Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:23

2013-12-19
M2013/3175/S
(delvis)
Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:8 Supermiljöbilspremie
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:8 Supermiljöbilspremie för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 20, bet. 2013/14:MJU1, rskr. 2013/14:122).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:8

Supermiljöbilspremie (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen100 000
ap.1Supermiljöbilspremie - del till Transportstyrelsen (ram)100 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Supermiljöbilspremie - del till Transportstyrelsen

Anslagsposten ska användas för utbetalning av bidrag till fysiska och juridiska personer som har förvärvat en ny supermiljöbil.  

Bidraget regleras i förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:8 Supermiljöbilspremie
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Lena Ek
Martin Larsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret