:1

Allmänna val och demokrati (Ramanslag)

Disponeras av Valmyndigheten534 340
ap.1Allmänna val (ram)189 340
ap.6Statsbidrag för förtidsröstning (ram)310 000
ap.10Ersättning till länsstyrelserna (ram)35 000
Disponeras av Ungdomsstyrelsen20 600
ap.5Valdeltagande - skolval 2014 (ram)4 850
ap.8Valdeltagande - stöd till organisationer och kommuner (ram)7 500
ap.21Handlingsplan - del till Ungdomsstyrelsen för avhopparverksamhet (ram)4 000
ap.22Handlingsplan - del till Ungdomsstyrelsen för demokratiska värderingar (ram)4 000
ap.23Ett Europa för medborgarna (ram)250
Disponeras av Kammarkollegiet69 800
ap.7Särskilda medel till partierna för informationsinsatser inför 2014 års val (ram)45 000
ap.11Demokrati - del till Kammarkollegiet (ram)4 700
ap.13Demokrati och EU (ram)4 000
ap.24Handlingsplan - del till Kammarkollegiet (ram)1 100
ap.14Insatser för mänskliga rättigheter (ram)15 000
Disponeras av Forum för levande historia500
ap.26Handlingsplan - del till Forum för levande historia (ram)500
Disponeras av Brottsförebyggande rådet500
ap.12Handlingsplan - del till Brå (ram)500
Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund1 000
ap.18Handlingsplan - del till Nämnden för statligt stöd till trossamfund (ram)500
ap.9Valdeltagande - del till Nämnden för statligt stöd till trossamfund (ram)500
Disponeras av Statens medieråd1 500
ap.19Handlingsplan - del till Statens medieråd (ram)1 500
Disponeras av Svenska institutet för europapolitiska studier500
ap.4Valdeltagande - del till Sieps (ram)500
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet2 600
ap.3Demokrati (ram)400
ap.25Handlingsplan - del till Regeringskansliets disposition (ram)2 200

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Allmänna val

Valmyndigheten får använda medlen för utgifter och kostnader i samband med förberedelser och genomförande av val 2014 samt därmed sammanhängande kostnader för uppföljning och utveckling.  

Medlen får även användas för arbete med Medborgarinitiativet.

ap.3 Demokrati

Medlen får användas för insatser kopplade till uppföljning och utveckling av demokratipolitiken. Medlen får även användas för administration såsom lön, resor och sammanträden.

ap.4 Valdeltagande - del till Sieps

Medlen får användas av Svenska institutet för europapolitiska studier för att med anledning av Europaparlamentsvalet ta fram en utbildning om EU, anpassad för politiskt förtroendevalda och representanter för de politiska partierna på lokal och regional nivå.

ap.5 Valdeltagande - skolval 2014

Medlen får användas av Ungdomsstyrelsen för genomförande av skolval i samband med Europaparlamentsvalet och de nationella allmänna valen 2014. Närmare anvisningar för genomförandet anges i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ungdomsstyrelsen.

ap.6 Statsbidrag för förtidsröstning

155 000 000 kronor ska utbetalas till kommunerna i enlighet med förordningen (2013:1048) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till Europaparlamentet.

155 000 000 kronor ska utbetalas till kommunerna i enlighet med förordningen (2013:1049) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige.

ap.7 Särskilda medel till partierna för informationsinsatser inför 2014 års val

Kammarkollegiet ska betala ut bidrag till partierna för information inför Europaparlamentsvalet och de nationella allmänna valen 2014. Med medlen ges partierna ökade möjligheter att nå ut till grupper där valdeltagandet traditionellt sett är lägre än bland röstberättigade i övrigt.

Efter rekvisition till Kammarkollegiet betalas bidrag ut enligt följande fördelning:

Moderaterna 9 400 439 kronor

Folkpartiet 4 544 721 kronor

Centerpartiet 3 901 876 kronor

Kristdemokraterna 3 660 843 kronor

Socialdemokraterna 9 892 857 kronor

Vänsterpartiet 3 726 694 kronor

Miljöpartiet 4 427 519 kronor

Sverigedemokraterna 3 365 946 kronor

Piratpartiet 1 079 103 kronor

Summa 44 000 000 kronor

Partierna ska rekvirera medlen senast den 24 mars 2014. Slutredovisning ska ske senast den 15 december 2014 till Kammarkollegiet med kopia till Regeringskansliet (Justititedepartementet).

1 000 000 kronor får efter beslut av Regeringskansliet (Justitiedepartementet) användas för uppföljning och utvärdering av informationen inför valen 2014.

För medlen gäller vad som följer av de allmänna villkoren för bidrag till föreningar, stiftelser med flera.

ap.8 Valdeltagande - stöd till organisationer och kommuner

Medlen får användas för fördelning av stöd till organisationer inom det civila samhället och till kommuner som bedriver verksamhet i syfte att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet respektive de nationella allmänna valen 2014 bland grupper som traditionellt sett deltar i lägre utsträckning än andra. Närmare anvisningar för genomförandet anges i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ungdomsstyrelsen.

Ungdomstyrelsen får använda högst 750 000 kronor för administrativa kostnader för genomförande av uppdraget.

ap.9 Valdeltagande - del till Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Medlen får användas för att stimulera trossamfundens arbete med informationsinsatser inför Europaparlamentsvalet respektive de nationella allmänna valen 2014. Närmare anvisningar för genomförandet anges i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Nämnden för statligt stöd till trossamfund.

ap.10 Ersättning till länsstyrelserna

Medlen får användas för ersättning till länsstyrelserna för deras medverkan vid val 2014. Ersättningen ska utbetalas till länsstyrelserna utifrån Valmyndighetens riktlinjer.

ap.11 Demokrati - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas för insatser kopplade till uppföljning och utveckling av demokratipolitiken. Medlen får användas efter beslut av Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

ap.12 Handlingsplan - del till Brå

Medlen får användas av Brottsförebyggande rådet för att genomföra dels en undersökning av omfattningen och utvecklingen av hot och våld mot förtroendevalda och dels en fördjupad analys utifrån 2012 och 2013 års undersökningar.

ap.13 Demokrati och EU

Medlen får användas för insatser kopplade till demokrati och EU. Medlen får användas efter beslut av Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

ap.14 Insatser för mänskliga rättigheter

Medlen får användas för åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. Medlen får användas efter beslut av Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

ap.18 Handlingsplan - del till Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Medlen får användas av Nämnden för statligt stöd till trossamfund för att skapa en utvidgad dialog med trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar.

ap.19 Handlingsplan - del till Statens medieråd

Medlen får användas av Statens medieråd för att fortsätta det pågående arbetet med att öka ungas medie- och informationskunnighet och därigenom stärka dem mot att ta till sig antidemokratiska budskap på internet och i sociala medier som uppmanar till våld och hot för en politisk eller ideologisk sak (Ju2013/2389/D).

ap.21 Handlingsplan - del till Ungdomsstyrelsen för avhopparverksamhet

Medlen får användas av Ungdomsstyrelsen för att enligt förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism förmedlas till organisationer inom det civila samhället som arbetar med att stödja verksamhet som förebygger att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistmiljöer och att stödja individer som avser lämna sådana miljöer.

Ungdomstyrelsen får använda högst 400 000 kronor för administrativa kostnader för genomförande av uppdraget.

ap.22 Handlingsplan - del till Ungdomsstyrelsen för demokratiska värderingar

Medlen får användas av Ungdomsstyrelsen för att enligt förordningen (2011:1509) om statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet förmedlas till organisationer inom det civila samhället som genomför verksamhet för att stärka ungas demokratiska värderingar.

Ungdomsstyrelsen får använda högst 400 000 kronor för administrativa kostnader för genomförande av uppdraget.

ap.23 Ett Europa för medborgarna

Medlen får användas av Ungdomsstyrelsen för arbete med att öka kunskapen om och främja deltagande i Ett Europa för medborgarna i Sverige.

ap.24 Handlingsplan - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas för insatser kopplade till Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (skr. 2011/12:44).

Medlen får även användas för administration såsom lön, resor och sammanträden. Medlen får användas efter beslut av Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

ap.25 Handlingsplan - del till Regeringskansliets disposition

Medlen får användas för insatser kopplade till Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (skr. 2011/12:44).

Medlen får även användas för administration såsom lön, resor och sammanträden. 

ap.26 Handlingsplan - del till Forum för levande historia

Medlen får användas av Forum för levande historia för att sprida det metodmaterial myndigheten tagit fram på uppdrag av regeringen under 2013 i syfte att stärka den demokratiska medvetenheten hos unga.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.116 0604 5000
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.180Inget0
ap.190Inget0
ap.210Inget0
ap.220Inget0
ap.230Inget0
ap.240Inget0
ap.252 310Inget0
ap.260Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.15ram
ap.17ram
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Mikaela Glod
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagens konstitutionsutskott
Statsrådsberedningen/EUK
Statsrådsberedningen/FCK
Statsrådsberedningen/REV
Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/LED
Justitiedepartementet /L6
Justitiedepartementet /Krim
Justitiedepartementet /PO
Socialdepartementet/FST
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/K
Finansdepartementet/MSS
Utbildningsdepartementet/JÄM
Utbildningsdepartementet/S
Utbildningsdepartementet/UC
Kulturdepartementet/Ka
Kulturdepartementet/MFI
Arbetsmarkandsdepartementet/Disk
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Svenska institutet för europapolitiska studier
Brottsförebyggande rådet
Samtliga länsstyrelser
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Ungdomsstyrelsen
Statens medieråd
Forum för levande historia
Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Moderaterna
Piratpartiet
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet